Halasi Ujság, 1919 (1. évfolyam, 2-13. szám)

1919-11-23 / 2. szám

2. oldal HALASI ÚJSÁG ■otember 23 Politikai helyzet. Három nap óta ismét javult a politikai helyzet, mert látszólag közelebb állunk ahhoz, hogy megegyezésre jussanak valameny- nyi politikai párttal, természete­sen csak úgy, hogy a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának ke­zébe marad az ország kormány­zásának leglényegesebb irányitó hatalmi eszközei. Úgy látszik hogy ebbe már belenyugodtak az ellenzéki pártok is. Fridrich személye, az ő nagy energiája, sohasem tetszett Lo- vásziéknak, Vázsonyiéknak és a szocialistáknak, de hogy a meg­egyezés létesülhessen, Fridrich J hajlandó átengedni helyét Huszár j Károlynak. Budapesti jelentések szerint Huszárt rokonszenveseb­ben fogadták a fenti pártok ve­zérei s neki sikerülni is fog egy <oncentrációs kormányt alakítani, melyben miniszteri tárcát kap­nak a párt vezérek is. Nagyon fontos dolog, hogy végre megalakuljon ez a kon­centrációs kormány, mert az en- tent csak egy ilyen kormánnyal kész a békefeltételei felől tár­gyalni. Sir George Clark, az en­tente megbízottja kijelentette, ogy Huszár Károly miniszter- elnöksége alatt alakuló koncent­rációs kabinetet az entent is el- 'is.neii. A megoldás tehát küszöbön áll s erre nézve a lapunk buda­pesti tudósítójától várunk távirati jelentést, amelyet a városban azonnal publikáltatunk. A tárgyalások folyamán a kor­mány elhatározta, hogy a nem­zetgyűlési választásokat január 21-ére kiírja. ahol a lovasság rekvirált. Ezt a részt a város határából a román parancsnokság Majsa területéhez csatolt és barbár módon kifosz­tott. Itt még őszi vetésre valója sincs a népnek. De a határ más részein is sokat pusztított az oláh, ha a Jóállományt erélyes fellépés folytán kissé kímélték is, egyébként még annyi magot sem hagytak, amivel a jövő ta­vasszal vetni lehet. Szóval még nagy gondot fog okozni nekünk a román pusz­títás. VWTTmVTVTVVTTTTVTVm Magyarok! Csak keresztény és nemzeti irányú hírlapokat olvassatok! ▼YYTYY*▼▼▼▼▼▼▼YTYTTTYYYY Halas asszonyai. — Tisztelet a kivételeknek — Bájos asszonyaink egy ritka élvezettől lesznek megfosztva — nem táncolhatnak ezután román tisztekkel. Kétségtelenül gúny rejtőzkö­dik ezekben a sorokban, ártatlan gúny, paprika nélkül, afféle éve- lődés, mert jól tudjuk, hogy sok halasi asszony „élvezet* nélkül fogódzott össze az állí­tólagos bojárokkal, akik csu­pasz ujjakkal emelték a szószos pecsenyét a szájukhoz, sarkan- tyus csizmában mentek a bálba, beleköhögtek a hölgyek arcába s „Hajde 1“ noszogatással hív­ták táncolni azokat az úri nőket, akik ma megkívánják, hogy mé­lyen meghajoljunk előttük. De könnyű Katót táncra vinni. Még sem engedhető meg az, hogy hazaárulónak kiáltsanak ki egy magyar asszonyt azért, mert románokkal táncolt. Sokan mond ják, hogy valósággal megfélem­lítették őket, másokat a kíván­csiság vitt a csapdába. Az első feltevés valószínű, a második hamisíthatatlan női vonás. De voltak olyan halasi nők is, akik valósággal kultuszt csináltak a románokkal való barátságból. Egy pár zsidó asszony és leány valósággal vadászott a „bojár“ tisztekre. (Mentségük-e az, hogy most a Nemzeti Hadsereg tiszt­jeire vetették ki ugyanazzal a mohósággal hálójukat ?) Sokkal kisebb város Halas, semhogy ne tudná minden második ember, hogy ki vagy kik azok? Ezek­ről holtukig meg lesz a város hazafias és jobb érzésű közön­ségének a maga véleménye, a mely ott fog égni a szemekben, szállni fog hirhedtségük szájról- szájra s még az unokák is meg fogják tudni. Ez lesz néhány halasi nőnek méltó büntetése azért, hogy ami­kor a város szorongatott lakossága könnyezett a megszállók durva­ságai miatt, akkor ők kacérkodva nevetgéltek a román katonákkal és élvezték azokat az élelmicik­keket is, amelyet ellenszolgálta­tásul az ő részükre rekviráltak el a lakosságtól az udvarló „vunkujok“. Azt a zsidóleányt pedig, aki menyasszonykodott is náluk, utánuk kellene zsup- polni. ­A többi asszonyok felett na­gyon enyhén kell ítélkeznünk, sőt meg kell nekük bocsájta- nunk azért az oláh tropotyán- kába oltott bosztonért. YTYYYYYYTYTTYYTTTYYYYYYY Tiszteld a Nemzeti Hadsereget, mert az mentette meg az országot! A Nemzeti Hadsereg lobogója alatt. Sorozások Halason. Tegnap, szombaton már meg­kezdette a sorozó bizottság a so­rozást Halason. Büszke lehet minden magyar, akit az a megbecsülés ér, hogy tagja lehet a nemzeti hadsereg­nek. Mert ez a sorozás nem olyan, mint amilyen a monarchia és a vörös éra alatt volt, most min­den izében megválogatják azt, ki méltó arra, hogy a nemzet katonája legyen. Nincs most szó újabb háborút ról, egyedül a nemzet tekintélyét és az ország belbiztosságát kel! a Nemzeti Hadseregnek megvé­deni. Nem magyar az, aki most nem lelkesedéssel siet a Nem­zeti Hadsereg lobogója alá. A sorozásról szóló hivatalos hirdetmény a következő: A Magyar Nemzeti Hadsereg fővezérségének Hdn. 1522/1. 1919. számú rendelete folytán értesit- tetik a lakosság, hogy a 1884-től 1894. évi születésű védkötelesek i sorozása elrendeltetett ■ az 1884- 1885. évi születésűek f. hó 22-én, | 1886-1887. évi születésűek f. hó ! 24-én, 1888-1889. évi születésűek j f. hó 25-én, 1890-1891. évi szü- j letésüek f. hó 26-án, 1892-1893. évi születésűek f. hó 27-én, 1894. évi születésűek f. hó 28-án | és az elmaradottak pedig f. hó 29-én soroztatnak a polgári ol- ; vasó körben. j A sorozáson a Kiskunhalas vá- ’ ros területén tartózkodó idegen j illetőségűek is kötelesek meg- ! jelenni. Felhivatnak az érdekeltek, hogy a sorozási helyen reggel 8 óra- ! kor tisztán megmosakodva, a legszigorúbb következmények ter­he alatt okvetlenül jelenjenek meg, j Bővebb felvilágosítást a kifüg­gesztett behivási paranesok nyuj- 1 tanak. ; Kiskunhalas, 1919. nov. 20. Dr. Kolozsváry Kiss István 1 h. polgármester. Humor a megszállás alatt. Megverték Móricot. Egy-két hétre a románok be­jövetele után történt, hogy ci­gányzene mellett mulattak a tisz­tek, akikben nem volt semmi szellem, sem egészséges humor. Csak a Móric cigányból és ze­nész társaiból űztek egyszer rossz tréfát. Akinek kedve van, mosolyoghat rajta, de Móric ke­serűen emlékezik vissza erre az esetre. Már elmúlt éjfél és a cigány bandát haza küldték a román tisztek, de a fekete fiuk nem mertek menni irás nélkül, nehogy el fogja őket a román őrjárat. A tisztek a kérésre adtak is Írást Móricéknak, amelyet fel is mu­tattak az őrjáratnak, mert szeren­cséssel! találkoztak eggyel az éjszakában. A román katona elolvassa a cédulát, azután puskatussal neki esik a cigányoknak és jó össze­vissza veri őket. A dolog magyarázata az, hogy a tisztek románul a következő sorokat Írták a cédulára : „Verjétek el őket alaposan !“ Ezt a románok ítgy mondják: jó vicc. A „bojárok.“ A Halason állomásozó csapat román tisztjei szerették magukat „bojárokénak nevezni. Romániá­ban pedig a legelőkelőbb osztály, ami a mi mágnásainknak felel meg, a „bojárok.“ Már pedig aligha volt közöttük egy bojár is, legalább a műveltségűk, a viselkedésük egyáltalában nem mutatott jó nevelésre. Valóság­gal mulatságosan barbárok vol­tak a társaságban. Az étkezésnél puszta kézzel nyúltak a pe- csenyés tálba, ha leejtettek egy darab húst a földre, felemelték és visszatették a tálba, a hölgyek poharába úgy öntötték a bort, hogy végig locsolták a nő toilett- jét. Az arcukat festették, a dere­kukon fűzőt viseltek, sarkantyus csizmában táncoltak. A múlt szombaton éjjel a Vá­rosi Szállodában egy szobában egy nő aludt, a ki a román tiszt erélyes felhívására és kopogtatá­sára sem akarta kinyitni az aj­taját. A lovagias „bojár“ erre egy puska szuronnyal kifeszitette az ajtó egyik tábláját és ezen át mászva tört be a rémüldöző nőhöz. Ezt a „bojárok“ jó viccnek mondják. * Kedvezmény!- 100 korona bevásárlás után ■ mindenki jogosan követel­* hét 10 gram valódi angol | vagy francia illatszert. I Erdélyi drogéria. 2-5 I * I » I I kirabolt város. Három-négy millió korona kárt okoztak a románok. Lapunk más helyén megemlé­keztünk arról, hogy a román megszállás fél millió korona kész­pénzébe került a városnak, amely összeg a közpénztárt terheli Ne­hezen állapítható azonban meg az, hogy a lakosság az erősza­kos rekvirálás folytán mekkora anyagi kárt szenvedett, mert hi­szen ha a románok fizettek is valamit az elhurcolt dolgokért, ez az összeg oly csekély volt, hogy szóra sem érdemes. Kérdést intéztünk a város pol­gármesteréhez, hogy mekkorára becsüli a lakosság anyagi kárát, amely a román rekvirálás foly­tán keletkezett. Ma még a pol­gármester sem tudja megközelí­tőleg sem a kárösszegét meg­mondani s azt három és négy millió koronára tartja. Különösen Bodoglár, Tajó és Zsana puszták szenvedtek leg­jobban a román pusztítástól,

Next

/
Oldalképek
Tartalom