Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1917 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1917-05-30 / 22. szám

* t XVII évfolyam. 22. szám. Kiskunhalas, 1917. május 30 ¥ Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben.................... 6 kor. | Vidékre .............. Egyes szám árz S iiliér > Felelős szerkesztő és laptulajdonos: » Práger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 Mt. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint, Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületéb$ik Hivatalos hirdetések. A város fehértói földbirtokán az Őszi vetés alá kerülő ugar földek bérbe adása tárgyában a nyilvános árverés junius 8 án d. e. 9 órakor lesz a helyszínén. Ugyanakkor fa- galyat és tüsök rőzsét is adnak el az erdőnél. A városgazdái hivatal felhívja mindazokat, akiknek szappanfőző szódára van szükségük, jelentkezzenek a hivatalná1, ahol a vételár azonnal lefizethető. Treer János felsőkisteleki bir­tokos bécsi lakos 600 kgramm kékkő ára fejében a város pénztárába be­fizetett, s folyó évi február hó 8 án 1222. naplótétel szám alatt bevétele­zett 2640 koronáról kiállított nyugtát elvesztette. — Az elveszett nyugtáról másolat állíttatván ki, az eredeti nyugta megsemmisittetik s érvóuy- telenittetik. Felhivatnak a kül és belterü­leten lakó eb tulajdonosok, hogy kutyájukat a városi adóhivatalban junius hó 15 ig feltétlen jelentsék be. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli I? óra.) Pázsit Antal gőböljárási 312 kát. hold szántó, kaszáló és legelőből álló tanyás birtokát ez év október 26-tól kezdve több évre haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni nevezettel Kossuth utcza 30 sz, házánál. Felsőkisteleken 130 hold ta­nyás birtok kedvező fizetési feltéte­lekkel eladó. Felvilágosítást ad Halász D. Sándor r. káth. egybázgondnok lakásán, vagy a Gazdasági Banknál. Szecsödi György felsőszállási birtokára arató részeseket fogad fel. Jelentkezhetni fenti tanyáján, vagy vasárnap Bercsényi utcza 10 sz. házánál. özv. Baki Károlynénak Fehér­tón, Hajdú Mihály szomszédságában 11 hold földje bérbe kiadó. Tudako­zódhatni Hunyadi utcza 39 sz. házánál. Halász D. Sándor balotai 38 hold szántó, kaszáló, legelő és mint-’ egy 6 hold akáczosból álló földbirto­kát eladja. Tudakozódhatni Alsóterap- lomtér 10 sz. lakásán. Horváth Sz. István Sóstó mel­lett lévő 1 hold szőlőjét és gyümöl­csösét eladja. Keresztúri Benő Zsana pusztai 13 kát. hold tanyás földbirtokát el­adja. Tudakozódhatni szerdán és vasárnap füzesi tanyáján. Farkas János Bögyös János­iéin alsókisteleki birtokon kukoricza földet ad ki harmadából. Dudás István kisteleki ut szélé­ben lévő 4 és */» kapa szőlőjét eladja. Tudakozódhatni Zalán utcza 3 sz. házánál. Tumó Imre egy tehenet tej­használatáért nyári legelőre elvállal. Tudakozódkatni Dobó telep, Átlós utcza 12 sz. házánál. Babó Gábor eladja gőböljárási 250, eresztői 200 kát. holdas birto­kait kedvező fizetési feltételekkel Egy jó házból való fiú tanoncz- nak felvétetik Práger Ferencz nyom dájában. A Halasi Kereskedelmi Bank r. t. Vida Károly-féle zsanai 112 holdas birtokát melyből mintegy 50 hold szántó, kaszáló. 6 hold akáczos a többi rósz gyümölcsös, szőlő és legelőből áll, eladja. Vevő nem jelent­kezése esetén a birtok haszonbérbe, vagy feles bérletre is kiadó. Két, esetleg egy szoba, konyha és szükséges mellékhelyiségekből álló lakás azonnal kerestetik. Bővebbet dr. Nagy Pál Ferencz ügyvédi irodájában. Kossuth utcza 20 sz. alatt finom bútorok és szőnyegek vannak eladók. Prácza Pálnak 2 drb jókarban levő permetező gépe van eladó. Meg­tekinthető Gál telepen 21 sz. lakásán. Babenyecz Os. Balázs Battyáni utcza 4 sz. lakóházát eladja. Tudako­zódhatni Hímző utcza 28 sz. lakásán. Kis Bernátnak alsoszállási ta­nyáján egy drb 1 éves kancza csikója van eladó. Megtekinthető a helyszínén. özv. Szolős Sándorné Petőfi utcza 26 sz. lakóházát eladja. Tuda­kozódhatni Király utcza 13 sz. házánál. Petőfi utczában a Bokányi Audrás-fóle házhely eladó. Tudako­zódhatni Mácsay JózsefnéDál Kalocsa, Zsák utcza 875 sz. alatt. Balogh Joachim és fia felső- szállasi 240, felsőzsanai 160, és fel- sőbodoglári 110 kalv holdas szántó, kaszáló és legelőből álló tanyás bir­tokaikat Dömötör naptól több évre külön külön is haszonbérbe adják. A bodoglári birtokon 5 hold dohány termelési engedély is van. Tudako­zódhatni a tulajdonosok lakásán vagy a Halasi Hitelbanknál. III. kei-. Kárpát utcza 1 sz. alatt egy bútorozott szoba kiadó. Ugyanott egy boros kád is van eladó. Ebédkoszt is kapható. Károly Lajos cipész Árpád utca 27 számú házát, mely a város leg­forgalmasabb pontján van és minden­féle üzletnek alkalmas, eladja. Czipő- talpalást, javítást és cipőtűzóst elvállal. Sarokgummi. cipőkrém, és cipőszalag nála kapható. Kéri a közönség párt­fogását. Hahn Vilmos Kinizsi utcza 2 sz. lakóházát eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. özv. Nagy Kálmánná Király utcza 2 sz. lakóházát eladja. Tuda kozódhatni fenti lakásán. Szegedi Csemege, Rózsa pap­rika, .édes nemes kilója 28 K 60 fii., Gulyás, Király paprika kilója 23 K 10 fii. Szállít helyben Stern Sándor ügynök Templomtér 10 sz. alatt. Kocsis Antal VI. kér. Huszár utcza 7 sz. lakásán 30 kéve jó minőségű szegni és 10 kéve verni való nádat ad el. Tudakozódhatni a helyszinén. Tóth Baranyi Ferencz felső- szállási birtokán 2 láncz kukoricza „ főidet harmadából kiad megkapálás végett. Tudakozódhatni Kisfaludi utcza 15 sz. házánál. Halász D. Károly Balotán lévő összes birtokát bérbe kiadja. Nagy Kálózi Pál gőböljárási 38 hold szántó és kaszálóját eladja. Tudakozódhatni Petőfi utca 6 számú lakásán. Alsó templomtéren Dr. Práger Abrahám-féle lakóház eladó. Tuda­kozódhatni Práger Ferencznél. A Gazdasági Bank tulajdonát képező Gál féle birtoknak a vasúton túl fekvő részén nagyobb terület, esetleg kiparczellázott részletekben is eladó. A telkek a városhoz és pálya udvarhoz való közelségüknél fogva konyhakertészeti és hizlalótelepeknek kiválóan alkalmasak. A feltételek megtudhatok a bank irodájában. Tikviczki Gergely Gőböl járáson Pázsit féle haszonbérelt birtokán 6 hold , már bevetett kukoricza földet harmadából kiád. Tudakozódhatni a helyszínén. Keresnyei Péter Molnár dok- torné-féle szőlő szomszédságában levő 2 hold szőlő, gyümölcsös és vetetné nyes földjét lakóházzal eladja. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Molnár István eresztői Király Gy. Mihály birtoka mellett levő 90 kataszírális hold tanyásbirtokát Dömö­törtől kezdve több évre haszonbérbe kiadja. Értekezhetni lehet a tulajdo­nossal Kiskunfélegyházáu III. kér. Batthyányi utcza 12. sz. alatt, Felsőkjgteleken Oláh Mihály szomszédságában 15 hold tanyásbir­tok, melyben 4 hold kitűnő szőlő, 3 hold jó szántó, 3 hold fiatal akáczos és 5 hold kaszáló és legelő vau, eladó. Tudakozódhatni Práger Ferencznél. Intelligens 17 éves izr. német kisasszony a nyári hónapok tartamára mint társalgcnő hasonló korú, vagy fiatalabb leányokhoz, jobb családnál állást keres fizetés nélkül, csak az úti költség megtérítése ellenében. Szives megkereséseket kér Freulein H a n si Niese, Kiskunhalas, czimre. Törött, öntött és kovácsolt vas gépalkat részeket mérsékelt áron hegeszt Thorma Kálmán Fő utcza 47 sz. alatt. Juhász Ferencz táncztanár értesi az úri családokat, hogy kizá­rólag úri gyermekek részére délután táncztanfolyamot tart Kőhid utcza 1 sz. alatti táncztermében délután 5 órától 7 óráig, hol a legújabb tinczok lesznek betanítva. Mai naptól kezdve iratkozni lehet Kárpát utcza 2 sz. lakásán. Villamos világítási beren­dezéseket réz huzalokból amíg a jelenlegi raktárban tart, elvállal özv. Pressburger Ferenczné. Az árak folytonos emelkedése miatt ajánlatos | a megrendeléseket mielőbb eszközölni. I Költségvetés díjtalan. Baranyi Ferencz Berki Imrónó- féle lakóházát eladja Tudakozódhatni Kisfaludi utcza 15 sz. alatt. Kriszháber Lajos a hadsereg részére mindenféle vágómarhát vá­sárol Babó László Molnár utcza 1. sz. lakóházát és gőböljárási 355 kát. hold tanyásbirtokát a vasúti állomás­tól 1 kilométer távolságra, eladja. Tudakozódhatni fenti házánál. Az izr. hitközség tudatja, hogy a gőz és kád fürdő az eddigi árak mellett további intézkedésig minden pénteken a közönség rendelkezésére áll. Viczei K. József II. kér. Szegfű utcza 7 sz. lakóháza eladó. Tudako­zódhatni a helyszinén, hol egy jó- karban levő czimbalrna is van eladó. Gyenizse Sándor füzesi 32 hold szántó és kaszálóból álló tanyás földbirtokát több évre haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni a helyszínén, hol 3 gőzcséplőgóp garnitúra van eladó. A világ bábom. Táviratok a mlnloztor elnökség saltoosztályátél Vezérkarunk jelentése. Budapest, május 28. {HivaUnU'ts) Keleti Iiarcztér: Az ellenség fokozott tüzérségi tevékenysége tovább tart. Olasz Iiarcztér: Az isonzói harezok tegnap lé­nyegesen alábbhagytak. A Wip- pach-völgytől északra a harcz mindkét részről csak ágyutüzre szorítkozott. A Karszt-fensikon az utolsó négy nap izzó harczai után az olaszok támadása térbelileg és időbelileg . egymástól független, elszigetelt élői etörésekben nyil­vánult. Tetemes erőkkel véghez­vitt két ilyen előretörést tegnap Jamianónál visszavertünk. Ma reggel az ellenség ugyanezen a területen háromszor ismételte meg azt a kísérletét, hogy vona-' Iáinknak nekirontson, de vitéz stájer és tengermelléki önkéntes lövészek visszavetették. Ez alka­lommal a marburgi zászlóalj hat tisztet és 300 főnyi legénységet fogott el és 2 géppuskát zsákmá­nyolt. Ugyanezen órában Kostan- jevicánál harezba vetett olasz oszlopok támadása ütegeink tüzé- ben összeomlott. Összes megfigyeléseink és hí­reink megegyeznek abban, hogy az ellenség véres veszteségei ez­úttal messze felülmúlják az előző Isopző-csalák áldozatait. Állásaink előterét olasz hullák bontják. T

Next

/
Oldalképek
Tartalom