Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-08-23 / 34. szám

S KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE augusztus 28. HÍREK. A visszasírt múlt. A háború a lehetetlenségek kor­szaka. Olyan események vetődnek most fel, aminőket a béke csendes napjaiban Háry Jánoskodásnak tar­tottunk ; olyan egyénekből lettek hő­sök, hadverő daliák, akik azelőtt a boltok pultjai mögött kínálták nagy ékesszólással az árut. Most ők kint vannak; a lövészárokban feküsznek, életük minden pillanatban a halálnak van kitéve, s ők, akik annak előtte a legkisebb léghuzattól is félre óvták magukat, most esőben, hidegben kint az anyaföldön tartózkodnak. Csak most látjuk, mennyire a kényelem dagadó párnáin feküdtünk a háborúnak előtte, mennyire igaztalan volt panaszkodá­sunk az azelőtti lehetetlen helyzet miatt. Csak most tudjuk értékelni a múlt idők békés, nyugodt óráit; most, amikor már elvesztettük. Es mórt már megtudnánk becsülni, imádko­zunk : jöjjön el a te országod, béke 1 Bérbeadják Palicsot. A halasi közönség egyre intenzi­vebben látogatja a szomszédos fürdőt: Palicsot. Mint értesülünk, a fürdőt, hogy modernebb külsőt kölcsönözze nek neki, egy tőkegazdag társaságnak bérbe adják. Kifosztottak egy kézipénztárt. A betöréses lopások eddigelé nem igen voltak ismertek városunkban. Halas megtartotta régi erenyeit ; bűnös fiai nem változtattak szokásai­kon, leginkább csak a tolvajlások egy­szerűbb módját gyakorolták. Csak a háborúnak, egyesek szerint a kato­naságnak kellett jönnie, hogy e téren is újítás legyen. A múlt héten, szerdára virradóra ismeretleu tettesek kifeszitették Gyu- gel Eugen vendéglős helyiségének udvar felőli ablakait és a szobába hatoltak. Ott — úgy látszik már tájékozva voltak — a kézi pénztárt feszítették fel, s onnan mintegy 800 koronát elvittek. A pénz azonban még nem volt elég. Valószínűleg úgy vélték: a mai körülmények között pénzből nem lehet jólakni, mert el­vittek 3 kácsát is. A rendőrség nyomoz. Értesítés. Tisztelettel értesítem a t. jog­kereső közönséget, hogy ügyvédi irodámat a Kozics-féle házból ideiglenesen dr. Pázsit Pálné Kossuth-utczai házába helyeztem át. Dr. Keresztes József ügyvéd. MILLIÓK KÖNYVE a legérdekesebb magyar regény- gyűjtemény. Teljesen befejezett, rendesen 3 — 4 koro- o /i nába kerülő regény ^ ' fillér. Kapható lapunk kiadóhivatalába«. Jó volna látni a végét. Jó volna várni a győzelmesen visszatérő hapakat, énekelni a harcok­ban megedzett vitézeknek, virágot szórni az utjukba s kalapot lengetve, ujjongva kebelünkre ölelni őket. Szép ez igy álomnak, de a valóság mást kér, mást ad. Várnunk kell. S a mi álom, az valóság lesz. A fa megtenni gyümölcsét a bim­bó meghozza a virágot, a mi ön­zetlen, lelkes tüztöl áthatott csatáink érlelik a diadalt. Csak várni kell. Kitartani. Aki tovább bírja tűzzel, lelki municióval, akinek legtöbb a lelki izma, aki nem sajnálja a lelket, az győzni fog. Csak várni kell Eljegyzés. Bállá Antal 52 gyalogezredbeli tart. hadnagy eljegyezte Hofmeister Ilonkát, dr. Hofmeister Juda tiszti ügyész leányát. A király születésnapját városunkban is megünnepelték. A templomokban istentiszteletek voltak, az utcán pedig az 52-esek zenekara játszott. Erősebb felügyeletet kapnak a hadi­foglyok. Az alispán tudatta a halasi hatóság­gal, hogy a múltban tapasztalt esetek miatt a hadifoglyokra nagyobb gon­dot fordítsanak s oly nagy szabadsá­got, mint eddig, ne adjanak. A gyüjtökocsik Halason. A hadseregnek, hogy czélját elérje, különféle anyagokra van szüksége, amelyhez Anglia körülzáró politikája következtében nem juthat. A Had- segélyző hivatal felkéri ezért Halas város közönségét, hogy a hasznavehe­tetlen rongyot, pamutot, harisnya- hulladékot, továbbá kaucsuk és gummi hulladékot gyűjtsön össze és azt szeptember hó 11, 12. 13. és 14 ón az utcáról utcára járó katonai és i városi fogatoknak szolgáltassa át. A gyüjtökocsik jövetelét kürtjeízéssel jelzik. Uj zászlós. A honvédelmi miniszter Fetter Ferenc hadapród skolai növendéket a szabad­kai 6 ik houvédgyalogezredhez zász­lóssá nevezte ki. Hadikölcsön. A Halasi Gazdasági Banknál a ne­gyedik hadikölesön kötvények átve­hetők. A jegyzés alkalmával kiadott pénztári elismervónyek visszaadandók. Levelek a harctérről. Három 52 es katona: Beleső József, Kata János és Czugéber József, akik az orosz harctéren küzdenek, Írtak lapunknak. Üdvözlik a halasiakat. A hadbavonultak gyermekeiért. A belügyminiszter elrendelte, hogy olyan esetekben, a mikor a hadi- i segítség ellenére a hadbavonultak ] gyermekét pusztulás fenyegeti, az ál­lami gyermekmenhelyek vegyék fel kötelékükbe, azután adják ki neve lésre a saját anyjukhoz és a nevelő szülőknek járó tartásdijat, a mi a gyermek kora szerint 3—21 korona között váltakozik, minden hónapban utalják ki az édesanyának, a ki ezen­kívül változatlanul megkapja a badi- segiíséget is. Völgyi István 38-as katona a Poti- orek-offenziva alkalmával, 1914 de- j cemberóben a szerbek fogságába került. Amikor tavaly a szerbek országuk összeomlását látták, a többi magyar hadifogollyal együtt Albánián ! keresztül Itáliába vitték, hol az I Á8Íuaro szigetén levő hadifogoly- i táborban tartózkodott. Édes anyja i levelet kapott Völgyitől. Franczia Halálozás. özv. tokaji Nagy Antalné sz. Szánthó Eszter f. hó 22 én 73 éves korában meghalt. F. hó 23 án, d. u. 5 órakor temetik. Halála a Pataky családot borította gyászba. Megsebesült 52-es főhadnagy. Dr. Vas Antal 52. gyalogezredbeli főhadnagy, aki az orosz harctéren harcolt, a lábán megsebesült és most a debreceni kórházban fekszik. Dr. Vas az orosz offenziva első napjától kezdve a harctéren volt. Fivére, Vas Sándor is a lábán sebesült meg s azt amputálni kellett. Vas Antal sebesü­lése azonban, mint értesülünk, nem ily súlyos. Mekkora a napszám? A Halason dolgozó katonai munkások napszámát a következőkben állapítot­ták meg : kaszálásért 4 korona, egyéb munkálatokért B korona. A pótló és javító érettségi vizsgálatokat az idén Nagykőrösön tartják meg. Szeptember 11., 12. és 13-án az Írásbeli ; 15—16 án pedig a szóbeli vizsgálatok lesznek. Egyházi elnök Patonay Dezső lelkész. Névjegyzék. A mezőgazdasági múmiára jelentkező tanulók és gépészek névjegyzéke a főjegyzői hivatalban megtekinthető. Orosz fogságban. A halasi gimnázium volt növendéke Fischer Miklós műegyetemi hallgató sebesülten orosz fogságba került. Orvosi szemle. Az orosz hadifoglyok orvosi szemléje aug. 27-én reggel 7 órakor fog meg­tartatni. A befizetések ugyanakkor a szokott helyen 9 órakor eszközlendők. Felemelték a távirati dijakat. Augusztus 15-től kezdve a táviratok megdrágultak. Egy szó dija 8 fillér, de a legkisebb díj táviratonként 1 K, A sebesült katonáknak Musa Sándorné 6 liter tejet ajándé­kozott. A törökökről. A török katonáknak a galicziai harc­téren való megjelenése a félhold felé irányította a figyelmet Különösen a mohamedán vallás, amely idegenszerű és ismeretlen előttünk, keltette fel az érdeklődést. Lapunk egy ik baratja, aki töröklakta vidéken tartózkodik két fényképet küldött be számunkra, Az olvasók kiadóhivatalunkban meg­tekinthetik. Adomány. Szánthó Árpád Budapestről lapunk által koszorumegváltas czimén a há­borúban elesettek özvegyei és árvái­nak 20 koronát adott. Pendőri hir. Burai Erzsébet és Dallós Imrénó a piaczon összeverekedtek, A rendőrség botráuy okozásért mindkettőjüket 1—1 napi elzárásra és 10—10 korona pénzbüntetésre Ítélte. A majsai vásár ideje egybeesik s halasival. Hiányozni fognak ekként szomszédjaink vásá­runkról, ha ugyan addig meg nem változtatják Majsán a vásárnapját. országból, egy Rouen melletti község­ből irta a sok viszontagságot átélt katona, aki azonban nem közli, hogy miért vitték Francziaországba. Való­színűleg azért, mert a sok sorozás miatt már nincs munkáskéz s a hadifoglyok kölcsönbeadásával segít a hiányon Napoleon nemzetének az uj szövetséges. Szerb fogságból Franciaországba. Sikerűit Iciüs. ügy látszik feléledt a régi betyár­élet, amely oly hires volt a múlt évszázad utolsó évtizedeiben. A ló­kötők mestersége, amely oly érde­kessé, de veszedelmessé is tette az alföldet, ismét követőkre talált. Egy ilyeu, a régi időkre emlékeztető ló­lopás történt városunkban. Az esetről a következőket írhatjuk: Mikó Mihály halasi lakosnak Bo­gárzó pusztán van tauyásbirtoka. A gazda itt gazdálkodik, s a mezei munkák elvégzésében egy orosz fo­goly is segítségére van. Tart kocsist, van lova, kocsija. A 21 ikére virradó éjjelen a ko­csis, a fogoly és még két más sze­mély az istállóban aludtak. Mélynek kellett lenni álmuknak, mert nem vettek észre semmit, dacára annak, hogy ismeretlen tettesek hatoltak be az istállóba és kivezették a két lovat. De nem elégedtek meg azzal. „A ló­hoz szerszám is jár“ gondolták és ezzel azt is magukkal vittéz. Az udvaron ekkor tekintetük úgy látszik a kocsira eshetett, mert reggel annak is hült helyét találta a gazda. Szóval loptak, de úgy, hogy senki | sem vett semmit sem észre. A megkárosított gazda jelentette az i esetet a rendőrségen, amely széles­körű nyomozást indított s igy remél­hető, hogy a tettesek hamarosan hurokra kerülnek. Románok j fölözték le a két balkáni háború I eredményét, melyért egyetlen árva csepp vért sem ontottak. A romá­noknak igen nagy kedvűi telt ebben az olcsó diadalban. Most kissé lecsen­desedtek, de sohasem tudni felőlük, mit akarnak. Folytonosan éhesen tátja a száját szomszédunk. De Erdély bérczei ke­ményen állnak, feszitik a román száját, mely ha össze akar zárulni i figyelmeztetik, hogy ez kémény szikla, amelybe beletörik a foga. De ha minden emberi számítás ellenére ' meghazudtolva kellene látnunk Romá­nia eddigi számitó politikájának kon- zekvencziáit, az erdélyi havasok gerinczén ott lesznek a székely és magyar tigrisek, hogy a betörni készülővel erdeme szerint, elbánjanak. ! Ez a háború egyenesen Magyar- ország bőrére menne és a magyar katonának nem most lenne alkalma először megmutatnia, hogy hazájá­nak védelmében a világ legvitézebb harcosa. Ingatlanok adás-vevése. özv Komlós Sándorné Király Gy. Amália megvette Hegyi István és neje lakóházát és 184 n. öl telkét 6000 koronáért. Farkas Mihály és neje megvették Kauz Sándor és neje 228 és 247 n. öl ingatlanát 1410 koronáért, id Sörös Imre és ifj Sörös Imre ; megvették Pataki István és neje 32 hold 111 n. öl tanyás birttkát 1800 koronáért. Horváth János megvette Takács József 15 hold 114 öl Zsanai tanyás birtokát 2100 koronáért. Szél József megvette Szüle Lajos 1028 n öl szántóföldjét 3700 | korona 80 fillérért. Gvenizse József és neje megvették Vacska Fehér József és neje 1000 n. öl szőlőjét lakóházzal 1290 koro- ! náért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom