Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1915 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-06 / 1. szám

XV. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas 1915. január 6. Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helybei .................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő e's laptulajdonos: Práger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fül. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületébe®» Hivatalos hirdetések. Felhivatnak mindazok, kik lo­vaikat még be nem jelentették, hogy bejelentési kötelezettségüknek hala­déktalanul tegyenek eleget. A város nagyobb mennyiségű rozsszalmát keres megvételre. Eladni szándékozók jelentkezzenek a v. gazdai hivatalban. Felhivatnak mindazon keres­kedők, iparosok és italmérők, kik 1914. évben váltottak ipart és a III. osztályú kereseti adóval még meg nem rovattak, hogy vallomásukat január 31-ig a városi adóhivatalnál adják be. Felhivatnak továbbá mind­azok, kiknek peizük kamatra, ki van adva, hogy vallomásukat január 31-re a városi adóhivatalnál szintén adják be. Felhivatnak azon adófizetők, kiknek birtokukra betáblázott tarto­zásuk van, hogy azt a városi adó­hivatalnál adójuk csökkentése végett január 31-ig bejelenthetik, mert a később beérkező tehervallomások figyelembe nem vétetnek. Magán hlrilfitések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) Molnár Gábor Eresztő pusztai 5 hold szőlőjére, ahol lakás is van, egy családos szőlőkapást keres. Tuda­kozódhatni Kmeth Sándor utcza 17. sz. lakásán. Klauber Mór mészárosnak 2 drb tinója és 1 drb bika borjúja elszaladt. Felkéri azokat, akik ezen állatokat elfogták, vagy tudnak róla, hogy jelentsék a rendőrségnél. Kriszhaber Lajos egy embert kocsisnak felfogad. Apró krumplit, seprőt, mindennemű takarmányt és tűzifát vesz. Egy könnyű féderes homok­futó kocsi eladó. Tudakozódhatni Keresztes József vendéglősnél. Török Ferencz füzesi tanyáján anya szénát ad el. Gulyás Mihálynak aróm. kath. jgyház füzesi birtokán 40 m. mázsa ■épája van eladó. Tudakozódhatni a íelyszinón. Csorba Jánosnénak Fehértó Jlomás mellett a Mószöly-tanyán integy 250 m.-mázsa csöves kuko- .•czája van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. özv. Halasi Abelnénak Sza- iadkai ut 1. sz. lakóházánál 1 utczai zoba és konyha mellékhelyiséggel gyütt azonnal kiadó.'Tudakozódhatni enti házánál. Darányi Imre Hajnal utczai akóházához egy ingyenes lakót keres, tudakozódhatni fenti lakásán. A róm. kath. temetőben nagyobb aennyiségű kévébe kötött rőzse lesz lárverezve f. hó 10 én d. u. 3 rakor. Varga Károly előfogatosnak lova, igás kocsija és 2 lóra való zerszáma, ifj. Daróczi István elő- jgatosnak 2 lova és Baranyi Benőnek lova van eladó. Egy udvari lakás bérbe kiadó. Tudakozódhatni özv. Karó Imrénénól Avar utcza 5. sz. alatt. Baranyi Benőnének Dugonits utcza 18. sz. lakóházánál 2 jó igás lova van eladó. Egy családos ember szőlőka­pásnak kerestetik. Jelentkezhetni Molnár Gábornál Kmeth Sándor utcza 17. sz. Lakást keres hosszabb időre családtalau tisztviselő csendes, tiszta épületben 1 szoba, konyha, kamra és baromfi tartással 100—120 korona lakbérért. Czim a kiadóhivivatalban megtudható. Kovács Sándor kosárfonó ér­tesíti a közönséget hogy Piactér (Va- nyur házban) levő kosár üzletét hadba vonulás miatt, lakására Hunyadi utcza 43 sz. alá helyezte át, ahol raktáron tart gyermek kocsikat, utazó kosarakat és minden e szakmába vágó kosár árukat. Nádszók befouást, javításokat és rendeléseket elvállal. Fűzvesszőt megvételre keres. Kéri a közönség pártfogását. Berger Ignácz Petőfi utczai házánál egy üzlet helyiség mellék­épülettel és 1 bútorozott szoba bérbe kiadó. Tudakozódhatni fenti lakásán. Nagy Benőnek bogárzói bir­tokán száraz ölfája és anya szénája van eladó. Tudakozódhatni a hely­színén vagy Hunyadi utczai házánál. Bánóczki Istvánnak teisőszál- lási tanyáján szénája és búza szal­mája van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Horváth testvérek tudatják, hogy a gőz és kádfürdő szón hiány miatt egy időre zárva marad. Ha a szén megérkezik hirlapilag tudatni fogják a fürdő megnyitását. Péter Kálmánnak füzesi ta­nyáján két méter öl hasított száraz akáczfája van eladó. Háborús térképek: Közép- Európa és Szerbia térképe kapható lapunk kiadóhivatalában. Egy lakás szolgálatért ingyen kiadó. Tudakozódhatni Alsótemplom tér 5. sz. alatt. Práger Dávid fa és szénkeres- kedö egy nős kocsist keres havi vagy évi fizetéssel. A várostól 20 percznyire 2 hold szőlő, gyümölcsös és vete­ményes rendkívüli előnyös telté­telek mellett eladó. Továbbiak meg­tudhatók Szentgyörgyi Lajos kir. tanfelügyelőnél. Csonka B. Lászlónak Harangos tér 4. sz. házánál egy jókarban levő nagy fürdő kádja és egy utazó kosara van eladó. Gáspár Istvánnak III. kér. Vörösmarti utcza 9. sz. házánál 20 m. mázsa répája és felső szénás kertben 1 kazal polyvája van eladó. Hoffer testvéreknek inokapusztai birtokán 36 vontató széna és nagyobb mennyiségű tuskója van eladó. Tuda­kozódhatni Német Móricz Nyíl utcza 2. sz. lakásán. Babot, köleskását vesz Győrfí József fűszerkereskedő. Egy fejős tehén 5 napos bor­júval eladó. Megtekinthető Ternyák Ferencz malmánál. Bejáróleányt vagy asszonyt úgyszintén egy írni olvasni tudó ügyes 15—16 éves fiút felfogad Ozurda Vilmos gyógyszerész. Keresztes Lajos füzesi tanyáján január hó 11-ón önkéntes árverésen nagyobb mennyiségű akáczfát ad el. Ugyanott szalmája, polyvája és kuko- ricza szára ottani megetetósre jó­szágnak jó helylyel eladó. Varga Sándor Kisfaludi utcza 44. sz. házában egy 2 szobás lakás esetleg üzlethelyiségnek is azonnal bérbe kiadó, a városi 1. sz. hus- csarnokban mindenféle hús olcsó árban ismét kapható. Kéri a közönség pártfogását. Szombathi József borbély és fodrász tudatja, hogy a Kolozsváry- féle bazár épületből üzletét női haj­munka és illatszer raktárral kibővítve f. hóban, de legkésőbb február 1-ig Stimákovits István ref. templommal szemben levő házába helyezi át. Kéri a közönség párfogását. LEGÚJABB! Táviratok a miniszterel­nökség sajtóosztályától. Tizenkétezerhatszáz orosz hadifogoly. Budapest, január 4. Hivatalos. Makacs harcokban, melyek Gorlicétől délre fekvő területen legmostohább időjárási viszonyok között folytak le, derék csapataink egy fontos magaslat birtokbavételével további események számára kedvező alapot biztosítottak. Kárpátokban nincs változás. Felső Ung völgyében csak kisebb ütközetek folynak. Karácsonyi időszak alatti harczokban északi hadszíntéren 37 tisztet és 12.698 főnyi legénységet fogtunk el. A német hadvezetőség jelentése. Berlin, január 4. Nagy főhadi­szállás jelenti nyugati hadszíntérről: Többé-lievósbbé súlyos tüzérségi har­coktól eltekintve, arcvonalon általában nyugalom uralkodott, csak Thann mellett Felső-Elszászban fejtett ki az ellensógélénkebb tevékenységet. Senn-* haimtól nyugatra fekvő magaslat ellen intézett ellenállhatatlan tüzelés után sikerült az ellenségnek az esti órákban a magaslaton összelőtt lövész­árkainkat elfoglalni és folytatólag a részünkről keményen védett, napokban többször említett Stainbach helységet és magaslatot heves szuronyharc után visszafoglaltuk. Steinbach helységért még folyik a harc. Keleti hadszíntér: Keleten a helyzet nem változott. Lengyelországban Rawkától keletre támadásainkat folytatjuk. Küldjünk prémet a katonáknak. Az uj polgári perrendtartás. 1915. január 1-én lépett életbe az uj polgári perrendtartás, amely mély­reható és sok tekintetben üdvös vál­tozást teremt Magyarország jogszol­gáltatása terén. A legfontosabb újítása a polgári perrendtartásnak az, hogy a szóbeli séget és közvetlenséget, amely ed- digelé csak a sommás eljárás alá és a járásbíróság hatáskörébe tartózó perekben érvényesült az összes, tehát a törvényszék hatáskörébe utalt pe­rekre is kiterjeszti. E szerint az itélőbiróság határozatának meghozatalát csupán azon előadásra és védekezésre fogja alapítani, amelyet a felek előtte előterjesztettek. A járásbíróság hatásköre tetemesen bővült azáltal, hogy az odatartozó perek értékhatárát a törvény 1000 K-ról 2500 K-ra emelte fel és egyes pereket az értékre való tekintet nélkül is a járásbíróság hatáskörébe utalt. Ilyenek pl. a bérleti és haszonbérleti viszonyból, a szolgálati szerződésből származó, továbbá azon perek, ame­lyekre nézve a járásbíróság hatásköre megfelelő okiratbsn ki van kötve. A 2500 K. értékhatár a váltó­perekre is irányadó és igy ezek 2500 K-ig szintén a járásbíróság hatáskörébe tartoznak. Természetesen a tárgyalás ezekben is szóbeli. A törvény a váltóperekre nézve meg­hagyja a kötelező ügyvédi képviseletet, minélfogva váltókereset csak ügy­véd utján indítható és a tárgyaláson is üggvédnek kell a felet képviselnie. A kötelező ügyvédi képviselet az 1000 Kt meghaladó egyéb perekre is megmarad. Ez esetekben is azonban a fél személyesen egyezséget köthet, a követelést elismerheti vagy arról lemondhat. A törvény életbeléptével megszűnik a budapesti kereskedelmi és váltó­törvényszék és az ide tartozott perek a budapesti kir. törvényszék hatás­körébe és illetékességéhez fognak tartozni, amelynél kereskedelmi szak­osztály létesül. A perrendtartás életbeléptetésére vonatkozó törvény értelmében a tör­vényszéknél folyamatban lévő perekre az eddigi eljárás marad alkalmazásban azzal az eltéréssel, hogy a per birói a járásbíróságnál folyamatban lévő perekre nézve azonban már a per- rendtartás szabályai érvényesek. A kereskedelmi miniszter rendelete a kis iparosokért. Harkányi János kereskedelmi mi­niszter leiratban értesítette az ország összes kereskedelmi és iparkamaráit, valamint az ipartestületeket, hogy a hadsereg mostani csizma és bakkancs szükségletét kisiparosok által akarja fedeztetni s hogy ezt a kívánságot lehetővé tegye, a kereskedelmi minisztérium a kisiparosokat ellátja, olcsó bőranyagokkal és pedig a jelenlegi árak feléért s az anyagot nemcsak készpénzfizetés mellett kap­hatják az iparosok a minisztériumtól, hanem jótállás mellett, leszámolásra is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom