Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-11 / 10. szám

március 11. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. 5 A Végső feladási idő kedd déli 12 óra A Magán hirdetései!. A Végső feladási idő kedd déli 12 óra A Kerekes Imre Bálvány utcza Birsalma krém 80 fillér. Birs­alma szappan 70 fillér. Birsalma púder 80 fillér, az egyedül megbíz­ható, ártalmatlan szerek az arcbőr ápolására. — Készíti Szekér József gyógyszertára (a posta mellett ) — Ugyanott kapható Rákóczy Erő-Sós- borszesz A kiskunhalasi állami csipke­iskolába 12—18 éves leányok állandó munkához jó fizetéssel felvétetnek. Ugyanott polgárnők könnyű magyar hímzéseket tanulhatnak, melyet jó díjazás mellett odahaza is végezhetnek. Gyenizse Gergely vadkerti ut mellett levő 5 kis holdas tanyás birtokát egészben vagy kisebb részle­tekben örök áron eladja. Szegni való nádja is van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Legdivatosabb úri és női divat- szövetek, posztók, vásznak, kanavász és egyéb mosó kelmék,, franczia déléinek, selyem és mosókendök és egyéb rőfösáruk legolcsóbban és leg­nagyobb választókban csak Ozunters- tein Vilmosnál postával szemben kapkatók. Borseprőt vásárol. У. kér. Bálvány utcza 4 sz. ház kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Tudakozódhatni Farkas Kálmán órásnál Gazdasági bankban levő üz­letében. Jeges József kosárfonó fűz­vesszőt keres megvételre. Elvállalja feliből is, vagy kész kosarakért be­cseréli. Kauc8uk és nádból készített finom kézi kosarak és gyermek ko­csik csakis nála szerezhetők be a legolcsóbb árért. Üzlete V. kér. Bálvány utcza 18 sz. Figura Pál vetni való árpát ad el. Egy engedélyezett csódört közhasználatra bocsájt. Tudakozódhatni Hunyadi utczai lakásán. Orbán D. Sándor Mélykúti ut 7 sz. lakóházánál 1 utczai lakás, 1 udvari lakás és 1 pincehelyiség Szentgyörgy naptól kezdve bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. III kér Vitéz utcza 7 sz. alatt 8 szobás lakás azonnal több évre kiadó. Ugyanott egy bútorozott szoba is van kiadó és kosztosok felfo­gadtatnak. Tudakozódhatni a hely­színén. Babó Sándor asztalos Natkai sziget mellett levő 20 Kapa szőlőjét lakóházzal öröí áron eladja. Németh Jánosné Mélykúti út­ban levő lakóházát örök áron eladja. Ugyanott Szentgyörgy naptól kezdve pedig egy külön kis lakás kiadó. Tudakozódhatni Gyenizse Antal te­metkezési vállalkozónál. 12 sz. lakóháza eladó. Babenyecz Balázsnak Tajó pusztán egy alig használt 17 soros vetőgépe van eladó. Megtekinthető a helyszínén. HOFFMAN MIHÁLY ÖZVEGYE jó nevű lakásberendezési vállalatát Szabadkán ne mulassza el senki sem megtekin­teni, mielőtt butorszükségletét beszerzi. — Ar és elsőrendű minőség tekinte­tében nagy előnyöket nyújtó, 40 éve fennálló szolid czég. Schönfeld Erzsiké női kalap díszítő tudatja a hölgyközönséggel, hogy március l én Kossuth utcában, Hováncsek féle házban egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő női kalap termét megnyitotta, hol állan­dóan nagy raktárt tart a legdivatosabb kalapokból. Alakításokat és díszítése két a legdivatosabban és jutányos árban elvállal. Kéri a hölgyközönség pártfogását. Ternyák Ignácz Besnyei te­lepen levő 90 n. öl házhelyét eladja. Tudakozódhatni Toldy utcza 12 sz. a. Obermann János Jókai utcza 19 sz. lakóházát, 854 n. öl felső fekete földjét, 598 n. öl felsőszigeti földjét és Darányi János szomszéd­ságában levő 4 V* kapa szőlőjét örök áron eladja. Tudakozódhatni Eötvös utczai czipész üzletében. Pörkölt kávé szükségletét Schön Vilmos fűszerkereskedésében szerezze be, ahol mindennap friss pörkölést kaphat. özv. Kuti Szabó Sándorné I. kér. Vadkerti ut 1 sz. alatt lévő lakóházát nagy kerttel és fejetéki 200 n. öl veteményessót örök áron eladja Tudakozódhatni nevezettel fenti lakásán Fizetéses leányt varrodájába felvesz Bori Juliska varrónő. A fa és á szőlő permetezéshez kecskeméti kónmáj 1V, kg. csoma­gokban kapható Weisz Tóbiásnál a ref. temető mellett. Tallér Antal asztalos mester száraz vastag diófa deszkát keres megvételre. Akinek ilyen van, jelent­kezzen Kálvin téri házánál. Gál Lászlónak Mélykúti útban levő műhelyében egy jó igás kocsi egy szekér és 2 vaseke van eladó. Egy csukott hintó eladó. Megtekinthető Körösi János kocsi- fényezőnél postával szemben. Kereskedő tanoncnak jó házból való fiú azonnal felvétetik Győrfi József lűszerkereskedésében Kiskun­halason. özv. Földvári Istvánná I. kér. Zrínyi utczai lakóházát eladja. Id. Topán József örökösei 2 V» láncz eperjesi szántóföldjüket és Hunyadi utczai lakóházukat eladják. Tudakozódhatni Szecsödi Sándor meg­bízottnál. A Bessenyei telepen a Károly utczában két ház és a Kereszt utcza mellett négy telek eladó. A feltételek megtudhatók a Gazdasági Banknál. Orbán József VII. kér. Tó utcza 7 sz, lakásán egy lakás Szent.- györgy naptól kezdve bérbe kiadó. Szecsödi Sándor több alig használt vetőgépet és ekéket és más gazdasági ezközt ad el jutányos áron. Tudakozódhatni Bátori utczai lakásán. Gál István és társai alsó­kisteleki 98 hold tanyás birtokukat, továbbá Modok Sáudor-féle bodoglári 800 hold birtokukat és városi lakó­házukat örök áron eladják Tuda­kozódhatni Gál István tanítónál. Aki köhög, rekedt, vagy hu- rutos, használjon kárpáti fenyő mell ezukorkákat. Kapható Mikes Ferencz gyógyszertárában Halason, Fő utcza Hordós Benőné kiskunmajsai lakos Dobó telepen levő 980 n. öl herés földjét örök áron eladja. Vevő nem jelentkezése esetén a nyári termés is eladó. Tudakozódhatni Kis- kunmajsán Sipos Szabó Jánosnál Csárda utcza 1244 sz. házánál. Tanuló leányok felvétetnek Juhász Kató női-ruha varrodájába, Kinizsi utcza 3 sz. alatt Van szerencsém a nagyérdemű hölgy közönség becses tudomására adui, hogy VI. kér. Kinizsi utcza 3 sz. alatt angol és iranczia női szabóságot kezdtem. Készítek a leg kényesebb igényeknek megfelelő angol costümöket és aljakat, női felöltőket és mindennemű franczia ruhákat a legújabb divat szerint. Midőn még pontos és szolid kiszol­gálásomról bieztositom, maradok szives pártfogást kérve mely tiszte­lettel Fodor László női szabó Babenyecz Os. Mórnak Tajó pusztán egy alig használt 17 soros vetőgépe vau eladó. Megtekinthető a helyszínén és tudakozódhatni Himző utcza 28 sz. alatt. Deutsch Ferencz géplakatos tisztelettel tudatja a géptulajdonosokkal és gazdákkal, hogy gépjavításokat és cséplést elvállal. Egyben tudatja, hogy műhelyét március 30-án Kossuth utca 6 sz. alá, volt Hováncsek-féle házba fogja áthelyezni. Egy jó családból való fiút tanoneznak felfogad. Komlós Lajos Vörösmarty utcza 95 sz. lakásán egy ingyen lakást fuvarosnak Szentgyörgy nap­tól kiad Kun T. Antalnak Bálvány utcza 7 sz. lakásán 3 hektó bora és akáczfái vannak eladók. A polgári leányiskolánál 2 tanterem lesz a nyár folyamán újra padlózva. Vállalkozni akarók aján­lataikat márczius 22-ig a ref. egyház pénztárnoki hivatalához adják be. Gál Lajosnak Kisfaludi utcza 3 sz. házánál takarmány répája van eladó. Kocsi István VI. kér. házánál egy külön álló lakást Szentgyörgy naptól kezdve bérbe kiad. Matkó Pál II. kér. Homok utcza 5 sz. lakóházát eladja. A 48-as körrel szemben a régi Kémery-féle Eötvös utcza 19 sz. ház eladó. Bővebbet Fischer Jakabnál. Bohoska testvérek kiskunmaj­sai 18 hold ingatlanukat, mely áll 13 hold szőlő, 2 hold komló és 3 hold szántóföldből, tanyaépülettel, kedvező fizetési feltételek mellett el­adják. Felvilágosítással szolgái özv. dr. Pázsit Pálnó Kossuth utca 9 sz. Id. Bubin Mihály I. kér. Zrínyi utcza 35 sz. lakóházát, I. kér. Szécsónyi utczai fél hold és 200 n. öl szőlő és gyümölcsös békéikét és Rédei István szomszédságában levő ipari szőlőjét örök áron eladja. Tuda­kozódhatni lenti lakásán. Földvári László I. kér. Kis­faludi utczai lakóházát eladja. 700 kéve nádja és polyvája is van eladó. Bugyi Antalné füzesi 2 láncz szántóföldjét eladja. Tudakozódhatni VII. kér. Dugonics utca 8 sz. házánál. Csapiár Lajos Fő utcza 78 sz. lakóházát eladja. Hrabovszki János Bessenyei telepi lakóházát eladja. ifj. Szabó József öregszőlőbeli 7 kapa szőlőjét eladja. Tudakozód­hatni V. kér. lakásán. Hatházi Sándor Kisfaludi utca 17 sz. házánál egy három szobából álló lakást Szentgyörgy naptól bérbe kiad. Fejetéki veteményese, műúton aluli szőlője eladó. Felsőszállási herósét nyári használatra kiadja. Tudakozód­hatni gimnáziumban levő lakásán. Rafaj Imre Csillag városi há­zánál egy szobás lakást bérbe kiad. Török István 3 láncz szántó­földjét eladja. Tudakozódhatni Barina telepi hizlalójánál. © a 6o © 3 r. □ N aerp N о c © c© © □ □ □ □ □ □ _ □ 3 □ osQ 3 □ i PRAGER vasáruházában Halason. Ш !□ Le U □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a Vetőgép páratlan sorú : § 13 soros 300 K, 15 soros 320 K, 17 soros 350 К □ □ Vetőgép páros sorú: Q§ □ 14 soros 400 K, 16 soros 420 K, 18 soros 450 К ­leZURDA VILM6S MP SS ЖЖ li 5.::? gyógyszertárának (Kiskunhalas) Щ KÜLÖNLEGESSÉGEI: Ц Az alant felsorolt készítmények mind felülmulha- tatlan tökéletességben kerülnek forgalomba Hí Arcz Tündér krém . P— К Kéz Tündér szappan 70 f. Uoj Tündér hajolaj... 70 f. ___! Tündér hajszesz 1'60 К Bajusz I HázlSZer IóEsS' É sok betegség üvegje 30 fillér, Ш ellen 1 k.10f. 2k.20f. Bőrfinomitó SSLit kiállításban s a hírneves Kurucz Й1 ac fphpritn jó minóségben bajuszpedrő.20 f. ® ea iuioi uu , 80 1штшшшштшттт»тттшшшт\

Next

/
Oldalképek
Tartalom