Halasi Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1920-10-27 / 86. szám

október 23. HALASI ÚJSÁG 3. »Ida! házán. Ez az áldatlan állapot megőrölte a főjegyző egészségi állapotát, úgy hogy négyhónapi szabadságot kért a közgyűléstől, amelyet a képviselőtestület meg is adott. Molnár főjegyző kérvényét dr. Kathona aljegyző referálta le a plenum előtt, amikor helyettesí­tés kérdéséről adta elő a tanács javaslatát, hogy a főjegyző he­lyettesítésével a közgyűlés Lő- rinczy Károly aljegyzőt bízza meg, felállt Krámer Józset és harsány hangon kiáltotta a tanács felé; — Éljen dr. Kathona ! Élénk éljenzés hangzott fel a terembe, mire dr. Kathona a következő kijelentést tette ; — Sajnálatomra, a helyettesí­tésre nem vállalkozom, nem aka­rok a tanács határozatával szem­behelyezkedni, a tanács tudja, hogy miért határozott igy„ Rövid csend követte dr. Kathona szavait,mely után az elnöklő he­lyettes polgármester határoza- tilag kimondotta, hogy Lőrinczy helyettesíti a főjegyzőt. HÍREK. — Rákosi Jenő üdvöz­lése. A halasi lapok Rákosi Jenő ötven éves újságírói jubi­leuma alkalmából üdvözlő iratot intéztek az ünnepelt újságírói fejedelemhez. — A yárásbiróság ve* zetöje nem megy nyug* díjba. Néhány héttel ezelőtt megírtuk, hogy Zilált Benő dr. kir. táblabiró, a járásbíróság ve­zetője. nyugaiontoa vonul. Ille­tékes helyen felkérték Zilah dr.-t hogy odázza el ebbeli szándékát.A táblabiró engedett a megtisztelő felhivásuak s így nyugdijaztátás irEnt beadott kérése tárgytalanná lett. — Kommunista tárgya* tások Jánoshalmán. Ok­tóber 13—16. napjain tárgyalta a törvényszék Jánoshalmán az ottani kommunisták bűnügyét. 1 lfj. Balázs Antal jánoshalmi csép­lőgép kezelőt, a direktórium volt elnökét a biróság többféle bűn­cselekményéit 4 évi fegyházra Ítélte Szabó Mikor Ferenc, Dá­vid András és Taskovics Ger­gely direktóriumi tagokat a bi­róság zsarolásért 1Ü hónapi fog" házra Ítélte s ezt, a büntetést az előzetes vizsgálati fogsággal ki- töltöttnek vette. A 3 direktóriumi tagot nyomban szabadon is bo­csátották. Érdekes, hogy a tár­gyaláson megszált területről is jelentek meg tanuk, — (garas ifjak Ismerke­dési estélye. Vasárnap este a halasi Iparos Ifjak Onképző Egyesülete a Kőhid-utcai saját helyiségében kitiinéen sikerült the? estélyt rendezett. Igen sok bájos leány volt jelen, akiket a rendező ifjúság kellemesen szóra­koztatott reggel 4 óráig. Ezeket a tea estélyeket az egyesület if­júsága ezután többször megis­merheti. HIRDESSEN a HALASI ÚJSÁGBAN. — Az utazók ellenőr­zése. A honvédelmi miniszter az utazások, határ és demarká­ciós vonalak átlépéséneK.szigoru ellenőrzését rendelte el. Tekin­tettel arra, hogy dacára annak, hogy az utazások Magyarország meg nem szállott területein semmiféle korlátozáshoz nincse­nek kötve, azonban az utasok mégik ellenőriztetni fognak, az utazó közönség saját érdekében jél teszi, ha az utazásokhoz a személyazonossági igazoló ok­mányokat beszerzi. — Kicserélik a rongyos bankjegyeket. Az Osztrák­Magyar Bank a rongyos és kopott bankjegyek beváltására vonat­kozólag azt a felvilágosítást adta. hogy a bank tetszés szerinti mennyiségben kicseréli vagy át­váltja a pénzjegyeket. Kivételt képeznek azonban a 7-es széri- áju két koronások, melyeket nem cserél ki, mert ezek szovjetha- misitványok. Ezeket a két koro­násokat azonban az Osztrák- Magyar Bank fizetési eszközül elfogadja. — £sik a hordó ára. A hordók iránt az érdeklődés erő­sen megcsappant, mert a szüre­telt kise.b bormennyiség miatt jóval kevesebb edényre van szükség, mint amennyire számí­tották. A hordók ára ennek folytán hanyatló irányzatot mutat. A nagy kereskedelemben jó állapotban levő transzporthor­dók ab Budapest kb. 3 koro­náért, uj tölgyfahordók pedig 4 korona körüli árakon kaphatók. — Hadsereg létszámok. Az egyes békeszerződések a különböző országoknak a kö­vetkező létszámú hadseregek felállítását engedélyek : Ausztria 30000, Magyai ország 35000, Né­metország 100000, Bulgária 25000, Törökország 50000, Csehország 205000, Jugoszlávia 170000, Lengyelország 540000, Francia- ország 700000, Angolország 600000, Olaszország 190000 főnyi hadsereget tarthat fenn. — Elevenen megégett. Borzalmas szerencsétlenség tör­tént szombaton este kecskeméien bácsi erdőben. A fairtó napszá­mosok közül Szoiák János mun­kás az egyik tűzrakásnál pipára akart gyújtani. Miközben lehajolt, széihüdés érte és eszméletlenül terült el az izzó fahasábok között. Mire ráakadtak, alsó teste üsz­kösödésig megégett. Beszállítot­ták a kecskeméti kórházba, de életbenmaradásához kevés a re­mény. — Ötezer rubel hét ká­véért. A szabadkai városi ká­véházban egy orosz társaság reggelizett. Mikor fizetésre került a sor, kijelentették, kogy csak orosz stovjelpénzük van és így csak azzal fizethetnek. A főpin­cér tehát, más megoldás hiányá­ban, elfogadta a hébelfogyasztoft kávéért a felkínált ötezer rubeles bankjegyet. Az oroszok menet­közben elégedetten mondogatták egymásnak, hogy egész olcsó város ez a Szabadka. Igazuk is volt, mert valószínű, hogy a pincér az ötezer rubelest leg­feljebb emlékbe teheti el. — Az orosz újságosára. Egy szabadkai hiriapirónak al­kalma volt egy orosz lapot látni, a Szebasztopolban megjelenő „Velika Russia“-t. Az újság egy példányának ára 400 rubel, egy havi előfizetési ár pedig 10 ezer rubel. Nem csodálkozunk rajta, mikor Bécsben rotációs gépeken gyártják az orosz rubeleketT — llj orvosi díjtételek. A ha­lási orvos szövetség tagjai az „Országos orvos szövet­ség“ cimü lapja 1920 októ­ber 15-iki számában megje­lent orvosszövetségi határo­zat értelmében közlik, hogy 1920. október 27-: ől kezdve az orvosi díjtételek a kö­vetkezők: Fizetőképes beteg az orvos lakásán 40 koro­nát, a beteg lakásán 80 ko­ronát fizet látogatásonként. Foghúzás dija 80 korona. Éjjeli dijak kétszeresét. Azon­nali látogatás (sürgős eseil) 100 korona. Házi orvosi di­jak 1000—2000 koronáig. Ezen díjemelés a vagyonta­lan tisztviselők és munká­sokra nem vonatkozik. Az orvos szöveiség kijelenti, hogy vaiu ánk remélhető ja­vulásakor e dijakat lefogja szállítani. Dr. Beck Sándor s. k. dr. Franki Áron s. k., dr. Gesmai József s. k., dr. Kun Andor s. k., dr. Mol­nár Kálmán s. k., dr. Pécsi Margit, s. k., dr. S einer Ig­nác s. k., dr. Szabó János s. k. — Felhívás a kiskunha­lasi iparos ifjúsághoz 1 Ennek az iskolai évnek elején megalakítottam az iparostanon- cok között a BRef. Iparosifjusági Önképző Egyletet.“ Célom a kál­vinista öntudat ébrentartása mel­lett a hazafias szellemet ápolni s az általános műveltséget az iparos ifjúság közkincsévé tenni. Szeretném, ha bben nemcsak a teuoncok, de minden fiataikorn iparos részt venne. Ne szégyelje seyki, hogÁ a tanoncokknl együtt történik az önképzés, nagyobb szégyen lenne ha az év végével a tanoncok, kik itt részt vesz­nek, az általános műveltségben tu! tennének azokon, kik nem akarnék közéjök jönni. Minden vasárnap d. u. 2—3-ig tartjuk összejöveteleinket a központi is­kola földszinti V. osztályú tan­termében, hová minden, az ön­képzésért munkálni akaró iparost szívesen meghívok. Darányi Mi­hály ref. hitoktató lelkész. — UJ orvos. Dr.'Monszpart Lásalö a budapesti I. sz. klinika mütőorvosa. Az elhunyt dr. Dobozy István föorv»s orvosi rendelőjét átvette. Sebésze* és belgyógyeszali betegeknek, na­ponta délelőtt 9—10, d. u. 3—4-ig — Rézgáiic. A Hangya saövetke- ezt értesíti mindazon tagjait, akik az elmúlt két héten rézgálicot jegyeztek, hogy azt még ezen a héten vegyék át. November elsejétől kezdve isimét lehet rézgálicot Íratni. Színház. Az erdélyi magyarság küzdelmeiről az oláh térfoglalással szemben beszélt az Elnémult harapgok című szinmf pénteken este. Nagyszerű volt a ref. tiszteletes szerepében Miklóssy Aladár és karakíeiisztikus oláh pópa volt Miklóssy Gabor. Egyet kell még kü­lönösen kiemelnünk, Garami Jolánon és Ágothain kívül, Baranyai Mancit.* A harmadik felvonás Kalugyer táncát járta Sugar, Markovics és Bartossái ely eredeti természetességgel és annyi bajjal, hogy a közöaség nem tudott betelni helyes táncával és megujráz- tatta a különösen Baranyai Manci által elragadó kedvességgel előadott táncot. Szombaton és vasárnap Lily báró­nőt játszották nem kévés sikerrel. A címszerepben elsőrangú alakítást nyúj­tott Kováts Terus, jó partnere volt Sugár. Az előadás színvonalának eme­léséhez hozzájárult a kitűnő Markovit«, a mindig- erdekes Ágothai és az ügye­sen játszó Bartos József. Hétfőn Bisson drámájában, a Név­telen asszonyban aratta eddig legna­gyobb sikerét Garami Jolán. Nagyszerű volt nehéz helyzetekben Miklóssy Gábor és a többi szereplők is kitü­nően megálltak helyüket. B. Z. Színház miisora. Kedden 26-án, Sybill. Szerdán 27-én, II. József császár. Csütörtökön 28-án, Sárga csikó. Péntek 29-én, Kuruc furfang. SXtS. j cwpw. NYILTTÉR*) Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak akik Feisőszál- lás pusztán a tűz alkalmával megjelentek és a tűzoltásnál tel­jes önfeláldozással segédkeztek ez utón is mondunk szívből kö­szönetét Kis Rabata Pál és családja. Köszönetnyilvánilás. Mindazon jó iokonok, ismerő­söknek barátnőinek és jó 'szom­szédainknak akik felejthetetlen jó feleségemnek, édes anyánk­nak és leányunknak temetéséit megjelentek s roppant fájdal­munkat ezáltal is enyhíteni igye­keztek, ez után is mondanak köszönetét. Modok István Gyulai Pál és neje és családja. *) E rovat alatt közlőitekért fele­lősséget nem vállal a Szerk. Felelős szerkesztő: Or.KARÁCSONYI ALADÁR. Jradalmaknak, Szövetkezeteknek, Gazdáknak, Beszerzési csoportoknak legmegbízhatóbb ft1- munkásbakancsokat .iisztviselöcipőket és finom női cipőárukat széí/lt az évek óta maghizhatónak elismert MÜLLER LK.ES TÁRSA Budapest, IV» Káfoly-körut 4, I. emelet. Számtalan elismerőlevét állami intézetektől, szövetkezetektől, uradalmaktól. Kérie a 70. számú árjegyzékünket, melyet díjmentesen küldünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom