Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-11-01 / 44. szám

a KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE november 1. HÍREK. Előléptetések a halasi állomásnál. Fetter György elleuör, állomásfőnököt a kereskedelmi miniszter föellenörnek nevezte ki : Kívüle még előléptek : Piggal Péter, Vilonya Sándor hiva­talnokok, Kovács J&D08, Jakab Fe- rencz állomásfelvigyázók és Kubinyák Jakab raktárnok. A rekvirálás eredménye. A felsőbb hatóság által elrendelt rekvirálás befejezést nyert s az ered ményt már közölték az alispánnal és a Haditermény részvénytársasággal Felesleget, amelyet elvisznek, találtak búzában : 28 métermázsa 98 kilót, rozsban 569 mmázsa 21 kilót, árpá­ban 28 mmázsát és zabban 105 mmázsát. Beiratások a gazdasági népiskolákba. A városi gazdasági népiskolákba a beiratások november hó 6 tói 11 ig naponkint délelőtt 8—12 óráig lesz­nek. A tanítás november hó 15 én veszi kezdetét. A közoktatásügyi mi- niszhr rendelete értelmében felhivat- nak a szülők, hogy ismétlő köteles mindkét nembeli gyermekeiket a gazdasági népiskolába (mintakertben) haladéktalanul Írassák be és rendesen iskolába járassák. Ugyancsak a fenti idő alatt kell beíratni a pusztai állami iskolákkoz járni tartozó IV., V., VI. osztályú mindennapi tanulókat és ismétlő iskolás tanköteleseket is. Hir orosz fogságból. Kis Rabats Sándor halasi katona a múlt év juuius 20-án orosz fogságba esett. Most levél érkezett tőle, hogy fogoly és egészséges. Nagyobb mennyiségű szénát akarnak vásárolni Halason. Sepsiszentgyörgyi méntelep osztály­parancsnoksága Kisszálláson 138 drb. ménló részére 1000 métermázsa első­rendű jóminŐ8égű szénát keres meg­vételre, amelyet főleg a gazdáktól óhajt beszerezni. Arra nézve mind­egyik gazdával külöu megállapodás történik. November 5 ig Mezőhegyesen azontúl Kisszálláson lehet az osztály- parancsnokságnál értekezni. A széna Kisszállásra nov. 15-tŐl kezdve vas utón vagy kocsin szállítandó. Érdek­lődők jelentkezzenek Molnár Mihály tanácsjegyzőnél. Járásbirósági ítéletek. A halasi járásbíróság Egri Lajosnó Halász D. Amália 37 éves halasi asszonyt becsületsértésért 100 K ra; özv. Komlós Sándorné Király Gy. Juliánná 59 éves halasi asszonyt pedig 50 korona pénzbüntetésre Ítélte. Törvényszéki hir. A kalocsai törvényszék két fiatal halasi leányt Ítélt el lopás vétsége miatt 3 heti és 15 napi fogházra. Nevüket, mivel fiatalkorúak, nem közölhetjük. Jótékony fillérek. A helybeli anyakönyvi hivatalnál el­helyezett perselyben a háborúban elesettek hátramaradottjai javára ko­rábban 31 K 68 fillér, mostani fel­bontás alkalmával pedig 10 K 12 fillér volt, amely összeget illetékes helyre juttatták. Halálozás. özv. Bartek Lászlóné Végh Juliánná f. hó 28 án d. u. 3 órakor 92 éves korban meghalt. Az elhunytat, akiben Győrfi József kereskedő anyósát gyá­szolja, hétfőn helyezték örök nyuga lomra. A libatolvaj. A kalocsai törvényszék október 19-én Váczi Mária 34 éves többszörösen büntetett halasi lakost, mert Tar Lajos halasi lakostól egy ludat jog­talanul eltulajdonitott, továbbá mert mint munkaképes, keresetre utalt egyén munka nélkül csavargóit és ezáltal magát erkölcsi romlásnak tette ki, lopás és közveszélyes munkakerű lés vétsége miatt összbüotetésül 7 hónapi börtönre it-lte. Az Ítélet jog­erős. A Gazdakörből. A Gazdakörnél nyúlszapuka mag meg­rendelhető. — A Gazdák Biztositó Szövetkezete felkéri tagjait,- hogy lűzbiztositási dijaikat fizessék be a Gazdakörnél. Nem világítják ki a sírokat. Pestvármegye alispánja rendeletet in­tézett az összes pestvármegyei szol- gabirákhoz, ameiybeu meghagyja, hogy a háború folytán előállott gaz­dasági helyzetre való tekintettel, ezut tál mellőzzék halottak napján a szo­kásos temetői kivilágításokat. E ren­delet a kalocsai érsek a székesfehér­vári és a váci püspökök hozzájárulásával keletkezett. Tolvaj orosz fogoly. Varga János bócsai gazdálkodó hadi foglya két erdélyi menekülttől, akik gazdája tanyáján éjszakára raegbáltak, I 188 koronát ellopott. A pénz egy részét megtalálták nála, de azért tagadja, hogy ő követte el a lopást A háborúban elesettek hátramara­dottjainak Dr. Farkas Imre névnspmegváltás czimén 30 koronát adományozott. Hogyan vonultunk be Brassóba. Cseveghetnénk sok mindenről. Örülhetnénk az ősz­nek, a közeledő télnek, az életnek, a sok apró örömnek, mindennek, ha béke volna és nem háború. Ha nem élnénk oly időket, amikor szégyenlt-ni kell magunkat a vértől iszonyodó állatok előtt, amikor megdől a hitünK, gyáva remegökké válunk s rettegve hallgatjuk, amint a háború szörnye fülünkbe ordítozza : vért, vért, minél több vért. Hogy hittünk az emberekben. Hogy hittünk a kultúrában. Az emelkedett, tisztult emberben, aki lélek, csupa szív, tűz, lángolás. Aki munkás, épít, alkot. Aki ápol, segít, gyógyít, akinek énj»t áthatja a jótékonyság szent tüze s aki csak segíteni, jót tenni akar. Es kitűnt, hogy mindent csak hazudtunk. Ámítottuk, áltattuk ma­gunkat. Hamis festéket, csillogó szí­nedet kentüns az emberre. Hamis tükörbe néztünk, álmainkat valóság­nak hittük. Pedig minden csak lát­szat, külszín volt. Az ember hazudta a kultúrát, s igazában az őserdő vad­jainak szenvedélyét hordozta lelkében, ölni, rombolni, törni akar és ezer eszközével eleget tesz eme hajlamának. ölni akartak. Megtámadtak bennün­ket. Hazug szavakkal még a félvada­kat is ellenüuk hozták. Nemcsak a pénzünket, a kenyerünket is elakarják rabolni. Csattogtatják ránk fogaikat és szomjazzák vérünket. Feltámadt elle­nünk az egész nyugat, félvadak hor­dozzák zászlóikat s inig ez a félvad népekre emelkedést jelent, a büszke népekből összekovácsolt entente min­den vadaknál mélyebbre sülyed. ______________________(V) Bejelentendő a vámtengeri. Szekér Pál rendőrfőkapitány tu­datja : „A 105300/1916. számú földmive lésügyi miniszteri rendelet intézkedé­siből kifolyólag kiadott 38248/1916. számú alispáni rendelet folytán figyel­meztetnek a malomtuiajdonosok, hogy az őrlés utján előállt vámtengerit ép úgy mint a vámgabonát kéthetenként a Hndi Termény részvénytársaságnak bejelentem és az az által kijelölt bizományosnak átadni kötelesek. Mezjegyeztetu, miszerint a vám ból begyük és a Hadi Termény r t.- nak beszolgáltatott vámtengeri után miután az közszükségleti célra igóny- b^vettnek tekintendő, a 3172/1916 M E. számú miniszteri rendelet 7. § ában megállapított legmagasabb árat 6 koroiával meghaladó térítés fizetendő.“ íialasi sebesültek és hadifoglyok. A legutóbb hozzánk beérkezett veszteségi kimutatás szerint Halasról megsebesültek : Bauer Sm. Balázs (7 gye 3. sz), Acs Mihály (30. gye 10. sz ) Orosz h a d i f o g ságba kerültek: Babós Antal (38 gye. 13 sz) (Kiew), Dobrádi I-tván (38 gye. 16 sz) (Kiew). Fr-hér I István (38. gye. 8 sz) (K ew), Fenyvesi Feiencz (38 gye. 16 sz ) (Kit-w), Gál Lajos (38 gye. 7 sz) (Kiew), Kiss Faragó István (38 gye) (Pensa), Rozgonyi József (38 gye. 6 sz.) Kiew.) MILLIÓK KÖNYVE a legérdekesebb magyar regény- gyűjtemény. Teljesen befejezett rendesen 3 — 4 koro- n /i nába kerülő regény ^ '■ fillér. Kapható lapnak kiadóhivatalába!. Egy halasi 30-as honvédtől érdekes levél érkezett a Helyi Értesítőhöz. A levél késve érkezett, azt azonban figyelemre méltó tartalmánál fogva alább adjuk : — A tömösi szorosból üdvözlet! Az oláh rohan kifelé az országból, mert — ezt büszkeséggel irom — a honvédek kergetik. A brassói vér fürdőt meg fogják emlegetni az oláhok, de ennek a hire úgy hiszem hamarabb eljut haza, mint én. Hauem most leírok olyat, a mi mindnyájunkra mély hatást tett. Először bevonultunk Nagyszebenbe, azután Fogarasba, végül Brassóba Erről az utóbbiról irok. Az oláhoknak nagy keserűen esett, hogy Brassót fel kellett adnia. Csö­könyösen ragaszkodott a városhoz, amit utcai harcokban kellett elfoglal­nunk, de elfoglaltuk. Oláh hullákon keresztül vonultunk be a városba. Augusztus utolsó napjain Brassóból csak kevés magyar menekülhetett a váratlan betörés következtében és igy sokan maradtak itthon. Csapatunk a holttesteken keresztül haladt. Sok szép kiöltözött magyar leány virágokat szórt reánk. A menet lassan a templom elé ért. Ott elhangzik a parancs: állj! lábhoz ! Az édes magyar vezényszóra a csapit megáll 8 fölhangzik a hálaadó him­nusz a győztes csapatok ajkáról. Ének után pillanatig mély csend Csak bokrosodó virágos lovaink ug­rálnak Majd kilép a tömegből egy ferencrendi barát s beszólni kezd. Hálát ad az egek urának, hogy si­került megtisztítani a várost az ellen­ségtől, üdvözli a magyar hősöket a város közönsége nevében 1 A beszéd után megszólal az ezred legmagyaiabb kapitánya. A lova úgy áll, mintha a mindent legyőző hadak urát tartaná A kapitány szava dörög s az őt körülálió porlepett vitézek teli torokkal teszik le az esküt a temp­lom előtt: hogy mig oláh lesz ma gyár földön és mig az oláh hadsereg letiporva nem fekszik lábaink előtt, a fegyvert le nem tesszük. Rövid válasz Dr. Babó Mihálynak. 1. Hogy politikai álláspontom miért változott, azt az akkori poli­tikai események hiven igazolják, — no de meg azért is, hogy öntől szabaduljak. 2. Ha tudni akarja, hogy a munkapárt támogatásáért mit ka­pok, nézze meg a noteszát, mennyit fizetett ön 10 éven keresztül, hogy a lap folyton az ön érdekeit elő­mozdította és a szekerét tolta, akkor kíváncsisága bizonyára ki lesz elé­gítve. 3. Mióta az ön czikkei és ön­dicséretei lapom hasábjairól elma­radtak, attól az időtől fogva lapom fellendült és elterjedt, tehát a kö­zönség mégis csak hisz az újságom­nak jobban, mint az ön szavának. Egyelőre elég ebből ennyi! Práger Ferencz a „Kiskun-Halas Helyi Értesitőj*“ felelős szerkesztője és a lap tulajdonosa. Hír a halasi katonákrdl. Benke József hala-i katonáid ka­pott levelet Bukovinából lapunk szer­kesztője. Benke Írja, hogy sokan vannak vele halasiak s várják a mi­előbbi szabadulást. A vele küzdő halasiak ezek : Takács József, Szőlős József, Váczi Balázs, Király József, Medgyesi Jó­zsef, Medgyesi Mihály, Orbán Károly, Dudás Antal, Bodicsi János, Buvári Lajos és Kató Benő. Elitéit árdrágítók. A rendőrség tőle telhetóleg min­dent elkövet, hogy a piacon rendet teremtse i s minden a piacon ural kodó uzsorát szigorúan torol meg. Legutóbb három élelmiszer árdrá gitót büntetett meg. Szabó Rumi A italáé Gusztos Zsu- zsánna 62 éves és özv. Lakos Sán- dornó Daczi Juliánná 61 éves halasi asszonyok a diót 1 kor. 20 fillér maximális ár helyett 2 korona 20 fillérért adták el. Szabó Ruminé 10 napi elzárást és 100 korona pénz- büntetést, özv. Lakosúé pedig 3 napi elzárást és 30 korona pénzbün­tetést kapóit. A rendőrség előbbit azért Ítélte el súlyosabban, mivel a diót tartalmazó kosarat a vevő kézé bői az utczán kikapta és szétszórta. Kocsis Lajos 57 éves halasi lakos, halász a kárász halat a piaczi ár­jegyzékben a kilogrammonkénti 2 koronában megállapított ár helyett 3 konáért árusította. A rendőrség ezért 5 napi elzárásra és 100 korona pénz­büntetésre, behajthatatlanság esetén még öt napi elzárásra ítélte. A lisztadagok uj rendszere. Szekér Pál rendőrfőkapitány az alispán rendeletéből közli: „ A rendelkezésre álló gabona és lisztkészletek korlátoltságára való tekintettel az ellátatlanok a 4586. 1915 M. E. számú minisztériumi rendeletben körülirt lisztfaj adagokat jövőben csak leszállított arányokban kaphatják meg, úgy hogy az október 15 tői november 15 ig terjedő idő­szakra kiutalt lisztmennyiségből min­den ellátatlan lakos részére foglalko­zásra való tekintet nélkül fejenként és naponként csak 240 gramm liszt lesz kiszolgáltatható, tehát a liszt­jegyek is ennek megfelelőleg f'gnak kiadatni a közélelmezési hivatal által.“

Next

/
Oldalképek
Tartalom