Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1915 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1915-08-18 / 33. szám

augusztus 18. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 3 Három ávet kapott a Halason elfogott csald. Részletesen beszámolt annak idején a Helyi Értesítő arról a lelkiismeret­len csalásról, amelyet városunkban egy Balázs Dezső János nevű kerék­gyártó segéd követett el. A szélhá­mosnak azonban nálunk nem volt sze­rencséje, leleplezték és átadták az igazságszolgáltatásnak. A csaló fölött a napokban ült törvényt a kecskeméti törvényszék. A tárgyalásról a követ­kező tudósítást adhatjuk : A tárgyaláson kitűnt, hogy a vád­lott 16 szór volt már büntetve a leg­különbözőbb bűncselekmények miatt ; és életének javarészét börtönben töl­tötte. Az ügyészi vádirat hat esetben bizonyította Balázsra a csalást. A vádlott a csalásokat a következő kaptafára követte el. Beállított olyan családokhoz, amelyeknek egy vagy több tagjáról tudta, hogy harcztéren I van. A családnak azután azzal a me­sével állott elő, hogy a családtag meg­sebesült és valamelyik kórházban — ! rendesen a kassaiban — fekszik, ö is ott volt ápolásban s azt az üze­netet hozza, hogy a sebesült haza- kivánkozik. De a hazahozatal nehéz­ségekbe ütközik ; a Vöröskereszt Egyesületnek a hazaboesátásórt valami dijat kell fizetni, a kórházi irodában levőknek is dukál egy kis tiszteletdij, hogy gyorsabban intézkedjenek és az elintézés telefonon történik, ami szintén pénzbe kerül. A hiszékeny családoktól ezzel a mesével kisebb- nagyobb összegeket sikerült is ki­csalni. így rászedte Kiskunhalason Darányi Gábort és még 3 halasi la­kost, Szabadkán Vájná Antalt, Duna- egyházán Kubecska Jánost, Mólyku- ton egy ismeretlen parasztasszonyt. Április 4 én városunkban Kiskun­halason végre lóprement. özv. Török Sándornénak a szokásos mesével állott elő s azonfelül eldicsekedett, hogy neki a polgármester és a fő­kapitány jó barátai. Ez gyanút fogott, értesítették a rendőrséget, mely a ! nótárius szélhámost letartóztatta. A törvényszék Balázst 3 évi fegy- házra Ítélte, amelyből a vizsgálati fog­sággal négy hónapot kitöltöttnek vett. NipHCdM mozgalom — augusztus 10. — augusztus 17. — Születtek: Misura Károly és Babos Máriának Gizella Katalin nevű leányuk. Vuj- kovics József és Rajcsics Anasz- j táziának István nevű fiuk. Harnóczi J Károly és Lévai Máriának Mihály nevű fiuk. Szabó Máriának halva született fiú gyermeke. Dicső István és Tandari Etelkának István nevű fiuk. Török István és Koesi Erzsé- í betnek Erzsébet nevű leányuk. Kovács M. János és Jaszenovics Juliánnának János Kálmán nevű fiuk. Kovács János és Kis Máriának Terézia nevű j leányuk. Pásztor Máriának Mária nevű leánya. Farkas Márton és Brinkus Rozáliának halva született fiú gyermekük. Kurucsai István és Váradi Teréziának Mihály nevű fiuk. Sipos József és Balázs Veronának Ilona nevű leányuk. Kardos Sándor és Nagy A. Juliánnának Sándor Vendel nevű fiuk. Sűtöri Mátyás és Makai Margitnak Ilona nevű leányuk. Meghaltak: Szabó G. Jolán 9 hónapos korban. Szabó Sándor 5 hónapos, Tóth B. István 4 éves, Harnóczi Mihály 4 napos, Matkó József 73 éves, Jakab Sándor 76 éves, Orbán Imre 60 éves, Prácza Ágoston 6 hónapos korban. Egybekéltek: Szabó Péter Pál szabadkai lakos Körösi Jolánnal. A városi tanács intézkedései a liszt ellátás ügyében. Most, hogy uj gabonát adott a föld, szükségesnek látszott, hogy kellő in­tézkedésekkel elejét vegyék azon kellemetlen helyzeteknek, amelyekbe a lakosság a liszthiány miatt került. Csak helyeselni lehet ezért a városi tanács intézkedéseit, amelyekkel meg­akarja oldani a kérdést. S hogy ez sikerült is neki, bizonyítja az alanti jelentés, amelyet fontossága miatt szószerint közlünk : „Hirdetményileg újólag közöltetik a lakossággal, hogy a m. kir Minis- terumnak rendelete szerint úgy a ter­melő, mint a nem termelő az 1916. évi augusztus hó 15. napjáig terjedő időre, tehát egy évre a saját házi és gazdasági szükségletét a rendeletben előirt mennyiségű gabona visszatartá­sával illetve vásárlásával biztosíthatja oly módon, hogy mindazon személyek után, akik háztartásában természetbeni ellátást élveznek (családtagok, cselédek) fejenként és havoukéut az őstermelés­sel foglalkozó fogyasztók részére 18 kgr.-ot, más fogyasztók részére 10 kgr.-ot terméséből visszatarthat, illetve a nem termelő a törvényhatóság terü­letén lévő termelőtől f. évi szeptember hó 15-ig bezárólag vásárolhat. Közöltetik továbbá szintén újólag a lakossággal az is, hogy a miuisteriumi rendelet szerint az egy évi háziszük- ségletükre megkívánt lisztmennyisóget oly módon is biztosíthatják, hogy a malomvállalatoknak Írásbeli megbízást adnak arra vonatkozólag, hogy a malom a törvényhatóság területén 1915. évi szeptember hó 15-ig annyi gabonát vásárolhasson, mint amennyi gabona szükséges annak a lisztmennyiségnek az előállításához, amely évi lisztmennyi- sógre az illető lakosnak a rendelet szerint igénye van. A hivatkozott ministeri rendeletek intézkedése szerint tehát minden lakos, illetve család a háztartásához az egy évre szükséges lisztmennyiséget min­den akadály nélkül biztosíthatja, ha termelő, a gabona visszatartása utján, ha pedig nem termelő, gabonavótel, vagy a malmoknak adott Írásbeli meg­bízás utján. Figyelmezteti tehát a hatóság a lakosságot, hogy a termelők a rende­letek által megengedett mennyiségű gabona visszatartásával, a nem terme­lők pedig sürgős bevásárlás, vagy a malomvállalatnak adott megbízások utján annyival inkább biztosítsák a maguk és családjuk részére egy évre szükséges lisztmennyisóget, mivel azon családok, akik a jelzett törvényes mó­dokon lísztszükségletüket nem bizto­sítják, ellátatlanoknak fognak tekintetni s mint ilyenek a hatóságnál történt jelentkezésre s kötelező nyilatkozatok kiállítása után a közsególyezós és ható­sági támogatás jellegét magán viselő hatósági lisztutalványok kiszolgáltatása ellenében s heti részletekben kaphat­nak csak lisztet. Miután a malomvállalatok megbízá­sok esetében minden bizonnyal a leg­előnyösebb és könnyen hozzáférhető módon készek lesznek biztosítani a lakosság egy évi lisztszükségletót, tehát aki gabonát venni nem akar, vagy nem bir, hogy a lisztutalvány rendszerrel kapcsolatos kellemetlensé­geket elkerülhesse, sürgősen jelent­kezzék a helybeli malmoknál a meg­bízás kiállítása czéljából, mivel felsőbb helyről vett értesülés szerint a kor­mány a f. évi szeptember 15-óig a lakosság által vétel vagy a malmok­nak adott megbízás folytáo igénybe nem vett gabonakészleteket a pénz­ügyőrség közbenjöttével rekvirálás ut­ján ismét zár alá helyezi.“ I FiiÉlFfiS. Most folyó regényünk széles körök­ben keltett érdeklődést. Ennek vissz­hangja az a közlemény, amely a „Bácskai Hírlap“ czimű napilapban jelent meg s mely a következőkép hangzik : „Még szeptemberben került fog­ságba egyik bácskai ezred katonája: Gáli Zsolt. Sokáig nem tudtak felőle ; ele­inte az a hir járta, hogy elesett, ké­sőbb aztán életjelt adott magáról egy kártyában, amelyből kiderült, hogy aránylag elég jól megy sora, mivel a szerbek egy kórházban helyezték el, hol felügyel honfitársaira. Gáli Zsolt élete a ka'andok egész sorából áll. Megfordult az idegen légióban, majd a mozgósítás hírére Bukarestből hazájába jött, hogy itt teljesítse honfiúi kötelességét. A mostani világháborúban is kitűnt Gáli; mindenüvé őtet küldték, ahol bátorságra, leleményességre volt szük­ség. Ez volt az oka, hogy a szom­széd város hetilapja: a Kiskun­halas Helyi Értesítője regényben dolgozta fel azokat a kalandokat, amelyeken Gáli Zsolt keresztül ment s amelyeket nevezett lap munkatársa egy szintén lent harczoló önkéntestől tudott meg. A „Bácskai Hírlap“ munkatár­sának alkalma volt a halasi lap szerkesztőjével beszélgetést folytatni, aki Gáli Zsoltról, regényének hősérői a következőket mondotta: — a teljes reálitásra törekedtünk a regény megírásakor; olyan egyén kalandjainak megörökítését óhaj­tottuk ezért, akit egyénisége, nyug­talan vére hajtott a kalandokba, nem pedig a sors vólejdensége. Keresve sem találhattunk alkalmasabb tárgyat ezért, mint azon megtörtént kalan­dokat, amelyek Gáli Zsolthoz fűződnek. — Gáii Zsolt tudomásunk szerint szeptember végén került fogságba. Cselekedetei meg vannak nálunk örökítve abban a naplóban, amelyet egyik ott. lent harczoló munkatársunk küldött. Csak egyet említek a sok A Vitéz 38-isiL Egy százados, Nem kell hangoztatnunk, hogy a mostani világháborúban az olyan helyekre, ahova bátorságra, hősies­ségre van szükség, magyar katonákat küldenek, akik aztán mindig meg­oldják a feladatot. A 38-asok — amely ezred keretében küzdenek a halasi fiuk — mindig ott vannak, ahol nehéz a küzdelem. Vitéz fiaink egy része az olasz harcztéren küzd. Erről a harczokról Írja egyik nagy bécsi újság: „ ... Az ellentámadás egy részét a 38 ások bajonettja végezte el. Az olaszok sokáig fognak erre a táma­dásra emlékezni, mert azok, akiknek sikerült állásainkhoz jutniok, hogy azokat áttörjék, alaposan megérezték az alföldi fiuk puskatusának hatását. Egy napon háromszor is sturmoltak az olaszok s háromszor verték őket vissza Negyedszer is nekifogtak a támadáshoz — most már azonban a tartalék ezredeket is segítségül vették — mikor a védők parancsnoka egy ugrással kiugrott az árokból és az „előre 38-asok“ parancsszó harsogva csendült meg a levegőben. Az egész csapat, mintegy ezer ember rohant ostromra az árokból. A megijedt ellenség megállt, mintha földhöz lett volna szegezve. A táma­dókból hirtelen megtámadottak lettek. az olasz tüzérség rögtön meglátta a helyzetet és elkezdett tüzelni. De már késő volt. Mint a megvadult bikák vetették magukat a mieink a még mindig tulerös olaszokra. A szuronyok, a puskatusok a kecske­méti, halasi és a többi alföldi városok fiai kezében oly alapo* munkát vé­geztek, hogy száz számra feküdtek hamarosan az olaszok a földön ; a többiek pedig vad futásban mene­kültek . . .“ aki a kávéháziján sebesült meg. A városunkban időző 52. gyalog­ezrednek egyik kiváló tisztje Thellman százados. Halason nem ismerik sze­mélyét, mivel a háború kitörése óta a harcztéren volt. Nevezett kapitány most megsebesült. Megsebesülése va­lósággal a sors iróniája. Thellman százados ugyanis a front­hoz közel levő városkába ment s annak egyetlen kávóházába ült be. Ott olvasott, beszélgetett. Estefelé erős gyalogsági tűz hallatszott. Egy­szerre valahonnan egy eltévedt golyó, keresztül üti tent a vászon­tetőt és a kapitány bal arcába fúró­dott, illetőleg az arcon, nyakon és a tüdőn keresztül a tüdő alsó részében megakadt. Thellman azonnal összee­sett. Napokig élet halál között lebe­gett, de most már gyors javulás ál­lott be állapotában. így a sors iróniájából egy ember aki a háború első napjától kezdve az ellenség előtt áll, a kávóházban sebesül meg, éppen amikor szünnapját élvezi. Közgazdaság. A Gazdakörből. A Gazdakör szolgai vagy szolganői állásra pályázatot hirdet. Feltételek Paezolay Győző titkárnál tudhatok meg. A megrendelt marhasó átvételére az elnökség felhívja a tagokat. Műtrágya és vetőmagbuza még rendelhető a Gazdakörnél. Sertósvásár jelentés augusztus 17-én a ferenczvárosi zárt vásárról. I. rondű öreg zsirsertés (850 kg. felül) 380-390 fill. II. rendű (280-350 kgig) 360—370 fill Fiatal, nehéz zsirsertés (300 kg. felül) 390-400 fill. Közép (220-300 kgig) 410—420 fill. Könnyű (220 kgig) 420—440 fill. Levonás: 1) életsulyra pá­ronként 45 kg., 2) a tisztasuly árának 4°/0-a. Hússertés — — — fill. — Az árak kgl- ként fillérekben értendők. — A vásár élénk volt, az árak emelkedtek. közül : — Gáli ezrede szeptember közepén a Drinavonal fentartására voltak kiküldve. Mivel azonban a szerbek túlerővel közeledtek ; ágyukkal támadtak, mie­ink kénytelenek voltak visszavonulni.. Gáli a Drina partjára posztnak volt kiküldve, oly helyre, amelyet nappal alig lehetett megközeliteni. Hogy, hogy nem, a visszavonulás zavarában megfeledkeztek Gáliról; nem értesí­tették, hogy a csapat távozik, hagyja el ő is őrhelyét és meneküljön. — Mikor már Rogaticzán volt a csapat, vették észre, hogy Gáli nincsen sehol. Ekkor kezdtek csak emlékezni, hogy tulajdonképpen őtet ott hagyták s ő most már biztosan a szerbek áldozata. Mig igy szána­koztak rajta, megszólalt a telefon. Odarohantak. Szinte szóhoz sem tudtak jutni, amikor megismerték Gáli hangját, aki teljes lelki nyuga­lommal jelentette, hogy a szerbek az állomást, ahonnan ő most küldi a jelentést, bombázzák. S Gáli ott maradt. Folyton küldte az értékesebb­nél értékesebb jelentéseket s csak este, mikor besötótedett, menekült vissza csapatához. A legújabb nyári menetrend 60 f. ® A Nagy háború írásban és képben 40 f. Olasz háborús térkép 80 f. Európa háborús térképe 1 K 50 f. • Orosz-magyar nyelvtan 60 f. és hadba- vonuló katonáknak ima­könyv kapható Práger Ferencz papír és könyvkereskedésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom