Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-03-08 / 10. szám

a KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE márczius 8 A polgármester és a halasi rokkant katonák Már többen vannak a halasi katonák között is, akik a háborúban rokkan­takká váltak. Ez nem is csoda, mert a halasi katona már minden fronton küzdött, kivette részét a legnagyobb ütközetekből, dicsőséget szerezve a magyar névnek. Legnagyobb kövessége most az államnak és a hatóságoknak az értünk rokkanttá vált katonák segítése és gyámolitása Az állam tőle telhetőleg segíti is őket, azért azonban szükség van a társadalom segítő kezére'is. Több rokkant katona tartózkodik már Halason, akiket vagy a kezük, lábuk, vagy szemük elvesztése miatt a hadseregből elbocsátottak. Ezek között bizony van olyan is, aki a háború előtt napszámból kereste meg a kenyerét, most, hogy rok­kanttá vált, arra képtelen. Silling Ede polgármester, aki ha nem-s cselekedetről van szó, min­denütt ott van, most is jószivéről és fenkölt gondolkozásáról tett tanú­bizonyságot Felkarolta a halasi rok­kant katonákat, segélyben részesítette őket és többet helyezett el már jó állásokba. Legutóbb az anyakönyvi hivatalnál a bevonulás miatt megüresedett szolgai állást töltötte be halasi rokkant kato­nával. Előtte az a ezé! lebeg, hogy elsősorban is rokkantakat kell alkal­mazni olyan állásoknál, amelyeket rokkant betölthet. Visszavont lóvásárlási engedélyek. A földmivelésügyi kormány a múlt évben lókereskedők részére lóvásár­lási engedélyeket bocsátott ki. Mint­hogy ezek a lóvásárlások az adott engedély óta már befejezést nyerhet­tek, minden esetleges visszaélés elkerülhetése végett ezeket az enge­délyeket visszavonják. Vármegyénk alispánja rendeletet bocsátott ki a ható-ágokhoz. hogy ameunyiben a vármegye területén ilyen engedélyek alapján még történ­nének vásárlások, azokat haladéktala­nul beszüntessék, a vásárlási engedé­lyeket az illető lókereskedőktől vo íják be és hozzá terjesszék föl. Kik adtak a kárpáti falvak újraépítésére? Hofmeister testvérek gyűjtését a kárpáti falvak újraépítésére szép siker koronázza. Eddig: e nemes czélra 6249 koronát gyűjtöttek. Újabban az alábbiak adakoztak : 100 koronát adott : özv. Gáspár Imréné. 80 koronát adott: dr. Beck Sándor. 50 koronát adtak : ZJah István, Gáspár Mihály és özv. Ván Balázsuó. 20 koronát adtak: Gyevi Antal, Topán Imre, Borbás Imréné, Molnár Gábor, Darányi Mihály, ifj. Ván Balázsné és id. Pataki István. 16 koronát adott: Figura Károly. 10 koronát adtak : Berger Ignácz, Ördög József, Szanyi Lajos és Szabó Ferencz. 1 koronát adott : Czékus Kálmán. Vegye meg okvetlenül minden héten a HELYI ÉRTESÍTŐT! Eleven, gazdag, uj és érdekes minden száma és csak 8 fillér az ára. HÍREK. Gyászeset. A város társadalmának egyik előkelő és köztiszteletben álló tagja :Kolozsváry Kiss Sándor földbirtokos dőlt ki az élők sóiából. Az elhunyt hosszasan betegeskedett, mig a halál január hó 3-án meg nem váltotta szenvedéseitől. Temetése január hó 5-én, vasárnap délelőtt volt. Nagy közönség kisérte utolsó útjára. A család a következő gyászjelentésben tudatta gyászát. Özv. Kolozsváry Kiss Sándorné szül. Mészöly Anna a nagy fájdalomtól lesujtottan I tudatja, hogy szeretett drága jó ura, az igaz j testvér, a jóságos nagybácsi, a szerető vó, { kedves sógor és tisztelő rokon Kolozsváry Kiss Sándor földbirtokos folyó hó 3-án éjjel j fel 1 órakor életének 59-ik, páratlanul bol­dog házasságának 25-ik évében sok fájdalom­terhes szenvedés után az Urban csendesen elpihent. Drága halottunk porrészeit folyó I hó 5-én, vasárnap d e. 10 órakor fogjuk a ref. egyház szertartása szerint a kiskunhalasi ref. temetókertben az anyaíöldnek örök pihe­nésre átadni. Kiskunhalas, 1916 március 3. Kolozsváry Kiss István családjával testvére, özv. Mészöly Istvánná szül. Huszár Terézia napa. Siri álma legyen csendes, emlékezete i áldott 1 Kik kaphatnak szabadságot? Szabadságolásokat a fennálló szabályok szerint csakis gazdasági munkára és | csakis azok részére eszközölhetnek, kik nincsenek menetszázadba beosztva, | nem kórházban fekvő sebesültek vagy betegek és nem a hadműveletek terén tábori póstaszám alatt teljesítenek | szolgálatot. A hősök sírja. A közös hadügyminiszter rendeletet adott ki a hősi halált halt katonák sirjainak gondozása ügyében. A ren­delet szerint valamennyi hadtest parancsnokság területén egy-egy „hadisir felügyelőséget“ szerveznek, amely ellenőrizni fogja, hogy a katonák sirjainak ápolása és gond >- zása rendben történik-e. Védekezés a belvizek ellen. A földmivelésügyi miniszter leiratban hívja fel a várost, hogy a belvizek levezetése ügyében a törvényhatóság területén működő vizmentesitő társu­latokkal lépjen érintkezésbe. A Kurucz Mozgószinház ma 8 án mutatja be a magyar film- J gyártás egyik legsikerültebb felvételét az „Éjféli találkozás“ cziraű filmet, melynek fő női szerepét a már világ­hírűvé vált magyar művésző Berky Lily játsza. F. hó 15 én Arany János balladája a „Tetemrehivás“ kerül be­mutatásra. Az 52-esek hangversenye a bolgár vöröskereszt javára Szombaton este tartotta meg az 52-ik gyalogezred a bolgár vöröskereszt javára utolsó hangversenyét hareztéri élőképekkel egybekötve. A színház­teremben nagyszámú közönség jelent meg s élvezettél hallgatta a zenetár játékát. \ közönségnek az élőképek is tetszését vívták ki, melynek rende­zése Herein hadnagy ügyes kezére vallott. A segélyezettek figyelmébe. Mint velünk a városi hatóság közli, a legközelebbi segélykiosztás alkal­mával azoknak a segélye, akik lak­bér segélyt kapnak, nem lesz addig kifizetve, mig nem igazolják, hogy lakbértartozásuk nincs. Kitüntetett zászlós. Tar Antalt, a 30. honvéd-gyalogezred zászlósát a január 19-i Earance melletti ütközetben tanúsított vitéz magatartásáért az I. osztályú nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Tar Antal néháuy éve végezte az országos iparművészeti iskolát s fia Tar Antal helybeli szabónak. Adományok. A Farkas család koszorumegváltás czimén a háborúban elesettek özve gyei és árvái részére 50 koronát küldött lapunkhoz. Ugyanerre a czélra özv. Pájer Józsefné Putnokról 5 ko- nát adott. Az adományokat rendelte tési helyére juttattuk. Az orosz foglyok orvosi szemléje. A főjegyzői hivatal lapunk által közli, hogy az orosz foglyok orvosi szemlé­jét márczius hó 12-én délelőtt 8—10 óráig a városház udvarában lévő helyiségben tartják meg. — A fog iyok kiosztása a közgyűlési terem­ben 10 órakor veszi kezdetét oly módon, hogy a munkaadóval a fogoly is egyidőben jelenik meg az irodai bizottságnál. A fozoly ott azonnal a munkapótdiját kikapja és a munkaadó rögtön magával viheti. Minden fogoly az uj számát magával tartozik hozni. Rendőri hir. Csehó János 30 éves halasi lakos, ács iparos még a múlt óv április hó­napjában szállítási igazolvány nélkül hamis tartalmú jelzéssel lisztet szál­lított Budapestre. Ez a rendőrség tudomására jutott és Csehót 40 korona pénzbüntetésre, behajthatatlanság ese­tén 3 napi elzárásra ítélte. Mennyi rézgáliczra van szüksége Halasnak? Már most, nagy gondot okoz a | halasi szőlősgazdák között, hogy az • idén kapnak-e elegendő rézgáliczot? A kormány minden lehetőt elkövet, hogy a tavalyi viszás állapot ne következzék be. Mert bizony tavaly elég siralmas állapotban voltak szőlőink. Sok szőlő- birtokos művelni se tartotta érdemes­nek. Hisz méregdrága volt a napszám, ezt még kibírták volna, hanem réz­gáliczot bizony méregdrágán is csak gyŰ8zűvel kaptak. Azután belefektették volna a művelésbe a sok-sok költséget, a termést pedig a szőlők ádáz ellen­ségei tették volna tönkre, aminthogy sok helyen igy is volt. De az idéa segítettek a nagy hiányon. A beszolgáltatott réztárgyak egyrészét rézgálicz készítésére hasz­nálták fel, azonkívül mit tavaly nem vett, vagy nem vehetett figyelembe az illetékes minisztérium, azokból a fémekből, melyekből a csekély réz­tartalom (20—30 százalék) miatt a rezet kiválasztani nem volt kifizető dolog, most, mikor a kormány 3 koronás gálicza aránylag olcsó, de a régi árnak négy-ötszöröse, ezt is érdemes felhasználni. így a kormány nagyobb mennyi­ségű rézgáliczhoz jutott. Ebből Pest­vármegye részére 45 vaggonnal adott, hogy azt az illető városok szükségle­téhez képest osszák ki a szőlősgaz­dák között. Hogy Halas ebből mennyit kap, az még nincs megállapítva. De már felhívták a várost, hogy mennyi réz- gáliczra van szükség. A polgármester felhívására 1320 an jelentkeztek a városházán, hogy ne­kik, 2698 hold szőlőre 323 méter­mázsa és 38 kiló rézgáliczra van szükségük. A jelentkezők a rézgálicznak felét nyomban ki is fizették, s nem keve­sebb mint 48 ezer 476 korona 50 fillért kapott a város. A halasi választók összeírása. Halasra, amint már közöltük, meg­érkezett a választók összeírására vo­natkozó rendelet, s igy az összeírást márczius hó 15-én megkezdik a városi tanácsteremben. A bizottság elnöke: Silling Ede polgármester a választók összeírására nézve ezt közli : „Az 1913. V. t.-cz. 43 § ában foglalt rendelkezések alapján a köz­ponti választmány által az ország­gyűlési kép viselő választók 1917. évre szóló névjegyzékének kiigazítására irányuló munkálatok foganatosítása czéljából megalakított összeíró kül­döttség működését márczius hó 15 ón d. u. 2 órakor a városi tanácsterem­ben megkezdi. Az érdekeltek a választói joguknak igazolása végett a bizottság előtt okirataikkal jelentkezzenek; a munka­adók pedig a fenti törvény 55. § ában említett adatokat a meghatározott napokon bocsássák az összeifó kül­döttség rendelkezésére.“ Belgrád a bőség városa. Belgrádban ma már nem csak hogy teljesen rendezve van a közbiztonság, a közélelmezés, hanem azt lehet mondani, hogy Belgrád az olcsósá­gok és a bőség városa Egy kilo­gramm elsőrendű marhahús ára például két korona s ezzel arányosak a többi élelmi cikkek árai is. annak, hogy Belgrádban ilyen olcsó minden, két oka van : a kiviteli tilalom és a becsületes, szigorúan végrehajtott ármaximálás. A szerb lakosságnak a Mbbször erőszakosan is végrehajtott rekvirálás dacára ma­radt elegendő szarvasmarhája, ame­lyet külföldre nem szállíthat ki. A katonai kormányzóság az élelmi- czikkek árát maximálta s ezeket a rendelkezéseket szigorúan végrehajtják. Ez az oka a inak, hogy a halasi házi­asszony, a „hóditó“ felesége irigy­kedve gondol a belgrádi szerb házi­asszonyra, aki két koronáért egy kilogramm elsőrendű marhahúst kap, holott a halasi piaczon a legolcsóbb húsért: 3 korona 40 fillért kérnek kilónként. A hadiadó és a virilista jogosultság­A közig, bíróság Wlassics Gyula elnöklésével időszerű jelentőségű hatá­rozatot hozott. Egy konkrét panaszos eset kapcsán kimondotta, hogy a jövedelmi hadi adó nem oly termé­szetű, amely a törvényhatósági virilis bizottsági jogosultság szempontjából figyelembe vehető és egyenes állami adókba beszámítható lenne. Közgazdaság. Sertésvásár jelentés március hó 7 ón a ferenezvárosi zárt vásárról. I. rendű öreg zsirsertés (350 kg. felül) 540—555 fill II. rendű (280—350 kgig) 510—520 fill Fiatal, nehéz zsirsertés (300 kg. felül) 570-580 fill. Közép (220-300 kgig) 570—590 fill. Könnyű (220 kgig) 560—595 fill. Levonás: 1) életsulyra pá­ronként 45 kg., 2) a tisztasuly árának 4°/0-»- Hússertés — — — fill. — Az árak kgl- ként fillérekben értendők. — A vásár a kis felhajtás miatt szilárd volt és az árak javultak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom