Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-09-13 / 37. szám

szeptember 13. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 3 A Ferenez JfanM lovaikerciztjével j tüntették ki a polgármestert. Jön-e Halasra nagyobb számú erdélyi menekült ? Halasra még nagyobb számú er­délyi menekült nem érkezett. A menekülők összes száma a városban 35 Ezek többnyire olyanok, akiknek itten rokonsága és ismerősei laknak. Hogy mikor kap Htlas nagyobb- számu erdélyi menekültet, azt maga a halasi hatóság sem tudja. Mindezért minden intézkedés megtörtént a menekültek elhelyezésére. A polgármester felhívására eddig 25-eu jelentkeztek a rendőrségnél, és felajánlották lakásukat a mene­külteknek. Itt közöljük, hogy az erdélyi me­nekültek segélyezésére Schneider Ignácz czég utódai 500 koronát, K. K. 3 koronát adott. A burgonya maximális ára. A kormány a burgonya árát maxi­málta. A burgonyáért követelhető legmagasabb ár métermázsánként a következő: Az étkezési burgonyáké (rózsa, hópehely stb.) november 15-ig 14 korona, november 16 ától decem­ber 31-ig 12 korona, 1917. január 1-től február 28 ig 15 korona, már- czius 1-től kezdve 16 korona. Minden más burgonyáé november 15-től 12 korona, november 16 tói deczember 31 ig 10 korona, 1917. január 1-től 13 korona. Nincs a városi életnek olyan neve­zetes mozzanata, amelynek nem Sü­ling Ede polgármester volna a lelke. Ott van ő mindenütt, ahol munkáról van szó, ott vau mindenütt, ahol szóval és tettel buzdítani kell. Erős akaratának, körültekintő gon­dosságának volt köszönhető, hogy Halason a hadikölesöoök ügye fénye­sen sikerült. Városunkban a négy hadikölcsönre oly szép összeget je­gyeztek, amennyit a szomszéd váro­sokban sehol. A polgármester munkássága felsőbb helyen is elismerésre talált. A hivatalos lap tegnapi száma közli : Személyem körüli magyar minisz­terem előterjesztésére a hadiköl- csönök kibocsátása körül szerzett érdemei elismeréséül Silling Edének Kiskunhalas város polgármesterének, a halasi Kereskedelmi Bank r. t. elnökének a Ferenez József rend lovagkeresztjét díjmentesen ado­mányozom. A királyi kegy megnyilvánulása méltó érdemet jutalmazott. Hihetetlen az a munkaerő, az az invencionális képesség, amelyet Silling Ede polgár mester a város mindennemű, szellemi i épp úgy, mint anyagi érdekeiuek j képviseletében kifejt. A háború szülte mostani nehéz időkben szinte lehetetlenséggel határos akadályokkal kell megküzdenie, hogy a város pol­gárságának szellemi és anyagi érde­keit megóvja. Előtte nincs lehetet- | lenség, ha a mi érdekeinkről van szó. Határtalan energiája, tudása, gyakorlati rátermettsége, fárad­hatatlansága minden akadályt le­győz. v Kitüntetése polgárságunknak a a legnagyobb örömet szerezte, de nagyban fokozta, ha még lehetsé ges volt, vele szemben érzett szere- tétünkét, tiszteletünket, s hálánkat egyaránt. S tőlünk, a nyilvánosság ezerszemű árgusától ne vegye rossz néven az ő feltűnést nem kereső, elismerést nem váró nemes lelke ezeket az elismerő szavakat; hiszen az ő élete, hivatása, díszes állása a nyilvánosságé — a mienk. Nekünk jogunk volt ehhez, sőt kötelessé­günk is. (P.) Tilos az idei tengeri forgalombahozatala. Az alispán 32134/1916. számú rendeletében foglaltakból kifolyólag közli a hatóság, hogy az 1916. évi termésű tengeriuek forgalomba hoza­tala tilos, amiből következik, hogy f. évi termésű tengerit további felsőbb hatósági intézkedésig eladni vagy vásárolni nem szabad. A szénkészlet bejelentése. A halasi hatóság közli: A m. kir. minisztérium 2908/916. M. E. sz. rendelete értelmében beje- lentendők mindazon szón-, brikett­éi fütőkok8z készletek a melyek a szón, brikett és fütökoksz termelé­sével, eladásával és forgalomba- hozatalával foglalkozó egyének, ezógek vagy jogi személyek birtokában van­nak, illetve termelés vagy szállítás alatt állanak, továbbá a melyek ipar vállalatok, közúti vasutak, közható­ságok és közintézetek birtokában vaunak s végül a melyek — tekintet nélkül a birtokosra — 100 méter­mázsánál nagyobbak. A bejelentőlapok első Ízben az 1916 évi szeptember hó 5. napján volt állapot szerint, legkésőbb 1916. évi szeptember hó 12. napján, azon­túl pedig hónapoukint legkésőbb a hón p 8. napján az előző hónap utolsó napján volt állapot szerint állitandók ki és küldendők be közvet­lenül a m. kir központi statisztikai hivatalhoz. (Budapest, II., Heltai Ferenez utcza 5—7. szám. Minden község (város) határában lévő készletről miudeu hónapban külün külön bejelentőlapot kell kiál­lítani. MILLIÓK KÖNYVE a legérdekesebb magyar regény- gyűjtemény. Teljesen befejezett, n n>lesen 3 —4 koro- *)/l t ába kerülő regény ^ ' fillér. Kapható lapunk kiadóhivatalába». Az uj mabszimális árak szept. 30-ig. A városi tanács tegnapi ülésében az uj piaci árakat szeptember 16-tól 30 ig igy állapította meg: Liba (hízott) élősúlyban 1 drbig kgrja 6 50 1 darabon felül kgrja 6 30 Liszt (búza) nullás finom „ 1 06 1 K- II. rendű kgrja literje mm. kgrja mm. kgrja mm. kgrja Alma I. rendű kgrja Árpa Árpa Bab nagyban Bab kicsinyben Bab zöld hüvelyes Borsó száraz nagyban Borsó száraz kicsinyben Burgonya nagyban Burgonya kicsinyben Barack őszi duráneai Barack magbaváló „ Birkahús és bárányhus „ Borjúhús n Csibe rántani élő súlyban 2 Párig 2 páron felül „ Csibe peesenyének 2 párig „ 2 páron felül „ Czukor (süveg) „ „ (koezka kimérve) „ „ (koezka 5 kilós doboz) „ „ (por kimérve) „ Dió régi „ Dió uj Dinnye „ Fogoly darabja Hagyma vörös „ Hagyma vörös száraz makói „ Hagyma vörös nem fejes, 6—7 szál 1 csomó Hagyma vörös fejes, 6—7 szál 1 csomó Foghagyma drbja Vöröshagyma 14 40 f 40 f 32 f 56 K 66 f 70 f 66 K 76 f f f f 60 40 20 1-40 80 1­Háj Körte I rendű kgrja Körte II. rendű n 60 f Kása (árpa) kgrja 1- f Kása (köles) n 1 - f Köles n 50 f Kárász (nagy) 7 — 8 drb n 2 — f „ (közép) 15 drb n 1-60 f Kárász (kicsi) n 60 f Kacsa (sovány) élősúlyban 2 párig n 3 - f 2 páron felül n 2.80 f Kacsa (hizott) élősúlyban 1 darabig n 6- f 1 darabon felül 5 80 f Kelkáposzta darabja 4-20 f Káposzta fejes darabja 20 f Kalaiábé 3 darab egy csomó 6-10 f Kenyér búzából ti 50 f Kenyér rozsból n 54 f Kenyér kétszeresből >> 52 f Kukorica morzsolt literje 30 f Kukorica kgrja 40 f Kukorica dara kgrja 50 f Kukorica dara literje 40 f Leucse nagyban mm 66 K Lenese kicsinyben kgrja 76 f Liba (sovány) élő súlyban 1 párig kgrja 3 50 f 1 páron felül kgrja 3 30 1 30 60 40 f — f 80 f- f 80 f 24 f 30 f 10 f 12 f -6 f -6 f Foghagyma zöld uj 6—7 szál egy csomó 10 f főző „ „ kenyér Liszt (rozs) Mák Marhahús Nyúl nagynak darabja Nyúl kicsinynek darabja 70 f 50 f 54 f 5 — f 7-- 6 K 5 K f Paprika törött I. Paprika „ II „ Paprika közönséges édes nemes kgrja 14 K literje 7 K félédes kgrja literje kgrja literje 4-6 K 3 K 2 — 4 K 1-2 K Paprika hüvelyes darabja 1-4 f Pulyka élősúlyban 1 párig kgrja 3 - f „ nl páron felül „ 2 80 f Paradicsom n 30 f Ponty tél kilón aluli 2 - f Ponty (*/,— 1 kilósig) kgrja 2 40 f Ponty (1 kgr.-on felül) T» 4 - f Répa sárga vastag 6 drb 1 csomó 4-6 f Retek (hónapos) 6—7 drb 1 osomó 2-4 f Szilva nyári kgrja 18 f Szilva őszi 30 f Szőlő 1 60 f Sajt gyenge (tehén vagy juhi kgria 4 - f Sajt (juh, tehén) érett Tt 5 - f Sajt grói, ementáli stb. „ 8-10 K Saláta fejes darabja 4-8 f Sertéshús, karaj >» 8 - f Sertésczomb 7 - f Sertéshús paprikásnak I» 4— f Sertéshús füstölt 7-20 f Szalonna (zsirnak) ii 7 60 f Szalonna (ennivaló) JV 8 20 f Szalonna (füstölt) ti 8-20 f Tepertő »» 2 80 f Tarhonya tojásos n 2-40 f Tarhonya tojás nélküli 2 - f Tojás (egész) drbja 22 f Túró friss (tehén) kgrja 1-20 f n n (juh) n 1-20 f Túró érett (juh és tehén) n 2 - f Túró (liptói) n 6 - f ej föl literje 2 - f Tejszin n 2 — f Tej friss fölözetlen a piaczon „ 42 f „ „ „ házhoz szállítva 46 f Tej „ lefölözött literje 20 f Tök uj nagy darabja 20 f Tök uj kicsiny darabja 10 f Tyuk élősúlyban 1 párig kgrja 3 60 f 1 páron felül kgrja 3 40 f Uborka darabja 1—4 f Vaj (csemege) kgrja 8 —10 K Vaj (főző) n 6.- f Zsir (disznó) 8 80 f Zöldség 4—5 drb I csomó 4-6 f Románia háborús térképe és Magyarország térképe már kapható PRÄGER FERENGZ könyvkereskedésében. Ahol már béke van. — Alkalmi munkatársunktól. — Cetinje a megbódolt montenegróiak fővárosa alacsony, szegényes kunyhó­szerű házaival egy elmaradt, kicsiny mezővároska képét nyújtja Ct-ak a királyi palota és a követségi épületek modemek. A városka, amelyben azelőtt nagy ritkaság volt egy egy idegen jelen­léte, most forgalmasabb, ólénkebb, mint a béke napjaiban. Itt van a székhelye a kormányzatnak és az ut- czákon gyakran ütődik tekintetünk osztrák-magyar katonára, akik a la­kossággal a legjobb viszonyban élnek. Rend, nyugalom uralkodik a meg­hódolt országban. Sokkal rendezeteb- bek a viszonyok, mint a háború előtt. A nép eppenseggel nem érzi magát szerencsétlenné* az uj kormányzat alatt. Mióta a montenegróiak a fegy­vert lerakták, egyetlen eset sem for­dult elő, amely a régi, háborús hely­zetet óhajtotta volna visszaállítani. A nép különben már régóta nein akart a háborúról tudni. Egyedüli vágya volt a békesség, hogy nyugalomban legeltethesse kecskéit, s ezáltal meg­szerezze a napi éleimet. Beszélik, hogy az uralom volta- képen Nikita 30 éves leányának : Xéniának a kezében volt. Es ezt nagy hibának tartják, mert Montenegróban a nók alárendelt helyzetet «foglalnak el. Ez a vén kisasszony, akinek nagy- ravágyásánál csak cselszövő képessége nagyobb, idézte elő, hogy a kicsiny ország belekeveredett a háborús for­gatagba s ó volt az. aki nem szűnt meg nővérét, az olasz királynét buj- togatni. Es a bünhődés nem maradt el. A cselszövóny nem sikerük. Az egyik ország Montenegró meghódolt és a másiknak, Olaszországnak min­den törekvése, kísérlete megtörik vitéz katonáink ellenállasán. Mípeuifei mozgalom — szeptember 4. — szeptember 11. — Születtek: Csendes István és Bikit Juliánná- nak István Sándor nevű fiuk. Puch- müller Máriának Sándor nevű fia. Meghaltak: Szabó Tuszó Sándor 12 éves kor­ban, Kovács János 69 éves, Musa Benő 64 éves, Bábud Sándor 53 éves, özv. Gyenizse Sándorné Orbán Mária 83 éves, Dudás József 4 hónapos, Volovár Hona 11 hónapos, Vattai Jolán 15 hónapos, Tegzes Sándor 87 éves, Nagy Károly 58 éves, Kis Viktória 23 éves korban. Kihirdetett jegyesek : Farkas Gergely Szikora Judittal. Egybekeltek: Lipkau Károly Rudolf Kriszháber Erzsébet Olgával. Kinczer László Halász Máriával. Ingatlanok adás-vevése. Kalmár Mihálynó Vsjs Molnár Vilma megvette Báthory Gábor és gyermekei 336 n. öl és 1072 n. öl szőlő és szántó földjét 3600 koronáért. Kalmár Sándor és neje megvették Nagy György és társai lakóházát és 181 n. öl telkét 1800 koronáért. Nagy Györgyné Kiss B. Rozália megvette Szabó Antalné és társai lakóházát és 84 n. öl telkét 1400 koronáért. Abrahám Autal és társai megvették Németh Buhin Mihály 1027 n. öl kertjét 4000 koronáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom