Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-12-30 / 52. szám

ív ч XIV. évfolyam 52. szám. Kiskun-Halas 1914 december 30. Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................... 6 kor. | Vidékre ........... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45H1L Magánosoknak 60 fül. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületébe^« Hivatalos hirdetések. A város tulajdonát képező fehértói gyümölcsös kert harmados használatra 6 évre leendő kiadása tárgyában nyilvános pályázat tartatik és annak határidejéül 1915. évi január 15-ének d. e 12 órája tűzetett ki. A pályázati kérvények az iktatói hivatalba adandók be s a feltételek a főjegyzői hivatalnál tudhatók meg. A városi bikaistállónál levő trágya január hó 4-én, hétfőn d. e. 9 órakor nyilvános árverés utján el fog adatni. A mintakerti gazdasági nép­iskolához éves családos kapás felfo gadtatik, aki a tehén ápolásban és a fejésben is jártas. Jelentkezni lehet a városgazdái hivatalban. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) Kémeri Benő egy külön utczai bejáratú két szobás lakást irodának, vagy üzletnek, azonkívül egy búto­rozott szobát is bérbe kiad Felső- szállási 5 hold szőlőtelepét gyümöl­csössel eladja. Tudakozódhatni Harmat utcza 2. sz. lakásán. Baki Gedeon fehértói birtokára akáczfa kiásására embereket keres. Jelentkezhetni lehet a helyszínén, hol ráta számra akáczfát ad el. Horváth ZsuzsánnánaklII. kér. Vörösmarty utcza 2. sz lakóházánál 3 hektó rizling és kövidinka bora és nagyobb mennyiségű pálinkája és füzesi tanyáján 1 boglya szénája vau eladó. Simony Sándorné felsófehér- tói szántó és legelőből álló tanyás birtokát 2 hold szőlővel bérbe kiadja, 'udakozódhatni II. kér. Kórház utcza 1. sz. lakóházánál, hol egy külön ió lakást azonnal bérbe kiad. '/P 'i;gler Imre szabó tudatja a jéggel hogy lakásán Szép utcza alatt mindenféle ruha tisztítást bállal. Szakszerűen vegyileg tisztit enta, rozsda, vörösbor és zsirpecsétet. Javításokat és vasalásokat olcsón eszközöl. Kívánatra házhoz elmegy a ruhákért. Kéri a közönség párt­fogását és egyúttal boldog újévet kíván a közönségnek. Papp Zoltán Juhász V. Imre ai haszonbérelt birtokára egy fi kertészt felfogad. Tudakozód- helyszinén. T MIHÁLY ÖZVEGYE rendezési vállalatát ;tekin- szerzi. >kinte- 0 éve )mba lakás l’uda­mga éréit ■érbe tcza Mindennemű nyomtatványt szakszeiű és ízléses kivitelben, elő­nyös árak mellett készít P rág er F e r e n c z könyvnyomdája, Halas. Dr. Kiss Dezsőnek Füzes pusz­tai tanyáján 22 drb vágni való 6 hetes malacza van eladó. Tuda­kozódni lehet Felső Nádor utca 10. Váczi Lajosnénak Füzesen nagyobb mennyiségű takarmány ré­pája van eladó. Tudakozódhatni Nagy Oz. Antal Jókai utczai házánál vagy a helyszínén. Kovács Sándor kosárfonó ér­tesíti a közönséget hogy Piactér (Va- nyur házban) levő kosár üzletét hadba vonulás miatt, lakására Hunyadi utcza 43 sz. alá helyezte át, ahol raktáron tart gyermek kocsikat, utazó kosarakat és minden e szakmába vágó kosár árukat. Nádszók befouást, javításokat és rendeléseket elvállal. Fűzvesszőt megvételre keres. Kéri a közönség pártfogását. A régi járásbíróság udvarán levő melléképület jutányos árban eladó. Tudakozódhatni özv. Pressbur- ger Ferenczné üzletében. Sere Istvánnak Nádor utczai házánál egy lova és tráflrváia van eladó. Mindennemű katonai felszere­lések úgy mint lópokróezok, flanel ta­karók, bakancsok, hósapkák, lábszár­védők, téli kötött kabátok, ingek, nadrágok valamint újévi aján­dékok, diszmű, játék, cukorkák és élővirágok jutányos árban kaphatók Goldgruber Armiu nagy áruházában városháza épület. Egy lakás szolgálatért ingyen kiadó. Tudakozódhatni Alsótemplom tér 5. sz. alatt. Egy háromszobás lakás hozzá­tartozó mellékhelyiséggel Szekulesz Péter kereskedőnél azonnal kiadó. Mészáros Imre ajánlkozik há­zakhoz böllérnek. Található III. kér. Vitéz utcza 8. szám alatti lakásán a munkapárti kör közelében. Kukoricza szára is van eladó. Katonai meleg alsó ruházat, elsőrendű minőségben is kapható a Harisnya Áruházban (Jóba ház, Piac tér) mig a készlet tart. özv. Szecsödi Istvánná Vásár­téri házánál egy szoba és konyha melléképülettel újévtől kezdve azonnal kiadó. Tudakozódhatni fenti helyen. özv. Nagy Kálmánná tudatja a közönséggel hogy Király utcza 2 sz. alatti üzletében kész férfi ruhákat olcsón elad. Kéri a közönség párt­fogását. Egy külön bejáratú utczai bútorozott szobája azonnal kiadó. özv. Búza Istvánná felsőátjáron levő szőlőjét örök áron eladja. Tuda­kozódhatni Szalai K. Imrénél Alkot­mány utcza 2. sz. alatt. A zab legmagasabb ára. A zab legmagasabb ára az egész ország területére súly minőségre ▼aló tekintet nélkül m. mázsánként 24 korona, amely magában foglalja a rakodó állomáshoz való szállítás költségeit is. Aki e tilalma* meg­szegi kihágásért 15 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. LEGÚJABB! Táviratok a miniszterei nökség sajtóosztályától. Visszavert orosz támadások. Budapest, december 28. A Dukla szorostól északra csapataink az oro­szok támadása elől a kárpáti hegyta­rajhoz közelebb fekvő állásokba tértek ki. A Biala és a Danajecz között a Zakliczyntől északkeletre fekvő terü­leten az ellenségnek igen heves támadásait visszavertük. Az észak­keleti harcztéren arczvonalunkon egyéb jelentősebb esemény nem történt. Délen egyes határszéli csatáro­zásoktól eltekintve, teljes nyugalom uralkodott. A szerbek a zimonyi hidat ismét felrobbantották. A németek sikeresen támadnak. Berlin, december 28. Nagy főhadi­szállás jelenti: Nieuportnál az ellen­ség támadási kísérleteit minden siker nélkül ismételte meg. Közben a ten­ger felől tüzeléssel támogatták a mely nekünk káit nem okozott, de Wes­tende néhány lakosát megölte és meg­sebesítette. Meghiúsult az ellenségnek St. Geórges major ellen intézett egy támadása is amelyet hivatalos jelen­téseiben birtokában levőnek tüntetett fel. Yperntől délre elfoglaltunk egy ellenséges lövészárkot, mely alkalom­mal nehány tuczat fogoly jutott ke­zünkre. Arrastól északnyugatra az ellenségnek több erősebb támadását visszavertük. Verduntól délkeletre szintén minden eredmény nélkül ismételte meg támadásait az ellenség. Épp oly kevés eredményt ért el ab­ban a törekvésben, hogy a Sennhe- imtöl nyugatra fekvő azt a magasla­tot, a melyért tegnap küzdelem folyt, visszahódítsa. Kelet-P Oroszországból és Lengyel- országból, valamint a Visztulától északra fekvő területen nincs semmi újság. A Visztula balpartján támadá­saink a kedvezőtlen időjárás ellenére is tovább fejlődnek. Sebesült halasiak. Városunk fiai alaposan kiveszik részüket a harcokból. Majdnem mind­egyik veszteségi kimutatásban buk­kanunk halasiakra, akik a hazáért harcolva szereztek sebet. Újabban a következők sebesültek meg : Vőneki János, Miklovics Benő, Darányi Mihály, Benedek Lajos, Oláh Lajos, Téglás István, Vörös János, Farkas Lajos, Faragó József, Szanyi Ferencz, Vörös T. Károly, László K. Béni, Modok József, Fehér Mihály, Nagy A. Imre, Nagy L. Imre, Kiss János, Farkas Sándor, Orbán Imre, Spitzer Géza, Bogdán Pál, Tomány János, Szabó R. Sándor. A kolerát kiskundorozsmán megállapították. Mint lapunkkal a halasi rendőrka­pitányság közli a szomszédos Kis­kundorozsma községben a kolera be­tegség egy esetben megáiiapittatott. — Jó lesz vigyázni, hogy váro­sunkba be ne hurczolják 1 Képviseli! Halason. Hegedűs Kálmán orsz. képviselő f. hó 23-án reggel 9 órakor városunkba érkezett. Még a délelőtt folyamán megláto­gatta Silling Ede polgármestert, akivel együtt végig járta a Bessenyei házban, a Függetlenségi körben, a Munkapárti körben, a Polgári Olvasó körben, az Ipartestületben és az Önképző körben levő kórházakat. Láto­gatása után a polgármester lakására ment, ahol kifejezte őszinte köszö­netét azért a buzgóságért, amellyel a város lakosai áldozatkészségüknek annyi tanujelót adják és elragadtatá­sának adott kifejezést a halasi nők fáradhatatlan tevékenysége fölött. Aznap este ellátogatott az Úri Kaszi­nóba, ahol a kaszinó tagjaival a halasi viszonyokról elbeszélgetett. Másnap délelőtt az összes kór­házak központi irodájában megjelent, ahol Silliug Edéué és LosChitz Sándorné elnöknők fogadták, akiknek a képviselő a sebesült katonák részére 100 koronát adott át és elismeré­sének és köszönetének adott kifejezést a látottak fölött. Képviselőnk a délutáni személy- vonattal visszautazott Budapestre. A ÉfüülMraa. Az 1887., 1888., 1889. és 1890. években született és legutóbb beso­rozott nópfölkfliőknek január 16-án be kell vonulniok. A rendeletet Silling Ede polgár- mester is megkapta, mely a követ­kezőképen szól: A népföl kelésre kötelezetteknek általános behívása folytán az 1914. évi 20.000/eln. szám alatt kibocsátott hirdetménynyel mind­azon népfelkelésre kötelezettek, akik az 1887., 1888 , 1889. és 1890. évben születtek és az 1914. évi november 16-tól december 31-ig terjedő időben megtartott népfelke­lési bemutató szemlén, vagy a későbbi utóbemutató szemlén, népfelkelés) fegyveres szolgálatra alkalmasaknak találtattak, fel­hivatnak, hogy a népfölkelési igazolványi lapon feltüntetett magyar királyi honvéd- kiegészitő, illetőleg cs és kir. kiegészítési kerületi parancsnokság székhelyére 1915. évi január 16-án népfelkelési tényleges szolgálatra bevonuljanak. Ugyancsak 1915 január 16-án bevonulni tartoznak a népfölkelési igazolványi lapon feltüntetett honvédkiegészitő, illetőleg kie­gészítési kerületi parancsnokság székhelyére azok a fel nem mentett 1894, 1893., és 1892 évi születésű népfelkelésre kötelezettek is, akik a népfölkelési bemutató szemlén alkalmasoknak osztályoztattak és bármely okból eddig be nem vonultak. A népfel- Kelési igazolványi lappal el nem látott ezen népfelkelésre kötelezettek közül a magyar honosok a tartózkodási hely szerinti honvéd­kiegészitő parancsnokság, az osztrák honosok pedig a tartózkodási hely szerint es. és kir. kiegészítési kerületi parancsnokság szék­helyére tartoznak bevonulni. Az 1915. évi január 25-én és 26 án tar­tandó népfelkelési bemutató szemlén meg­vizsgált és alkalmasnak talált népfelkelésre kötelezettek közül azok, akik az 1915. évi január 16-án bevonuló népfelkelésre köte­lezettek évfolyamába tartoznak, népfelkelési tényleges szolgálatra azonnal visszatartatnak. Azok a .behívott népfelkelésre kötele­zettek. akik a kitűzött határidőre és helyre be nem vonulnak, kaihrtalommal vezettet­nek elő és a katonai behívás iránt tanúsított engedetlenség megbünte éséről szóló 189!>. évi XXI törvénvezikk 4. §-a értelmében két évig terjedő börtönnel bűntetteinek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom