Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1919 (19. évfolyam, 1-27. szám)

1919-10-29 / 18. szám

október 29. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE, A Csarnok. A bosszú. 3 — Nos mond, — hallotta a gyár­tulajdonost beszélni, — miért mentél el titkon a czirkuszba anélkül, hegy erről nékem egy árva szót is szóltál volna ? — Mert te ehhez beleegyezésedet úgy sem adtad volna sohasem, — feleié a fiatal asszony. — Ez valószinü, — mondá a férj, — mert mi szükség van öreg sebeket feltépni, sőt ellenkezőleg törekedned kellene, ezen régi történetet elfelejteni. — Igazad van, — tört ki Lan asszony remegő hangon, — ha csak tehetném ; meg tenném. — Tudom, — feleié a gyártulaj donos keserűen, — hogy egy titkot rejtesz előttem; hányszor kértelek téged, hogy ezt nekem megvald. Morris tisztán hallotta, mint sóhaj­tott fel a fiatal asszony. — ügy. hát még mindig Györgyre, az állatszeiiditőre gondolsz ? — kérdé Lan mérges hangon. A fiatal asszony elhallgatott, de Morris tisztán kivehette hevfllt, izga­tott lélegzetvételét. — Atkozott legyen az még halála után is ! — kiáltá fel Lan, — jobban zavarja boldogságomat, mint hogy ő azt életében gondolhatta volna. Morris hirtelen felnézett. Vájjon nem hallott-e a közelben egy halk gúnyos nevetést? Szemei megeről­tetve tekintettek a sövény hosszában, de nem birt senkit sem felfedezni. Es míg sem tévedett, az bizonyos. Tovább már nem volt neki kelle­mes itt hallgatózui. Vigyázva bujt ki ismét a sövény bői és lakása felé akart indului, midőn éles füle lépteket hallott, melyek a villatelekről a mocsár felé távolódtak. Nem volt e emez a másik lesel­kedő? Óvatosan ama irányba som polygott s nem csalódott. Ott, tőle tán 20—30 lépésnyire surrant el egy suhogó ruhába bujtatott alak. Lépése alig volt hallható. Legnagyobb óvatossággal utána sompolygott, de hirtelen mintegy meggyökerezve állott meg : az ördög­mocsár szélén állott s a legközelebbi lépés veszedelembe sodorhatta volna. Az álakból már semmi sem volt látható. — A mocsárnak szemmel látható­lag titkai vannak, — suttogta Morris, midőn véglegesea a lakása felé tar­tott, de meg időm van a mocsárral megbarátkozni és titkaitól meg­fosztani. II. Még kora reggel volt, midőn Morris ismét a mocsár szélén állott, de nem azon a helyen a hol tegnap éjjel a homályos alakot eltűnni látta, hanem a városi oldalán, ahonnan az eltűnt állatszeliditŐ és pénzeslevél- hordó utolsó útjukat a mocsáron megtették. — Te 80 lépésnyi távolságban kövess engem. — fordult Morris barátjához Bartelhez — és pontosan vigyázz as ösvényre. Könnyen lehet­séges, hogy engem egyszer itt keres­ned keli. Látod-e a mocsár túlsó felén a magányos kunyhót? (Folytatjuk.) Magán hirdetések. A „Hungária“ biztositó társa­ság értesíti feleit, hogy a biztosítási dijaikat Schwsrcz Ferencz fakereskedő föügynöküknól (Kossuth utca) saját érdekükben fizessék ki, Ugyauott vegytiszta ecetsav kapható. Egy nagy és kisebb jókarban levő kihuzós asztal eladó VI. kér. Vi­téz utca 4 sz. alatt. Kukoricza szár van eladó Ki­róly utca 14 sz. alatt. Matkó Pál Szász Károly-fóle ház mellett levő 327 n öl nádasát eladja Tudakozódhatni II. kér. Óvoda utca 8 sz aiatt. Benzint minden vevőmnek ki­szolgálok Erdélyi drogéria. Különféle bútorok, háztartási eszközök, üvegek, emailos Meidinger- féle kályha, egy ígás lószekér ós egy mosógép eladó. Kozsbuza szalma ku- koriczáért becserélhető, esetleg eladó. Dió megvételre kerestetik. Dobó tele­pen, Átlós ut 8 sz. lakóház kerttel eladó. Tudakozódhatni tulajdonosnál Kossuth utca 29 sz. lakásán. Egy kifutó fiú azonnal felvéte­tik az Erdélyi drogériában. Húsvágó tökének akáczfát, szil­fát vagy diófát megvételre keres Murgács Jánoa. Hónapos embert keres lovak­hoz és házkörüli munkára november hóra Schiffert Ferenc Babenyecz Kál­mán msjsai miiut melletti tanyájának bérlője. Zsákok kaphatók Mester utcza 1 sz melletti épületben. Józsa Imrónó felhívja a közön­séget, hogy Imre fiának pénzt vagy más egyebet ne kölcsönözzenek, mert érte nem fizet ós kötelezettséget sem vállal. Hermán Dénes eresztói tanyá­jára egy fiatal embert kocsisnak fel­fogad. Jelentkezhetni a helyszínén. Babó László 8 dohánykertészt felfogad. Jelentkezhetni Gimnázium utcza 4 sz. alatt. Négy süldő malacz, egy lóra való lószerszám és széna van eladó Vörösmarti utca 85 sz. alatt. Egy bejáró asszonyt, kinek csak reggel és este ludat tömni és egy tehenet fejni kell ós egy min- deues nőt, ki a főzéshez is ért, azon­nal felfogad Weisz Ignácz. Egy jókarban levő karikahajós és egy Singer-féle varrógép eladó , Arany János utca 7 sz. alatt. Sósborszeszes és Kölni vizes üvegeket minden mennyiségben vesz a legmagasabb árban Kun Sándorné kereskedő a városháza épületében. Férfi, női és gyermek czipök, valamint fatalpu czipők kapnátok Jeges József üzletében a Jóba nővérek házában, Weisz Ignácz emeletes háza mellett Hajdú Mihály fehértói tanyá­jára 2 nőtlen embert azonnal fel­fogad. Fűteni való szár izéké is van eladó. Tudakozódhatni fenti tanyáján, vagy a piaezon. Balogh Józsefnénak egy szürke lova ós 40 hold földje van eladó. Tudakozódhatni Jókai utcza 11 sz. lakásán. NÉPESEDÉSI MOZGALOM. — október 18. — október 85. — Születtek Rekasi Fereucz ós Tóth Nagy Veronának Imre nevű fiuk. Budai Balázs és Vágó Teréziának Balázs László nevű fiuk. Kun Sárának Terézia nevű leánya. Tóth B. Kálmán és László M Rozáliának Rozália Ilona nevű leáuyu*. Horti Balázs és Samu Krisztinának Janos nevű fiuk. Bárány Imre ós Hiavács Erzsébetnek Ferencz nevű fiuk. Váczi Balázs és Gömböcz Rozália Zsuzsánnáoak Balázs nevű fiuk. Farkas János és Vida Julian­nának Juliánná nevű leányuk Dará­nyi Benő ós Paprika Juliánnának Sándor nevű fiuk. Lórincz István és Sági Máriának Lajos nevű fiuk. Sztrényer Ferencz es Oziráki Iloná nak Ilona Anna Terézia nevű leányuk. Rádoczi Pál és Gáspár Izabellának Istváu Peter nevű fiuk. Nyári János és Márkus Etelnek János nevű fiuk. Meghaltak: Kolompár Erzsébet 36 éves korban. Kolompár Piroska 26 éves, Pap R János 23 napos, Kerekes József 17 napos, özv. Nagy Oz. Lajosnó Vörös T. Veronika 79 éves, özv. Kovács Józsefné Puskás Zsuzsánna 82 éves, Solti Mihály 83 éves, Kolompár Fe­rencz 11 napos, id. Modok Benő 66 eves, Orbán Juliánná Terézia 10 napos korban. Kihirdetett jegyesek : Pastrovics Sándor Szabadi Etel­kával. Halasi D Gyuia Szemer-di B. Etelkával. Nemeth R Balázs Rózsa Máriával. Mandics Peter Toth A hő­nyi Erzsébettel. Király Gy. Lajos Könyves Rozáliával. Morvái Mihály Sándor Komlódi Borbála kalocsai lakossal. Sárközi József Gocien Juli­annával. Téglás Sándor K<s Máriával. Pieio János budapesti lakos Törd-.i Erzsébettel. Gál Benó Bíró Máriával. Kárbin L János Puruczki Máriával, j Szabó Péter Pál Kalmár Pirot-kaval. Egybekeltek Erdélyi József Dózsa Erzsébettel. Dózsa Károly Vujkovics Lamieh An­nával. Gáspár Lajos Szakái Máriával. Kaczur Pál kisteleki lakos Kis Esz­terrel . TEMETKEZÉS^ VÁLLALAT. Tisztelettel tudatjuk a n. é. közön­séggel, hogy raktáron tartunk érez és fakoporsókat valamint si rkoszorukat nagy választékban. Temetések a legdíszesebbtől a legegy­szerűbbig eszközöltetnek jutá­nyos árak mellett. Üzlet a városi színházzal 3 szemben. 3 Zilah és Vanyik temetkezési vállalkozók. FODRÁSZ ÜZLET. OáOO Tisztelettel értesítjük az úri és hölgy közönséget, hogy ÚRI ÉS NŐI FODRÁSZ ÜZLETÜNKET kibővítve, Harmat utcza 1 sz. Fekete József szabó házába he­lyeztük át. — Kérjük a n. é. közönség szives párfogását. Csapó ÖÓÖII és neje Sárközi Margit úri es női fodrász. Turzó Sándornak (volt rendőr) az alsó fekete földekben levő 300 kéve kokoriczá szára vau eladó. Tudakozódhatni III. kér. Vitéz utcza 4 sz. alatt. 50 literes kosárban font üveg balonok kaphatók Erdélyi Lajos drogériájában. Molnár M. Lajos Jókai utcza 23 sz. lakóházát örök árou eladja. Tudakozódhatni a helyszínén, Egy nagy rubaszekrény, egy dunyha tollal és Jókai összes regényei eladók Fő utcza 12 sz. alatt Farkas­féle házbau. Zongora tanárnő háznál és házon kívül elvállal tanítást. Jelent­kezhetni Einviller Károly házánál Mélykúti ut 12 sz. Fekete József szabó-mester értesíti a közönséget, hogy 22 óv óta fenálló szabó üzletét áthelyezte ' az újonnan épült Jósika utczai saját ■ házába a piacztéren. Kéri továbbra j 1 is a közönség pártfogását. Könyvelő délutáni könyvelést 2—3 órára elvállal. Könyviteitant tanít. Ozim : a kiadóhivatalban. Két szép téli kosztüm és egy pár 38-as uj magasszáru sárga zsevró női czipó eladó Weisz Ignáeznál. Iván Sándor könyvkötő (Rovó Mihály utóda) elvállal mindenféle könyvkötési munkákat a legegyszerűbb­től a legdíszesebbig. Műhelye a Vári­féle házban a gimnázium mellett. Felelős szerkesztő: PRAGER JÁNOS. Laptulajdonos: PRÁGER FERENCZ. Vörös hagyma elsőrendű makói kapható a Hangyánál. DROGÉRIA Tisztelettel értesítem a n. é. vevő közönségemet, hogy üzletem ismét a régi és szolid mederben folyik. KAPHATÓK: Bel- és külföldi illatszerek, pipere és kozmetikai czikkek, gumi áruk, kötszerek, gyógyáruk, vegyszerek, betegápolási, háztartási és állatgyógyá­szati czikkek és mentő szekrények. Valamint szappanok, nagy választékban. Újonnan felszerelt fényképészeti gépek és kellékek, valamint garantált vegytiszta eczetsav. Nagyban nagy engedmény. Franczia és angol szépitészeti czikkek útban vannak és pár napon belül kiszolgáltatnak. Szives pártfogását kéri: ERDÉLYI LAJOS drogulsta. Hala«, 1919. Nyomatott Práger Ferenci könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom