Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1915 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1915-02-03 / 5. szám

XV. évfolyam. 5. szám. Kiskun-Halas 1915. február 3. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. 8 bor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. | Vidékre .. Egyes szám ára 6 filler. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Hivatalos hirdetések. A városi tanács 6 korona napi- dij mellett előfogatosokat keres. Jelent­kezhetni a főjegyzői ós városgazdái hivatalban hol a feltételek is megtud­hatok. Felhivatnak mindazok, akik a város részére nádat akarnak vágni, hogy a munka dij végett a városgaz­dái hivatalban múlhatatlanul kötele­sek jelentkezni, mert engedély nél­kül nádat vágni szigorúan tilos. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) Hosszusikon február hó 11-én, Eresztőn február hó 12-én reggel */» 10 órakor nagyobb meny­nyisógü lábon álló akácz, nyárfa ós jegenyefa kerül önkéntes árverésen eladásra, bova venni szándékozók meghivatnak. Bacsó László Fejetekben levő 2 drb szántó kaszáló földjét eladja, esetleg bérbe is kiadja. Egy minde­nesnek való cselédet pedig azonnal felfogad. Tudakozódhatni Vörösmarty utcza 1. sz. lakásán. Svéda Sándor és Benő a város alsóvégén lévő lakásukon 40 drb szálban levő akáczfát adnak el. Tudakozódhatni id, Svéda Pál Sza­badkai ut 11. sz. lakásán. Kovács Imre felsőszállási Tóth Béla-fóle biitokon 12 hold szőlőt kisebb részletekben harmadából kiad. A bérlő két részt kap. Tudakozód­hatni a helyszínén. 1 Háborús térképek: Közép- Európa és Szerbia térképe kapható lapunk kiadóhivatalában. Kolozsváry Kiss Sándor Vá­rosház utczai bazár épületében egy bolthelyiség azonnal kiadó. özv. Mészöly Istvánná fehértói birtokán szalma ölszámra, vagy métermázsánkónt eladó. Tudakozód­hatni a helyszínén, vagy Kolozsváry Kiss Sándor Fő utczai lakásán. Kis 0. Imre balotai tanyájára egy kommencziós gulyást azonnal felfogad. Tudakozódhatni a helyszínén, vagy Árpád utczai lakásán. Lakos József I. kér. Uj utcza 38. sz. lakóházát, mely 2 szoba megfelelő melléképület ós kertből áll, azonnal, vagy Szentgyörgynaptól kezdve bérbe kiadja. Tudakozódhatni a helyszínén, vagy Szüle-féle ma­lomban. Első rendű porosz kőszén, budapesti légszesz gyári diókoksz nagy mennyiségben van raktáron, azonnal szállítható. — Huszonöt méter öl igen száraz hasábos szilfa móteröleniíónt 45 koronáért az alsó- szénáskertben átvehető. Tulajdonos Benedek Albert vaskereskedő. Darányi Mihály ref. lelkész fehértói tanyájára ölfavágókat keres. Tudakozódhatni a déli órákban Mélykúti házánál. Kriszháber Lajos veszkrumplit, borseprőt. Két hónapszámost és egy ügyes fiút irodaszolgának felfogad. Kiss Pál kir. bir. végrehajtó Attilla utcza 15. sz. lakóházát azonnal bérbe kiadja. Tudakozódhatni Ozun- terstein Lajos megbízottnál. Vanyur-féle házban egy üzlet­helyiség azonnal bérbe kiadó. Tuda­kozódhatni Lengyel Jónás keres­kedőnél. Keczeli műut mentén 3 hold szőlő, szántó, gyümölcsös, lakóházzal kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Tudakozódhatni a helyszínén Orbán Antalnónál. Borbás Imre alsószállási tanyá­jára egy gulyást ós egy szőlőkapást azonnal felfogad. Tudakozódhatni a helyszínén, vagy vasárnap özv. Szalai Lászlónónál. Tóth Gr. Imre III. kér. Kisfa- ludi utcza 59. sz. lakóházát Szentgyörgy­naptól kezdve bérbe kiadja. Tuda­kozódhatni Szabó Károly kovács Kárpát utczai lakásán. Bartek Sándor Árpád utcza 25. sz. házánál egy 2 szobás lakást azonnal bérbe kiad. Gyenizse Gergely Vadkerti ut mellett levő 5 hold tauyás birtokát 800 n. öl szőlővel és 800 n. öl he- rés8el örök áron eladja, esetleg kisebb részletekben is. Tudakozódhatni a helyszínén. Nagyobb gazdaságban már több éven át szolgált bérest, egy éves szőlőmunkásl és egy kosárkötőt, ki háznál dolgozik keres özv. Szath- máry Sándornó. Bacsó Balázsné Simon Zsu- zsánna rekettyéi 40 hold szántó ós legelő földbirtokát több évre haszon­bérbe kiadja, ha haszonbérlő nem jelentkezne, feles használatra is kiadja. Tudakozódhatni Vörösmarti utcza 6. sz. alatt. A várostól 20 percznyire két hold szép gyümölcsös, szőlő ós vete­ményes kert rendkívül előnyös felté­telek mellett eladó. Bővebbet a tulajdonosnál Szentgyörgyi Lajos kir. tanfelügyelőnél. Szvetnik Balázsnak a róm. kath. temetőnél 28 kereszt árpa szalmája van eladó. Tudakozódhatni a temetőcsőszháznál lévő lakásán. Molnár utcza 5. sz. alatt 1 szoba bútorral vagy anélkül bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Horváth Sándornak nagymeny- nyisógü répája van eladó. Értekez­hetni lehet I. kér. Vörösmarty utcza 68. sz. alatt. Megbízható éves munkás keres­tetik két hold ipari szőlőhöz. Eötvös utcza 5. sz. alatt. özv. Spitzer Adolfné bádogos tudatja, hogy szakmájába vágó mindenféle bádogos munkát, úgy újat mint javítást olcsó árban elkészít. Kéri a közönség pártfogását. özv. Grósz Simonná Fő utczai lakóházánál egy 3 szobás lakás hozzá­tartozó mellékhelyiséggel április hó 24 tői kezdve bérbe kiadó. Egy csinosan bútorozott szoba villanyvilágítással azonnal kiadó özv. Nagy Kálmánná házánál Király utcza 2. Márkus Jánosnak bodoglári tanyáján 5 hektólitei baraczk és szilva pálinkája van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén az iskola szomszéd­ságában, vagy a városban Sólya József tűzoltónál. 2 évi bankprakszissal rendel­kező kereskedelmit végzett leány irodai alkalmazást keres. Vidékre is elmegy. Levelek intózendők a halasi osztályméroöksóghez Balázs Piri Jánoshoz. Nagy Benőnek bogárzói ta­nyáján 2 baglya anya szénája ós nagyobb mennyiségű száraz ölfája van eladó. Tudakozódhatni a hely­színén, vagy Hunyadi utcza 12. sz. házánál. Sere István Felsőnádor utcza 8 sz. lakóházánál 1 szobát és kony­hát azonnal bérbe kiad. Egy kályhája, egy igás szánkója és egy nagy ko­mondor kutyája van eladó. Tudako­zódhatni a helyszínén. Fagybalzsam kitűnő hatású, kapható Szekér József gyógyszertá­rában, a posta mellett. Férjem Decker József hadba vonulása miatt ajándékoknak al­kalmas arany és ezüst tárgyakat, valamint nagy választókban levő ezüst és arany órákat beszerzési áron eladom. Vasgyűiűket ezüsttel és arannyal bélelve elvállalom. Szö­vetség gyűrűk olcsón kaphatók. Törött aranyat és ezüstöt a legmagasabb árban megveszem. Kérem a közönség pártfogását. Jeges Józsefnek mintegy 20 móterraáz8a répája van eladó. Lakása Bálvány utcza 18. Kovács Sándor kosárfonó ér­tesíti a közönséget hogy Piactér (Va- nyur házban) levő kosár üzletét hadba vonulás miatt, lakására Hunyadi utcza 43 sz. alá helyezte át, ahol raktáron tart gyermek kocsikat, utazó kosarakat ós minden e szakmába vágó kosár árukat. Nádszék befonást, javításokat és rendeléseket elvállal. Fűzvesszőt megvételre keres. Kéri a közönség pártfogását. Az oroszok magyar és német vezényszavai. Egy tanár, aki a mozgósítás óta mint hadnagy harcol az északi harc­téren, irta a következő érdekes le velet: Ne vegyék otthon elcsépelt, sem­mitmondó szónak, hogy az oroszok gyávák, mint a nyúl s ha látják, hogy nem ijedünk meg tőlük, hát ők ijednek meg. Rengeteget fogunk el napról-napra közülük, még többen adják meg magukat önként. Az elfo- gottak közt vannak 17 évestől 46 évesig minden korosztályból. Az orosz, amint fogságba kerül, rögtön kenyeret kór, ha pedig a mi kato­nánkat fogja el, elveszi tőle a kon- zervjét. Sűrűn megesik ilyenkor, hogy a zsákmányolt magyar konzerven annyira összevesznek, hogy a fogoly bátran megszökhet tőlük. Arra is sok példa volt, hogy a foglyok könnyű­szerrel elfogták veszekedő elfogói- kat. A harcmodoruk is elég gyáva. Addig semmit nem mernek tenni, mig mélyen be nem ássák magukat a földbe, mint a vakond. A támadó föllé­péstől irtóznak s erre csak korbácsai és gépfegyvertüzzel tudják tisztjeik rá­venni őket. Hanem ravaszok a végtelenségig. Előre küldenek embe­reket azzal a paranccsal, hogy adják meg magukat. Mig aztán mi a foglyokkal vagyunk elfoglalva s a fegyvert muníciót elszedjük tőlük, — fóerejükkel váratlanul ránk csapnak. Vagy megtanulják és fölhasználják a kommandószavainkat s így akarják katonáinkat az éjjeli támadásoknál megtéveszteni, hogy tisztjeik a mi vezényszavunkat használják: Feuer einstellen ! Még a honvéd-kommandót Í3 nem ritkán használják. Tüzet szüntess! Persze, kiismertük csala­fintaságukat s nem ülünk föl nekik. LEGDJABB! Táviratok a miniszterel­nökség sajtóosztályától. A legújabb német hivatalos jelentés. Berlin, február 1. Nagyfőhadi­szállás jelenti: Nyugati hadsziutéren nincs különösebb jelenteni való. Keleti hadszíntér: Keletporoszor­szági határról nincs újság. A Visztu­lától északra, Mlavától délnyugatra oroszokat néhány helységből, ame­lyeket egy nappal előbb arcvonalunk előtt megszállottak volt, kiszorítottuk. Lengyelországnak a Visztulától délre levő részében továbbra tért nyertünk. A Pilicától délre támadásainkat meg­újítottuk. Sikereink az oroszokkal szemben. Budapest, február 1. Hivatalos. Oroszlengyelországban és nyugatgali- ciában teguap élénk harci tevékeny­ség folyt. Legtöbb helyen uralkodó kilátási viszonyok következmónyekópen számos felderítő ütközet ós csatározás volt, amelyek számunkra némely sza­kaszokon helyi sikereket eredményez­tek. Kárpátokban általános helyzet legutóbbi események óta változatlan. Lupkovi nyeregtől nyugatra újabb orosz támadást visszavertünk. Az er­dős hegységben lefolyt ütközetben el­lenség 5 tisztjét és 800 emberét el­fogtuk, 2 ágyút és 2 gépfegyvert zsákmányoltunk. Bukovinában semmi lényeges esemény nem történt. Déli hadszíntéren a helyzet nem változott. A sor alá kerülő diákok. A 1896. és 95-ik évfolyamban több halasi diák is sor alá fog kerülni. Ha fegyveres szolgálatra alkalmasnak találják a diákot, úgy részére érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű vizsgá­lati bizonyitványt adnak. Egy évi önkéntesi jogosultsága az összes növendékeknek meg lesz még azoknak is, akik a középiskola hatodik vagy hetedik osztályát végzik. Az illetők szintén szükségszerű bizonyítványt kapnak, amelynek felmutatása elle­nében megkapják az önkéntesi sárga stráfot és a háború után felsőbb osztályba léphetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom