Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1919 (19. évfolyam, 1-27. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Tizenkilencedik évíolyea» 1. szám Kiskunhalas, 1919 január 1 Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .... 8 kor. | Vidékre Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Főszerkesztő és laptulajdonos : 12 kor. PRÄGER FERSNCZ. Felelős szerkesztő: PRÄGER JÄNOS/ Hird-etések dija: Egy cm. magas soronként ondból 1 K 20 fillér. — Petitbői 1 K 50 fillér. — Nyiíttér 1 cm. magas sor 2 K 40 fillér. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületiig Hivatalos lúrdetésak. A csalai erdőgazdaság akácfa rőzséfc ad el. Bővebb felvilágosítással a gazdái, vagy a méraöki hivatal .szolgál. Magán hirdetések Végső feladási idő kedd d. e. 11 óra) Gáspár Józsefnénak takarmány répája van eladó Tompa uteza 8 sz hazánál. Perényi Jánosnénak egy diva­tos téli kabátja van eladó. Megtekint­hető Árpád utca 41 sz. lakásán. 12 drb. halasi Takarékpénztári részvény osztalékkal eladó Pelsőnádor uteza 2 sz. alatt. Heibl György csizmadiamester tudatja, hogy a katonaságtól hazatérve, műhelyét újra megnyitotta. Elvállal czipő és ezizma átalakítást és javítást. Lakása Petőfi uteza 20. Kéri a kö­zönség pártfogását. Egy 32 év körüli asszony (10 hónapos kis fiával) ajánlkozik gazd- asszonynak a. városba vagy a pusztára. Lakka Kisfalud! uteza 8Í. Csapó István Vásártér 23 sz. házát eladja. Ugyanott egy lovat eset­leg kocsival és szerszámmal és egy stráfkoesit elad özv. Kiss Sándornó örökösei Szép uteza 11 sz lakóházukat eladják. Tudakozódhatni a beiyszinéu. ifj. Ónodi János zsanai tanyás birtokából 50 hold szántó és legelő- földet elad. Tudakozódhatni a helyszínén Modern uriház eladó a mellette levő 2 háztelekkel együ»t vagy külön, köze! a városházihoz, Mester utca 2 sz. alatt, a Népsziget felé vszető utón Bővebb felvilágosítást Fajth Gáspár járásbiró és dr. Nagy Pál Perenez ügyvéd adnak Gál Lajos férfi és női szabó tudatja, hogy szabó üzletét Mélykúti ut 5 sz. alatt Mészáros borbély há­zában megnyitotta. Kéri a közönség pártfogását. Szabó József kőfaragómester tudatja, hogy a katonaságtól haza­térve Kossuth ufczai sírkő ipartelepét újra üzembe helyezte. EiváUal min­dennemű temetési munkát, u. m. sírboltok, síremlékek sirszegélvkövek, kripíaíedólapok tervezését es készí­tését és a régi sírkövek rendbenho- zását, vésését és aranyozását, Kén a közönség pártfogását. Kosztosok jutányos árban fel­vétetnek Vihar utca 2 sz. alatt, hol boák, muffok és egy álló tükör is van eladó. Literes üvegek eladók Nefeiejts utca 8 szám alatt. Ugyanott férfi ruhák, 2 pár íérficzipő és egy 4—5 éves gyermeknek való teljesen uj fiú és lányk «ruhák, gyermekezipő es olajos bádogkaouák is vannak eladok. Jungreisz Márton pirtói 280 hold szántóföldet egészben vagy kisebb részletekben is feiiből kiadja. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Három drb féléves ártán disznó eladó Pizrnán utca 21 sz. alatt, hol egy 12 éves fiúnak való nadrág is eladó. Egy jókarban levő sublót, egy ágy és többféle házibutorok elköltözés miatt eladók Kórház utca 10 sz háznál Gazdag Sándor Jókai utca 5 sz. alatt levó mészáros üzletének be­rendezését eladja Egy jókarbau levő kocsija és két lóra való lószerszáma is vau eladó. Megtekinthető a hely­színén. Tompity Mátyás tudatja, hogy a Bacsó-féle szélmalmot megvette. Elvállal egy lisztre örietóst és dará­lást Kéri a közönség pártfogást. Dudás Péter Pál oki. vincellér ajánlkozik nagyobb szőlőtelepre vin­cellérnek azouuaii belépésre. Talál­ható Gyugei Gyóni vendéglőjében szerda és vasárnapi napokon. „Meló“ bajusz és hajfesték, tökéletesen fest, ára 10 kor. Kapható Bácz János gyógyszertárában Halász D. Károly balotai 105 hold tanyásbirr.okát Hegyi Károly szomszédságában egészben vagy rés.-, letekben eladja. Tudakozódhatni Árpád utca 22 számú házánál. Vadászhüvely lankaszter 16-os, Üresen és töltve, valamint sörét és gyutacs vadászjegy ellenében bármily mennyiségben kapható Práger Ignácz vaskereskedéeében Fö uteza 10. Faddi Lajosnak 200 kéve zöld nádja van eladó. Megtekinthető Eresz- tőn Faddi Bálintné tanyáján. Tudako zódhatni a városban Árpád utca 21 sz. alatt Kis 0. Imre házában. Kukoricaszedést tizedéből ad ki a Jankamajori Gazdaság a szár ki­vágása nélkül. A munkásom kosztot is kapnak. Készük hazaviteléhez igát ád a gazdaság. Á kukoricaszár kivágása negyedéből adatik ki. Ugyanott takar­mány cukorrépa szedését nyolcadából lebet vállalni. — A fehértói nádasban a nád kivágása harmadából vállalható. A rópaszedő és szárkivágó munkások is kapnak kositot, Eves konvenciós cselédek és hónaposok is kerestet­nek. Jelentkezhetni Tíuójárásoa a majorban, vagy Kossuth utca 27 sz. háznál. Drogéria czikkek, parfümök, egészség és szépségápoláshoz szük­séges eszközök kaphatók Bácz János gyogyazertaraban. Babó Dezső füzesi birtokára egy baromfikertászt keres, kinek 20' drb disznót, 20 drb libát, 20 drb pulykát és körülbelül .150 drb apró baromfit átadna. Tudakozódhatni Fii zesen, vag*y Petőfi uteza 14 sz. alatt, hot egy fiatalembert kocsisnak fel­fogad Nyulbőröket legmagasabb ár­ban vesz Makai Antal kaiaposmester. Egy ügyes fiút ta oucnak fel­vesz Toth B. Imre férfi szabó Üzlete j Fő utca 42 sz. alatt vau. Bánóczki Balázsnak egy fiatal sve’czer bikája £s 2 kis borjúja vau eladó. Megtekinthető álsótemplomtári házánál. Egy bútorozott szoba Kőhíd uteza 4 sz alatt kiadó, ahol muff, boa, és kabátok is vannak eladók. Egy ruhaszekrény, ágy, asztal, éjjelt szekrény, koayhabeli dolgok és egy 9x12 ös fényképezőgép eladó Lengyelnél Alkotmány utca 3 sz. a. Kossuth uteza 20 sz. alatt el­köitözködós miatt mindenféle bútorok, 8zöayegek, függönyök, díványok és egy szép antik szekrény eladó. Tagai Pálnak Toldi uteza 12 sz. házánál trágyája és a Bábud föle birtokon Debeák miszt&ban rozs szal­mája van eladó. Tudakozódhatni fenti háznál. „Sárga íenyőzsir“ mindenféle bőrviszketegséget meggyógyít, szag­talan, Kapható Szekér József gyógy- szertárában a posta mellett. Elveszett egy óra kis ezüst láncezal deczember 27-óu a Dohány uteza Hofineister-féle ház oldalán vagy pedig a Hajósi utczában. Meg­találó 20 korona jutalom elleuében adja be a kiegészítő parancsnokság irodájába. Egy ügyes szobaleány jó fize­tésiéi az nnaü belépésre feifegadtatik. Czim a kiadóhivatalban. Két hónapos inalaczok eladók Felsőuádor uícza 5 sz. alatt. A postahivatalhoz négy újság kézbesítő fiú azonnal felvétetik havi 50—50 korona fizetéssel. Két drb ökör, 2 drb fejős tehén és választási malaezok e;adók ifj. Fehér Károly bogarzói tanyáján. Kotta Mihály férfiszabó 44 havi fogságból hazaérkezve, Kossuth utcai szabó üzletét Kőhíd utca 17 sz. saját i házába helyezte át. Kéri a közönség I pártfogasát. Paprika Béni Dobótelepen Át­lós ut 24 szarau iakóházat bérbe kiadja Tudakozódhatni a helyszínén. Rozinszki András Óvoda uteza 1 sz. lakóházát eladja. Ugvauotl el­vállal kocsifónyezést, kárpitos munkát és cíimfestést. Kéri a közönség párt­fogását. Egy jókarban levő kocsi eladó Kerekes Jánosnál Bercsényi utca 6 sz. alatt, id. Ambrus István örökösei jóforgalmu kovácsmühelyüket szerszám nélkül azonnal bérbe kiadják. Tuda­kozódhatni Hattyú utca 13 sz. alatt. Egy szoba és konyháitól álló bútorozott úri lakás kiadó Mélykúti utón, Darányi lelkésznél. Körösi Antal gőzmalomtulajdo­nos íelülvja mindazon gazdaköióüSé- get, kiknek száraz fájuk van eladó, jelentkezzenek piactári gőzmalmában. Mivel az őrleshez szükséges szénnel j nem rendelkezik és hogy as öröltetö | közönséget kielégíthesse, kénytelen fával tüzelni, tehát nem tovább e!a- í dásra veszi a fát. Gyönyörű kézimunka függöny, amely menyasszonyi kelengyének is j alkalmas, eladó Dob utca 4 sz. alatt, j Tóth tíáudornénál Jó fizetéssel egy fiú tanoncnak i felvétetik lapunk nyomdájában. Savanyu káposzta állandóan kapható Natkai sziget, Mester utca 4 sz. aiatt. Egy megbízható ügyes bejáró takarítónőt, délelőtti órákra keres dr. Szabó Jáuosné Egy könnyű lőcsős kocsit, sze­keret megvételre keresnek. Értesítés Bisonyi Papp Gedeon czimére Pirtóra 2445 sz. alá küldendő. Ugyanott egy erős német kocsi van eladó esetleg könnyebért kicserélhető. írógépek, orvosi műszerek és gramofonok javítását elvalialja Marek Bela villanyszerelő és mechanikus Hajnal utca 3 sz. aiatt. Varrógépek javítáaái kívánatra házaknál is esz­közli. Egy használt ipari varrógépe is vau eladó. Néhai Pál János örökösei VI. kér. Honvéd utca 16 sz. házukat el­adják. Tudakozódhatni a helyszínén. Ifjabb Onody Jánosnak zsanai tanyáján még fönálló erdőfája kisebb részietekben január hó 9 én csütörtök délelőtt 8 órakor a helyszínen nyilvá­nos árverésen el fog adatni, hová a venni szándékozók meghivatnak azzal, hogy ezeatui már több árverés nem lesz. Bővebb értesítést ad Tóth M. Lajos Vörösmarti utca 2 sz alatt. Egy jokarban levő varrógép eladó Vadász utca 2 sz. aiatt. Pestre tiszti úri családhoz egy megbízható leányt, vagy fiatal asz- szouyt keresne*. Jelentkezhetni Kos­suta utca 11 sz. aiatt. Egy szobaleány kerestetik. Je­lentkezhetni Loscuitz Báudoruéuái, Kereskedelmi Bankkal szemben. Baki Károly rekettyéi birtokán a kocsi utat betiltja. Csinos szalonberendezés és egy faragott keményfa könyvszokreny eladó. Bővebbet a Pressburger-fele üzletben. Czipók a legolcsóbb árban kap­hatói Jeges Józsefnél. Üzlete a Jóba nővérek hazábau Weisz Iguaez eme­letes háza mellett. . Rendek István asztalosnak 2 drb gyaíupadja hozzávaló többféle asztalos szerszámmal, műhelybe való kályha és egy kisebb vaskályha és egy kék zománezozoft Meidiuger kályhája van eladó. Megtekinthető ár­pád utca 5 sz alatt szerda és vasár­napi napokon Ugyanott 4 drb erős 'kerek hozzávaló tengellyel és toc3Íhoz való vasalás reszek, egy ham két lóhoz való szíj gyeplő eladó. Megte­kinthető bármikor. Egy lo és egy ló után való Egy mindenes leány kerestetik. könnyű kocsi eladó VI. kér. Hattyú j Jelen kezüetni Loschitz Mórnál Kos­utca 18 sz. alatt. | suth utca 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom