Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1915 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1915-08-18 / 33. szám

4 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE augusztus 18. Csarnok. A lioru zivatarában. Irta : Figyelő. 5 Férfi nép sehol; mindenütt nők. Azok is öregek voltak ; a fiatalok el­rejtőztek a legtöbboyire erőszakos­kodó katonaság elől. A csapat egyre gyorsabban haladt; sürgős szükség volt reá, hogy sike­resen hajthassák végre azt a támadást, amely Visegrádot juttatta volna keze­ik közé. Hegyre fel és le haladtak ; végre is előtűnt a messzeségből az erdővel borított Panos, amelynek bir­tokáért már oly sok magyar és szerb vér ömlött ki. De nem sokáig haladtak. Futó, véres katonákkal akadtak össze, akik ijedten újságolták : a támadást a magyarok visszautasították, s most üldözik őket. Leküzdhetetlen rémület fogta el a' csapatot. A rend felbomlott; rendetlen futásban meneküllek országuk belse­jébe. Csak amikor már biztosnak érezték a talajt, szedte össze magát a csapat, s várta az újabb rendelkezést. Féltek, hogy a vad futásnak erősen megadják az árát; a szerb had­vezetőség gyávaságukat megtizedel- tetéssel fogja megtorolni. Ezt azonban elhárította az, hogy a csapat veze- j tője Putnik vajda unokaöcscse : Prive- C8ics Ljubo volt. A csapat egy kicsiny városkában helyezkedett el. Barna és Gáli egy úri házbau találtak szállást; Ott igyekeztek kipihenni a közelmúltak izgalmait. A gazda, egy intelligens szerb birtokos a legszívesebben fogad­ta őket; mindent megtett, hogy minél kellemesebben érezzék vendé­gei magukat. A szobába belépve, Barnának egy fénykép ragadta meg figyelmét. Női arezot ábrázolt: Miljacskáót. Mintha tőrt döftek volna Barna szivébe, úgy hatott a kép reá; visszaidézte a múltakat; emlékeztette, hogy vala­mikor igazán volt ő katona, abban az ezredben, amelyet Mollinárinak hívnak. — Hogy került ez a kép ide ? — kérdezte a hirtelen belépő házi­gazdától. — Igen egyszerűen. A leány testvérem gyermeke, aki sok szép nyarat töltött el nálam. Szegény azonban titokzatos módon hónapokkal ezelőtt eltűnt; s azóta nem hallottam semmit sem felőle. Mélyen megrendítette Barnát e kijelentés. Világos lett előtte, hogy a szeretett leány a raartalóczok áldo­zata lett. Komoran ült órákon át a széken és az összeránczolt homlok sejtette, hogy valami merész, meg­lepő dolgon töri a fejét. Nehéznek találta a levegőt. Az szinte nyomta. El kellett ezért hagy­nia a szobát; a szabadba menni, hogy lecsendesitse vérét, hogy vissza szerezze régi nyugalmát. Nem tudott lefeküdni. Az egész éjét átvirrasztotta, s reggel felé, mie­lőtt még a nap bevilágította volna a láthatárt, felkeltette csapatát és vitte tovább, olyan helyre, ahol nem emlékezteti semmi a múltakra, ahol nem tépi fel semmi a régi sebeket. V. Esteledett. A csillagok milliárdjai elszórt gyöngyökként tündököltek a menyboltozaton; a fuvallat gyengéd csókként hatolt Barnához és Gálihoz, akik kint, egy szénaboglya tövében aludták az igazak álmát. Hirtelen vad kiáltozás, őrült lárma riasztotta fel őket pihenésükből, amelybe beleve­gyült a férfiak dühödt szitka és a rémült asszonyok magánkivüli sikol­tozása. A két férfi hirtelen felugrott, megragadta elválhatatlan fegyverét. A mi elébük tárult, az még az ő kemény lelkűket is megrendítette. A falucskát teljesen bevilágították a felgyújtott házak, amelyek pattogva égtek, elhamvasztván az amúgy is szegény lakosság szerény vagyonkáját. Bohanó alakok tűntek fel, akiket ha­talmas állig felfegyverzett férfiak ül­döztek. Albánok voltak, a szerbek ősrégi engesztelhetetlen ellenségei, akik fel­használva az alkalmat, rátörtek a fa­lura, leöldöstók az őröket, s meg­kezdték az úgynevezett vérbosszút.. Barna és Gáli a nagy pajtához óhajtottak jutni, hogy embereiket szólítsák elő, s megpróbálják a támadást visszaverni. Hasoncsuszva, lélegzetüket visszatartva közeledtek az épülethez. Beléptek. Majdnem kővé meredtek a megdöbbenéstől, de egyúttal megértették, mi volt az oka annak, hogy a katonák minden ellentállás nélkül tűrték az albánok garázdálkodását. Ott feküdtek embe­reik szépen sorjában, átvágott nyak­kal, megüvegesedett tekintettel. Szinte látszott, hogy álmukban lepték meg a szerencsétleneket, s anélkül, hogy felébredtek volna, juttatták a más­világra. Tétovázva állott egy ideig a két magyar. Néhány pillanat alatt azon­ban megfogamzott agyukban, hogy most itt lenne az alkalom menekü­lésre, itt lenne az alkalom, hogy szolgálatot tegyenek annak a hazának, amelyet szükségből megtagadtak és amelyet szeretni meg nem szüutek. Vártak ezért addig, mig az al­bánok közül egy közelükbe nem jutott. — Állj! — kiáltották ekkor a megrémült emberre. — Vezess ben­nünket parancsnokotokhoz. Különben ne félj tőlünk, mi nem vagyunk szerb katonák. Menekülő magyar harczosokkal állsz szemközt, akik ezt az egyenruhát csak kónytelensógből használják. E szavakat hallva megnyugodott az albán katona és nyugodtan vezette Barnát és társát egy megkímélt házhoz, amely a vezér szállásául szolgált. Hamarosan egy izmos, jól megtermett -egyén előtt állottak, akinek az arczára fagyott keménység elárulta, hogy foglalkozása a harcz, a kegyetlenkedés, öve tele volt aggatva tőrökkel, kezében pedig egy modern browning volt; állandóan azzal játszadozott. — Hát ezeket a madarakat hol fogtad ? — mordult emberére. Mórt nem bunkoztátok le ? Hisz’ tudjátok, nincs szükségem kenyórpusztitókra. Nekünk is alig van. Vigyétek és végezzetek vele! (Folytatjuk.) Értesítés. Van szerencsénk a n. é. kö­zönséget értesíteni, hogy a volt Rovó Mihály-féle átvettük és a modern kor minden igényeinek megfelelően, újonnan berendezve Rovó Mi­hály utódai névvel Eötvös- utca 10. sz. alatt, mint a hol régebben is volt, megnyitottuk, ahol mindenféle könyvkötése­ket és díszmunkákat a leg- jutányosabban és a legpontosab- 1 ban készítünk. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, maradunk tisztelettel Rovó Mihály utódai. Meghívó. A Halasi Mészhomokkő Téglagyár Részvénytársaság 1915. évi augusztus hó 29-én dél­után 2 órakor saját irodahelyiségében (Kereskedelmi Bank épület) III. rendes közgyűléséi tartja, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizott­ság jelentése. Az évi zárszámadá­sok előterjesztése. Felraentvóny tárgyalása. 2. 1000 darab 6°/0 kamatozó elsőbb­ségi részvény kibocsájtása. Jegyzet. A közgyűlésen csak olyan rész­vényes vehet részt, aki a közgyűlést megelő­zőleg 3 hóval a társaság részvénykönyvében nevére irt részvényeit, a még le nem járt szelvényekkel együtt a közgyűlést megelőző­leg 3 nappal a társaság pénztáránál leteszi. A közgyűlésen a részvényest minden részvény után egy szavazat illeti. — Kétszáz szavazat­nál többet egy részvényes még meghatalma­zás utján sem gyakorolhat. Tisztéit Közgyülés! Amidőn a 12-ik évi zárószámadá­sainkat a t. közgyűlés elé terjesztjük, jelentjük, hogy a múlt 1914. óv első 6 hónapjában gyártottunk 1686787 darab falitéglát 60811 „ egyéb árut, összesen: 1747601 darabot. Eladtunk: 675646 darab falitéglát helyben, 421810 darab falitéglát vi­dékre, 60507 darab egyéb árut hely­ben, összesen 1457963 darabot. Hogy gyártásunk és forgalmunk j ilyen csekély, annak oka a mindent felforgató világháború, melynek kitö- | rése óta gyárunk teljesen szünetelni kénytelen. Es ennek természetes következmé­nye az elkerülhetetlen veszteség, ami 10782 31 koronában nyilvánult meg. Fenti körülmény arra kényszerít bennünket, hogy 1000 darab 50 kor. névértékű 6 °/0 kamatozó elsőbbségi részvény kibocsájtását javasoljuk, melyet az 1912. évi május 12 ón kelt kötelező nyilatkozat alapján az igaz­gatóság köteles lejegyezni. Ezek előterjesztése után kérjük a t. közgyűlést, hogy az előterjesztett mér­leget és eredmóny8zámlát jóváhagyni és a felmentvónyt úgy a felügyelő­bizottságnak, mint nekünk megadni méltóztassék. Kiskunhalas, 1915. évi julius hó 9. Az igazgatóság. Mérleg-számla. VaGYON : Pénztár 2601 K 06 f., Telep és épület 72288 K 30 f., Gép és gyári felszerelés 153029 K 94 f, Anjag 1663 K 50 f., Gyártmány 56881 K 45 f., Váltó 2960 K, Folyószámlaadósok 30291 K 22 f, Veszteség 10732 K 31 f. összesen: 330447 K 78 f. TEHER: Alaptőke 100000 K, El- fogadvány 143700 K, Visszleszámitolt váltó 2960 K, Értékcsökkenési alap 1000 K, Fel nem vett osztalék 96 K 50 f., Folyószámla hitelezők 82691 K 28 f., összesen : 330447 K 78 f. Eredmény-számla. VESZTESÉG: Házbór 100 K, Kamat 14940 K 38 f., Folyó kamat 5194 K 67 f., Fizetés 8030 K 58 f., Napszám 8069 K 14 f. Költség 7413 K 86 f., Anyag 32055 K 73 f., Fogyasztási jutalék 436 K 75 f, összesen: 76241 K 11 f. NYERESÉG: Gyártmány 65487 K 15 f., Múlt évről áthozott nyereség 71 K 65 f., Veszteség 10732 K 31 f., összesen: 76241 K 11 f. Kiskunhalas, 1914. december hó 31. Bábenyecz Kálmán pónztárnok, Kő­vári Ilonka könyvelő. Az igazgatóság: Dr. Thuróczy Dezső elnök, Silling Ede ig. tag, Dr. Dobozy István ig. tag, Kmett Imre ig. tag, Bábenyecz Kálmán ig tag, Török István ig. tag. Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő-bizottság : Fridrich Lajos f. b. elnök, Dobó Kálmán f. b. tag, Gyenizse Lajos f. b. tag, Szanyi Mór f. b. tag. Köszönet'nyilvánitás. Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édesapánk teme­tésén megjelentek s ez által mély fájdalmunkat enyhítették, ez utón mondunk hálás köszönetét. (Sósborszesz Eszenczia) Kis üvegben egy nagy üveg sósborszesz hatóanyaga! □ 4—5 csepp elegendő czukorra cseppentve, hogy üditőleg hasson. □ Rendkívül kellemes, tiszta ízű. □ Kis helyen elfér, mellényzsebben hordozható. O Postán több üveg is küldhető 35 dekás csomagolásban. □ Elsőrendű szomjúság csillapító, gyomor- javító szer. □ Használatánál a dohány­zás könnyen nélkülözhető. □ Pálinkával vagy szeszszel keverve kitűnő sósbor- szeszt ad. □ Bedör- zsölésre, fogfájásra is igen alkalmas. □ Kapható a készítőnél: Czurda Vilmos gyógyszerésznél Kiskunhalason. özv. Orbán Imrónó és családja. ] ~ ... --■ -C Iskolai idény Pi Közeledtével a szükséges gimnáziumi, polgári, elemi iskolai tankönyvek, iró= és rajzszerek nagy választékban kaphatók i _ *áger Ferencz | papir= és könyvkereskedésében. Egy üveg ára 1 kor. 20 fill. Halas. 191K Nvomatott Práeer Ferencz könvvnvomdáiában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom