Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1915 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1915-08-04 / 31. szám

3 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE augusztus 4. HÍREK. Belgrad és PéteiM légi harcza. Mióta úgy alakult a helyzet a harezterekeu, hogy a Szerbia elleni operácziók szünetelnek, szerb részről a dunaparti Przemysl, Petrograd kiíür- készésóre repülőgépeket küldenek, amelyek, hogy kárt okozzanak, bom­bákat is dobnak. A megtorlás sohasem marad el, a mieink viszon­zásul Belgrádot bombázzák, még pedig sokkal sikeresebben. Julius 26 án hajnali négy óra után húsz percczel két kiváló pilótánk, Losonczy Béla pilótafőhadnagy és Siegl pilóta­őrmester indultak Belgrád felé, hogy előre megállapított terv szerint a stratégiailag fontos helyekre bombákat vessenek. Losonezy Béla főhadnagy a terv szerint előbb indult, mint Siegl és már öt órakor Belgrád fölött keringett, várva Sieglt, aki azonban nem jött meg. Losonezy látva, hogy Siegl valahol elakadt, hozzáfogott a bomba­vetéshez és bombái nemsokára lángba borították Belgrád pályaudvarát, majd Szerbia egyetlen hajókészitő műhelyét pusztították el és a város határában lévő barakk-táborban is pusztítást végeztek. A magyar pilóta jól végezte dolgát, hazafelé indult, amikor a levegőben fölötte, háromezer háromszáz méter magasságban a föld fölött, egy gépet pillantott meg. Odaszólt megfigyelő­jének, hogy nem érti, miért repül ilyen magasan Siegl és emelkedni kezdett a gép felé. Kétszáz méter­nyire volt már a géptől, amikor fölismerte, hogy az szerb szolgálatban i álló franczia gép. Nem volt sok idő j a gondolkozásra, meg kellett támad­nia a franeziát. A megfigyelő vállhoz kapta a fegyverét és lőtt. Ekkor gépfegyvertűz villant meg a franczia gépen ; néhány pillanat és Losonczy felsőkarját, könyökét és lábszárát egy-egy golyó járta át. A pilóta nem vesztette el lélekjelenlétét és egy merész'siklórepülóssel háromezer méter magasból leszállt Újvidékre. Nemsokára kiderült, hogy mi volt az oka, hogy hajnali négy órakor francia repülő volt a levegőben és hogy hová lett Siegl ? A francia pi­lóta egy homokbálváuyosi pilótánk ül­dözésére szállt föl, Sieglnek pedig elfogyott a vize és ezért megszakí­totta útját s csak később szállt Belg­rád fölé 8 ott öt bombát dobott le, amelyek közül kettő az orosz nagy- követségre hullott. Nem volt még nyolez óra, amikor már Pétervárad fölé érkezett a belgrádi rombolást megtorolni egy francia repülő. 3000 méter magasság­ban láthatatlanul dobott le hat bom­bát, amelyek egyáltalán nagyobb ká­rokat nem okoztak. Magának Pétervárad erősségeinek az ellenséges pilóták semmit sem ár­tottak. A háború kitörése óta a ter­mészeti fekvésénél fogva is szilárd erődítmény sok újabb védelmi eszköz­zel gazdagabb s erődítési müvei töké­letesebbek. A megerősítési mun­kálatokat Girzwinszki Szaniszló tá bornok, várparancsnok körültekintéssel vezette s ennek elismerése az a kirá­lyi kitüntetés, amely a tábornoknak a hadiékitményes vaskorona rendet juttatta. A legújabb nyári menetrend 60 f. A Nagy Háború írásban és képben 40 fillér. Olasz háborús térkép 80 f. kapható Práger Ferencz "W papir s könyvkereskedésében Katonák hátramaradottjainak segélye. A polgármester közhírré teszi, hogy a törvény a hadiszolgálatban elesett vagy meghaltak családtagjainak özvegyi nyugdijat, segélyt, a kiskorú gyerme­keknek nevelési járulékot biztosit. Habár ezekről a katonai parancsnokságok külön értesítést küldenek, de mivel csak azok részére engedélyezhető az özvegyi nyugdijsegély és nevelési járulók, akiknek családfentartója a halotti anya­könyvekben bejegyeztetett, ez pedig a hadműveletek óriási terjedelme miatt csak lassan megadott illetékes értesí­tés alapján történhetik, ennélfogva, bár a hatóság mindezeket lehetőleg nyilvántartja, azonban sokszor a ható­ság értesülése nem felel meg a tör­vényes kellékeknek, ezért a polgár- mester figyelmezteti az érdekelt özvegyeket, hogy ilyen irányú jogu­kat ók maguk is nyilvántartsák és kapott értesülésüket a hatósággal kö­zöljék, hogy a nyugdíj kieszközlóse iránt a szükséges hivatalos lépéseket megtehesse. Uj jegyző. Murgács Kálmán, Murgács Kálmán fűszerkereskedő fia a jegyzői vizsgát Szombathelyen letette. A virilisek névjegyzéke közszemlén. Halas város legtöbb adót fizetőinek 1915 évre újonnan kiigazított név­jegyzéke tárgyában hozott közgyűlési határozat 15 napi közszemlére a fő­jegyzői hivatalba kitótetett, hol ezen határozat a kiigazított névjegyzékkel együtt megtekinthető és az esetleges felebbezések ugyanott beadhatók. Táviratváltás az oroszországi fog­lyokkal. Mivel városunk fiai közül sokan van­nak orosz fogságban, gyakorta meg- | esik, hogy táviratok mennek tőlünk messze Oroszországba. Most arról értesülünk, hogy a táviratok sürgős táviratokként és fizetett válasszal is feladhatók. A Tolnai Világlap kérelme a halasiakhoz. A Tolnai Világlap szerkesztője közölte dr. Gaál Gyulával, a helyi sególyző bi­zottság vezetőjével, hogy a háborúban elesett halasiak arezképét teljesen ingyen közli. Tehát azon hozzátar­tozók, akik a hazáért hősi halált halt katonák arczképeit a fenti lapban közzétenni óhajtják, forduljanak az arczkóppel dr. Gaál Gyulához, aki az arczkópeket a laphoz eljuttatja. Halasi sebesültek. A legutóbb hozzánk érkezett veszte­ségi kimutatás szerint megsebesültek a következő halasi katonák: Agócs Pál (30. gy. e. 1. az.) Borbónyi Ödön (30. gy. e. 12. sz.) és Kis Ambrus (30. gy. e. 12. sz.) Közszemlén. A kövezetvám díjtételeknek a jelen­leg is érvényben levő alakban leendő fentartása iránt a kereskedelmi mi­niszterhez teendő felterjesztésről szóló képviselőtestületi határozat 15 napi közszemlére a mérnöki hiva­talba kitétetett, ott a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthető s az esetleges észrevételek a fenti batáridő alatt ugyanott megtehetők. Házasság. Bács Imre a Pesti Hirlap munkatársa házasságot kötött Stern Margitkával, özv. Stern Izráelnó leányával. Akik a nekik járó pénzt nem veszik fel. Még mindig többen vannak azok, akik a rekvirált és beszállított kuko- ricza és egyéb gabona árát nem vet­ték fel. Dr. Bori Benő rendőrkapi­tány felhívja az érdekelteket, hogy pénzük átvétele végett azonnal je­lentkezzenek nála, mert ellenkező esetben pénzük letétbe fog helyez­tetni. Halasiak az olasz hareztéren. A 38-ik gyalogezred, amelyben igen sok halasi katona szolgál, kiveszi részét az olaszok elleni harezban is. Mint lapunknak egy halasi 38. gy. e. katona (Tábori pósta 45) irjaajulius 2—5 ike közötti három napos ütkö- i zetben a halasiak közül elesett Benedek (Klauber) Armin, megsebesült Dr. ! Bodicsi Károly és Kontsek István, j Bodicsi a mellén, Kontsek pedig a ■ lábán. Vitéz magatartásáért Nagy M. Sándor szakaszvezetőt a kis vitózségi éremmel tüntették ki. M. hó 19-én is volt egy ütközet, amelyben a halasiak közül senki sem sebesült meg. 196 korona. A fenti összeget gyűjtötte a halasi munkásbiztositó pénztár a kerületében lakó munkaadók és alkalmazottak között, amelyet a hadsególyző hiva­talnak meg is küldött. A hadse- gólyzőhivatal nevében Dr. Vrabély miniszteri osztálytanácsos szép levél­ben köszönte meg a pénztárnak a hazafias czél érdekében kifejtett fára dozását. Nagy színházi est. F. hó 7-óu szombaton művészi nivóju vendégjátékra jönnek színházunkba a kecskeméti színtársulat művósztagjai. Külön eseménye lesz az előadásnak, hogy azon nem kisebb művésznő szerepel mint M. Turchányi Olga az országos hirű primadonna, a kit Budapesten a Magyar és Király színházban is valósággal ünnepeltek. A műsoron a legújabb egy felvonásos darabok, tréfák, énekszámok szere­pelnek s a szereplők között lesznek Lajthay Károly kitűnő nevű bonvivant, Petórdy Klári, Mariházy Miklós igaz­gató, Fodor Szeréna, Szántó Jenő, Tirnovay stb stb. Jegyek előre özv. Pres8burgernó dohánytőzsdójóben vált­hatók. A jövedelem 10 százaléka a vak katonáké. Üzenet Szibériában lévő hadifog­lyainktól. A napokban német nyelven távirat érkezett Szibériában hadifogságban lévő halasi katonáktól. A távirat küldői tudatják családjaikkal, hogy jól vannak és egészségesek. A távirat az alanti neveket tartalmazta: Császár, Csónyi, Schütz, Harnóczi, Oláh, Nagy és Musa. Borjuk levágása. A honvédelmi miniszter betiltotta az 17,-2 éves üszőborjuk levágását. Ezen rendelkezés a fogyó állatállományt óhajtja növelni. A város polgármestere felhívja a hadi szolgálatban rok­kanttá vált volt katonákat, úgy a hadiszolgálatban elesett, eltűnt, vagy meghalt katonák családtagjait, hogy a törvény által részükre a há­ború tartamára és még azután is hat hónapra biztosított évi segély elnyerése végett hivatalában minden héten szerdai napon és pedig délelőtt és délután minden okmányaikkal, különösen hadisególy fizetési köny­vükkel jelentkezzenek, és pedig azért is, mert ez az évi segély csakis a jelentkezetteknek adatik meg. A nem jelentkezésből eredhető károkat ma­guknak tulajdonítsák. Vigyázni kell az orosz foglyokra. A hatóság tudomására hozza azoknak, akik orosz hadifoglyokat mezei mun­kára kivisznek és azokat a munka bevégezte után orvosi vizsgálat végett a városba bevezetniök kell, ezt vagy maguk eszközöljék, vagy meg­bízottjuk által teljesítsék. A hadifog­lyokat magukra bocsájtani nem szabad és akik a jövőben orosz hadifoglyokat kiséró nélkül bocsájtauak el, foglyo­kat nem fognak kapni. VonVO mQit minden héten lapunkat, löjjju 111Cy Eleven és érdekes min­den egyes száma. Ara csak 6 fillér. Módosított maximális gabonaárak. Egyik legutóbbi számunkban kö­zöltük a kormány rendeletét, a mely a gabonaárakat Halasra nézve is meg­állapította. A minisztérium most újabb rende­letet adott ki, amelyben a legmagasabb gabonaárakat módosítja. A módosított árak ezek : A búzáért fizetendő legmagasabb árak : augusztus 10-ig bezárólag 39 50 K augusztus 11—21 ig „ 38 50 „ augusztus 21—31-ig „ 37 50 „ szept. 1-je utáni időben pedig 36 50 w A rozsért fizetendő legmagasabb árak : augusztus 10-ig bezárólag 30— K augusztus 10. utáni időben 29— „ Az árak mótermázsánként értendők. Lolopás — 3000 korona értékben. Kellemetlen meglepetés érte Fodor József rekettyéi gazdát. F. hó 3 án rekettyéi tanyáján levő be nem zárt istállójából ismeretlen tettesek 3 drb lovát ellopták. A gazda kára elég nagy, mivel a három ló értéke meg­haladja a 3000 koronát. Fodor az esetet jelentette a rend­őrségen, a mely a vizsgálatot a tette­sek kézrekeritése céljából azonnal megindította. A rendőrség fáradozá­sát azonban még ez ideig siker nem koronázta s aki a tettesekre vonat­kozólag felvilágosítást ad s a rend­őrséget nyomra vezeti nevének el­hallgatása mellett illő jutalomban részesül. Szomszédjaink hősei. A közeli környéknek a legutóbb hozzánk érkezett vesztesógi kimutatás szerint következő a vesztesége : Kisszállás. Meghalt: Lakatos Jó­zsef. Megsebesült: Turcsik Menyhért, Szabó József. Kislcunmajsa. Meghalt : Balog Dániel, Juhász D. Menyhért. Meg­sebesült : Egri Gyula, Abonyi János, Báli János, Bokró Péter, Kónya János, Szegi András, Varga Lajos, Vékony Vincze. Hadifogoly: Vincze János. Jánoshalma. Meghalt: Horváth István. Megsebesült: Yarmosa Fe­rencz, Varga Pál, Drengács Ferencz, Halla Márton, Szabó Antal, Takódí József. Narancsik Istvánné 68 éves Pirtó pusztai lakos f. hó 2-án lakásán fel­akasztotta magát. Mire tettét észre­vették, már halott volt. Tettének oka betegség volt. A ref. egyház adóelőírás elkészült. A f. évi református egyház adóelőírás elkészült. Az egyházgondnoki hiva­talban mindenki megtekintheti és észrevételeit megtehtti. Különösen czélszerü az adóelőírás megtekintése azon esetekben, amikor adás-vétel, örök­ség vagy más uton-módon az állami adó emelkedett, vagy csökkent. Az egy­házgondnoki hivatal értesíti a ref. adó­fizetőket, hogy folyó évi egyházadó tartozásaikat október ho 31-ig be lehet fizetni anélkül, hogy intésdijat vagy késedelmi kamatot kellene fizetni. A késedelmes adófizetők azonban no­vember 1. napjától intósdijat, ké­sedelmi kamatot, esetleg végrehajtási | költséget is tartoznak fizetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom