Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1917 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1917-11-07 / 45. szám

XVII évfolyam. 45. szám. Kiskunhalas, 1917. november 7. Kiskun-Halas Helyi Értést Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. // ■ Előfizetési ár egy évre: Helyben .................... 6 hor. | Vidékre .................... 8 kor. Egyes szám ár; 10 till, f Főszerkesztő: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Hivatalos hirdetések. A város fehértói birtokán a kukorica földet bérlők figyelmeztettek, hogy a bérleti feltételek szerint a bérleti idő október utolsó napjáig tart, ezen időre a bérlök a terményt a bérelt területről kötelesek elhordani. Miután a bérlők ezen kötelezettsé­güknek legnagyobb részben sem tet­tek eleget, felhivatnak, hogy f. hó 10-ig összes tengeriszár és répater- mésüket a bérelt területről okvetlen szállítsák el, mert a földterület ezen időpont után szarvasmarhákkal lesz legeltetve és az okozott károkért a város nem fog felelni. A városi közgyám néhai Czagány M. Ferenoz hagyatékához tartozó 4 drb. ök­röt, 2 lovat lószerszámot, kocsit, jármot stb, melyek a megtartott árverésen visszahagyat­tak november 12-én d. e. 10 órakor hétlén az elhunyt balotai tanyáján megtartandó próbaárverésen eladja. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra) Kossuth utcza 8 sz. Hováncsek féle ház eladó. Ez utón kérem a tisz­telt érdeklődőket, hogy a házért meg­adható legmagasabb összeget akár szóval vagy Írásban, legkésőbb 1917 Deczember 1 ig nekem jelezni szíves­kedjenek és a legtöbbet ígérőt decz 2 án értesítem a további eljárá­sok megbeszélése végett. Az örökö­sök megbízásából Hováncsek keres­kedő. Legjobb varrógépek, gramo­fonok és mindenféle alkatrészek kap­hatók Weisz Endre Kossuth utcai üzletében. Tóth Baranyi Lajosnó II. kér. Fáczán utcza 10 sz. lakóházát és 2 drb. szőlőjét eladja. Az egyik szőlőt esetleg bérbe is kiadja. 2 drb hizott sertése is van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Kis Sándornak két drb. 4 éves kancza csikója van eladó. Megtekint­hető Szép utcza 11 sz. alatt. Egy jó házból való fiú tanoncz- nak felvétetik Práger Ferencz nyom­dájában, Szabados János zsanai 41/» hold tanyásbirtokát 1 hold gyümölcsössel 2 hold szőlővel eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Schneider czég utódai balotai tanyájára két családos bérest azonnal felfogad Jelentkezhetni vasút melletti lakásukon. Szabó Sándor Rekettyén az utkaparó ház közelében lévő 25 hold szántó, kaszáló és nádasból álló bir­tokát eladja. Tudakozódhatni a hely­színén. Szűri Józsefnek Akácfa utca 25 sz. házánál egy uj tokos üvegajtója van eladó. Két bérest, 2 budárt és 2 dohánykertószt keres Babó László. Bővebb: Molnár utcza 1 sz. lakásán. Egy jókarban levő pedálos cimbalom eladó Páva utcza 6 sz. alatt. Két szoba és mellékhelyiségek- álló lakás kerestetik azonnali beköl­tözésre. Értesítés beadható a kiadó- hivatalba, vagy Molnár utca 2 sz. alá. Józsa Gábor egy 30 holdas tanyásbirtokot 20 ezer koronáért, egy 48 holdast tanya nélkül ugyanannyiért elád és egy 100 holdas bérletet 26 hold szőlővel és gyümölcsössel 6000 koronáért haszonbérbe kiad. Legtökéletesebb arcz- és kéz­ápoló a „Meteor tejkróm“ és szap- pana. Kapható minden gyógyszertár­ban. Fő raktár Halason Ozurda Vilmos gyógyszertárában. Egy női téli kabát, egy pár csizma és egy kocsirudra való lámpa eladó Kóhid utcza 4 sz. alatt. A helybeli kir. adóhivatalnál egy dijnok (férfi vagy nő) felvétetik. Vásártér 16 sz. lakóház a ba­rakkal szemben, üzletnek való eladó. Ugyanott tégla, vályog és egy kerék­pár eladó. Bővebbet Orbán vedéglős- nél. A Gál telepen a gőzmalom szomszédságában egy házhely eladó. Bővebbet Orbán vendéglősnél. Strumpfí Józsefné pirtói sző­lőjébe egy kapást keres. Tudakozód­hatni Borbónyi Istvánná füszerüzletó- ben. Gömböez László a kisteleki utón felüli dűlőben levő szőlőjét vete­ményes földdel eladja. Tudakozódhatni Kötő utca 8. sz. alatt. ifj. Krammer Mihálynénak a járószékbeu 130 kéve kukoriczaszára van eladó. Tudakozódhatni Kisfaludy utcza 46 sz. alatt. Biró Imre czipész tudatja, hogy műhelyét Pét fi utcza 18 szám alá, Borbás István kovács házába helyezte át. Kéri a közönség párt fogását. A műúton felül levő dűlőben egy hold és 150 n. öl szőlő eladó. Tudakozódhatni Kovács Lajosnál Atilla utca 15 sz. alatt. Rácz-féle mesterséges keserű- viz kitűnő hashajtó, erősebb a termé­szetesnél 1 liter ára üveg nélkül 70 fillér. Kapható Rácz János gyógyszer- tárában. Felhivatik a helybeli róm. kath lakosság, hogy azok, kik egyházadó­jukat még be nem fizették, e kötelezett­ségüknek november hó 15 ig okvet­lenül tegyenek eleget, mert azontúl intósi és végrehajtási költségek is számíttatnak. Turzó Sándor városi rendőrnek Füzesen Buda Gergely szomszédságá­ban kukoriczaszára van eladó. Tuda­kozódhatni a rendőrségnél, vagy Vitéz utcza 4 sz. lakásán. Pázsit Antal gőböljárási birto­kán nagyobb mennyiségű árkolni valót átaljába kiad.-Ugyanott száraz rőzséje van eladó. Kossuth utczai házánál ablakok, vontató kötelek és lánczok vannak eladók. Bergl Mór házához favágót keres. Lakása Szabadkai ut 3 szám alatt van. Gaál Lajosné tudatja, hogy varrodáját Mélykúti ut 5. szám alá helyezte át. (Mészáros-féle ház) Tanuló leányokat felfogad. Kéri a hölgy- közönség pártfogását. Cseri Imre a téglagyár mellett levő 2 hold, régi Somogyi János-féle szőlőjét eladja. Tudakozódhatni V. kér. Hajó utcza 7 sz. lakásán. Kis Lajos gazdálkodó elvállalja kisebb nagyobb birtok vezetését. Tu­dakozódhatni Bessenyei telepen levő 6 sz. lakásén vagy Szathmáry Sáadornó birtokán. Egv mángorló, boros üvegek és téli ruha «ladó Fő utcza 57 sz. alatt. A m. kir. osztály sorsjegyek első húzása már f. hó 10 én lesz megtartva. Ki sok pénzt akar nyerni, az siessen osztálysorsjegyet venni Fleischer Izidor helybeli elárusítónál Hímző utcza 5 sz. alatt. Halasi Kereskedelmi Bank rt. Felsőkisteleken özv Farkas Orbánná szomszédságában fekvő 46 holdas Kocsis féle birtokát eladja. Vevő nem jelentkezése esetén az ingatlan ha­szonbérbe is kivehető. 130 hóid feisőkisíeleki tanyás­birtok egyben, vagy három részben eladó. Értesítést ad a Gazdasági bank. Szántay István ölfavágókat ke- keres Milassin Margitka alsószállási Zseny Ferencz féle erdeje kivágására. Vállalkozók jelentkezzenek fentneve- zett Fő utcza 68 sz. lakásán. Birsalma krémet csak az kap ­hat, a ki az üres tégelyt visszahozza Szekér József gyógyszertárába özv. Adler Józsefné Prónay- falvai 3 hold szántóját eladja. Boros hordók alá való gerendák ácsoknak is eladók. Tudakozódhatni fakereske­désében. A Gazdasági bank a pálya­udvar közelében fekvő Gál féle bir­toknak vasúton kivüli részéből telke­ket ad el. Felvtiágositást ad a bank irodája. Halasi Kereskedelmi Bank rt. Felsőkisteleken Nagy Dezső és Gáspár féle birtokok között fekvő 60 holdas Szilágyi féle birtokát eladja. Vevő nem jelentkezése esetén az ingatlan haszonbérbe is kivehető. özv. Komlós Sándorné Damja- nics utcza 13 sz. Király utcza sarkán levő lakóházát eladja, Tudakozódhatni Pázmán utca 10 sz. alatt. Tóth Andrásnak felsőkisteleki tanyáján Zsombós Tóth Imre szom­szédságában 2 kocsi szénája, 2 hektó bora és 2000 drb karója van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Fő utcza 116 sz. alatt egy jó- karban levő gramtnofon van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Cseri Imre 4 hold szőlőt ád ki bekapálásra. Hajó utcza 7 sz. lakásán 6 pár szép fajgalambja van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Puruczki Imre Király és Kötő utcza sarkon levő lakóházát eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Egy bútorozott szoba villany­világítással azonnal kiadó Magyar utcza 4 szám alatt, hol házikoszt is kapható. Komlós Gábor felsőkisteleki 14l/i kát. hold szántó és legelőből álló tányásbirtokát özv. Farkas Orbán­ná szomszédságában eladja. Tuda­kozódhatni Gazdag György megbízott­nál Vörösmarti utcza 42 sz. alatt. Tallér Antal asztalosmester a pénzügyőri laktanya-féle lakóházát el­adja. Tudakozódhatni Kálviutéri lakásán Juhász Ferencz táncztanár ér­tesíti az úri leányokat, hogy a délutáni táncztanfolyamra még mindig lehet iratkozni, mely a mai napon megkez­dődött Kőhid utcza 1 sz alatt. V. kér. Bálvány utcza 6 sz. alatt egy ól, 2 ágy, 2 szók és egy diván eladó. Megtekinthető a helyszínén Elfeinbein Sándor czipész egy jó házból való fiút tanoncznak felfogad. Lakása Kötő utcza 5 sz. alatt. Práger Dávid Dobó-telepen lévő veteményesét eladja. Egy könnyű stráfkocsija és egy igás kocsija is van eladó. Tudakozódhatni Fő utcai lakásán VII. kér. Tompa utcza 22 sz. alatt egy fejős tehén telelőre fizetésért kiadó. Molnár utcza 5 sz. alatt több gesztenye barna hajfonat eladó. Decker József órás és ékszerész tudatja, hogy üzletében mindenféle ezüst, arany ékszerek és órák nagy választékban kaphatók. A betörés által áruban nincs hiánya. Üzlete rendesen nyitva van. Benedek Albertnénak föutczai házánál 6 mmázsa takarmányrépája van eladó. Megtekinthető a helyszínén. özv. Mészöly Istvánné fehértói birtokára öltavágókat keres. Tudako­zódhatni Kossuth utczai lakásán. néhai Suba Sándor örökösei a városi homokhordó hegy mellett levő szőlőjüket eladják. Tudakozódhatni az örökösökkel. Német Sándor Alkotmány utca 3 sz. lakóházát, három darab szőlőjét eladja 22 hold szőlőtelepe 10 öles lakóházzal és tiz öles pincével, hozzátartozó' 80 hektó idei termésű borral, 40 hektó üres hordó­val, 2 préssel, 2 permetezővel és többrendbeli felszereléssel eladó. Tu­dakozódhatni fenti házánál. özv. Stern Fülöpné értesíti a közönséget, hogy a Hol'ander-fóle házban (a színházzal szemben) a mai kor igényeinek megfelelő káveméróst nyitott. A kávómórésben jó minőségű kávé, csokoládé, tea, kakaó, szardínia, körözött liptói, sütemények, cukorkák, mindenféle csemegék és felvágottak kaphatók. Kéri a közönség pártfogását. Halasi Kereskedelmi Bank rt. Darányi János vendéglős szomszéd­ságában lévő Kiss Sándor féle 2 hol- dab szőlőjét, melyen lakható épület van, eladja. Vevő nem jelentkezése esetén az ingatlan haszonbérbe is kiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom