Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-04-19 / 16. szám

XVI évfolyam. 16. szám. Kiskun-Halas 1916. április 19 Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. | Vidékre ............. Egyes szám árz 8 lillér > Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetményi cm. magas soronként 45 HIL Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. — - " -■ Hivatalos hirdetések. Halas város kü! és belterületén több mint 4000 kutya van, s ezek közül igen keveset jelentettek be. Felbivatnak újólag az ebtulajdonosok, hogy kutyáikat haladéktalanul jelent­sék be, mert elleneseiben szigorúan megfognak birságoltatni. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) Bacsó László a pipa rétben Cselók Sándor szomszédságában levő 2 hold kaszálóját és fejetéki 7 n. lánez kaszálóját Szemerédi Vendel szomszédságában eladja. Az öreg szőlőkben Ván István szomszédságában lévé 6 n. lánez gyümölcsösét feliből kiadja. Felsőszénáskertben zabszalmája és kukoriezaszára is van eladó. Tuda­kozódhatni Vörösmarti utcza 1 sz. házánál, hol egy kis lakás Szentgyörgy- naptól kezdve berbe kiadó. Atilla utcza Z1 sz. alatt egy külső lak ás melléképülettel azonnal bérbe kiadó. Gusztos László alsószállási 2 és fél lánoz szántó és kaszálóból álló földbirtokát eladja. 1000 drb tetóeserepe és használt téglája is van eladó. Tudakozódhatni ipari szólóbeli lakásán. A református régi temető nyári kaszálásra kisebb részletekben április 20-án, csütörtökön d. e. 9 órakor a helyszínén árverésen bérbe vehető. Bánatpénz 10 korona. A haszonbért 2 nap alatt ki kell űzetni. A kisebb területek nagyságára vonatkozó bővebb felvilágosítást a temető őr ad. özv. Tömösközy Sándorné III. kér. Hársfa utcza 2 sz. lakóházát eladja. Taskovies Antal rendőr Kisfaludi utoza 36 sz. lakóházát és Bessenyei telepen lévó 917 n öl földjét eladja. Tudakozódhatni Szécsényi utoza 32 sz. lakásán, hol egy permetezőt ad el. Győrfi József mint az Adria biztositó társaság helyi képviselője kéri t. biztositó feleit, hogy az ese­dékessé vált tűzbi ztositási dijakat mielőbb befizetni igyekezzenek, ne­hogy abból kifolyólag kellemetlen­ségek támadjanak. Ónodi István bodoglári birtokán 16 n. öl akáczfát ad el. Id. Topán József örökösei Hunyadi utozai lakóházukat és fehértói tanyás birto­kukat eladják, esetleg bérbe vagy feliből is kiadják Tudakozódhatni Szecsödy Sándor megbízottnál Bátori ntoza 3 sz. lakásán. Frommer Samu czipész (Piacz- tór, Vanyur-fóle házban) tudatja, hogy czipőüzletóben mindennemű férfi, női, gyermekczipő, betétes lak, sárga, komét és házi czipők jutányos árak mellett kaphatók. Kéri a közönség pártfogását. Tóth István 3 méter szinfát ad el. Megtekinthető Zsoldos Sándor ta­nyáján. A városban tartózkodó idege nek könnyen tájékozódhatnak, ha beszerzik Halas város térképét, mely az utczák névsorával leszállított árban kapható lapunk kiadóhivatalában. Juhász Ferencz táneztanár áp­rilis 23-án Hnsvót első napján zárt­körű próbabálat rendez az iparos if­júsági egyesület termében. Belóptidij I korona. Kezdete este 7 órakor. Jó zenéről gondoskodik a táncintózet rendező bizottsága. — Ezen mulat­ságra meghivók nem lesznek kibo­csátva. A következő táncztaufolyamra mai naptól kezdve már lehet iratkozni. Modok Sándor örökösei felsőbodog- lári 306 kát. hold szántó, legelő és kaszá­lóból álló tanyás épületekkel és szélmalommal ellátott birtokukat több érre bérbe kiadják, esetleg eladják. Tudakozódhatni Matkó Károlynál városi, vagy bodoglári tanyáján. ifj. Babenyecz Os. Ferencz zsanai birtokán levő 10 lánez rozs és búza vetésre aratókat keres. Ugyanott 500 kéve akáczfa gulya is van eladó. Tudakozódhatni Deák Ferencz utcza II sz. házánál. Aki sok pénzt akar nyerni és póstaköltsóget megtakarítani, vegyen osztálysorsjegyet Fleischer Izidor helybeli elárusítónál. Bessenyei telepen Uj utczában László András lakóháza Szentgyörgynaptól kezdve bérbe kiadó. Tudakozódhatni Horváth István zárgondnoknál Szabadkai ut 10 sz. lakásán. Egy fiút vagy leányt tanulónak felvesz Schön Samu röfös és divatáru kereskedő. A kiskunhalasi Önsegélyző Szö­vetkezet április hó 24 én, husvót másodnapján d. u. 2 órakor egy író­asztalt és egy Wertheim szekrényt a gazdasági bank épületében árverésen elad. Venni szándékozók a jelzett időre meghivatnak. Horváth Sándor IV. kér. Zalán utcza 5. sz. lakóháza örök áron eladó. Tudakozódhatni Hóza István kémény­seprő mesternél. Halász D. Károly zsanai birtokára szarvasmarhákat vállal nyári legelőre. Tuda­kozódhatni balotai tanyáján, vagy Árpád utoza 22 sz. házánál. Gyenizse Józsefnek fehértói tanyáján 1 drb 2 éves bikája van eladó. Megtekinthető a helyszínén. özv. Nagy Kálmánné Király u. 2 szám alatti házánál 1 szoba, konyha, speiz, melléképületekkel, üzlethelyiség­gel vagy annélkül Szentgyörgynaptól kezdve kiadó. Mamlecz Antal szom­szédságában levő szőlője gyümölcsös sei eladó. Ugyanott trágya is van eladó. özv. Mészöly Istvánnénak fe­hértói birtokán nagyobb mennyiségű akácz és puha hasáb tűzifája van eladó. Bem utczai sarok háza is eladó. Tudakozódhatni vasárnap Kos­suth utczai házánál. Ha a hareztéren levő hozzá­tartozójának örömet akar _ szerezni, akkor fizessen elő a Helyi Értesítőre. Előfizetési ár egy negyedévre két korona. V kér. Sólyom utcza 8 sz. lakóház eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. 6 évesnél nem régibb 4 ló­erejű cséplő garnitúrát vennék. Aján­latok Baczkó Mihály Szabadka, város­házára küldendők. özv. Vilonya Sándorné felsö- szállasi 1 lánez szántóföldjét feliből, vagy haszonbérbe kiadja. Két fejős tehén tejhaszonért kiadó. Tudakozód­hatni Kisfaludi utcza 40 sz. alatt. Egy jó karban lévő permetező és 1 lóra való szerszám és 1 két kerekű könnyű kocsi eladó Sárkány utcza 4 sz. alatt. Vili Lajos fehértói 37* lánc szántóföldjét eladja. Tudakozódhatni özv. Horvát Szép Józsefnénál Király utcza 1 sz. alatt. Goldmann fényképész tudatja, hogy fényképészeti műterme Haszler- fóle házban Cseugeri utcza 8 sz. alatt vau, hol felvételeket minden nap esz­közöl. Kéri a közönség pártfogását. özv. Nagy Kálmánné Király u. 2. szám alatti házánál egy búto­rozott szoba kouyhával kiadó. Ugya­nott egy jókarban levő varrógép ju­tányosán eladó. Szabados Benőnek 2 lova, ko­csija és több féle gazdasági eszközei vannak eladók. Tudakozódhatni Arany János utczai vendéglőjében. V. kér. Bálvány utcza 4. számú lakóház eladó. Tudakozódhatni a hely­színén. Zsebben hordozható 6x9-es fényképezőgép Ernebraan-fóle eladó. Cim a kiadóhivatalban. A nagy háború Írásban és kép­ben. Minden egyes füzet ára 40 fillér. I. rósz. Északon és Délen II rész. A nyugati hareztér III. rósz Az olasz háború. Kapható lapunk kiadó- hivatalában. Szombati József fodrász meg­bízottja tudatja, hogy húsvéti illat­szerei megérkeztek és mindenféle gyógy és pipere szappanok és egyéb pipere áruk nagy választókban kap­hatók. Hajmunkákat elvállal és kész hajárukat nagy választékban tart a ref. templommal szemben levő fodrász üzletében. Kéri a közönség párt­fogását. Bangó József Katona utcza 10 sz. házánál egy konyha és kamra Szentgyörgynaptól kezdve kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Luka Imre felsőszállási fél hold szőlőjét feliből vagy haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni Akáczfa utcza 16 sz. házánál, hol répája is van eladó. Musa Sándornak vendéglői lakásán nagyobb mennyiségű heréje van nyári használatra kiadó. Ugyanott trágyája is van eladó. Tudakozód­hatni vendéglői lakásán. Molnár Gábor Eresztő pusz­tában a műut szélén lévő 106 hold szántó és kaszálóból álló földbirtokát 1 hold gyümölcsössel Ó3 6 hold sző­lővel Dömötörtől kezdve bérbe kiadja. Tudakozódhatni Nagy Sándor utcza 17 sz. lakásán. Teljesen jókarban levő 4 drb permetező gép eladó. Tudakozódhatni Bartek Lajos asztalosnál. LEGÚJABB! Táviratok a miniszter . e’nökség sajtóosztályai) Vezérkarunk jelentése. Budapest, április 17. (Hivatalos.) Orosz liarcztér: A Felső Szereth mentén tábori őrseink egy orosz előretörést vissza­vertek. Egyébként nincs újság. Olasz és Délkeleti liarcztér : Nincs különös esemény. A német vezérkar jelentése. Berlin, április 17. Nagyfőhadi­szállás jelenti : Nyugati liarcztér: A harcvonalon nem történt külö­nösebb jelentőségű esemény. Flandriában Pervyse vidékén védő- ágyuink közvetlenül a belga vonalak mögött leszedtek egy elleuséges re­pülőgépet, amelyet tüzérségünk el­pusztított. Berthold főhadnagy Pero- netől északnyugatra immár az ötödik ellenséges repülőgépet lőtte le: egy angol kétfedelűi. A repülőgép vezetője meghalt, megfigyelője súlyosan meg­sebesült. Keleti harctér: Az oroszok a dünaburgi hídfőben élénkebb tevékenységet fejtenek ki. Balkán hareztér: Semmi újság. Teljesen szabad a telefon. Megírtuk, hogy a halas—budapesti vonalon az interurbán telefon hasz­nálatát, amely a háborús viszonyok folytán korlátozva volt, a hatóságon kívül a magánosok is használhatják. Most közölhetjük, hogy a kereskedel­mi miniszter még az alábbi várme­gyékben engedte meg, hogy a telefont a polgári lakosság egymás között használhassa : Jásznagykun, 'Fehér, Tolna, Bara­nya, Somogy, Bácsbodrog, Liptó, Zólyom, Nógrád, Heves, Gömör, Kis­hont, Sáros, Szepes, Abaujtorna, Borsod, Zemplén, Szabolcs, Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár, Árva, Tren- csén, Turócz, Nyitra, Pozsony, Bars, Hont, Esztergom, Komárom, Győr, Moson, Sopron, Vas, Veszprém és Zala.

Next

/
Oldalképek
Tartalom