Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-09-13 / 37. szám

4 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE szeptember 13. Csarnok. Az örökség. 9 Az a pillanat azonban végzetes lett reá, mert a másik betörő hirtelen gáncsot vetett neki s oly erővel rán­totta hátra, hogy el vesztette az egyen­súlyt, s fejtetőre esett bele a csa­tornába. a két gazember futásnak eredt, s nem vette észre azt a másik két ala kot, akik éppen ebben a pillanatban fordultak be az utcza sarkon, s még látták a gaz merényletet,. — Hoppét most lökték be csator­nába ! — kiáltott föl az egyik. — Hamar, Zetanó, meg kell men­teni a fiút! — felelte rá Barró mert ő volt az A két detektív elkésve érkezett ugyan, hogy segítségére legyen Hop- péuek Zetol elfogatásiban, de még idejében kihúzhatták a fiatal detek­tívet a csatornából. Zetanó azonnal leereszkedett s meg­találta Hoppét, aki ájultan hevert a piszkos csatorna fenekén. Barró segítségével fölhúzta az ut­cára, ahol a friss levegő s a szájába öntött konyak csakhamar magához téritette. — Megfogtátok ? — volt az első szava. — Kit? — kérdezte Barró. — Hát Zetolt, — felelte Hoppe hirtelen felugorva a földről — Ez a gazember (őrbe akarja csalni ma éjszaka a mestert, » ezt mindenáron meg Leli akadályozni. Csak annyit hallottam, bogy Julie Pan!ó férfiruhába öl özve levelet vitt neki s hogy valami hajóra a-árják csalni . . . — Ez ne aggasszon. — vágott közbe Barró nevetve. — En már mindent tudok, mert maga a mester mondta el Rózának az egészet. Ti csak menjetek és nyomozzátok tovább a kocsist meg a ládát; Zetolt pedig bízzátok rám, én majd elbánok vele. Tudom, hogy hol találhatom meg, s nyugodtak lehettek, hogy a mester­nek a haja szála sem görbül meg. Pontban hajnali három óra volt, midőn a rakodóparton egy halász ballagott kifelé, s minduntalan meg- megbotolva, nagyokat csuklott, annak jeléül, hogy kelleténél jobban lelön- tött a garatra. Hajós, mert ő volt az, szándékosan jött egy teljes órával előbb, abban a reményben, hogy esetleg sikerül ész­revétlenül föllopóznia a „Virág“ fö- délzetóre, mielőtt elkészülnének a fogadásra. A rakodópart teljesen elhagyatott és nóptelen volt. Az áruk nagy ra­kásokban voltak fölhalmozva minden felé, de Hajós még csak éjjeli őrt se látott sehol, ügy látszott, hogy csak a parthoz kötött hajók éjjeli őrsége vigyáz az árukra is, s ezért nem volt egy lélek se az egész környéken. A kis gőzös épp oly elhagyatott­nak látszott, mint maga a rakudópart, de a detektív mikor tántorogva el­haladt mellette, halk zümmögést hallott, amiből rögtön megtudta, hogy a gőzös be van fütve, s bármely pilla náthán indulhat. Mellette állt egy másik, valamivel kisebb vontatógőzös, amelynek nevét szintén elolvasta a detektív. Ez a „Villám“ volt, s az első tekintetre meglátszott rajta, hogy sokkal erősebb és gyorsabb járatú lehet, mint a jobb felén kikötött „Virág.“ Hajós olyan közönböseu ment jel a gőzös mellett, mintha semmi köze se volua hozzá. Eütyürészve támolygott előre, mig egy kedvező pillanatban a rakodó- parton felhalmozott lisztes zsákok mögé surranhatott, ahol óvatosan lehasalt és feszülten figyelt. Teljes húsz percig feküdt ott moz­dulatlanul, de a legcsekélyebb neszt se hallotta ez alatt az idő alatt. Ek­kor óvatosan előmászott és folyton hason csúszva közeledett a „Villám“ felé, avval a szándékkal, hogy ennek a födélzetén rejtőzik el. Ezt annál bátrabban tehette, mert hiszen nem ezen a hajon, hanem a „Virág“ födélzetén várták Nesztelenül kúszott le tehát a partról a kis gőzösre, azon a kötélen, mely a hajót a parthoz kö­tötte. Meg volt győződve arról, hogy mindeddig senki se vette észre, — amiben azonban nagyon csalatkozott. Mert attól a pillanattól kezdve, hogy a rakodópatra lépett, állandóan két óles szem figyelte minden mozdu­latát. A detektív óvatosan kúszott a kis gőzösön a gépház felé, melynek a födele nyitva volt Midőn lenézett a fenékbe, látta, hogy a gépész széken ülve alszik. Most nesztelenül körüljárta az egész gőzöst, de az alvó gépészen kivü! egy lelket se talált rajta. Ekkor hirtelen egy ötlete támadt, melyet azonnal végre is hajtott. Lassan visszament a hajóra, és a korlát fölött kidugva fejét, mére­gette a távolságot, mely elválasztotta a „Virágtól“. Alig húsz méternyire volt tőle. A detektív elhatározta, hogy le ereszkedik a vízbe, körülussza a gőzöst s a teuger felől mászik föl a „Virág“ födélzetére, ahol bizonyára nem várják őt erről az oldalról. Lekuszott tehát a vasmacska láncán a vízbe, s teljesen nesztelenül úszott a „Virágig“, amelynek fedélzetére épp oly nesztelenül mászott fel. (Folytatjuk.) A Halasi Hitelbank j r.-t. áruosztályában • (Mélykúti ut 4. sz.) Dr. Bori § rendórkapitány-féle házban | elsőrendű: • tégla, • czement, £ mész, a salgótarjáni J és porosz szén, • porosz koksz • és tűzifa | előnyös árban • házhoz szállítva is • beszerezhető. i Árverési hirdetmény. Alulírott csődtömeggonduok ezen­nel közhírré teszem, hogy a vb. Bortermelő rt. kiskunhalasi bej. czóg- nek a kiskunhalasi 4200 sz. betét­ben foglalt mintegy 1200 kát. hold területű ingatlanaira a kiskunhalasi kir. járásb'róság, mint tkvi hatóság 1326/tk 1916. sz. végzésével a bírói árverés 89135 kor. 18 fill, kikiáltási árban elrendeltetett s az árverés foganatosítására határnapul 1916. évi október 7. napjának d. e 9 órája tűzetett ki a kiskunhalasi kir. járás­bíróság árverési termébe Az árverési feltételek alulírott tömeggondnok ügyvédi iridájábau a szokásos irodai órák alatt megtekint­hetők. , Dr. Keresztes József csődtömeggonduok. A sajtó taláu sohsem volt annyira lenvügözve, békóba ''erve mint jelen időnkben; fontossága azonban egyre nagyobb mértékben domborodik ki. Lelkesít, buzdít a sajtó ; a gyengét gyáinolitja és megakadályozza a hatalmasokat a közre nezve káros egyéni törekvései­ben Emellett szórakoztat és a szülő­földhöz köti a messze eltávozottakat. Kint a harctéren újság nélkül meg sem tudnának lenui vitézeink. Olyan uá lesz lassan kint az újság, mint a dohány. Megélhet nélküle a szerve­zet ; de hiányában üresnek találja az egyén idejét. A haift'-i katonák körébe állandóan megy a Helyi Értesítő Elérkezik oda, ahol a Halál az ur, s az enyészet szele érinti a halandókat. Most onnan, ahol a Helyi Értesítőt olvassák, egy fényképet kaptunk, az ágyú tövében ül egyik hű olvasónk, s onnan küldi fényképével együtt üdvözletét, jó kívánságát. A fényképet alább adjuk * Iliin íiirietÉsÉ. Tóth B. Imre férfiszabó tudatja, hogy Fő utcza 42. számú üzletében őszi és téli szövetei dús választékban érkeztek. Kéri a közönség pártfogását. Egy ügyes fiút tanulónak felfogad. Figura István felsőkisteleki bérelt birtokára egy baromfi kertészt keres azonnali belépésre. Jelentkezhetni felsSszállási tanyáján Szanyi János reketyei 10 láncz szántó es kaszáló földjét Paprika Mihály szomszédságában és rekettyéi 8 bo:d szóló és akáczosát lakóházzal Modok János szomszédságában eladja. Tudakozódhatni Pázmán utcza 4 sz. házánál, vagy bárkái birtokán. Papp Dávid tudatja, hogy saját készítésű legjobb minőségű fa és bőr talpú papucsait a legjutányosabb ár ban árusítja. Többféle czipész szer­szám és fa talpak nála kaphatók. Lakása Kisfaluéi utcza 9 sz. alatt. Gera Istvánnak a Sóstófürdőnél 2 drb. befogni való süldője van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Molnár utcza 5 sz. alatt özv. Polgár Jánosuknál egy butorozi tt szoba azonnal kiadó Bengery századosné felsőkis­teleki 46 hold birtoka eladó vagy feliből ki;dó. Ugyanott 2 parádés ló, 1 hiutó, 1 szán, 3 drb fejős tehén, 4 drb növendék marha, 12 drb sertés és 100 drb nagyobb méretű méh-kaptár eladó. Világos bútorozott szoba keres­tetik a központban Czim a kiadó- hivatalban. Kis 0. Imre Szanyi-féle bir­tokra egy baromfi kertészt és Nagy Pál Sándor-féle birtokra egy baromfi két teszt azonnal felfogad. Tudako­zódhatni Árpád utcza 21 sz. lakásán vagy bd'Oai tanváján Ki sok pénzt akar nyerni, vegyen osztálysorsjegyet eredeti áron Fleischer Izidor helybeli elárusítónál. Hegyi Jánosné Bessenyei tele­pen levő Uj utcza 27 sz. lakóházát eladja Tudakozódhatni Tóth M. Lajos ' megbizottnál. Nagy Cz. Márton a gubodi sik szólón levő 1'/» bold szőlőjét ter­méssel vagy anélkül Szalai Mihálynó szomszédságában és ugyancsak gu­bodi sikon valamivel teijebb 17 kapa szőlő és veteményes földjét lakóházzal I eladja. Tudakozódhatni 1948 sz. szőlőbeli lakásán. Márta Kálmán Pázmán utcza 18 sz. lakóházát eladja. Tudakozód­hatni a helyszínén. Miklós Illés István 10 drb bárányát, 10 drb birkáját és egy fias tehenét eladja. Megtekinthető Kis Ambrus féle haszonbérelt tanyáján. özv. Nagy Kálmánná Király utcza 2 számú lakóházát és 9 kapa szőlőjét gyümölcsössel Mamlecz Antal szomszédságában eladja Házánál egy férfi tólikabát és két női kabát vau eladó. Halász D. Sándor balotai 180 kát hold szántó, kaszáló és legelőből álló földbirtokát egészben vagy kisebb részletekben eladja Tudakozódhatni Alsótemplom téri 10 sz. lakásán. Halász D. Sándor balotai 180 kai. hold szántó, kaszáló es legelőből álló földbirtokát akár egészben vagy kisebb részletekben eladja Tudakozód hatni Alsótemplomtéri 10 sz lakásán. Nagy András jánoshalmai bor­termelőnek (lakik Kis utcza 1033) saját termésű ó és uj borai vannak eladók. Kapha'ó 50 litertől fe'jetib Megtekinthető fenti házánál. Hulló Károly Dob utcza 3. sz. házát vendéglővel eladja. Tudakozód­hatni a helyszínén. Ü» a*. J9It> Nyomatott Práger Ferencz könyvnyomdájában Kocsis Sándor sütómester szá­raz rőzsét vagy venyigét vesz házhoz szállítva. özv. Vilonya Sándorné pirtói 10 láncz szántó és kaszáló-földjét és felsőszállási 1 láncz szántóföldjét Dömötörtől kezdve feliből vagy ha­szonbérbe kiadja. Tudakozódhatni II. kér. Kisfaludi utcza 40 sz. lakásán. Zsigmond Józsefnek a kath. temető mellett 200 kéve kukoricza szára és 6 drb 10 hetes malacza van eladó. Tudakozódhatni vasárnap Szondi utcza 25 sz alatt vagy Babó Dezső tanyáján. Meghívó. Juhász Ferencz táneztanár szep- teraeber hó 17 ón vasárnap az ifjúsági egyesület Kőhíd utcza 1. sz. a nagy termében az Iparos és gazda ifjúság­gal egybekötve zártkörű tauczmulat- ságot rendez, melyre a volt növendé­keit és az ifjúságot ez utón tiszte lettel meghívja a tánezintézet'rendező bizottsága Az estélyen lesz boszton, csárdásverseny és világpósta- Az a hölgy aki a legtöbb levelező lapot elád és kap, szép emléktárgyat nyer. A tiszta jövedelemnek 10 szá­zalékát az erdélyi menekültek javára forddja a rendezőség. Felülfizetósek köszönettel fogadratrtak Belépti díj személyenként 1 korona. Kezdete es’e 8 órakor E mulatságra külön meg­hívó nein lesz kib csátva A követ­kező táncztanfolvamra még mindig lehet iratkozni. Lakása Kárpát utcza 2 sz. ahol délutánonként a legújabb táncokból külön ólát ad. A kővetkező tánctanfolyamra még mind'g lehrt iratkozni, mely szeptember 21-én kezdődik. Szép iskola táskák kaphatók Práger Ferenc papír éi könyvkereskedésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom