Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1917 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-03 / 1. szám

XVII évfolyam. 1. szám. Kiskunhalas, 1917 január 3. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben.................... 6 kor. | Vidékre ............... Egyes szám árts fillér Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger Ferencz.----------------------------------------------------------------- - ■ Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 SÍÜL Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint"*' Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében Hivatalos hirdetések. Felhivatik az adózó közönség hogy akiknek ingatlanára betáblázott adósságuk van, azok az általuk űzetett kamat 10#/#-ának az 1917. évi álta­lános jövedelmi pótadóból való leütése végett erre vonatkozó vallomásaikat a városi adóhivatalnál 1917. évi január 2-tól jan. 31-ig terjedő időben nyújt­sák be. Azok, akik a vallomást ki­állítani nem tudják, a betáblázott tartozásra vonatkozó .telekkönyvi, vég­zést és adókönyvecskét magukkal hozva jelenjenek meg. A város gazdai hivatal felhívja mindazokat, kik a v. gazdai hivatalnál vetőmag árpát jegyeztettek éli, hogy a vételárat azonnal fizessék be, mert ellen­esetben a vetőmag árpát nem fogják meg­kapni. Halász D' Ferenc egy drb 1898. óvis pej kaneza lóról szóló 165/1916. sz. alatt kiállított marhalevelét elvesztette, — meg- semmisittetik. Magán hirdetések. (Végső feladási Idő kedd déli 12 óra.) Szálai K Antal alsókisteleki tanyáján ölfát szándékozik feliből vá­gatni. Apró krumplija is van eladó Tudakozódhatni Mélykúti ut 8 szám alatt Berki Sándornó-féle háznál. ifj. Dezső Imre pirtói 12 hold szántó és kaszáló földjét eladja, vevő nem jelentkezése esetén haszonbérbe is kiadó. Tudakozódhatni Gymnasium utcza 8 sz. lakásán. Yisnyei Jánosnak zsanai 717 sz. tanyáján egy jókarban levő 4 lóerejű első magyar gazdasági cséplő­gépe van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Józsa Gábor eladja Szép utczá 2 sz. alatti vendéglőjét, a mellette lévő 4 sz. Gubó-fóle házat, a Barta- féle házat felerészben és vásártéren lévő Németh Pál-fóle házat, mely bármilyen üzletnek is alkalmas és a Készé hegy mellett levő Puskás-féle 2 hold szőlőtelepót kedvező feltételek mellett. Kun Lászlónó Harka pusztai Suba Imre szomszédságában 116 hold tanyás birtokát eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Babenyecz Imrének Tajó pusz­tai tanyáján 12 drb. javított birkája van eladó. Megtekinthető a helyszí­nén. Tiz darab halasi kereskedelmi bank részvény eladó. Ozim a kiadó­hivatalban. Károly Lajos czipész Árpád utcza 27 sz. házát eladja. Egy üzlet- helyiséget azonnal kiád. Saját készí­tésű kész czipőket raktáron tart. Czipö tűzéseket elfogad. Legjobb czipő krém és gumi sarok nála kap­ható. Üzlete IV. kér. árpád utcza 24. szám alatt van. Fehér Sándornak özv. Bábud Istvánná tanyáján 8 drb. fél éves disznója, egy gyönge fias svajcer te­hene és egy igás lova van eladó Megtekinthető a helyszínéi. Zsigmond Imre 1 drb 2 éves tarka bikát és 1 drb 3 éves hasas üszőt elad. Alsószálláson 16 vontató síénája van eladó. Tudakozódhatni VII. kér. Szondi utcza 21 sz. lakásán. id. Tóth Mihály hagyatékát képező VII. kér. Pázmány utcza 14 sz. lakóház és 3 kapa siólő eladó. Tudakozódhatni Tóth Tócza Vásártéren lévő vendéglőjében. Halász D. Ferencz balotai ta­nyáján 50 drb. választási malaczot ad el. Tudakozódhatni a helyszínén. néhai Kupa László örökösei Kmeth Sándor utcza 1 sz. lakóházukat és a műut közelében levő szőlőjüket eladják. Tudakozódhatni fenti háznál. Németh A. Benő felsőrekettyei 62 hold szántó, kaszáló és legelőből álló tanyásbirtokát 3 hold termő gyü­mölcsössel és felsőszállási 15 hold szántó és kaszálóból álló tanyásbirtokát 3 hold termő gyümölcsössel eladja. Tu­dakozódhatni Hunyadi utcza 23 sz. alatt. özv. Harnóczi Józsefné öreg szőlőkben lévő 10 kapa szőlőjét el­adja Tudakozódhatni Battyányi utcza 17 sz. lakásán. Berki Istvánná Király utcza 15 sz. 2 házhelyét, eladja Tudakozód­hatni a helyszínén Kocsis Istváu I kér. Akáczfa utcza 43 ez. lakóházát eladja 4 hektó fehér bora ia ven eladó Tudakozódhatni sóstói fiirdöház melletti lakásán. Vitéz uteza III kér. 13 sz. alatt kávómérést nyitottam. Kérem a kö- közönség pártfogását. Tiz darab kereskedelmi bank­részvény eladó. Gzim a kiadóhivatal­ban. Demus József kosárfonó Páva utcza 7 sz. alatt kosárfonó üzletet nyitott. Kaphatók nála gazdasági és kézi kosarak, utazó kosarak és kocsi kasok. Fűzvesszőt vesz és készkosara- kért becserél. Kéri a közönség párt­fogását. Férfi kabát egy hosszú és egy rövid bárány béléssel es egy pár csizma eladó Kisfalud! utcza 56 sz. alatt. ifj. Fehér Károlynak bogárzói birtokán 18 öl rozszalmája 2-öl zab­szalmája és polyválya van eladó. Tu- dakozódahatni a helyszínén vagy a hatósági huscsarnokban. Egy magános ur vagy úrnő részére két szobás lakás azonnal ki­adó Weisz Ignácz emeletes házában. Használt boros hordók, uj és régi szőlőkarók eladók Dr. Tóth Béla felsőszállási birtokán. Megtekinthető a helyszínén. Sparhet platni lernivel és literes üvegek eladók Práger Ferencz Nefe­lejts utczai lakásán. Krisháber Lajos tudatja, hogy vágómarhát és birkát vásárol a had­sereg részére. Jelentkezhetni Fő utczai lakásán, vagy a Hitelbanknál lévő irodájában. Egy 3 szobás lakás, esetleg magános ház Január 1 ér* kerestetik. Gzim a kiadóhivatalban. Szekér Pál rendőrfőkapitány­nak Fű zes pusztai tanyáján 10 öl akácz, dorong és göcs fája van eladó. Tóth B. Imre férflszabónak Atilla utcza 3 sz. lakásán 120 kilós javitott tartásé van eladó. Egy családos ember 200—250 kor. havi jövedelemmel újságkihordó­nak azonnal felvétetik Weisz Ignácnál. Zsigmond Józsefnek 4 drb süldő malacza, egy méteröl szinfája és egy méteról akáczfája van eladó Gőböljáráson Babó László tanyáján. Tudakozódhatni Szondi utcza 25 sz. házánál. Karácsony Jáno* Mélykúti ut mentén levő 2500 n. öl szőlő és veteményesét és kisteleki útban levő 775 n. öl szőlőjét eladja. Tudakozód­hatni a gazdasági bank épületében levő lakásán. Figura Benőné Szondi utcza 20 sz. lakóházánál egy külön lakás Szentgyörgynaptól bérbe kiadó. Ugya­nott kukoriczaszár fűteni való és trá­gya van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Egy tzép divatos garnitúra bú­tor és pedig 2 ágy, 2 nagy szekrény, 2 éjjeli szekrény ób egy nagy tükör 3 tükörrel megtekinthető d. e. 9—12 és d. u. 1—6 óráig Kmeth Sándor utcza 11 sz. alatt. Fő utcza 42 sz. alatt a postá­val szemben kövidinka és rizling bor van eladó. Egy 40—50 kilós javitott mä­het eladó Zámbó Sáudornénál V kér. Nefelejts utcza 5 sz alatt. Horváth Józsefné Kőhid utexa 19 sz. lakóházánál férjének szódagyá­rát üvegekkel eggyütt eladja. Tuda­kozódhatni a heíyszinéu. Egy »zakácsnót, ki jól tud főzni, azonnal felfogadnak Kossuth Lajos utcza 31 sz. alatt. Jelentkezhetni Darányiné asszonynál. Éves szőlő munkás kisebb sző­lőtelepen alkalmazást kap. Tudako­zódhatni özv. Szathmáry Sándornénál. Regélő bácsi naptár ismét kap­ható. Keller Ferencz Felsöátjárónál levő Vatamányi-féle 3 és l/, hold szőlőjét és szántóját lakóházzal eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Szabó Garbai Imre járásbiró- sági hivatalszolga egy igás lovat ad el kocsival és szerszámmal. Tudako­zódhatni Fő utcza 60 sz. alatt. Müller Jakab eladja 3 drb. sveiezer hasas tehenét és 3 sveiezer borjúját, valamint 10 hoktó fehér bort. Megtekinthető Petőfi utcza 4 sz. la­kásán. Kóházi Andrásnénak 9 drb. választási malacza van eladó. Meg­tekinthető Felsőszálláson Barin» telep 18 sz alatt. 200—500 hold szántóföld ezu­kor répa termeléshez kerestetik a vasút vagy mfiuthoz nem messze. Tudakozódhatni Frisch áliomásfónök- ■él Kiskőroiön. László Etel tudatja a hölgy- közöuséggel, hogy műhelyét Szigetvár Bákóczy utcza 18 szám alá helyezte át Eddigi szives pártfogásért ezúton mond köszönetét. Dobó telepen, Nagy Márton- féle jó fekete búzaföld, jelenleg here alá van készítve, 6 házhelyet tesz ki, összesen 1440 n. öl eladó. Ugyanott 2 nagy sifonér is eladó. Tudakozód­hatni Laki Mihályuál VII kér. Toldi utcza 4 szám. Elveszett egy kis gyermek báránybőr gallér a Kossuth utczától Árpád utcza 3 számig. Becsületes megtalálója illő jutalomban részesül, ha Árpád utcza 3 sz. alatt a gallért tulajdonosának átadja. özv. Dr. Rohoska Sománé kis- kunmajsai 71 holdas tanyás földbir­tokát a benne levő komlóé területtel és modern száritóval együtt a várostól V, óra járásnyira közvetlenül a sze­gedi műut mentén, továbbá városi lakóházát kedvező feltételek mellett eladja. Bővebb felvilágosítás nyerhető Dr. Keresztes József ügyvédi irodá­jában. A Yílágháborp. Táviratok a miniszter elnökség sajtóosztályától Vezérkarunk jelentése. Budapest, január 1. (Hivatalié) Keleti hareztér: A román síkságon harcoló szövet­séges haderők az ellenséget utóvéd harcok közölt, a Brailától délnyugatra továbbá a Rimnicul Sarat és Focsani közt félúton előre elkészített állásaiba szorították vissza. A Zabala, Naruja és Putna felső völgyében Kuiz altábornagy osztrák magyar és német csapatainak táma­dása előbbre balad. Harja környékén zászlóaljaink több egymás mögött fekvő állást rohammal elfoglaltak. Az ellenség minden talpa­latnyi földet védelmezett. Tovább északra a császári és kirá­lyi haderőknél nem volt jelentősebb esemény. Olasz és Délkeleti hareztér: Szilveszter éjjelén az ellenséges tü­zérség időnként igen éles tüzelést folytatott a Karszt fensik ellen. Délkeleti hareztér: Nincs újság, Előfizetési felhivás. A véres tusa közepette, amikor nemcsak a szó van az újságok tor­kára forrasztva, hanem az egyre növekvő kiállítási drágasággal is kell küzdenie, fordulunk olvasóinkhoz, kérve, hogy előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek Eleven, friss újságot igyekszünk nyújtani; hü képét adjuk a város egy heti életének, s a nap háborús eseményeit a kiadóhivatal ab­lakában elhelyezett sürgöny-jelentések által tudatjuk. A kiadóhivatal. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom