Halasi Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1920-07-28 / 60. szám

2, oldal HALASI ÚJSÁG julius 23. Uj katonai állomásparancsnok. {Változások a Nemzeti hadse­reg halasi alakulatánál. — Csil­lag alezredes áthelyezése. — Temesrékási Vaszilievits alez­redes kinevezése.) A honvédelmi miniszter a halasi csendőrtartalékot egy osztag visszahagyása mellett feloszlatta s Csillag Ervin alezredest a szegedi tiszti igazoló bizottsághoz osztotta be. Minden halasi ember őszinte sajnálattal veszi tu­domásul Csillag áthelye­zését. Neve maradandó lesz a város történetében, mert ő vezette be az oláh dulás után Haasra a Nemzeti had­sereg első csapatát. A nem­zeti újjászületés első évében együtt küzdött a polgárság­gal a társadalmi megújhodá­sért s ebben a munkában hervadhatatlan érdemeket szerzett. Igaz tisztelet és sze­retet környékezte minden oldalról s ezáltal igen nagy népszerűségre tett szert. A katonaság és polgárság egy­aránt fájdalommal iátja őt távozni ebből a városból, amelyet ő is szive mélyéből szeretett. Az uj katonai állomás p 2- rancsnoknak a honvédelmi miniszter temesrékási Vaszi­lievits Fedor alezredest, Va­szilievits volt budapesti al­polgármester fivérét nevezte ki. Az uj parancsnok rend­kívül nobilis és előzékeny törzstiszt, aki hamar nép­szerűvé válik Halason, mert azok közül való, akik min­denkor együtt éreziek a úsz­ta nemzeti és keresztény irányzatért harcoló polgár­sággal. Az alezredes egy­szersmind a halasi katonai : nyilvántartó hivatal par ncs- I noka is iesz, mig Irischler Antal századost, az eddigi parancsnokot áthelyezték a halasi vasúti vonalparancs- i noksághoz helyettes parancs- i noknak Strilich Imre száza­dos, aki az őszig deigtene- sen el van vezényelve és 1 Mike Ernő főhadnagy to­vábbra is megmaradnak a délpestvármegye: k tonai pa- ranc noksag állományában. CSaRZSSSflHR) ® « A városi cukor üzlet. I Negyven mérermázsa megmaradt. Kerülefenkint szépen beosztott j napokon kellett volna a „ható* ' sági cukorért,, jelentkezni az el- ; látatlanoknak, de azok cseppet j sem tolongtak a 144 koronás cukpr után, mire bárki, jegy nélkül is kaphatott cukrot, sőt még most is kaphat, nem csak negyed‘kilócskát, hanem 15 kilót is. Sokan spekulálni próbáltak s a piacra vitték s ott 160 koro­náért akarták eladni, de kinevet­ték őket. Kalocsán a hatóság ugyanazt a cukrot 125 koronáért árusítja. Egyébként a városi ha­tóság csak 8 métermázsa cukort tudott eladni s igy 40 métermá­zsával most nem tudnak mit csi­nálni. Nyíregyházán 110 koro­náért árusítják a hatósági cukiot. Mi eddig mindig úgy képzel­tük el, hogy a közélelmezési hi­vatal első sorban a szegényebb néposztály ellátásáról van hivatva gondoskodni. Konstatáljuk, hogy még a gyöngébb jövedelmi kö­zéposztály sem juthatott a fenti ár mellett cukorhoz, nemhogy a szegényebb családok lettek volna abban a helyzetben, hogy gyer­mekeik, öregeik és betegeik ré­szére „hatósági“ cukrot vásárol­hattak volna. Hajóssy kántor ügye. Hajóssy István volt halasi katholikus kántor, mint annak idején megirtHk tisztelgett f. év április végén a Halason tartóz­kodó dr. Hannauer István Árpád váci püspök előtt, akit arra kért, hogy vizsgáltassa felül az ő ügyét. Hajóssy — mint ismere­tes — a proletárdiktatúra alatt lemondott állásáról, később szó volt arról, — tekintettel arra, hogy személye széles körben népszerűségnek is örvendett, — hogy továbbra is megmaradjon kántori funkciójába, de ehhez — halasi információra — a váci egyházmegyei főhatóság nem­csak, hogy nem járult hozzá, ha­nem az újabb pályázatból Ha­jóssy személyét egyenesen ki­zárta. Az egész eljárás folyama alatt Hajóssyt nem hallgatták ki. Az i önérzetes embert bántotta a ha- I tározat s mint annak idején hoz­zánk intézett levelében itta, azért J jelent meg a püspök előtt, hogy: ; „rendszeresen lefolytatott fegyel- ! mt vizsgálat állapítsa meg bü- I nösségem, avagy tiszta becsüle- I tem. Öméltósága hivatkozva arra, I hogy kihallgatás nélkül nem Ie- : hét senkit sem elitélni, megígérte, j ügyem igazságos megvizsgálását“ A püspö : Ígéretéhez képest el i is rendelte a vizsgálat m egejté- sét s ebből a célból Varga maj- sai esperes és apátplébános a múlt csütörtökön Halason járt I részt vett a fenti ügyben össze- ; hivott egyháztanácsi ülésen is. Hajosey kihallgatása is meg fog történni s igy kívánsága szerint I fegyelmi ügyének letárgyaiása 1 szabályos lefolyású lesz. Hajóssyt egyébként, már hó- I napokkal ezelőtt kinevezték ál- ' lami tanítónak, a múlt hónapban pedig a füzespusztai elemi is­kolához helyezték, ahol már el is foglalta helyét s a halasi kántorlakásból is kiköltözött Amig uj kántort nem válasz­tanak célszerű lenne egy mene­kült vagonlakót helyezni az üres lakásba. HÍREK. Naptár. 28. Szerda. Katii, és ref. Ince. 29. Csütörtök. Kath. és ref. Mártha. 30. Péntek. Kath- Abdon ref. Ju­dit. 3! Szombat. Kath. L, Ignác ref. Oszkár. — Szabadság©«. Dr.Gaál Gyula városi árvaszéki elnök augusztus 9-ig szabadságra ment, — Kiküldőit vizsgáló* öiró. Keresztény Gyula, a kalo­csai kir. törvényszék vizsgáló­bírója hivatalos kiküldetésben Halasra érkezeti. — Lisztet vár a lakosság. Leg­utóbb május 18.-án kapottá lakosság fejadigonkint három és fél kiló liszie . Több mint két hónap óta nincs lisztje a közélelmezési hivatalnak, már pedig két hónapig három és fél kiló lisztből a táplálko­záshoz szükséges kenyér mennyiség sehogy sem kerül ki egy ember részére. A sze­gényebb néposztály képtelen draga lisztet vásárolni. Méi­j tányos és jogos tehát az el­látatlan lakosság kérése, hogy a városi haióság mielőbb szerezzen be lisztet az ellá­tatlanok részére. — ß vasárnapi népün­nepély. Méreteiben és érde­kességében mind nagyobb szá- básunak ígérkezik a Move által augusztus elsején, vasárnap dél­után rendezendő népünnepély, amelynek gazdag műsora a kö­vetkező : Délután 3 órakor gyü­lekezés a városháza előtti téren és kivonulás zenévei a vásár­térre, ahol a következő szóra­kozásban lesz része a közönség­nek 1.) Tréfás versenyek, 2.) Tarka színpad. 3.) Football mér­kőzés a budapesti és a halasi Move csapatok között, 4.) Tré­fás akadályverseny, 5.) Lóver­seny, 6.) Tánc reggelig. Az ün­nepélyen felváltva játszik a ka­tona zenekar és a cigánybanda, Sátrakban és a Gyugel-féle ven­déglőben kiflit, virstlit, felvágot­tat kapni és jégbehütött italok állnak a közönség rendelkezésére. Belépőjegy felnőtteknek 10 kor., gyermekeknek 5 korona. — '3?S3á£SS Vásár. A kis­kőrösi nyári országós vásárt augusztus elsején tartják meg, & MÖWE. au@, 1-én vasárnap délután a vásártéren egy nagyszabású ssige népünnepélyt rendez a Nemzeti Hadsereg Javára, kezdete <*.«. 3-kor. Mindenfei jöjjön el! egy évben négyszer tartunk, u. m. szeptemberben, karácsony előtt, husvét előtt és évvégén. Magántanulók kötelesek kérvé­nyeiket 6 héttel a vizsga lete­vése előtt a Nagy tiszteletű Espe­res úrhoz címezve, az igazgató­nak beadni. Magánvizsga dija — az egész évi tan-, beirási-, érte- sitő-dijon és nyugdijjárulékon kivül 300 K, összevont vizsgá­lat dija: 500 korona. A gyorsadó visszafizetése, Kétszázötven polgár Jogos követése. Ismeretes dolog, hogy mint mindenütt, úgy Halason is a kommunista városi ve­zetők elpocsékolták a köz­pénzeket. Halas városának 1918-iki háztartása egymillió négy- százezer koronába került, ezzel szemben 1919-ben a rövid kommun alatt tehát mintegy négy hónap alatt az „elvtársak}, ugyancsak a vá­ros háztartására több mint hárommillió koronát költöt­tek, úgy ha véletlenül egy esztendeig tartott volna a kommunista gazdálkodás, ak­kor egymillió négyszázezer évi kiadás helyett 9—10 mil­lió koronába került volna a város háztartása. De ehhez járul még az a 300,000 ko­rona, amelyet a város pén­zéből propaganda cé okra költöttek s a közellátási hi­vatalban is etünt 400,000 korona. Egy év múlt már el azótá, de a felelős személyek kikutatása még mindég nem történt meg. A kormányrendelet értel­mében a kommunisták által okozott károkat meg kell té­ríteni a polgárságnak. Miért nem történik tehát a város­házán semmi intézkedés, hogy a „gyorsadó“ címen kettőmil­lió kilencszázezer korona erejéig megrabolt 250 ha asi po gár visszak pja a pénzét. A kommunís ák adót nem ismertek, tehát csak a pol­gárság megsarcolásáról volt szó. A kárban — ami pol­gártársainkat érte — osztoz­nia kell az egész városnak. Ez az igazság. J Nemzeti Nyomda Vállalat! I készít mindenféle küxségí I | és városi, kereskedelmi < | és ügyvédi síb. nyomta»,- j p ványckai. — Névjegyek, ' I körlevelek, meghívók. : : > L * Kiskunhalas, Szabadkai-ut 2. ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom