Halasi Ujság, 1919 (1. évfolyam, 2-13. szám)

1919-11-23 / 2. szám

Vasárnap, november 23. I. évfolyam, 2. szám. Kiskunhalas, 1919 ELŐFIZETÉSI DIJAK : Egynegyed évre . .10 korona. Egész évre ........................4" E gyes szém ára 50 fillér. Főszerkesztő: i Lapkiadó: Dr. Nagypál Ferencz. j Farkas Áron. Megjelenik minden héten kétszer: szerdán és vasárnap reggel. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VÁROSHÁZ-ÉPÜLET, NAGYTÓZSDE. HIRDETÉSI DIJAK : Garmond soronként ... 2 Keren*. j Igazs<jgüj>y: Zoltán Béla. j Földrnivelés: Rubinek. ! Közéleim : Nagyatádi Szabó, j S Műnk. és népj.: Rádi (szoc.) ! Ipari: Oláh. | Kisg: Sakoropárkai Szabó, j T iát.1 « I • • Cl f ;:' ' > 'TI • 1 1 r i FEL A HARCRA! A keresztény szövetségben egyesült kathoiikus és refor­mátus magyarok, egyáltalá­ban, akik Krisztus követők vagyunk, elérkezettnek látjuk az időt arra nézve, hogy fel­szabadítsuk elgyötört hazán­kat a zsidók gyámsága alól, amelybe kevéssel azután ke­rült, hogy mi nagylelküek voltunk egyenjogositani őket, megengedtük, hogy földet vá­sárolhassanak, elárasszák a ta­nult pályákat, sőt még katona­tiszteket is csináltunk belőlük. Keservesen meglakoltunk nagylelkűségünkén, mert ők visszaéltek a magyar nemzet emberséges gondolkozásával. Ók, akik hálából a sir szé­lére vitték hazánkat, többé nem lehetnek irányitó,i ennek az országnak, amely keresz­tény akar maradni. Vissza fogjuk tőlük szerezni a földet, . vissz i szorítjuk őket a tanult pályákról és a Nemzeti Had­seregben nein lesz egy zsidó tiszt sem. Az összeharácsolt pénz ugyan még a kezükben marad, de majd el fogy az is, ha a keresztény magyar nem lesz a fejős tehene min­den árendás zsidónak. Hogy ezt elérhessük, erős­nek kell lenni a keresztény szövetségnek, hogy annál biz­tosabb pilléreken pihentlessen a szenvedésekben elgyötört, szegény hazánk. Nem fontos az nekünk, hogy Friedrichnek, vagy Hu­szárnak hívják azt, aki kor­mányozni akar és tud Ma gyarországon, de igen is meg­követeljük azt, hogy keresz­tény és nemzeti irányba ve zesse az országot, csakis keresztény és magyar befolyás alatt álljon cs zsidó politiku­sokkal ne álljon szóba sem azokkal, akik titkos vagy nyilt ellenségei a keresztény és nem­zeti politikának. Félig meg­alkuvókra sincs szükségünk. Torkig vagyunk az olyan politikusokkal, akik a cigány­nyal elhuzatják az „ Frger- berger sószbergert *, egyébként puszi barátai a zsidóknak s ha a keresztény nép érdekeiről van szó, akkor úgy cseleked­nek, ahogy azt a zsidók kí­vánják. 1920. január hó végen már megejtik országszerte a nem­zetgyűlési képviselő választá­sokat. Mi nem vagyunk a kormány lapja', de a keresztény szövetség diadaláért hareojunk, -s ennél: «>.övei«ég.nék' a, politikai tanórába szólítjuk ol­vasóinkat, hogy hozzájárul­junk a keresztény és nemzeti uralom megerősödéséhez. Amikor ennek a lapnak a hasábjain először hívjuk a po­litikai harc mezejére olvasóin­kat, óva intjük őket attól, hogy a zsidók vagy a meg­alkuvók maszlagjának felülje­nek, mert ezt az országot csakis keresztény és nemzeti politikával lehet megmenteni a végső elpusztulástól, amelybe elsősorba a zsidók juttatták. YTTTTTYTTVTVYTTYYTTTTTTV ß Will ÉÖlill. A Nemzeti Hadsereg halasi zászlóaljának köszöneté. A következő sorok közlésére lettünk felkérve: Katonás egyszerűséggel, de magyar szivünk hálás melegével fordulunk Halas város hazafias közönségéhez, hogy megköszön­jük azt a megható, örökké fe­lejthetetlen, lelkes fogadtatást, amelyben november 18-ikán ré­szesített bennünket. Jól tudjuk, hogy a reánk szórt virágok, a lengő irikolórok, a szeretetet kifejező üdvözlő sza­vak és a gyönyörű fogadtatás egész árja osztatlanul a Nemzeti Hadseregnek és annak a rajongá­sig szeretett fővezérének, Horthy Miklós ő excclenciájának szólt, akiknek képviseletében mi bevo- nultunk ebbe a kedves, tőzs- gyökeres magyar városba, amely hónapokig szenvedett a vörös és román terror alatt. Mindezek tudatában, amikor a fogadtatásért, a nagy nyilvá­nosság előtt fejezzük ki köszö- netünket, kötelességünkhöz hí­ven ígérjük, hogy mint a nem­zet katonái és e város helyőr­sége, minden igyekezetünkből azon leszünk, hogy a hazafias polgársággal magyar,testvéri sze­reiéiben összefogva, az előlege­zett bizalmat és szeretetet kellő formában viszonozzuk Kiskunhalas, T919. nov. 22. A Nemzeti Hadsereg halasi zászlóalja nevében Csillag, őrnagy. 'r»'fVv*vT»'mvm'r»fvYvt» A városi őrség. Mindenki teljesítse a köte­lességét. Dr. Thuróczy Dezső, helyettes polgármester, a városi őrség pa­rancsnoka, nagy ambícióval és fáradsággal szervezte a várom' őrséget, amely a románok kivo­nulása után hivatva van a kar­hatalmat támogatni a rend fea- tartásában. A szervezés munkája már kész is, sőt november 19-én éjjel az első szakasz Nagy Sze­der István parancsnoksága alatt mar meg is kezdte a szolgálatot. A városban 500, a tanyákon 20® városi őt vigyáz a rendre. A városi őrség 6 szakaszia van osztva és éjjel (este 7 órától — reggel 6 óráig) a kö­vetkező sorrendben teljesít szol­gálatot. November 19. I. szakasz, pa­rancsnok : Nagy Szeder István. 20. II. szakasz, pararicsnoL: Nagy Gyula. 21. III. szakazz, parancsnok: Musa István. 22. IV. szakasz, parancsnok: Berki András. 23 V. szakasz, parancs­nok : Hajósi István, 24. VI. sza­kasz, parancsnok: Bolhás Imre. November 25-én ismét az első szakasz kerül szolgálatba, 26 áu a második és így tovább. Az őrség parancsnoka felhívja a polgáickat, hogy akik a vá­rosi őrségben teljesítenek szol­gálatot, tartsák hazafias köteles­ségüknek az őrségre kellő idő­ben jelentkezni. Megalakult az uj kormány. Az összes pártok megegyezése. — Januárban lesznek a választások. (A miniszterelnökségi sajtóiroda telefon­jelentése d Halasi Újság részére. Érkezett november 22-én délután 2 órakor.) Az összes politikai pártok vezetői tegnap este értekezletre jöttek össze a belügyminisztériumban, ahol véglegesen meg­állapodtak Huszár Károly miniszterelnökségében, aki a mai nan folyamán a következőleg állította össze kabinetiéi : Min.-elnök : Huszár Károly Bélügy: Beniczky. i iadügy Friedrich István. Küh'igy : Somssich. Kereskedelem: Heinrich. Pénzügy: Korányi. f r , ii.. rvuflffjűfc . I 2 . ' —---,* ------— • . -.. .. --Vj. - . . r tv*.­A belügyminisztériumban tartott értekezleten az összes pártok abban is megegyeztek, hogy a nemzetgyűlési kép­viselőválasztásokat a kormány a jövő év január 21. és 30-ika között ejtesse meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom