Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-12-16 / 50. szám

S KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE december 16. Leple a fontos. Nagy lopás történt az elmúlt héten Halas és Szabadka között. A lopásról az alanli tudósítást vettük : F hó 8-án Décsis Mihály szom­bathelyi lakos Újvidékről üzleti ügyben Budapestre utazott, ügy Halas felé észrevette, hogy egy ismeretlen tettes sárga angol bőr kézitáskáját ellopta, amelyben egy arany zsebóra, egy arany pecsét gyűrű, karkötők, igazg)öngyök, kötvények, sorsjegyek és egy 10.000 koronáról szóló Pesti Magyar Kereskedelmi Bank újvidéki fiókja által kiállított betétkönyv volt Décsis Halason a vonatról leszállt, bejött a rendőrségre 8 az ismeretlen tettes ellen megtette feljelentését. Elmondta, hogy a lopás valószínű leg Halas mellett történt 8 gyanúja nincs senkire. Rendőrségünk a nyomozást rögtön megindította s a lopásról a budapesti főkapitányságot táviratilag értesítette. A megindított nyomozás szeriut valószínűleg a lopást, Décsissel egy kupéban utazó, fekete ruhába öltözött asszony követte el. Ujahlt sebesültek érkeztek. Deczember 14-én Szabadkáról 72 sebesült katona érkezett városunkba. A sebesülteket a Bessenyei házban és a Polgári Olvasó körben levő kórhá­zakban helyezték el. Befejezték a vidéki népfelkelők sorozását. A vidéki 24—36 éves népfölkelők sorozása december hó 10-én váro­sunkban befejezést nyert. Az utolsó 2 napon a még Kiskőrösről jelent­kezett 318 népfölkelőbői 255, Ne- mesoádudvarról jelentkezett 87 népföl­kelőbői 67 és Bócsáról jelentkezett j 105 népfölkelőbői 89 et talált alkal- í inasnak a sorozóbizottság. Nem lesz érdektelen, ha közöljük, hogy a sorozásra 46 községből jöttek városunkba és a jelentkező 6004 nóp- fölkelőből 4528 vált be katonának. Minden idegent be kell jelenteni. A rendőrhatóság még f. évi augusztus 9-én közhírré tette, hogy am kir. Ministérium 5735. M. В sz. rendelettel a feliépet háborús viszonyokra tekintettel elrendelte, hogy a szállásadó vagy megbízottja minden kül­földi vagy belföldi egyént, aki nála bármely rövid időre megszáll akár ingyen, akár el­lenértek fejében, állandóan vagy ideiglenesen bérlőként, rokonság, szolgálat vagygmunka- viszony czimén avagy bárminő más címen részesül szállásban, a hatóságnál bejelentő lapok felhasználásával bejelenteni köteles. Á bejelentési kötelezettség az érkezésre és távozásra egyaránt kiterjed. Be kell jelenteni azokat is, akik 3 hónapnál rövidebb idő óta itt tartózkodnak. Nyilvános szállóhelyek tulajdonosai, kezelői kötelesek a megszállótól a bejelentés adatait tüstént megélkezése után beszerezni és mind az érkezésről mind a távozási éi szóló bejelentést naponként kétszer megtenni. Más szállásadó vagy megbízottja a bejelentést legkésőbb a megérkezést vagy eltávozást követő napon reggel 9 óráig köteles megtenni, az érkezést lehetőleg az eltávozás előtt kell bejelenteni. Az érkezés és távozás bejelentését, ingyen szolgál­tatandó bejelentő lapokon kell bejelenteni, mely bejelentő lapok a rendőrkapitány­ságnál a közönség rendelkezésére állanak és a bejelentés a rendőrbíztosi szobában eszközlendő. Miután tapasztalja a kapitányság, hogy a közzététel daczára a városba érkezők a szállásadók részéről minden esetben nem jelentettek be, figyelmeztetnek tehát a szállásadók, akik a náluk megszállt idege­neket be nem jelentik, az 1912. évi LXIII. tör. 6. §-ában foglalt rendelkezéshez képest 2 hónapig terjedhető elzárással és 600 ko­ronáig terjedhető pénzbüntetéssel biintettetik. Újabb kolerarendelet. A kolerafertőzósek, bár jelenté­kenyen csökkentek, de azért a vesze­delem még mindig komolyan fenyeget. A védekezés érdekében a belügy­miniszter újabb rendeletet intézett a vármegyékhez,úgy Pestvármegyéhez is Kitüntetett halasi hadnagy. A király elrendelte, hogy az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül Kolozsváry Kiss Ferencz 30. népfölkelő ezredbeli hadnagynak a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassák. Uj közjegyző. Az igazságügyminiszter Tegzes Gyula dr. volt halasi közjegyzőhelyettest Módosra közjegyzőnek nevezte ki. A vármegyei tisztviselők mandá­tumának meghosszabbítása. A képviselöházban november hó 30-án hozott határozat értelmében, a kormány által benyújtott törvény- javaslat alapján, tekintettel a háborús viszonyokra, — a vármegyei tiszt­viselők mandátumát 1916. év végéig meghosszabbiUtták. A főkapitány rendeletéi. Szeker Pál rendőrfőkapitány 7687/ 1914. rk. sz. alatt rendeletet bocsáj- tott ki. A rendelet kötelezővé teszi a Helyi Értesítő 49. számában meg­jelent „Legyen élvezhető a kenyér“ és a „Gabonaárak megállapítása Halason“ cztmü czikkeinket, a mely a minisz­térium rendelete alapján az eladásra szánt kenyér készítését és forgalomba hozását szabályozza, valamint a ga­bona árakat megállapítja. — E rendeletek ellen deczember 6 tói számított 8 nap alatt lehet felebbezni a vármegye alispánjánál. Orvosok behívása. Dr. Franki Áron és Dr. Steiner Ignácz orvosokat f. hó 10-ére Bnda- pestre rendelték fel „népfölkelő or­vossá leendő kijelölés és szolgálat képességüknek megállapítása végett,“ bol mindkét orvost alkalmasnak találták. Dr. Franki Áron egyelőre bizonytalan ideig a kiskunhalasi sebesült katonáknál teljesít orvosi szolgálatot, Dr. Steiner Ignácz pedig Budapesten. A Galicziába küldött csomagokat nem árverezték el. Dr. Gaál Gyula árvaszéki ülnök értesíti a lakosságot, hogy azon riasztó hir, mely szerint a katonai munkások részére Galicziába küldött csomagokat Budapesten elárverezték volna, nem felel meg a valóságnak, sőt a 30-ik nópfölkelő parancsnokság 1150/1914. sz. átirata szerint ezen csomagokat rendeltetési helyükre fogják juttatni. A Gazdakörből. A Gazdakör elnöksége felkéri tagjait, hogy 1914 évre járó tagsági dijukat vasárna­ponként délelőtt fizessék be. Akik rézkénpor szükségletüket a Gazdakör által akarják be­szerezni, azok a szükséglendő mennyiséget jelentsék be Paezolay Győző gazd. titkárnál, mivel az Aschenbrandt-féle rézkénpor biz­tosítást csak deczember hóban lehet eszközölni. Megnyíló pusztai iskola. A bodoglár-pusztai iskola a mai napon megnyílott, miért is figyelmezteti az állami iskola gondnoksága a Bodog- láron lakó szülőket, hogy tanköteles korú gyermekeiket büntetés terhe mellett az iskolába azonnal írassák be. Adományok A munkapárti körben elhelyezett kórházba ajándékot küldtek a héten : Becze Benőné 1 kosár almát, 2 liter tejfelt. Borbás Imréné 2 liter pálinkát, 10 liter tejet. Ifj. Vájná Sándornó 1 kanna tejet. Somogyinó 10 tojást, 1 kosár almát, 1 nagy üveg savanyu paprikát. Ador Sándorné 5 üveg paradicsomot, 8 liter bort. Tulit Petemé 3 üveg paradicsomot, özv. Babó Sándornó 2 kgr. levestésztát, 1 kosár almát. A helyi segítő bizottság vezetője ez utón is köszönetét mond Kohn Lipót kereskedőnek, ki újévi naptár és ajándékok megváltása czimén 50 ! koronát fizetett be a helyi segítő I bizottság pénztárába. Vivóverseny. A gimnázium vívni tanuló ifjúságának vivóversenye e hó 17 én, csütörtökön délután 5 órakor lesz a tornateremben. A legnemesebb, magyar sport iránt érdeklődő közönséget a tanárikar tisz­telettel meghívja. Belépődíj 50 fillér. A jövedelmet szegény fiuk vívó fel­szerelésére és katonák karácsonyi ajándékára fordítja a tanárikar. A dohánybeváltás ez évben is, úgy mint előző években, az egész országban az eddig mű­ködött dohánybeváltási állomásokon fog megtartatni. A törvényből. A halasi járásbíróság Vájná Benő 53 éves napszámos halasi lakost becsület­sértés vétsége miatt 50 korona pénz­büntetésre, átváltoztatható 5 napi fogházra Ítélte. Megsebesült halasi katonák. Schön Vilmos kereskedő és Móczár Gyula építész a Száván egy hajó­robbanás alkalmával megsebesültek. Mindkettőt a halasi katonai kórházban ápolják. A hadifoglyok foglalkoztatása. Közgazdasági állapotainkra jelenté­kenyen kiható rendeletet bocsájtott ki a belügyminisztérium a főispánokhoz, a hadifoglyok munkáltatására vonat­kozólag. Hadifoglyoknak munkásokként való alkalmaztatása iránti kérelmek a főispánokhoz nyújtandók be, a hon­védelmi minisztériumhoz cimezve. A főispánok vólemónyes jelentésével ter­jesztetnek fel a kérvények. A tárgya­lás alapjául elfogadott kérelmek elbí­rálásánál pedig nem csupán közbiz­tonsági, hanem közegészségügyi és gazdasági tekinteteket is figyelembe kell venni, hogy a hadifoglyoknak munkásokként raló alkalmaztatásával, a vidékenként föllépett munkahiány folytán a hazai munkások kárt ne szenvedjenek, illetve ez által a hely­ben szokásos napszám a munkások kárára mesterségesen le ne szállit- tassék. Lapunk múlt heti számában közölt adományokat a sebesült katonák részére nem Kmeth Imréné, hanem Kmeth Sándornó adta. Követésre méltó példa. Keresztes József vendéglős újévi aján­dékok s naptárak megváltása cimén 50 koronát adományozott a háborúban elesett helybeli katonák hátramaradt szegónysorsu gyermekei részére. Megsebesültek. Mint velünk közük a halasiak közül Weisz Vilmos és Berki Károly meg­sebesültek. — Utóbbi már meg­gyógyult. Rendőri hírek. Mózer Ferencz 29 éves haszonbér­lőnek a városunkban működött katonai bizottság november hó 18-án 3 lovát hadi célra besorozta és elvitte. Pár nap muiva a bizottság ismét beso­rozott két lovát s mivel ezen két lovát hatósági felhívásra elő nem állította, 60 korona pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 4 napi el­zárásra ítélte a rendőrség. — Nagy S. Benő 59 éves napszámos kiskun- halasi lakos f. évi deczember hó 13 án délután a városháza melletti téren részegen közbotrányt okozott, ezért 10 korona pénzbüntetést kapott. Albert M. Sándornó szül. Nemes Mátyási Juliánná süülésznő, mivel egy nála több napon tartózkodott mélykúti lakosnőt, a szabályok értel­mében a rendőrkapitányságnál beje­lenteni elmulasztott 10—10 kor. pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 2 napi elzárással lett büntetve. !! Használjunk hadisegély postabélyeget!! Ё kátéinktól megszökött ló. Szinte hihetetlen dolog történt városunkban. Egy halasi iakosnak a legutóbbi reqvirálásnái elvitt lovai közül egy gazdájához visszaszökött. Az érdekes esetről a következőket jelenthetjük : Szabó Mátyás Fehértó pusztai lakosnak f. évi november hóban 4 lovát sorozta be és vitte el a honvódágyus ezred. Ugylátszik, az egyik megunta a katonai életet, a hazai zabra gondolt s valószínűleg csak az ágyu-rudtul búcsúzva el, meg­szökött, s volt gazdájához hazajött. F. hó 13 án vasárnap virradó éj­jelen Szabóók erős dörömbölósre ébredtek fel. Első pillanatban nem tudták eltalálni, ki lehet a késői látogató. Amikor azonban a zaj okát megnézni kimentek, a szökevény nyájas nyerítéssel fogadta őket, s ekkor ismerték fel a bű paripát. A szökevény ló, hogy honnan jött, nem tudják, lehet, hogy valamelyik harcztórről ugrott meg. A hatóeág a parancsnoksághoz megkeresést intézett, hogy mi történjék a szökevénnyel ? Reméljük, itthon marad ! Népesedési mozgatom — December 8. — december 15. — Születtek: Horváth István és Recskó Julián- nának Mária Viktória nevű leányuk. Paor Smolcz József és Lehóczki Etel­kának József nevű fiuk. Magyar Joachim és Matus Juliannának Miklós nevű fiuk. Hugyók Teréziának Margit nevű leánya. Vineze Lajos és Uri G. Etelkának Sándor nevű fiuk. Fodor Ferencz és Lantos Etelkának Ferencz uevü fiuk. Szombati József és Farkas Eszternek Ferencz nevű fiuk. Kis- kopárdi Károly és Oserkó Eszternek halva született fia gyermekök. Tóth Nagy József és Szálas Erzsébetnek Zsófia nevű leányuk. Paprika Benő és Komlós Teréziának Etelka Terézia nevű leányuk. Fodor István és Mé­száros Zsófiának Zsófia nevű leányuk. Meghaltak: Léder Ilona 3 napos korban. Dobó Menyhért 4 éves, özv. Vajda Imréné Albert M. Mária 58 éves, Ternyák Erzsébet 28 napos, Maráczi István 29 éves, Szerencsés Imre János 2 hónapos, Rulcz József 82 éves, Sztanity Mihálynó Racsmán Terézia 70 éves korban. Kihirdetett jegyesek: Árvái Vendel Wohl Eszter nagy­váradi lakossal. Egybekeltek: Orbán Gergely Barna Zsuzsánnával. Nyilatkozat. Tudatom a közönséggel, hogy atyám Ternyák Ferencz pénzbeli adósságot, hitelbeni bevásárlását ki nem fizetem és érte felelősséget nem vállalok. Kérem jelen kijelentésemet tudou.ásul venni. Kiskunhalas, 1914. december 14. Ternyák Ferencz. Mat MS. Ши. Kincses Kalendáriom, Nagy Mese naptár I. és II. kötet, Magyar Katonabarát, Szent Család, Szűz Mária, Lourdes, Soldatenfreund, Nagy fali naptár, Magyar Keresztyének naptára, Heti tömb, Tárcza naptár stb., — Képes könyvek és Ifjúsági iratok nagy választékban kaphatók : Präger Ferencz papir- és könyvkereskedésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom