Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-10-11 / 41. szám

október 11. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 3 A mi veszteségük. A 38. gy. ezred, ahol ami fiaink legtöbbje szolgál, vitézül harczol mindenütt Ez bizony nem jár vesz­teség nélkül. Mutatja ezt a veszteségi kimutatás, amely szerint Halasról meghaltak : Tóth B László (88. gye. 8 sz.) Csesznek Imre (306. gye. 10. az.) Megsebesültek: Csikós Sándor (80. srye. 2. sz), Könyves Kálmán (38. gye. 13. sz.) Macska István (80. gye. 4. sz.) Császár János (3. gye. 3. sz.) Fogságba jutottak : Csápi Benő (38. gye. 7. sz.) Modok Balázs (88. gye. 18. sz.) Paprika Sándor (38. gye. 16. sz) Pasztanyák József (38. gye. 7. sz.) Patai József (38. gye. 8. sz.) Péter István (38. gye. 13. sz) Oroszország Kiev. Megnyílt Kalocsán a polgári fiúiskola. Tudvalevő, hogy annak idején nem­csak Halason, hanem Kalocsán is mozgalom indult meg egy polgári fiúiskola lótositósére. Az uj polgári fiúiskolát Kalocsán már az idén meg­nyitották a többi tanintézetekkel egy- időben. Az intézet igazgatója a többi tanintézetek személyzetéből is nyert tanerőt s az előadásokat már rend­szeresen látogatják a tanulók. A népfölkelők újabb bevonulása. A katonai ügyosztály közli : Az ok­tóber másodikára behívott 1866—1871 évi születésű népfölkelők november 3 ra, az október 10 re behívott 1872 —1884. évi születésű népfölkelők no­vember tizenhatodikára fognak uj hir­detmény uiján behivatni. Október másodikára, illetőleg tizedikére kiál­lított behivójegyek érvénytelenek, he­lyettük ujibb behivójegyek fognak kiállítatni. Szomszédjaink hősei A hozzánk érkezett veszteségi ki­mutatás szerint Kiskunmajsáról meg­halt : Csontos Ferenc. Megsebesültek : Csontos Gábor, Csontos Lukács. Fog­ságba jutottak a 38 gy. ezredből: Petrás János, Szikora Imre, Csontos Sándor, Hunyadi József, Kálmán Lajos, Nagy Adalbert, Mihály István, Molnár Ignácz, Molnár József (Orosz­ország, Kiew), Csömör Lajos (Orosz­ország, Vjatka) Soltvadkertröl fogságba jutott Csi­pák János (Oroszország, Kiew.) Mélykutról meghalt Lengyel Imre. Megsebesült: Kiss Imre. Fogságba jutott: Schmidt Antal főhadnagy (65. gye. 11. sz. Oroszország, Orenburg.) Jánoshalmáról megsebesültek a 30. gy. ezredből : Adám István, Fe- kecs László, Németh Ferencz, ßabb István, Miskolczi István. Keczelröl megsebesültek: Csonka János, Benedek Mátyás, Gubik Jó­zsef. Hadi fogságba jutottak a 38 ik gyalogezredből: Molnár József, Herczeg József, Herczeg Mihály, Hóring József, Minda Mihály, Minda János, Plaisz Mátyás, Kisa József, Kolompár Mihály, Kozma Pál, Kolompár Lajos (Oroszország, Kiew.) Prónayfalva. Fogoly : Klein Samu (Oroszorsz g, Kiew.) B»csárol meghalt a 30 gy e.- bői Kovács István. Megsebesült Nagy II, Mihály Ha a harctéren lévő hozzátar­tozójának örömet akar szerez­ni, akkor fizessen elő a Heíyi Értesítőre. Előfizetési ár egy negyedévre kát korona. Szabad a tengeri vásárlás. — Feloldották a tengeri tilalmat. — Örvendetes tényről számolhatunk be olvasóinknak. Fazekas Ágoston vár­megyénk alispánja, mivel a föld­mi velósögyi miniszter vármegyénk közönségétől közszükségleti czélokra egyelőre a tengeri beszolgáltatását nem kívánja, hatályon kívül helyezte a halasi hatósághoz is intézett azon rendeletét, amely szerint Halason a tengeri adás-vételt és szállítási igazol­ványok kiadását eltiltotta. JE szerint mód van arra, hogy a nem termelő, valamint azon termelő, akinek házi és gazdasági szükségletét a saját termése nem fedezi, a hatóság által kiállított vásárlási igazolvány alapján házi és gazdasági szükség­letére megkívánt tengeri mennyiséget készáru vétellel bármely törvényható­ság, tehát az egész ország területén megvásárolhatja. A tengeri vásárláshoz szükséges vásárlási igazolványokat jelentkezésre a közélelmezési hivatal állít ki. Az alispánnak a hatóságokhoz erre vonatkozó rendelete, amelyet a halasi hatóság is megkapott, igy szól: A rendeletet a hatóságok a leg­pontosabban hajtsák végre és minden módon törekedjenek a visszaélések j meggátlására, a kihágások felfedezé­sére és szigorú megbüntetésére. A főszolgabíró és polgármester i urak a rendelet 10. § ának első pontja értelmében a házi és gazdasági szük­ségletre csak az esetben adjanak vásárlási igazolványokat, ha az evóg- ből hozzájuk folyamodó egyen szűk ségletéről közvetlen és pontos tudo­másuk van, avagy ha ezt megfelelő vizsgálat alapján kiállított hatósági bizonyitványnyal igazolják. Figyel­mükbe ajánlom az érvényes kormány­rendeleteket, és a mindig szem előtt tartandó szigorú takarékosságot. Ha a rendelet 10. § ának 3. pontja alapján, avagy 11. § alapján hozzám kérelmeket terjesztenek fel, a folya­modók szükségletét megfelelő vizsgá­lat alapján kiállított hatóságjjoizonyit- ványnyal igazoltassák és a kérelem teljesítésére nézve tegyenek javaslatot. Olyan sertéshizlalóknak, akik a múlt évben kaptak tőlem vásárlási enge­délyt, de nekem lekötött sertéseiket másnak adták el, nem leszek hajlan­dó újabb engedély adására. Abol a halasiak harczolnak. I Lapunk szerkesztőjének az orosz harcztórról egy halasi 30-as honvéd ! írja: „A négy nappal ezelőtt megkezdő­dött orosz támadások .....................körül I dúltak legkeményebben. Itt az orosz őrszemek hadereje állandóan támadott, i Az oroszok rajtaütésszerű támadásai ezen a vonalon egész rendszerré fej­lődtek. Szeptember 26 án a kora hajnali órákban konczentrikus ágyúzás kezdő­dött orosz részről, mely a délelőtti órákban fokozódott, sőt délben már egész pergőtűzzé fejlődött. Meglepően sok nehéz ágyúja volt az orosznak, lűz és füstfelhőbe borult az egész táj. A délutáni órákban az orosz gyalog­sági osztagok nyomultak előre, hat j sorban. Világosan lehetett a rajvona lak előretörését látni, mert a felfejlő- dósüket nem akadályozta meg tüzér­ségünk. Félóra múlva már rendetlen futással menekült az orosz gyalogság. E helyen többször a 30 ások, ahol sokan vagyunk halasiak és a 86-osok fogtak fel az orosz támadásokat. Jellemző az oroszok harcmodorára, hogy példátlan elkeseredéssel harcol­nak és nem adják meg magukat. Az elfogottak vallomásából kitűnik, hogy az orosz hadvezetőség még az őszi hosszú esőzósi időszak előtt be akarja venni Lemberget, mely szerinte ezen a vonalon a legkönnyebben közelíthető meg. Talán innen magyarázható az oroszok folytonos előretörni kísérlete, mely eddig, — bár hihetetlen ember­áldozatokat hoztsk, — nem járt sem­mi eredménnyel.“ Fegyveres betörők Soltvadberten. A Halastól nem messze fekvő Soltvadkert községben az elmúlt hót péntekjén fegyveres betörők 5 helyen is betörtek, a betörők elmenekültek 8 a jelek szerint Halas felé vették útjukat. A betörők kózrekeritósóre széles körű nyomozás indult meg, amely munkában résztvesz a halasi csendőrség is. A betörésekről az alanti tudósítást adhatjuk Először körülbelül éjjeli 11 óra tájban Schwarcz Mór Halason is jól ismert előkelő soltvadkerti gőzmalom tulajdonos Vasút utczai házába hatol­tak be, a hol a folyosóra nyíló ven­dégszoba ajtaját felnyitva, az ott talált — mintegy 3—4 ezer korona értékű — összes ezüstneműeket ma­gukhoz vették. Onnan kijövet ugyan­csak a folyosóról megkisóreltók be­jutni a család hálószobájába is. Mint­hogy azonban a házigazda az éjjeli látogatók által okozott zajra felébredt s az elreteszelt ajtón kiszólt, a betö­rők jobbnak látták a már kezükben levő zsákmánnyal odább állni. Alig hogy eltávoztak a kései láto­gatók, a házigazda rosszat sejtve, fel­keltette háza népét s a mikor meg­bizonyosodott, hogy csakugyan betö­rők jártak a háznál, fellármázták a közeli szomszédságot. Majd rendőrö­ket hívtak, a kikkel azután a vasút felé menekülő betörök után siettek. Először a vasúti állomáshoz men­tek ki s mikor ott megbizonyosodtak, hogy senkisem szállt fel az éjféltájt Halasról áthaladó személyvonatra, visszaindultak a községbe. Útközben azonban letértek a vasút közelében levő gőzmalom felé, a honnan a be­zárt épületből világosság szűrődött ki a vaksötét éjszakába. Az óvatosan közeledő rendőrök a malomépület nyitott ajtaja előtt egy ismeretlen alakot láttak ácsorogni, a ki midőn megszólították, rájuk lőtt. | Erre a rendőrök is fegyverhez nyúl­tak, mire az épületből elősiető betö­rők, a kik úgy látszik hárman voliak, valóságos sortüzet adtak a rendőrökre. Majd többszörös lövés váltás után las­san visszavonultak a vasút felé, az I éppen arra haladó egyik tebervonatra is rálőttek és csakhamar eltűntek a j sötét éjszakában. A veszedelmes betörők sikertelen üldözéséből visszatért rendőrök nyom­ban helyszíni szemlét tartottak a fel­tört épületben s konstatálták, hogy a rablók a malom vasszekrényét ledön- tötték, annas hátsó fedelét felfeszitet- ték s a nyitott résen át az alsó re­keszt kiosztották. a felső rekeszhez azonban, melyben a malom tekinté­lyes összeget képviselő papirkószlete vau elhelyezve, már nem férhettek hozza, mert munkájukban megzavarták. A betörők Soltvadkerten még öt i helyen akaitak betömi. Kitüntetett 52-es tisztek. A Halason állomásozó 52. gy. ezred a háború eleje óta az összes barcztereken vitézül küzd. Az utóbbi időben az ezred tisztikarában történt kitüntetésekről a következőkben érte­sítenek bennünket : Az ellenséggel szemben tanúsítóit vitéz magatartásukért a legfőbb di­csérő elismerés adatolt tudtul: Span­ner Egon, főhadnagynak, Georgevics Lajos, JRumszauer Ferencz, és Hub- rich Kamilló hadnagyoknak. A háború alatti kimagasló szol- gálattételért a legfelső dicsérő elis­merést érdemelte Paulay Ernő szá­zados. Az ellenség előtti vitéz és ered­ményes magatartásuk elismeréséül a hadiékitménye8 3 oszt. katonai ér­demkeresztet nyerték el : Hofmeister Gyula főhadnagy, Bentzik Lajos hadnagy és az ellenség előtt hősi halált halt Kis Sándor hadnagy. Továbbá Danzer Miksa alezredes és Franki Henrik dr. főhadnagy. A katonai érdemkereszt 3 osz­tályát kapta : Lipkau Károly főhad­nagy, ugyanezt a hadiékitménnyel Máyer Antal főhadnagy, Purina Oszkár és JBencze Lajos hadnagyok és a hősi halált balt: Végh Gábor hadnagy. Másodízben bronzérmet kaptak : Dr. Vas Antal főhadnagy, Herling Vilmos és Eberrvein Gusztáv hadnagyok. Aranyérdemkeresztet kapta : Endre Pál oaniläts zászlós. I. oszt. ezüst vitézségi érmet kaptak : Tocher Árpád, Blau Aladár hadapródok, Teller János és Bakó Károly hadapródjelöltek. II. oszt. ezüst vitézségi érmet kaptak : Csehi László. Vadas Gábor hadap­ródok ; Dichter János zászlós. Másodízben II. oszt. ezüst vitézségi érmet nyerte el : Ozabán Gyula zászlós. Az adóhátralékosok figyelmébe. Az állami végrehajtó városunkban megkezdte működését A hatóság újólag figyelmezteti a lakosságot, hogy hátralékos adójukat mielőbb fizessék be, mert ellenesetben azt végrehaj­tás és árverés utján hajtják be. népesedési mozgalom — október 2. — október 9. — Születtek: Ternyák T. Krisztinának János László nevű fia. Abrahám Antal és Kovács Juliánnának Zsófia nevű le­ányuk. Virág György és Ternyák T. Ilonának György nevű fiuk" Batiz Sándor és Kovács Bokor Teréziának Erzsébet nevű leányuk. Bus József és Bangó Máriának Erzsébet nevű leányuk. Darányi Károly és Modok Eszternek Klára nevű leányuk. Meghaltak: Kothencz Erzsébet 14 éves korban, özv. Majsai Sándorné Vida Katalin 71 éves, Kovács János 7 hónapos, Hambalkó János 70 ÓFes, Pásztor Venczel 14 napos, Ternyák T. János László 7 napos, Oláh Terézia 4 éves, Gyuricza János 7 éves. Kihirdetett jegyesek: Fekete József Nagy Szeder nával. Polgár Sándor Erdős JuliaS, nával. Egybekeltek: Farkas Gergely Szikora Judittal (tanuk : Boros Sándor—és—MótTTSr Mihály ) Vőneki István Bite Viktóri­ával (tanuk : Paplógó Márton és Bábud József.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom