Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-04-12 / 15. szám

2 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE április 12 Vármegyéi gyűlési:, j Pestvármegye tegnap délelőtt tar- j tóttá meg rendes közgyűlését Ráday Gedeon gróf főispán elnökié 3Óvel, amelyen Halasról is többen vette* részt. A főispán megnyitó szavai után Agórasztó főjegyző olvasta fel az alispán évnegyedes jelentését. Az al- j ispán'i jelentés a közélelmezési kérdé­sekkel foglalkozott részletesebben és ismertette a mezőgazdasági munká­latok elvégzését biztositó miniszteri rendeletet. Jelentette, hogy a vár­megyei munkabizottság és a községi intéző bizottságok megalakultak és élénk tevékenységet fejtettek ki. A katonaság által rendelkezésre bocsátott munkaerő felosztása megkezdődött, úgyszintén a vetőmagvak kiosztása is. A közegészségügyi állapotok általában kielégítők voltak, felléptek azonban szórványosan fertőző betegségek, különösen a vörös himlő. A közleke­dési viszonyok nem voltak éppen a legkifogástalanabbnak mondhatók, a helyiérdekű vonatok tuizsuffoltak voltak és két, a napilapok révén is ismere­tessé vált vasúti szerencsétlenség történt. Rádai Gedeon gróf főispán az alis- páni jelentés tudomásulvétele előtt Maglódi Wodianer János dr. bizott­sági tagot Pestmegye tiszteletbeli főjegyzőjévé nevezte ki, aki nyomban letette a hivatali esküt. Antal bizottsági tag a kukoricarek- virálás körül fellépett visszaéléseket tette szóvá. Fazekas alispán válaszá­ban kifejtette, hogy ezek a visszaélé­sek csupán helyi jellegűek s a mi­nisztérium kormánybiztost küld ki Ceglédre, az ottani viszonyok meg­vizsgálására. Az alispán: jelentés tudomásulvétele után áttértek a tárgysorozat egyéb pontjaira. A zsirhiány. Nemcsak Halason, de az egész or­szágban zsirhiányról panaszkodnak. Ennek oka a sertéshús árának magas­sága, aminek következtében a hente­sek nem vásárolnak sertést, a másik oka az, hogy a sertéshúsárak maxi­málva vannak, ellenben az ólősertós- hús legmagasabb árát nem állapították meg hatóságilag. így a sertéshúst és a zsírt majd olyan árért kell eladni, mint amennyibe az élőjószág kerül. Yégül igen jelentős ok az is, hogy Bécsben nem magszimálták a disz­nó h u s és a zsir árát és igy minden zsír odavándorol. Ezen az állapoton úgy f< gnak segíteni, hogy a makszi- mális arakat megszüntetik, minélfogva drága lesz ugyan a zsir, de legalább lesz. Szomszédjaink hősei. A közeli környéket a hozzánk ér­kezett veszteségi kimutatás szerint az alábbi veszteség érte : Soltvadkert. Megsebesültek: Fábián István és Fábián Ferencz (29. gy. e) Jánoshalma. Meghalt: Taskovits Ferencz (8. gy. e.) Keczél. Megsebesült: Veréb Mihály (38. gy. e) Kiskunmajsa. Megse­besültek: Szarka K. Dániel és Bozóki János (38 gy. e) MILLIÓK KÖNYVE a legérdekesebb magyar regény- gyűjtemény. Teljesen befejezett, rendesen 3—4 koro- t) h nába kerülő regény fillér, Kapható lapunk kiadóhivatalában. Az előfizetések szives megújítására kérjük igen tisztelt olvasóinkat. A főigazgató Halason. Dr. Badics Ferencz kir. tanácsos, tankerületi főigazgató 2 napi tartóz­kodásra csütörtökön Halasra érkezik. Gyászeset. Kozics István építész mérnök, volt városi mérnök Budapesten 52 éves korban meghalt. Az elhunytat f. hó 8-án helyezték ugyanott nagy részvét mellett örök nyugalomra. A család az alábbi gyászjelentésben tudatta gyászát: özv. uemes-podbragyi Kozics Istvánná sz. Varga Mária szomorú szívvel jelenti, hogy felejthetetlen jó fia, illetve testvér és rokon, nemes-podhragyi Kozics István építész­mérnök, Kiskunhalas r. t. város volt mérnöke, Budapesten, az uj Szent János kórházban, életének 52-ik évében elhunyt. Hűlt tetemeit Budapesten, április hó 8-án délelőtt helyez­zük örök nyugalomra a róm. kath. egyház szertartása szerint. Kisaunhalas, 1916. április hó 6-án. — Nemes-podhragyi dr. Kozics Zoltán, nemes-podhragyi dr. Kozics Elemér testvérei. Dr. Kozics Zoltánná Bosnyák Er­zsiké, dr. Kozics Elemérné Rezueha Lujza sógornői. Ifj Kozics Zoltán, Kozics Magda, Kozics Árnál, Kozics Lujza, Kozics Edith unokaöesese és unokahugai. — Nyugodjék békében Ami veszteségünk. A legutóbb hozzánk érkezett veszte­ségi kimutatás szerint Kamara Mik­lós (38 gy. e. 7 sz.) halasi katona hősi halált halt és Brecska László (68 gy. e. 7 sz.) halasi katona pedig megsebesült. A rekvirált tengeri. A rekvirált tengeri beszállítása f. hó 18-án megkezdődik, a hatóság újból felhívja a lakosságot a pontos beszál­lításra. Aki a kirótt tengeri mennyi­séget nem szállítja be, az kihágást követ el s két hónapig terjedhető elzárással és 600 korona pénzbünte­téssel büntettetik s azonkívül a be nem szállított tengeri mennyiség árá­nak kétszeresében is elmarasztaltatik. Az elektromos ember a 2000-ik évben. Halasi orvos áthelyezése az 52-ik gyalogezredhez. Dr. Franki Áron nópfölkelő segéd- orvost a bajai tartalékkórháztól a Halason állomásozó 52-ik gyalog­ezredhez helyezték át. A rakéta. F. hó 7-én péntek este egy gép­fegyver osztagbeli katona puskájából játékból egy rakétát lőtt ki, amely a magasba röppenve szép látványt nyújtott, azonban a játék majdnem szomorúan végződött, amennyiben Tóth M. Lajos villanygyár melletti házának nádtetőjére esett, s a tetőt meggyujtotta. A gyors segély azonban a tüzet eloltotta s igy szerencsére a ház és a szomszédos villanytelep, hol nagyobb mennyiségű nyers olaj volt felhalmozva, megmentődött. A kárpáti falvak újraépítésére Darányi Imre 20 konmát adott, Ed­digi összeg 7316 korona. Eltitkolt tengerit szállított Halasra. Jaszanovics Sztankó Benő Rekettye pusztai lakos Hajós községben eltit­kolt és a hatóságnál be nem jelentett tengerit vásárolt és azt értékesítés végett a városba hozta. A rendőrség ezért Jaszanovicsot 20 korona pénz­büntetésre és 2 napi elzárásra ítélte, azonfelül a még nála talált 1 méter­mázsa tengerit is elkobozta. A záróra első megszegője. A rendőrség Musa Sándorné sz. Nagy Sz. Juliánná veudéglősnét mert üzlet­helyiségét márcziu8 hó 28 án éjjel az 1 óra záróra után is nyitva tar­totta 120 korona pénzbüntetésre, be­hajthatatlanság esetén 6 napi elzá­rásra ítélte. Fürdő megnyitás. A népszigeti fürdő folyó hó 14- tői kezdve minden péntek, szombat és vasárnap nyitva lesz, május 12 ikótől kezdve pedig naponta rendelkezésére áll a közönségnek. Tűz. Halasról lehet Budapestre telefonálni. Igen örvendetes tényről számol­hatunk be olvasóinknak. A kereske­delmi miniszter, mivel a Szabadkán tartózkodó tábori szállítás vezetőség feloszlott, megengedte, hogy a halas­budapesti vonalon, ahol eddig csak hivatalos beszélgetéseket lehetett foly­tatni, magánosok is használják a telefont. így mindenfajta távbeszélgetés is­mét váltható, de a magán beszélge­tések csupán annyiban bonyolíthatók le, amennyiben a katonai és állami beszélgetések sérelme nélkül lehet­séges. A rekvirálás eredménye. Az elrejtett gabonaneműek kikuta­tását és rekvirálását városunkban be­fejezték, az eredményről már az alispánt is értesítették. A gabonakészletek felkutatása az egész országban nagy sikerrel járt. Előkerültek az elrejtett készletek, különösen Bácskában, ahol meglepő nagy készletek kerültek napfényre. Halason csak két gazdánál találtak mintegy 5 métermázsa eltitkolt gabonát, akik ellen az eljárást a rendőrség megindította. Felesleget, amelyet elvesznek, de tulajdonosaikat semmiféle büntetés nem éri, szép számmal talált a bizottság. Búzában : 494 mótermázsa 89 kiló, rozsban : 2802 mótermázsa 19 kiló, kétszeresben : 23 mótermázsa 27 kiló, árpában: 44 métermázsa 15 kiló, zabban: 101 mótermázsa 20 kiló, lisztben: 66 mótermázsa 59 kiló, babban: 7 mótermázsa 90 kiló a fölösleg, amelyre tulajdonosaiknak nincs szükségük. Ezzel a czimmel kerül bemutatásra ma 12 ón a Kurucz Mozgóban Harry Piel fantasztikus története a 2000 ik évből. A szerző fantáziája elvisz ben­nünket száz évvel a mai kor elé, hogy megmutassa nekünk, mit tesznek, mit élnek át utódaink száz évvel azután, hogy tengeralattjárók, a drót nélküli táviró és a technika sok mindenféle vívmánya már a minden­napi dolgok közé tartozik. A történet színhelye Amerika. Halasi katonáktól a tegnapi posta két levelet hozott szerkesztőnk czi- mére. Ternyák Móricz és Erdélyi Balázs, akik az olasz harcztéren küzdenek, Írják : „Most, ahol mi vagyunk, ismét dúl a harcz. Az olaszok nagy erőfeszíté­seket tesznek, hogy állásainkat elfoglalhassák. Csak Z . . . körül egy fontosabb dombra ezer gránát hullott. Azonban katonáink vitézségén meg­törik minden igyekezetük.“ Unger Lajos (30. honvédgyalog- ezred, tábori posta 84. sz.) érdekes levelében többek között ezt Írja : „Mozgósítás óta katona vagyok. Már kétszer megsebesültem. Az első szerbiai előnyomulásban 1914. no­vember 6-án a Kuliste magaslaton ▼ivott véres ütközetben a szerbek meglőttek. Rádóczi Pál kopolyai vasúti megálló­hely közelében lévő tanyásbirtokán ifj. Modok Miklós kocsis gondatlan­ságából f. hó 8-án Karai Sándor bér­lőnek kazalba rakott szénája és szál mája kigyulladt és elégett. A tüztől kigyulladt Rádóczi Pálnak mintegy 10000 darab akácfa szőlőkarója, kor­lát fái és akácfa erdejének egy része is. Rádóczi kára körülbelül 1500 ko­rona, Karaié pedig 1000 korona. A tüzet a tanyabeliek oltották el. Felgyógyulásom után a galicziai harcztórre kerültem mindjárt a gorli- czei áttörés után. Pünkösd hétfőjén újból megsebesültem. Az oroszok arczon lőttek. Oly közel még talán soha sem álltam a halálhoz. De erős szervezetem győzött. Felépültem. 1915 december 2-án a beszarábiai frontra vittek, azóta ott vagyok. Sok véres ütközetben vettünk részt. Bizony nekünk is volt veszteségünk. Az ólve- maradottak — köztük ón is — ki­tüntetések, előléptetések alakjában megkaptuk jutalmunkat, az elesett hős bajtársak emlékét pedig kegye lettel fogja megőrizni az utókor. Sír­juk fölött most üde, zöld fü fakad, száz meg száz pacsirta zengi altató dalát, melybe disszonánsán vegyül az ágyuk dörgése. az ezredben többen vagyunk hala­siak és bizalommal tekintünk a to­vábbi küzdelmek elé.“ Érdekes, a részben és egészben ellátatlanok száma meghaladja a 19743-at. Vidéken is akció indul a fényűzés ellen. A budapesti hölgyek tudvalevőleg hatalmas akciót indítottak a divat­hóbort és a fényűzés ellen, mely nem méltó a mai nehéz időkhöz. Mint értesülünk a vidéki városok előkelő hölgyvilága is csatlakozni fog a moz­galomhoz s a maga részéről szerve­zetbe tömöríti a társadalmat, hogy sikeresen küzdjön a divat pazarlás ellen. Kívánatos volna, ha nálunk is e nemes irányú magyar nőmozga­lomnak akadna valamely kiváló har- czosa. ki a mai ferde divat mániának ilv akczió megindításával gátat emelne. Nyugalomba vonuló plébános. Szabadi Ferencz keczeli plébános, főszentszéki ülnök f. 1-én nyugalomba vonult. A 72 éves plébános 47 éves buzgó papi tevékenység után méltán rászolgált a nyugalomra, melyet Baján fog élvezni. Szabadi Ferencz 1883— 1897 ig Úszódon, 1897 tői kezdve pedig Keczelen volt plébános.-----------------------------------1 A városban tartózkodó idegenek könnyen tájékozódhatnak, ha beszerzik Halas város térképét, mely az utcák névsorával leszál­lított árban kapható lapunk kiadóhivatalában N------------------------------------------•# Halasi katonák levelei a harcztérről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom