Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1917 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1917-03-14 / 11. szám

3 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE Mározius 14. A hősök. Megállás, pihenés nélkül örült gyorsasággal közeledik negyedik esz­tendejéhez a háború. Beleszólt már a természet is dermesztő hidegével, kér­lelő tavaszával, forró nyarával, szelíd őszével — és az emberek nem hal­lották meg szavát. Jött a leghatalma­sabb parancsoló, az ártatlanul csacsogó gyermek — ezt sem hallották. Jöttek az anyák, hitvesek, mátkák ... és az emberek akkor is mentek ... és mennek ki tudja meddig ... ki tudja, hová? Mennyi könny marad majd letör- letlen, mennyi sir siratatlan, hány szem tekint féltő reménnyel Szibé­ria hómezőire, hány gyermek nő fel, ki atyját majd a történelem lapjairól ismeri meg, hányán még onnan sem 1 Felelni a sok letörletlen, könnyért, elhalt reményért, siratatlan sirért, hogy fogsz majd feher Cár ? Ott áll elől a sorban, a tűzvonalban, pár száz ezer 1 Halált rejtő sziklákon, végtelen hómezőkön, haját, bajuszát, szakáiét behintette az élet dere, homlokára barázdát szántott az élet, s ha a térde megroskad is, megy előre rogyott inakkal! — Az el­hagyott, a feldúlt tűzhelyekért, az idő előtt megrogyott inakért, hogy fogtok majd felelni lelketlen Nikola- jevicsek ?-------Patyolat fehér lepel­lel vonta be a természet a földet s e szent fehér leplen piros vérfoltok vannak. Arany ezt a foltot ki nem veszi, — könnyek, mik lemosnák, már-már kiapadnak, — és e vérfolt lelkekre kiált, — a mocsokért, hogy felelsz majd hűvös Albion ? Egy évezred vórviharja avatta szent határrá a hűen Őrködő Kár­pátokat, egy ezredév küzdelme közössé Erdély fenséges bérczeit s kik ezt szentségtelen lábakkal tapodni merték, bűnhődtek is. Ha lezajlik majd a földet, vizet, levegőt rengető harcz s ha távol az anyaföldtől idegen szellő simogatja majd jeltelen siraitokon a vadon termő virágokat s ha hazátok­ban ismét béke virul majd; — a ti álmotok is szebb lesz az idegen földben hősök hősei. Mennyiért árusítható a petróleum Halason. Silling Ede polgármester közli a lakossággal és kereskedőkkel, hogy az Alispáu 9020/1917 számú rende­letével a petróleumnak árát a köz­vetlen fogyasztás czéljait szolgáló for­galomban, tehát a kicsinyben való kimérésnél és eladásnál, a jegyek ki- bocsájtásával felmerülendő költségek hozzáadásával, kgrként 64 fil'érben, literenként pedig 54 fillérben álla­pította meg. így a petróleum kimérést eszközlö kereskedők ezen összegnél többet nem követelhetnek Kötelesek a petróleum kiméréssel foglalkozó kereskedők az itt megálla­pított legmagasabb árakat feltüntető jegyzéket, az üzlethelységben el­olvasható módon és feltűnő helyen kifüggeszteni. Ha a férfiakat nőkkel akarják helyettesíteni. Szabadkáról jelentik : A szabadkai tartalékkórházak férfialkalmazottait, az irodai és ápolószemélyzetet egyaránt nőkkel óhajtják helyettesittetni. A 150 kiirt helyre két napon belül kétszázan jelentkeztek. Baján hire ment, hogy az ottani tartalékkórházak­ban hasonló intézkedés fog történni, mire a város összes cselédei, akik ápolónők akartak lenni, megszöktek helyeikről. A rendőrség azután a szökött cselédeket összefogdosta és velük csakhamar megteltek a bajai rendőrségi fogház összes czellái. Házasság. Hofmeister Ilonkának, dr. Hofmeister Juda tiszti ügyész leányának hétfőn délután esküdött örök hűséget Bállá Antal cs. és kir. tartalékos főhadnagy Budapesten. (Minden külön értesítés helyett.) A halasi vásár. A halasi tavaszi országos állat- és kirakodó vásár márczius 25-én vasár­nap lesz. A vásárra vészmentes hely­ről szabályszerű marhalevéllel ellátott bármiféle állatok felhajthatok. Az állat vásárterek kapui reggel y,6 órakor fognak kinyittatni. Egyházgyűlés. A reform egyháztanács márczius hó 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor az egyházgondnoki hivatalban gyűlést tart. Ezer korona jótékonyczélra. Egy magát megnevezni nem akaró egyén a polgármester kezeihez 1000 koronát juttatott azon czélból, hogy azt belátása szerinti jótékony czélra fordítsa. A polgármester ezen összeget a hadi özvegyek és árvák segélyezé­sére a hadi segély pénztárba befizette s a Tanács ezt köszönettel tudomásul véve nyilvánosan nyugtázza. Hazai földben fog pihenni Székely József a halasi főgimnázium volt növendéke 30. honvéd gy e. önkéntes múlt óv szeptember 26 án Kirlibaba mellett elesett. Családja most Székely holttestét hazahozatja és Soltvadkerten helyezi örök nyuga­lomra. Névnapmegváltás. • Loschitz Sándor névnap megváltás czimén a sebesült katonáknak 20 ko­ronát adott. Elfogott kabát tolvaj. Múlt hó 24-én egy tisztviselőnek egyik vendéglőből ellopták értékes télikabátját. A rendőrség a tettest Nyaka András 52-es szökött katona, az orgazdát pedig Markovics Atanász szintén 52 es katona személyében kinyomozta. A két katonát átadták a katonai parancsnokságnak. „A dolovai nábob leánya“ Herczeg Ferencz örökbecsű sziuműve filmen kerül bemutatásra ma szerdán a Kurucz Mozgószinházban. A dolovai nábob leánya a leghíresebb és legnép­szerűbb magyar színdarabok egyike. A főszerepeket Berky Lily, Csortos Gyula és Mészáros Alajos játszák. Adomány. A sebesült katonák részére Ador Sándorné 200 drb. savanyu paprikát adományozott. Törvényszéki hir. a kalocsai törvényszék Pál Józsefné halasi asszonyt, mert egy bűnügyből kifolyólag Horváth Antal rendőrt megakarta vesztegetni, egy hónapi fogházra és 60 korona pénzbüntetésre Ítélte. Gyászjelentés. A Gazdasági Bank dr. Hofmeister Juda haláláról az alábbi gyászjelentést adta ki: A Halasi gazdasági bank részvény- társaság igazgatósága mélyen meg­rendülve jelenti, hogy az intézetnek egyik alapitója és két évtizeden át volt nagyérdemű jogtanácsosa és igaz­gatósági tagja Dr. Hofmeister Juda ur városi tiszti főügyész, vármegyei tisz­teletbeli ügyész e hó 12-én Budapes­ten elhunyt Intézetünknek alapítása óta egyik leglelkesebb munkását és szellemi oszlopát vesztettük a megboldogultban, kinek érdemekbe!) gazdag, kedves emlékét felejthetetlenül őrizzük. Kis- kanhalas, 1917. márczius 13. . JL JL« Üdvözlet az olasz frontról. Az Isonzó mentén hősiesen harcoló 52 esek 8-ik századának vitézei Írják: Üdvözöljük a halasiakat, akik a há­ború alatt oly kitűnő vendéglátóink lettek, a Halason ismert tisztek közül a következők vannak a batalionnál: Thelman őrnagy, Pudik kapitány, Gáspár, Spobn, Májer, Érte, Grósz főhadnagyok ; dr. Práger segédorvos; Róna, Szentirmai, Német, Suk, Pelt- sarszki hadnagyok; Kontra, Berta zászlósok. Köszönet az adományért. A halasi Gazdasági Banknak az Iparos Ifjúsági Egyletnek jótékony czélra küldött pénzbeli adományáért az Ifjúsági Egylet nevében ez utón is hálás köszönetét mond Fekete József elnök. — A Gazdasági Bank a róm. kath. iskolának is 70 koronát adomá­nyozott. az adományért az iskolaszék hálás köszönetét fejezi ki. Hir az orosz fogságból. László Benő halasi katonáról családja már rég óta nem tudott László most levelet irt orosz fogságból, amelyben tudatja, hogy jól van. Széngázmérgezés. Múlt hét csütörtökjén széngázmórge- zésnek lett áldozata Osepreghy Ká­roly szabadságolt katona, Osepreghy István sörnagykereskedő fia és Égető Imróné Szalai K. Anna gazdasszony. Pénteken temették el őket. A színtársulat Kiskőrösre megy ját­szani. Tegnap fejezte be városunkban Me­zei Kálmán színtársulata előadásait A társulat innen Kiskőrösre megy. Orosz fogságban. Egy vitéz halasi katona fogságba jutásáról kapunk hirt. Nagy M. Sándor 23 hónapja, bogy bevonult katonának s volt a szerb, olasz és orosz harcztéren ; az utóbbin október 15 én fogságba jutott Nagy vitéz­ségéért a kis és a nagy ezüst vitézségi érmet kapta. A húsvéti liszt Az országos Közélelmezési Hivatal Elnö­kének 1625/1917. számú rendelete szerint, az izraelita hitközségek a szükséges és úgy­nevezett húsvéti liszttel a Haditermény rt. utján láttatnak el, minélfogva a fenti ren­delet, valamint AÍispáu urnák idevonatkozó- lag kiadott 1844/1917 számú rendelete foly­tán felhivatuak a lisztellátatlan izraelita lakások, hogy a helyi Közélelmezési hivatal által részükre kiadott liszt vagy kenyérje­gyet bevonás és megsemisités végett szolgál­tassák vissza, a liszttel ellátott izraelita lakósok pedig arra hivatnak fel, hogy az általuk igénybe vett húsvéti lisztnek megfelelő súlyú lisztet, amely személyenként legfeljebb 2. kgram mennyisségű lehet, Weisz Ignácz ha­tósági lisztkezelőnek, a törvényesen megálla­pított árak kifizetése ellenében, beszolgál­tatni kötelességüknek ismerjek. Elfogtak egy rablóbandát. Egy idő óta Pestvármegye alsó részén nap-nap mellett újabb és újabb rablások hire tartotta rettegésben a falvak és a népesebb községektől távol fekvő tanyák népit. Mindinkább bi­zonyosabbnak látszott, hogy Halas, Kecskemét, Félegyháza környékén egy jól szervezett rablóbanda garáz­dálkodik, s ügyesen mindig kibúvik az igazságszolgáltatás nyomozó közegei elől. A halasi csendőrség is nyomozott ebben az ügyben. A kiskőrösi csend- őrségnek most sikerült a rablóbandát letartóztatni. Eiitbelép Halas» a kukoriczaliszt keverési rendelet. A vármegyei alispán városunk ré­szére is kiutalt tengerilisztet, a, mi a napokban már meg is érkezett. Életbe lép ennélfogva városunkban is f. évi április hó 1-én a tengeriliszt keverési rendelet. Ettől fogva pékek és sütők csakis 25°/0 tengeriliszt felhasználásá­val elkészített tésztát fogadhatnak csak el sütés végett. A rendelet azon­ban csakis a hatósági liszt ellátásban részesülőkre teszi kötelezővé a ten­geriliszt keverést, az ellátottak azon­ban továbbra is akadálytalanul fo­gyaszthatják a tiszta búza és rozs kenyeret. A tengerilisztet városunk csirátla- nitott állapotban kapta és igy a kevert lisztből igen kellemes izű kenyér lesz süthető, A liszt ezen állapotában nincs romlásnak kitéve és a próba­sütések azt igazolták, hogy ha külö­nösen rozsliszttel való keverés alkal­mával a tésztát lágyan kezelik és azonnal kemenczébe teszik, jobb izű és a száradásnak kevésbbé kitett ke­nyeret kapunk, mint a tiszta lisztből. Silling Ede polgármester e tárgy­ban a következő hirdetményt bocsá­totta ki : „Pestvármegye alispánjának a ten­geri liszt felhasználása tárgyában ki­adott 6744/917. kig. sz. és 7020/917. kig. sz. rendelete alapján elrendelem, hogy hatósági kenyér f. óv április hó 1 tői kezdődőleg csakis 25°/0 tengeri liszt keverésével süttethető és hozható forgalomba. Utasítom ennélfogva a pékeket és a kenyérsütéssel ipar- szerüleg foglalkozó sütőket, hogy hatósági liszt ellátásban részesülő magánosoktól vagy vállalatoktól csakis 25°/o tengeri liszt felhasználásával készített kenyértésztát fogadhatnak el sütésre. A hatósági liszt ellátásban része­sülők az április havi lisztjegyeik ki­osztásával egyidejűleg tengeri liszt jegyeket is fognak kapni. A tengeri lisztjegy napi 30 gramm liszt beszerzésére jogosítja fel a jegy- tulajdonosokat, ez az eddig kiutalt lisztmennyisógből nem hozható levo­násba, hanem napi 30 gramm tengeri liszt a hatósági liszt ellátásban része­sülőket az eddigi fejadagon felül illeti meg. Figyelmeztetem a pékeket, sütőket és a hatósági lisztellátásban részesülő magánosokat ezen rendelet szigorú betartására, mert aki ez ellen vét, kihágást követ el és szigorú bün­tetést kap.“ Ingatlanok adás-vevése. Szabó Lajos és neje Jakus Anna megvették Sere Lajos 360 n. öl alsószállási szántóföldjét 1200 koro­náért. Miskei Oz. Sándor és neje Komlós Julia megvették Nagy T. Mártonná Fekete Mária és társa 1 hold 1124 n. öl alsószállási szántóföldjét 6280 koronáért. Miskei Cz. Sándor és neje meg­vették Glück Juda 240 n. öl alsó­szállási szántóföldjét 720 koronáért. Nagy A. Imre és neje Modok Julia megvették Kristóf Józsefné Füle Juliánná lakóházát és 190 n. öl telkét 4800 koronáért. Bálint József és neje Boros Fran- czi8ka megvették Farkas Áron és neje Tóth Krisztina 6 hold 443 n. öl bodoglári tanyás birtokát 10.000 koronáért. Kerekes Lajos és neje Buda Mária megvettek Hugyecz Lajos és neje Németh A. Anna lakóházát és 169 n. öl telkét 1700 koronáért

Next

/
Oldalképek
Tartalom