Halasi Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1920-10-10 / 81. szám

október 9. HALAS! ÚJSÁG 3. oldal r­v ált :os sta, ális ívid ap­az lyi Sban. WTflí mester 4. sz. . 6. kö- Tgy tel- endezé- bútorok mellett >k. szállodában, a primadonna citromot követelt. Halas elég modern szállodájában sze­rencsére találtak is citromot. Eddig nem tud uk, hogy az epebajt citrommal kell kú­rálni. A prim donna erre is meg anito:t minket. Gyöngéden érdeklődtünk, hogy mi ől fájult meg a primadonna epéje. Ezt sike­rült meg is tudnunk. A pri­madonna ugyan is azt állí­totta, hogy a János vitézben olyan rossz a másik prima­donna, hogy azt ép epével kibírni nem lehetett. Nos, es a pub ikum epé­jére senki sem gondol ? Jó lenne előadás után egy-egy citromot kiosztania néző.éren. — Vaszilievits Fedor ezredes, A kormányzó ur ő főméltó­sága folyó hó 2-ról kelt 75 sz. Rendeleti Közlönnyel te- mesrékási Vaszilievits Fedor alezredes: ezredessé lép.ette elő. Ez az előléptetés Hala­son, ahoi Vaszil eviís ezredes igen népszerű, széles körben igaz öröme; keltett s ez ki­fejezés; nyert azokban a me­leg üdvözlésekben, amelyek­kel a rendkívül rokonszen­ves egyéniségű parancsnokot a társadalom minden rétegei­ből felkeresték. — Ki lehet városi késs* viselő ? A városok választójogi reformjára vonatkozó törvtnyja- vasfat szerint a városi képvise­lőtestület tagja csak az a férfi lehet, aki 1. legalább 10 év óta magyar állampolgár. 2. életének 30. évét betöltötte. 3 Írni és olvasni tud. 4. legalább 6 év óta lakik a város területén, a legtöbb adófizető azonban csak akkor, ha ezenfelül legalább ugyanannyi idő óta fizet a város területén fekvő ingatlana után telekkönyvi .tulajdonosként föld-, illetőleg •.Hazadót. — Halálos Ítélet Kalo­csán. Kelemen István nagykő­rösi földművest, volt vörösőrt, eki a tavalyi kece1' ellenforrada­lom leverésekor Szarkái pusztán két keceli földművest meggyil­kolt, a kalocsai törvényszék most halálra ítélte. Kelemen kegye­lemért folyamodott. — Összezsúfolt gyermekek. Azt mondják, hogy sok a tanító, nem tudják őket elhelyezni, mégis az az eset van nálunk, hogy a felső városi egyik I-ső osztályban 77, a másik l-ső osztályban pedig 80 gyermek szorong egy-egy tanító vezetése alatt 60 gyermek helyén ! Miért nem osztják meg ezen osztályo­kat? Ki az aki ezt tehetné és még sem teszi ? Felhív­juk rá az illetékes körök fi­gyelmét azzal, hogy ezen a bajon sürgősen segíteni a legnagyobb közérdek. — A közélelmezési hivatal uj helyisége Fö-utca 38. szám alatt (Kriszháber-féle üzlet- helyiség van.) — Vád alól felmentett tanító. Lakó Gusztáv jánoshalmai tanítót, ki azzal volt vádolva, hogy a kommunizmus alatt izgatott, s mert ezen vád a nyomozás során beigazo- lást nem nyert, a kalocsai kir. ügyészség a vád s an­nak minden következményei alól felmentette. — A postatakarékpénz­tár közhírré teszi, hogy 1920. évi szeptember 30-ig egy mil­liárd 397 millió 832 ezer koiona értékű postatakarékpénztári jegy volt forgalomban. — Országos vásárok. 10 én Alpáion, 17-én Kisteleken, és 24-én Kunszeníniiklóson or­szágos vásárokat tartanak..Vész­mentes helyről mindenféle állat felhajtható. — Ha a fővárosba uta­zik, szállodában, étteremben, kávéházban, fürdoszalonban, pen­zióban, pártkörben követelje az itthoni események felől hűen tá­jékoztató ^Halasi Ujság“-ot. Ahova még nem járna, ott ren­deltesse meg! — A hatósági liszt ára; Ke­nyérliszt kilója 3 K, főzőliszt 11 K 50 f., finom liszt 42 K 50 fillér. — Törvény házhelyek kijelöléséről és kisfia- stonpérietek alakításá­ról. A hivatalos fap közli az 1920. évi XXJ-X. törvénycikket. Eszerint a földművelésügyi mi­niszter felhatalmazást nyer arra, hogy a földbirtok helyes meg­oszlását szabályozó rendelke­zésekről a nemzetgyűlés elé már beterjesztett törvényjavaslat alap­elveinek figyelembevételével ha­lasztást nem tűrő esetekben az evégböl alakítandó földbirtok- rendező bizottság javaslata alap* ján házhelyek kijelölése és az erre szükséges területek igény- bevétele, továbbá kishaszonbér- leíek alakítása iránt intézked­hessél Kizárólag a közérdek irányadó arra nézve, hogy a je­len rendelet alapján ki kapjon házhelyet vagy kishaszonbérletet. A törvény azonnal életbeiép. — Vaddisznó? Jegyű ekék érkeztek a Hangyába. Ezen ekéket a múltban egyedül Drescher Gyula bajai vaskeres­kedő kapta Németországból. Most a Hangya kapta meg a képvi­seletet, ti ivei Baja megszállott területen van. — Fakivifeii tilalom. A faügyek országos kormánybiz­tossága leiratot intézett a város­hoz, amelyben meghagyja, hogy a közszükségleti célokra szük­séges tűzifának az elszállítását az elsőfokú hatóság köteles megakadályozni még az esetben is, ha azokaa vonatkozó szállí­tási igazolványok már az illetők birtokában vannak. Eszerint Ha­las város területéről semmiféle tűzifát nem szabad kivinni, még akkor sem, ha az illető fél bir­tokában szállítási igazolvány van, mert ellenkező esetben a kisza­bott büntetésen telül még a fát is el fogja a hatóság koboztatni. — Pesti gyermekek el­helyezése. A helyettes pol­gármester a kővetkező hirdet­ményt adta ki: A miniszterelnök­ség Népgondozó akciója közli, hogy Budapestről a téli hóna­pokra szegénysorsu családok gyermekei (9—16 éves kotig) vidéken kérnek elhelyezést s a tartás ellenében szívesen vállal­koznak könnyebb természetű ház­körüli munkára. Aki gyermeket tartásra elfogadna jeletkezzen a tanácsjegyzői hivatalban. — Dohánytermelők fi­gyelmébe. A budapesti do­hánybeváltó felügyelőség értesí­tése szerint a jövő 1921. évre a nehéz dohányleveletekre csak abban az esetben adnak terme­lési engedélyt, ha legalább egy hold területen terme! a kérelmező dohányt. E kikötés mellett is csak úgy adható meg a terme­lési engedély, ha a község terü­letén legalább. 20 holdon szán­dékodnak dohányt termelni. A dohánytermelésre irányuló „Kére- lemiv“-eket az illetékes hatósá­goknak legkésőbb 1921. január 10-ig kell a dohánybeváltó fel­ügyelőséghez Deküldeniök. — A sokszor megsiratotí fogolyáletből s Kdlet- Ázsía ismeretlen világából hozott csodásán szép képei Tar Antal iparművész e hó 10-18-ig a köz­gyűlési teremben láthatók és megrendelhetők méltányos áron. Amint a szakét tő emberek meg­lepődtek az ifjú művész alkotásain, úgy hisszük, hogy a nagy közönség várakozását is gazdagon ki fogja elégíteni a kiállítás s a résztvevők maradandó emlékekkel távoznak. Szeretnénk, ha nagyszámban lá­togatnák e ritka kiállítást, hiszen a puszta inegjenés is a művészet csarnokában a műveltségnek és finomságnak a legszebb bizo­nyítéka. — Jegyek a nagytőzsdé­ben válthatók, ezek egyúttal nyerő számok is. — Katonai iögyakorlat. A keceli mimt melletti katonai lőtéren ífigyakorlatot tartanak f. hő 12 és 15 én. A lakosság le­hetőleg kerülje e napokon a kör­nyéken való tartózkodást. — Kinek kell bevo­nulni ? A magyar kormány a jelenleg tényleges katonai szol­gálatot teljesítő 1895., 1896,, és 1897. születési évfolyambelí had­köteleseknek felváltása céljából az 1899. születési évfolyamleli népfölkelésre kötelezettekneknép­felkelést tényleges szolgálatra való igénybevételét elrendelte. Ennélfogva azok az 1899. szü­letési évioíyambeli népfölkelésre kötelezettek, akik a háború alatt megtartott népfölkelési bemutató szemlék alkalmával alkalmatlan­nak ta áltaftak, vagy bár alkal­masnak találtattak, de utóbb al­kalmatlanságuk miatt felülvizs­gálati ufón elbocsáttattak, végül szemlekötelezettségüknek a há­ború alatt bármely okból nem tettek eleget, jelenlegi alkalmas­ságuk felülbírálása céljából nép- föikelési bemutató pótszernlére fognak élőállittatni, s összeírá­suk céljából kötelesek 1920. évi október 15-én a városi katonai ügyosztálynál jelentkezni. — FaliiJfizetések. A Tevéi által az Ipartestületben rendezett mulatságon felülfízettek: Jakab- csics Ernő, Balint Mihály. Csef- regi Gyula, Gál Lajos, Gusztos János, Dr. Kejesztes Béla, Budai Gyula, Kazinczi Ferenc, Landa József, Kiaaszt János 30—30 K., Stepanek Ernő, Dr. Cselló Lajos Török N., Fajth Gáspár, Dr. Do- licsek Lajos, Nagy jánosné, Bu- lázer István, Bártfai Dezső, Somló József, ifj. Sárközi Sándor, Vajda Julia, ifj. Cseri Gábor, ifj. Pusztai István, Keirirath Ferenc, Ternyák Ignác, Vadász Pál, N. N., Fülöp Sándor, Dr. Katona Mihály, Kö­rösi Jenő, Biró Imre, Zilah Lajos, Kocsis Sándor, Földvári Balazs, Dr. Gusztos Károly, Horváth József, Bornemissza Imre, Delia István. Keresztes László 20—20 koronát, Zsohár István, N. N., Bodor Orbán, Viaszák Sándorné Tasnádi Dénes. Kiss József, Demus Józsefné, Kiiály Gyula, Tóth Lajos, Daczi Pal, Rudics József, Dr. Biró Károly, Vlaszak József, Gazdag Ljjos, ifj. Krics- falussy Ferenc, Szabó Lajos, Reposák Sándor, Farkas Dezső zeneszerző 10—10, Nyázsik La­jos 5 koronát. — Népesedés okt. 3—6-ig. Születtek: Kukiis Piroskának La­jos nevű fia. Elhaltak : Bauman József 58 éves, özv. Fékéit La- josné Kmeth Zsuzsanna 8í éves Csapó István 34 éves. Jegyesek : Dózsa József Gyuia Szilágyi Arankával, Lehóczki Márton bu­dapesti lakos Szalai P. Julian­nával, Vágó József Babenyec2 Cs. Juliannával. Egybekeitek: Körösi Sándor Nagy Czirok Zsu­zsannával, Laudisz András Lajos Krammer Mariával. Színház. A ssinlársulat bemutatko­zása. Kedden este mutatkozott be Miklós Gábor szintarsutata. Ez atka­lommal a drámai együttes igyekezett sikerre vinni Csortos és Fazekas szín­müvét a Silvie Kapitányt. A siker nem maradt el, mert a ctarao erős irredenta tendenciái biztosították a hatást. M. Kovács Terus a társulat énekes pri­madonnája, mint drámái primadonna mutatkozott be.1 Ez sokoídaiusagra mutat, mert így is megállta a netyét Mária szerepében. Nagyon bájos no, a profilja első rangú. Miklós Ataoár kitűnő volt a címszerepben. Ki keit emelnünk még Miklosy Gábort- bar- tos Józsefet es Ágotái Ferencet. Szerdán a János vitéz került színre. A címszerepet Váradi E. játszotta, aki vérbeli primadonna, szépen éneket s játéka tökéletes. M. Kovács Terus nagyon szép királykisasszony volt, Vámos Jenő kis szerepében is kivált. Csütörtökön este a Szókimondó Asszonyság került színre. Gyönyörűen alakította es nagy természetességgé játszotta címszerepét M. Kovács Te., s, akiről megírhatjuk, hogy már is a halasi közönség kedvence. A többi szereplők játékukkal emelték a darab gikerét. Színház műsorra, Pénteken 1 Szombaton I Ezüst sirály (operette), Vasárnap I Vasárnap délután • János vitéz. Hétfőn: A vasgyáros. Kedden: Csárdás Királynő (operett).' Szerdán: Tériké. Csütörtökön; Limonádé ezredes (tán­cos bohózat). 15- én, pénteken 16- án, szomb. A szerelem vására. 17- én, vasárnap 18- án, hétfőn Mágnás Miska (operett.) Felelős szerkesztő: Dr.KARÁCSONVI ALADÁR,

Next

/
Oldalképek
Tartalom