Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-12-09 / 49. szám

december 9. KISKUN-HALA.S HELYI ÉRTESÍTŐJE 3 А Шоп nyomorultjai. Usora, november hó. • {Alkalmi munkatársunktól — le­vélben érkezett) Még félévvel ezelőtt vastag frlstgomolyagok szálltak a ké­ményekből az ég felé ; csattogtak, dolgoztak a gépek. Ma néma a gyár. A hatalmas kemencék üresen táton- ganak ; a gépek kerekei nem csi­nálják villámgyors forgásaikat. Csend van. De nem a halál, a pusztulás csendje ez. A régi munkát uj váltotta fel : a gyárból kórház lett. A háború betegeit reperálják itt. A hatalmas termekben hosszú sort alkotnak az ágyak : összesen nyolcz- száz. Állandóan telve vannak, mivel a Szerbiában megsebesültek egy része itt pihen meg; itt kötik be újra sebeiket. Éjjel-nappal szorgos munka folyik a termekben. Mindennap uj transport érkezik. A háború borzalmai itt tá­rulnak szemeink elé; csak itt lát- haijuk azokat a szomorú következ­ményeket, amelyekért azok felelősek, akik a háború magját elvetették, akik bennünket provokáltak. Sebesülésem következtében ide ke­rültem ; itt dolgozom teljes felgyó­gyulásomig, A fertőző osztályba kerültem, amely telve van. De nem is csoda! Hisz statisztikai kimutatások bizonyítják, hogy a háborús csapa­tokban több kárt okoz a betegség, mint a fegyver. E mellett szólnak az elmúlt idők háborúi is. így az 1877/ 78-iki orosz-török háború kaukázusi seregében a betegségben elhaltak száma 18'8°/0-kal több volt a fegyver által elhaltakénál. Igaz ugyan, hogy ezen szám nagyságát akkor a köz­egészségügyi intézmények kezdetleges volta okozta. Osztályunkon a legkülönfélébb be­tegek vannak. A typhus csekély számban fordul elő és a halálos ki­menetel nem gyakori. Általában véve az a tapasztalatom, hogy dacára annak, hogy gyakorta a legszeny- uyesebb vizet is megittuk, nem fertőztük meg magunkat a typhus bacillusával. Sohasem felejtem el, minő vizet fogyasztottunk még augusztusban Yisegrádon túl, egy magas hegyen. Egy pocsoja volt az egész vidék vízkészlete, amelyben vígan tanyáztak a környék varan- gyosai. Parancsnokunk posztot állított a nektár mellé s úgy őriztette. — Később aztán napokig csak gyü­mölcscsel táplálkoztunk. Mentesek maradtunk a typhustól. Pedig nem vagyunk japánok, akik tudvalevőleg immunitást bírnak a typhussal szemben. Kórházunkban húsz typhus beteg tartózkodik. Egy voltaképpen nem is beteg; csak a bacillusok tömegét hordozza magával, s anélkül, hogy rajta különösebb elváltozás volna _ észlelhető, fertőz. Annál több vórhasban szenvedő betegünk van. Ez a háború leggyak­rabban előforduló nyavalyája. Kimene­tele aránylag kedvező; legtöbbet megmentünk az életnek. Az ázsiai rém : a kolera is kép­viselve van. A betegek — csak három van — egy külön szobában vannak elhelyezve, közvetlenül az enyém mellett. Reményiem sikerül megmentenünk őket 1 Egy másik magányos, kicsiny szobában egy hozzánk áthelyezett, tulajdonképpen azonban sebesült vitéz fekszik. Hunyorgó, mosolygó arcki- fejezés tűnik mindjárt rajta szembe ; a hátraszegzett fej és az erősen össze- szoritott fogak. Ennek a vitéznek egy baktérium lopódzott a testébe, a szerb golyó nyílt kaput készített az úgy­nevezett Nikolaus-féle baktérium számára, amely mérget termel és az idegrendszert támadja meg. (Ugyan-e betegség végzett kórházunkbanNyegre Vazul nevezetű beteggel. Szerk.) Kínjai pokoliak ; táplálkozni nem tud. Legyen élvezhető a kenyér. A hivatalos lapban most jelent meg a kormánynak az a rendelete, mely az eladásra szánt kenyér készí­tését és forgalomba hozását szabá- j lyozza. Tulajdonképpen kiegészítése pz a röviddel ezelőtt megjelent liszt­keverési rendeletnek. Kiegészítése olyan iiányban, hogy a pékipar számára is kötelezően előírja a kevert liszt használását. A rendelet lénye­gesebb intézkedéseit itt közöljük : Búza- és rozskenyér előállításához csak egyfajta búza kenyórlisztet, egy-egy minő­ségű sima őrlésű búzalisztet, egységes mi­nőségű rozslisztet, a búzalisztek és rozs­lisztek keverékét, továbbá az előállítandó lisztkeverék összsulymeunyiségének 30°/o-át tevő árpaliszttel Keverve, vagy az előállí­tandó lisztkeverék összsulymennyisógének 30°/o-át tevő tengeri-, vagy burgonya-, vagy rozsliszttel (de nem rizstakarmányliszttel) keverve szabad használni és csak ilyen lisztből előállított kenyeret szabad forgalomba hozni. Burgonyát csak oly kenyérsütéshez szabad használni, amely árpa- vagy tengeriliszttel kevert búza- vagy rozslisztből készül. Ellenben ha kenyérsütéshez olyan buza- vagy rozslisztet használnak, amelyhez bur­gonya- vagy rozsliszt vau keverve, a liszthez burgonyát keverni tilos. Ha a kenyérhez 100 sulyrész búzalisztre vagy rozslisztre 20 sulyrésznól több burgonyát használtak fel, a burgonya sulyrészének számát a kenyérre ragasztott cédulán a burgonyát jelző kezdő­betű előtt arabszámmal jegyezni kell. Eladott, de a vevő üzletében visszamaradt kenyeret vagy péksüteményt (zsemlye, kifli stb.) a sütőnek, a péknek, valamint az ismét eladónak rém szabad sem visszavenni, sem pedig ilynemű friss cikkeket kicserélnie. Aki e rendelet rendelkezéseit megszegi, kihágást követ el ós amennyiben cselek­ménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, tizenöt napig teijedhető elzárással és kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő Az eladó a kenyeret a lisztnek hatóságilag megállapított legmagasabb árával feltűnő aránytalanságban álló árért nem árusíthatja Az liiltSillIiiSli! ujrasorozása, A vidéki 24—36 éves nópfölkelők ujrasorozása még 2 napig tart váro­sunkban. Aztán ahalasiakra kerül asor. A sorozás eredménye ez : Akasztóról jelentk. 180 benm. 134 Bajaszentistvánról Г) 120 w 109 Császártöltésről n 126 n 107 Érsekcsanádról V) 86 V) 67 Szeremlóről n 70 я 55 Soltvadkertről n 317 n 231 Sükösdről n 159 n 131 Prónayfalváról n 143 У) 116 Kecelről n 320 Y> 259 Ingatlanok adás-verése. Nagy Felszegi Imre megvette kisk. Nagy Felszegi Imre ingatlanát 1200 koronáért. Kis Adolfnó Szekér Zsuzsánna megvette Szekér Pál és társai ingat­lanát 6000 koronáért. Kazinczi Imre megvette ifj. Gye- nizse József ós társai ingatlanát 32000 koronáért. Daczi Sándor ós neje Szabó F. Zsuzsánna megvették Daczi Imre ingatlanát 1600 koronáért. Makai József ós neje Jandrov Juliánná megvették Bazsa Imre ingatlanát 1500 koronáért. Híz Péter megvette Hiz István ingatlanát 1000 koronáért. Hiába oltottuk be. Nem használt. A szervezet már el volt árasztva mé­reggel. Szánalommal tekintek a szerencsét­lenre. Mit tegyek ? Mily gyarlók va­gyunk mi még emberek, mily sokat kell még küzdenünk, törekednünk, hogy ne álljunk tehetetlenül kínlódó embertársunk ágya mellett 1 (P. M.) A világháború Táviratok a miniszterel­nökség sajtóosztályától. Érk. december 7. d. e. l/i Ю órakor. Bpest, dec. 7. Csapataink Lodzot elfoglalták. Az oroszok súlyos veszte­ségek után visszavonulóban vannak. Sikereink Szerbiában. Érk. december 6. este 8 órakor: Budapest, december 6. Hivatalos. Belgrádtói délre csapataink tért nyertek. Arangyelováctól ós Mileno- váctól nyugatra az ellenség újabb erősítéseket kapott ós vehemens táma­dásait nyugat felé folytatja. A csapataink által megszállott szerb területrészekre, melyeket csaknem elpusztulva találtunk, lassanként kez­denek visszatérni az elmenekült lakosok. Mintegy 15.000 lakos megmaradt Belgrádban. Újonnan szervezett városi igazgatás már gyakorolja funkcióit. Előnyös alakulás Lengyelországban. Érk. december 6. este 8 órakor. Budapest, december 6. Hivatalos. Orosz-Lengyelországban folyó csata szövetséges haderőkre nézve előnyösen halad előre. Nyugat-Galiciában elő­nyomult orosz haderőket csapataink és német csapatok délről megtámadták. A szövetségesek 2200 oroszt foglyul ejtettek ós némi ellenséges trént zsákmányoltak. Kárpátokban rész­leges harcok voltak. Beszkidekbe betört ellenséget visszavertük és 500 foglyot ejtettünk. A német hadvezetőség jelentése. Érk. december 6. este lit9 órakor. Berlin, december 6 A nagy főha­diszállásról : ma éjjel Bethunettől északkeletre eső Vermelles helységet, melynek további tartása a francia tüzérség állandó füzében felesleges áldozatokat kívánt volna tőlünk, terv­szerűen kiürítettük. Meglevő épüle­teket a levegőbe röpítettük. Csapata­ink a helységtől keletre kiépített hadállásokba vonultai vissza, az el­lenség eddig nem volt képes őket követni. Altkirchtől nyugatra ós dél­nyugatra a franciák jelentékenyebb erőkkel megújították támadásaikat de sikertelenül. Nagy veszteségeket szenvedtek. Egyebekben nyugaton nem volt eralitésremóltó esemény. Mazuri tavaktól keletre az ellenség nyugodtan viselkedett. A sebesült katonákért. A városunkban létesített kórházak részére még a következők adakoztak : A kórház czéljára ajándékba adtak: özv. Darányi Benőné 1 kenyér, 1 pár tyuk, 1 üveg pálinka. Darányi Esztike 1 pár tyuk, 5 üveg befőtt. Kriszhaber Lajos 1 zsák burgonya, 2 liter rum. Halasi Jótékony ! Nőegylet sebesültek karácsonyi ajándékául I 50 korona Visnyei Jánosué (Zsana puszta) i 2 kgr. túró, '/j, liter tejfel, l'/a liter mák, 1 nagy tál sütemény Kákonyi Pálné börtön- i őr felesége 1 pár csirke, 1 kanna tej, 1 : kosár káposzta. Silling Edéné 60 kgr. alma. i Király Gy. Pál 1 zsák rozs, 1 zsák krumpli, 6 kgr. szalonna. Harnóczi István 1 méter I mázsa rozs, 2 zsák krumpli. Vas Imre és ! családja 15 liter bab, 1 nagy kosár alma, 3 kgr. túró. 2 liter tejfel, 1 zsák krumpli 2 korona pénz, 10 liter aszalt szilva. Kis László dobos ll/2 kgr. zsir, 5 tojás, 3 liter bab, alma, 4 káposzta. Szathmáry Sándorné ! 1 üveg meggy lekvár, 1 kosár alma. Vineze József 10 korona. Dr. Molnár Istvánná 1 kanna tej. Szűcs Antal 114 liter bor. Pál I János 3 kenyér, 1 fazék lekvár, 1 kosár alma. Orbán Imre 1 kanna tej, 1 pár kappan, 15 kgr liszt, 10 kgr. bab, 1 zsák burgonya. Monda Lajosné 1 kanna tej. Kis László ny. tanár, Nagy K. József 10—10 K. A kórház czéljára kölcsön adott: Halász D. Ferenez (Önképző körbe) 2 nagy párna huzattal, 1 faágy, 1 takaró, 1 i derékalj. I népfilkelí tanárok fölmentése a katonai szolgálat alól. A most folyó sorozás alkalmából nemrég az a hir terjedt el, hogy az összes sor alá kerülő tanerőket föl­mentik a katonai szolgálat alól. Ilyen formában ez a hir nem felel meg a valóságnak, mint az kiderül a vallás­os közoktatásügyi minisztérium hi­vatalos közlönyének november 15-iki számából, amely az ebben a tárgyban kiadott miniszteri rendeletet közli. Eszerint az iskolák igazgatói ja­vaslatot tesznek a tanítás zavartalan menete érdekében nélkülözhetetlen tanerők fólmentésére Fölmentést csak azok számára kell kérni, akik a népfelkelői bemutató szemlén alkal­masak lettek. Amennyiben előfordulna, hogy az előterjesztett fölmentési ja­vaslatok a népfölkelésre kötelezettek tényleges szolgálatra való bevonulása időpontjáig elintézetlenül maradnak, a nélkülözhetetleneknek fölterjesztett népfölkelésre kötelezettek a fölmen- tóei javaslat elintézéséig megmaradnak polgári alkalmazásukban. Nápeoeisi mozgalom — December 1. — december 8. — Születtek: Thorma Béla ós Klunster Agnes Máriának Zsófia Róza Alice nevű leányuk. Szakái Antal és Török Judithnak Judith nevű leányuk. Árvái Antal és Soós Teréziának István nevű fiuk. Modok Balázs és Böröczi Eleonórának Eleonóra nevű leányuk. Farkas Veronikának Veronika nevű leánya. Gazdag Sándor és Szabó Nyali Zsuzsánnának Margit nevű leányuk. Bogdány Pál és Ma- rókus Máriának Judith Viktória nevű leányuk. Gripnovitz Ferenez ós Károly Reginának József nevű fiuk. Nagy József és Német Marczellának Margit Rozália nevű leányuk. Zilah Lajos és Gál Margitnak Lajos nevű fiuk. Gábor Lajos és Nagy György Juliánnának Kálmán nevű fiuk. Pap Lajos Vindel ós Körmös Juliánnának Pál nevű fiuk. Nagy Czirok Pál és Bábud Máriának Ida Jolán nevű leányuk. Tóth D. Sándor ós Varga Judithnak Lajos nevű fiuk. Csonka Juliánnának József nevű fia. Kovács M. Kálmán és Vas Viktóriának Viktória nevű leányuk. Csehó Kovács Károly ós Dér Juszti­nának Margit nevű leányuk. Stein­metz Rozáliának Rozália nevii leánya. Meghaltak: Molnár Kálmán 47 éves korban. Tanács Mátyás 2 hónapos, Csatári Gergely 75 éves, Csúcs Juliánná 1 hónapos, Borbócsai Lajos 78 éves, Huszti Istvánnó Farkas Mária 87 éves, Földvári József 32 éves, Szalai Mária 16 hónapos, Csonka József 16 napos, özv. Heim Sebestyénné Imrei Rozália 47 éves, Kiss Mihály 85 éves, Gál Ferenez 6 hónapos, Lakos Pál 11 hónapos korban. Kihirdetett jegyesek: Böröczi Sándor Tóth H. Annával (Tanuk : Böröczi István, Böröczi Imre.) Egybekeltek: Kató Sándor Brazonyka Zsuzsán- nával. Általános biztosítást tűz és villámcsapás ellen, továbbá élet és baleset elleni biztosításokat legelőnyösebben közvetít Gyoríi József kerületi ügynöksége

Next

/
Oldalképek
Tartalom