Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1917 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1917-04-18 / 16. szám

KISKUN-HALAS HELYI EKTES1TOJE A bonczentráczió HÍREK és az ellenzék. Tudják-e, a politikában mit jelent e fogalom: koncentráció ? Az erők egyesítése, központosítása egy célra, — úgy hittük eddig. Az ellenzék azonban ki akarja fordítani helyes mivoltából ezt a fogalmat. A most annyiszor hallott koncentráczió nem egyéb, mint az ellenzék önzetlen és hazafias föltörekvése a kormányra. Az ellenzéki vezéreket akarják kon­centrálni a bársonyszékekben. Tiszá­nak persze buknia kell, ellenben a műn kapáit a maga hatalmas súlyával támogassa a bársonyszékekre majd fölkoucetrált ellenzéki vezéreket 1 Tisza István gróf nagyon híven festette le a munkapártban elmondott beszédével az ellenzék önzetlen és tisztára a haza érdekében való kon­centrációs törekvését. Megmutatta, I hogy milyen bizantinus. hízelgéssel ! és szolgai fölkinálkozással akar a ma- \ gyár ellenzék kormányt buktatni. Vilmos császár felé hajlonganak és mélyen bókolnak Bécs-feló, amikor azzal vádaskodnak, hogy a kormány bűnéből mi Ausztriával és német szö­vetségesünkkel szemben nem tesszük meg hadvész parancsolta kötelessége­inket. Hazug szavuk szerint mi rideg i fukarsággal zárkózunk el attól, hogy fölöslegeinkből szövetségeseinknek is juttassunk. Szinte érthetetlen, hogy miért mon­danak merész mesét bőségünkről és fukarságunkról az ellenzéki hazafiak, az önzetlenek és csupán a haza érde­kében cselekvők, mikor pedig tud­ván tudhatnák, hogy e könnyelmű kis hazugsággal vajmi sokat árthatnak az országnak. Képtelenség volna ezt a rébuszt megérteni, ha ők régen nem szolgáltattak volna már kulcsot a megfejtéséhez. E régiségtől rozsdás kulcs pedig az, hogy ők minden utat jónak látnak, amely akármilyen görbén is, de hatalom felé kanyarodik. A kormány büuéül rótták föl azt a sérelmet, hogy a király csak rövid időt tölt az országban. De Tisza Ist­ván ezt a vádat semmivé silányitotta Mert mindenki igaznak tudja azt a megállapítását,, hogy „őfelsége a há­ború alatt elsősorban legfőbb haduri köteleségét teljesiti s éjjelt napallá téve, fáradhatatlanul végzi a legfőbb parancsnokság teendőit.“ a befelé szineskedő jóakarat hát kudarcot vallott. Ellenben a kifelé való árul- kodás emléke aligha fog nyom nél­kül elröppenni. Az előfizetések szives megújítására kérjük igen tisztelt olvasóinkat. Folyik a munka. A hosszú tél s a késői kitavaszodás nagyban hátráltatta a mezei munkák elvégzését. Most annál nagyobb mér­tékben indult meg a munka minden­felé. Öngyilkosság. Szöllös János 70 éves halasi lakos f. hó116 án felakasztotta magát. Tettének oka gyógyíthatatlan betegség. Kitüntetés. Práger Ede 52. gy. e. önkéntest, lapunk szerkesztőjének fiát, az olasz barcztéren az ellenség előtt tsnusitott vitéz magatartásáért a bronz vitézségi éremmel tüntették ki. Elhalasztott bevonulás. Márczius hóban megtartott népfölkelő szemlén alkalmasnak talált 1886— 1872. években született halasi nép- fölkelöknek május lá-én kell bevonul­nak. A táviró és telefonvezeték porcellánszigetelő harangjait különösen a gyermekek kődobálásokkal eltördelik, a mi a táviró és telefon zavartalan használatát befolyásolja, a rendőrség felhívja a szülőket, hogy gyermekeiket a porcellán harangok rongálásától annyival inkább tartsák viss*za, mert azok megrongálása súlyos büntetőjogi következményekkel járhat. A rézgálicz kiosztása Halason. A rézgálicz kiosztása városunkban április 17 én vette kezdetét. 16-tól kezdve az érdekelteknek nyugtáikkal a borfogyasztási hivatalnál jelentkezni kell, ahol a kiosztandó mennyiséget a nyugtára rávezetik. Betöréses lopás. Kranmer Pál Bajza utczai lakását ismeretlen tettesek feltörték, és disz- nóhust egy arany karcsatot és 20 korona készpént elloptak. Aki károst nyomra vezeti, neve titokban tartása mellett 50 korona jutalomban részesül. Névcsere. Félreértések elkerülése végett közöl­jük, hogy a rendőrség titkos kéjel- gésért nem Komlós Juliánnát, hanem Komlós Banga Juliánnát Ítélte el 8 napi elzárásra. A kelebiai iparvasut. Kelebia pusztán báró Podmaniczky Endre orsz. képviselő birtokán na­gyobb területű föld van czukorrépával beültetve. A ezukorrépának a kelebiai vasúti állomáshoz való elszállítására iparvágány építését határozta el a kelebiai uradalom. Az uj iparvasutnak közigazgatási bejárása csütörtökön volt, amelyen a vasút részéről Wie- gandt Arthur felügyelő a halasi osztály mérnökség vezetője vett részt. Halasi főorvos kitüntetése. A király Dr. Kémery Dezső honv. főorvosnak az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért a Ferencz József rend lovagkeresztjét a hadi díszítménnyel és kardokkal a katonai érdemkereszt szalagján ado­mányozta. Hadifogoly utalványok. A Halasi Gazdasági Bankhoz a követ­kező hadifoglyoknak átutalt összegek érkeztek vissza: Kenedics Ferencz (Werchne Udinsk), Kiss József (Werchne Udinsk), Dicső Imre (Novo Nikolajevsk), Csere József (Odojev). A feladók az összegeket átvehetik a bank pénztáránál. Gyűlés. A helybeli Jótékony nőegylet április 21 én d. u. 8 órakor tartja az ovoda helyiségében évi rendes közgyűlését. Felülfizetések. A Kiskunhalasi Iparos ifjúság húsvéti tánez- vigalmáu felülfizettek: Fekete József 10 K. Tóth B. Imre 4 K. Csesznok Mihály 3 K. Sáfrik Kálmán, Orbán Imre, Kis Mariska, Németh Márk 2—2 K. László Rozika és Mariska 150 fill Barta Benő, N. N., Turcsik Dezső, Gajág Károly. Juhász Ferenezné, Bencze Mihály, Orbán Benő, Binszki Imré, N. N., Tóth Lajos, Szabó Károly, Juhász Lajos, Vanya Benő, Tóth A. Balázs, Babenyeez Lajos, Maezkó Etelka, Mészáros Imre, Szakái Juliska Tallér Balázs, Csapó Balázs, Raskó István, Szakái Sándor, 1—1 K. Szekula Benő 60 fill. Szabó G. Antal 50 fill. Bor Benő, Németh László 20—20 fillt.' A feliilfizetésekért ez utón mond hálás köszönetét az elnökség. Karthausi Báró Eötvös József regénye fismen kerül bemutatásra ma 18 án a Kurucz Mozgószinházban. Főszereplők, Fényes Annuska, Dósi Alfréd, Góth Annie és Turányi Alajos. . Köszönet az adományért. A Halasi Hitelbank r. t. a kisegítő kórházak részére 50 kort. adományo­zott. Az adományért ez utón is köszönetét fejezi ki Loschitz Sándorné. Hankírisi újság képviselőtestületünk egyik határozatáról. A „Nagykőrösi Hírlap“ legutóbbi számában olvassuk : Halas hatalmas. Ezt tartotta a közszólás idáig erről a derék város­ról. Most már azt is elmondhatjuk, hogy Halas gavallér város. Képvi­selőtestülete ugyanis egyhangúlag elhatározta, hogy a városi tisztvise­lők és az összes alkalmazottak nyugdíj idejébe az 1915 ik és 1916 iki háborús esztendő kétsze­resen számittassék. április ío. Ujitás az élelmiszerjegyeken. Legközelebb a Közélelmezési Hivatal által kiosztandó élelmiszerje­gyeken praktikus ujitás lesz. Minden jegyen rajta lesz az illető élelraiczikk- nek ára. Megyegyűlés. Vármegyénk törvényhatósági bizott­sága évnegyedes rendes közgyűlését hétíőn tartotta meg Gróf Ráday Gedeon főispán elnöklete alatt. Napirend előtt Lévay Mihály prelátos, orsz. képviselő szólalt fel és üdvözölte az elnöklő főispánt királyi kitüntetése alkalmából. Fazekas Ágos­ton alispán a vármegye tisztviselői kara nevében tolmácsolta szeretetót és ragaszkodását a főispán iránt. Ráday Gedeon gróf mélyen meghatva mondott köszönetét az üdvözlésért. Agorasztó Tivadar főjegyző terjesz­tette elő ezután az alispán jelentését. Vékony értesítők. A közoktatásügyi miniszter elren­delte, hogy az iskolai óvvégi értesí­tők csak a lehető legrövidebb terje­delemben jelenhetnek meg. Éppen csak a legszükségesebb dolgokat szabad tartalmazniok. Az orosz kormány szabadon bocsátja az osztrák-magyar túszokat. Takarmányt a hadseregnek. Hogyan levelezzünk a halasi orosz foglyokkal ? A hadsereg részére széna, szalma, különösen takarmány szalma, — de lehet alom szalma is, — beszerzése vált szükségessé. A katonai parancs­nokság megkereste a halasi hatóságot, hogy hívja fel a halasi gazdákat, hogy mindazok, akik széna és szalma felesleggel rendelkeznek, az eladó mennyiség és annak árának meg­jelölésével közvetlenül a „Militér Kommandó Hadbizottsága Budapest“ czimre jelentsék be. Konzervgyár Nagykőrösön. Nagykőrösön olyan konzervgyár felállítását tervezik, amelyben a selej tes gyümölcsöt is feldolgoznák lekvárrá és dzsemmé. E terv első megbeszé­lése már meg is történt, amelyen részt vett Csillag István vegyészmérnök és Sickert Ede, a rimaszombati kon­zervgyár igazgatója. A létesítendő gyár eszközölné az összes gyümölcsfajták feldolgozását, ami a gyümölcstermés könnyű és biztos értékesítését is jelentendő. A budapesti m. kir. póstaigazgatóság a következő sorok közlésére kérte meg a Helyi Értesítőt: A Svéd Vöröskereszt-Egylet egy kiküldöttjétől szerzett értesülés szerint az orosz czenzurabizottságnál minden képzeletet felülmúló mennyiségben hevernek a közönség által az Orosz­országban hadifogságban lévő katonai egyéneknek küldött levelezések, melyek­nek feldolgozása egyáltalán sohasem várható. Ennek a torlódásnak oka főleg az, hogy a közönség az Oroszországban lévő hadifoglyokkal túlságos sokszor és sokat levelez. | Ennek a tarthatatlan állapotnak elejét veendő és a levelezéseknek czimzetthez való eljutásának , biztosí­tása érdekében felhívom a pósta- h «atalokat, hogy minden rendel­kezésükre álló eszközzel hassanak oda. hogy a felek az Oroszországban hadifogságban lévő hozzátartozóinak legfeljebb csak kéthetenkint és akkor is csak a legszükségesebb dolgokról levelezőlapon röviden Írjanak és világosítsák fel a közönséget, hogy a hadifoglyokra is sokkal előnyösebb ha a kéthetenkint irt rövid közleményt biztosan megkapják, mint hogyha á sűrűn irt levelezéseket egyáltalán uem kapják meg A postahivatalok továbbá figyel­meztessék a feleket, hogy a levele­zéseknél a magyar nyelvet lehetőleg mellőzzek, most az orosz czeuzura kevés magyar czenzor felett rendel kezik és tapasztalat szerint a magyar levelezéseknek csak igen csekély része jut el rendelkezési ' helyére A felek a levelezéshez főleg a nemet, franczia vagy angol nyelvet használják Szük­ség esetén a postahivatalok a feleknek e nyelvek használatát illetőleg, a mennyiben erre módjuk vau legyenek segítségére. Budapestről jelentik : Stockholmi jelentés szerint az orosz kormány elrendelte, hogy azt a körülbelül 500 osztrák-magyar állampolgárt, akik túszok gyanánt kerültek orosz fogságba, rögtön bocsássák szabadon. A kormány azzal indokolja ezt az eljárását, hogy igazságtalanság embereket csak azért fogságban tartani, mert hűek voltak hazájukhoz. Rekvirálás. Silling Ede polgármester közli : A földmivelésügyi minister 81890/1917 számú rendeletével a repeze és vadrepeze, kender, len és napraforgó mag közszükség­leti ozélokra való igénybevételét elrendelvén, felhivatik a lakosság, hogy a birtokában lévó repezét és vadrepozét, továbbá a vetés­hez nem szükséges kender, len és napra­forgó magot legkésőbb 15 nap alatt a köz- élelmezési hivatalnál réquiralás ezéljából jelentse be. Megjegyeztetik, miszerint a fent nevezett terményekért a hatóságnál történt bejelentés és rekvirálás után, a Haditermény bizomá­nyosa által, az idevonatkozó miniszteri ren­deletekben kijelölt árak kifizettetnek. Ha a hareztéren 'évő hozzátartozójának örömet akar szerezni, akkor fizessen elő a Helyi Értesítőre. Előfizetési ár negyed évre 2 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom