Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-12-02 / 48. szám

8 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE december 2. Korán érte Szerbiát a háború. A most folyó szerbiai harcokban több vezérkari tiszt is fogságunkba jutott. Érdekes dolgokat mondanak el. — A helyzet Szerbiában, mondja az egyik a Hrvatski Dnevnik munka­társának, teljesen reménytelen ; sokkal reménytelenebb, mint azt a kül­földön hiszik. — Szerbiát ez a háború teljesen készületlenül érte. Ha két évvel később tör ki, akkor a monarchiának Szerbiába nagyobb sereget kellett volna küldeni. Szerbia épen a háború kitörése előtt készült 500 ágyú és a szükséges háborús anyagot megren­delni, ami a balkáni háborúban elromlott. — Osztrák és magyar fogoly kevés van és Nisben nagyon jól bánnak velük. Nagyon meglepte a szerbeket, hogy a délszlávok lojálisak maradtak, mert ezekre, mint fötámaszokra számítottak. — Az egész háború előidézői Tan- kosics és társai. Ezeket bizonyosan haditörvényszék elé állítják. Tankosics őrnagy nem esett el, amint azt hi- resztelték. — A háborús helyzetről még a tiszteket is félrevezették. így R. őrnagy semmiképpen sem akarta elhinni, hogy az oroszok még nem vettek be Przemyslt. A tisztek nem annyira az oroszokban, mint in­kább a franciákban bíznak. Megvannak győződve, hogy a franciák legyőzik a németeket, s ekkor a szerbek hely­zete is javulni fog, véleményük szerint. Katonáink karácsonya Hősiesen harcoló katonáink messze idegenben ezer veszedelem között töltik az idei karácsonyi ünnepeket. Mi, itthonmaradottak csak a gondolat szárnyán küldhetjük hozzájuk szere­tettel, aggodalommal teljes üdvöz­letünket. Bizonyára mélységes örömet okozna nekik, ha szeretetünk látha­tólag is megnyilvánulna előttük. Ezt a szép gondolatot óhajtja meg­valósítani a Hadsegélyző Hivatal azáltal, hogy miuden egyes katonának valami karácsonyi ajándékot szán­dékozik küldeni, hogy a szent ünnep éjszakáján had mondják el a mi vitéz hőseinknek, hogy minden gon­dolatunk közöttük vaq s a kis karácsonyfa mellett a messze földön harcoló édesapáról, a testvérről szól a beszéd, s a kisfiú, a kisleány csak egy ajándékért imádkozik a Jézuskához, — az édesapáért, a testvéréért. A társadalom minden rétegében folyik a gyűjtés erre a poétikusan szép célra s a kultuszminiszter az elemi iskolákat is felhívta, hogy a gyer­mekek körében gyűjtsenek tanitóink. A gyüjtőiveket a kir. tanfelügyelőség már elküldötte az igazgatókhoz s hisszük, hogy akkor, majd ha az apró emberkék, otthon nyügösködnek egy kevés aprópénzért, mindenütt szívesen adnak s a halasi iskolás gyermekek adománya számottevő lesz. A liszt árak. A kormány tegnapelőtt bocsájtotta ki azokat a rendeleteket, amelyekkel korlátozni akarja a gabonával és a liszttel való visszaélést és enyhíteni akar a drágaságon. Az első rendelet a búza, rozs, árpa és tengeri liszt előállításáról szól és megállapítja, milyen fajta lisztet lehet előállítani. A rendelet megállapítja, hogy csak a malmok keverhetik a lisztet, a ke­reskedők nem. Sőt megállapítja a malmok számára az arányt is, amely­nek alapján a keverést elvégezhetik. Sokkal fontosabb a közönség számára a liszt árának megállapítása, amellyel az élelmiszer uzsorának akarnak gátat vetni. A téli hiíboru borzalmai ellen katonáinknak prémre van szük­ségük. Akinek van, küldje e címre: Hadsegélyző Hivatal, Budapest, Váczi-utca 38. szám Posta ingyen szállítja. Az uj pécsi Ítélőtáblái tanács elnök. A király Varga Nagy István pécsi ítélőtáblái birót, városunk szülöttét a pécsi kir. Ítélőtábla tanácselnökévé nevezte ki. A kinevezés Pécsett általános megelégedést keltett. Hősi halál. Hegyi Lajos 80. gy. ezredbeli katona a déli hadszíntéren hősi halált halt. Zászló avatás. Egy gyönyörű, művésziesen kidol­gozott zászlót avattak fel vasárnap d. e. 9 órakor szép számú közönség jelenlétében a ref. templomban. A zászlót Markovics Mariska készítette, aki azt hű szövetségesünknek, Vilmos német császárnak fogja elküldeni. Kavarodás egy tudósítás körül. Dr. Práger— Dr. Thuróczy féle sajtó affér a felek között a kir. törvényszék előtti kibéküléssel ért véget. Gyógyszerészek és a pétsorozás. A gyógyszerészek testületé a honvédelmi miniszterhez beadványt intézett a mostani pótsorozás alkalmából s ebben a beadványban sürgésen kérte, hogy a gyógyszertárak tu­lajdonosait, valamint a gyógyszertári gond­nokokat ne bivják katonai szolgálatra, mert ezzel a gyógyszerszállítás ügyét sok helyen egészen lehetetlenné tennék. A gyógyszeré­szeknek illetékes helyen Ígéretet tettek, hogy kérésüket a lehetéséghez képest tel­jesíteni fogják. Előadás a koleráról. A pusztai iskolák igazgatója tudatja a pusztai lakosokkal, hogy azoknál az iskoláknál, melyek most meg­nyílónak, deczember 6-áu, vasárnap délután 2 órakor a kolera elieni védekezésről előadások tartatnak, amelyeken mindenki megjelenhet. — A felsőkisteleki lakosok a rekettyéi iskolához hivatnak meg, az előadás meghallgatására. Az alsószállási iskola megnyílott. Az alsószállási iskola tegnap deczember hó 1-én megnyílott. Az állami iskolai gond­nokság ezért felhívja az alsószállás pusztán lakó szülőket, hogy tanköteles gyermekeiket azonnal büntetés terhe mellett Írassák be. Újabb felhívás az adózó közön­séghez. Ismételve felhivatnak mindazok, kik a házbér adóra vonatkozó vallomásukat a már közzétett határidőben be nem adták, hogy ezt a vallomásukat 8 nap alatt annyival inkább adják be, mivel ellenkező esetben adójuk a törvényben megbatározott súlyos következmények terhe alatt hivatalból fog megállapittatni Adományok. A munkapárti körben elhelyezett kórházba a kővetkezők küldtek a héten ajándékot: Szabó Garbai Józeefné 8 liter tejet, 1 kosár almát. Nagy Kata 100 darab süteményt 1 kosár almát, 1 kosár szőlőt, ifj. Darányi Mihály 8 liter bort és cigarettát, id. Kósa Sándorné 1 kosár zöldséget, 1 kosár sárga­répát. Babó Dezsőné 5 kgr. birkahúst, 20 liter tejet, 1 üveg pálinkát, 2 liter tejfelt. Gyenizse Istvánná 1 zsák krumplit, 8 liter aszalt szilvát "Zilah Istvánná 4 liter bort. Borbás Imréné 10 liter tejet, 1 kosár almát. Nagy Faragó György és családja 2 pár tyúkot, 1 kosár almát, 10 liter babot, 10 liter aszalt gyümölcsöt, 1 köcsög lekvárt. Farkas Sándor és neje 1 kenyeret, 8 kgr. lisztet, 2 kgr. szalonnát, 2 zsák krumplit, ifj. Vájná Jánosué 6 liter tejet H. K. 2 liter tejfelt. Imreh Lajos 1 kosár almát. Tulit Péterné 3 üveg befőttet és cigarettát, özv. Babó Sándorné 2 kgr. leves tésztát, 1 nagy üveg szilvalekvárt. Szüle Lajosné egy teljes vacsorát az egész kórháznak. Letartóztatott tolvaj. A legutóbbi halasi vásárra jött el Seres Jánosnó sz. Csenki Anna fél- egyházi lakos, aki nemrégen sza­badult ki a börtönből. Itt 4 drb női kabátot, 4 pár cipőt, 1 vég vásznot és 8 pár papucsot lopott. Seresnó a lopott tárgyakkal szerencsésen Fólegy- házára érkezett, de az ottani csend­őrség házkutatást tartott nála és a lopott holmikat megtalálta. — A tolvaj asszonyt letartóztatták s Halasra kisérték át. Latinovics Pál meghalt. Latinovics Pál országgyűlési képviselő, nyugalmazott főispán, 58 éves korban meghalt. Temetése hétfőn délután 3 órakor volt Budapesten a kerepesi temető halottasházából. Nyugtázás és köszönet. A helyi segélyző bizottság vezetője a következő adományokat kapta és köszönettel nyugtázza : Csefregi István 10 K. Bádóczy Pál 20 К sebesültek részére Figura Gábor 20 K. Szántai Imre 3 K. Dr. Hofmeister Juda és neje 20 К koszorú megváltás czimén Gerzon Kázmérné 20 К a sebesültek részére. Szabados István 1 40 K. id , Csefregi Sándor 4 К a sebesültek részére. Ónodi Balázs 5 К a sebe­sültek részére. Gyevi Antal 20 K. Gyevi Antal 20 К a sebesültek részére. Baki Imréné 20 К a sebesültek részére. Vásárhelyi István 15 К a sebesültek részére Gyulai Pálné 20 К a sebesültek részére. Bádóczy Ferencz 57 К buesuvacsora megváltása, a sebesültek részére. Árvái Lajos 100 К karácsony—njévi naptár és ajándékok megváltása címén a harcztéren elhalt he ybeli katonák hátra­maradt szegénysorsu gyermekei részére. Megsebesült halasi katona. A déli hadszíntéren Paprika Imre a kezén megsebesült. — Az usorai Reserve Spitálbau ápolják. Beborult a lóalkuszoknak. Mióta a háború kitört, minden cigányból lóalkusz lett, kik különféle ravaszságokkal irigylésre méltó üzleteket csináltak a gazdák lovaival. Ennek a jó világnak, ennek a zsíros időnek vége van; a miniszter rendeletet adott ki, melyben szigorúan meg­hagyja, hogy a katonai célokra alkalmas lovaknak kereskedők és lóalkuszok által való összevásárlását meg kell akadályozni. A miniszternek ezt a helyes és okos intéz­kedését gazdáink örömmel fogadhatják. Névnapi megváltás. Dr. Nagy Pál Ferencz ügyvéd név­napi megváltás czimén 20 koronát adományozott a sebesült katonák fel- segélyezésére. A segélyző bizottság vezetője ez utón is hálás köszönetét fejezi ki fenti adományért, valamint Gryőrfi József fűszerkereskedőnek is, aki karácsonyi és újévi ajándék czimén a katonák karácsonyfajára 60 koronát adományozott. Ötvenfilléresek lesznek. Bécsből jelentik : Itt-ni pénzügyi körökben elterjedt hírek szerint a két kormány legközelebb ötvenfilléres váltópénzt fog forgalomba hozni, mert apró pénzben az utóbbi időben na­gyobb hiány mutatkozott. Hungária hadibiztositó pénztár. A Hungária Általános Biztositó Bészvény- társaság az Országos Hadsegélyző Hivatal bizottsági tagjai közreműködésével egy felette célszerű, altruisztikus alapon nyugvó jóléti intézményt létesített. Ez a hadi biztositó pénztár módját nyújtja annak, hogy igen csekély befizetés ellenében az elesettek özvegyei és árvái jelentékeny segélyhez jussanak. Az itthonmaradt hitves, szülő, testvér, vagy akár munkaadó (földbirtokos, kereskédö, gyáros, vállalat) beíratja a hadba- vonultat a hadibiztositó pénztárba és a háború befejezte után az összes tagok által teljesített befizetések és ezek kamat jövedelme felosz- tatik a háború következtében életüket vesztett tagok hátramaradottai között. Egy-egy részjegy ára 5 korona. Jegyezhető azonban egy-egy hadbavonult egyén részére több részjegy is, de legfeljebb 30 részjegy és ily esetben az igényjogosult a felosztásnál a jegyzett rész­jegyek arányában részesül a felosztandó összegben. A befizetés egyszersmindenkorra szól az egész háború tartamára. Ezenkívül semmi más fizetési kötelezettség nincs. Ha a most folyó bábomban a halálozási arány nem lesz nagyobb, mint a múltban lefolyt háborúkban, akkor egy-egy 5 koronás rész­jegyre körülbelül 125 korona segély fog jutni A hadi biztositó pénztár ügykezelése és vagyona fölött a kuratórium őrködik, amelynek tagjai: Kirchner Hermann cs. kir. altábornagy, az Országos Hadsegélyző Hivatal vezetője, Simontsits Elemér képviselőházi alelnöb, az Országos Hadsegélyző ügyvezető alelnöke, gróf Wilczek Frigyes az Országos Hadsegélyző ügyvezető alelnöke, Hajós Kálmán orsz. képviselő, báró Ghilliíny Sándor orsz. képviselő és Nebenführer József a képviselőházi számvevőségi hivatal főnöke. A Hungária Általános Biztositó Részvény- társaság a nemes célra való tekintettel a hadi biztositó pénztár ügyeit minden haszon kizárásával végzi ás kiterjedt szervezetét is az intézmény szolgálatába bocsátotta — Felvilágosításnál szolgál ifj. Shwarcz Ferencz főügynök a Mélykúti ut 3. ez. a. fakeres- kedésében. VaRmerd betörés. Vakmerő betörés történt váro­sunkban november hó 29 én. Az esetről a következő tudósítást adhatjuk: özv. Bódóky Zoltánnénak a Gyugel- féle korcsma épületben van a dohány tőzsdéje. Ide tört be november hó 29-re virradó éjjelen egy eddig még ismeretlen alak. Bemászva az udvarba az udvar felől kibontotta a falat s az ily módon nyert lyukon a tőzsdébe hatolt. A betörő aztán munkához látott. Feltörte a tőzsdében levő asztalnak tetejét s onnan majdnem 500 korona pénzt, 400 korona értékű különféle bélyeget s ugyanilyen értékű szivart lopott el. Reggel a betörést rögtön észre­vették s jelentették a rendőrségnek. Rendőrségünk a tettes kézrekeritése céljából körözést s a legkiterjedtebb nyomozást indította meg, de eddig még nem akadt a tettes nyomára. Azonban aki a rendőrséget nyomra vezeti, illő jutalomban részesül. Itt említjük meg, hogy Bódókynó tőzsdéjébe már másodszor törtek be. Dgyanis 1914. január 26-án is egy ismeretlen alak lopódzott bd a tőzs­débe s onnan 540 koronát lopott el, de a tettest ezideig kinyomozni nem sikerült. Újabb sebesültek Halason. A hót folyamán két újabb sebesült szállítmány érkezett városunkba: szombaton Szabadkáról 25 sebesült és hétfőn Kecskemétről 100 sebesült katona. — A sebesült katonák fo­gadása teljesen rendben folyt le s a fogadásra nagyszámú közönség, va­lamint a kocsitulajdonosok is igen sok kocsival mentek ki a vasútállo­másra. — л. szombati 25 sebesültet az Önképző körbe, a hétfői 100 sebesültet pedig a munkapárti, 48 as kör és az Ipartestületben felállított kórházakban helyezték el. Hadifoglyok névsorának kicserélése. Becsből jelentik : A külügyminisz­térium abból a czélból, hogy meg­könnyítse a hadifoglyokról való fölvi- lágositás megszerzését, az erre vonat­kozó hágai egyezmény keretén túl­menő megállapodást létesített az ellenséges országok kormányaival, amelynek értelmében a hadifoglyok névsorának kicserélését ne-halasszák el a béke megkötéséig, hanem még az ellenségeskedés folyama alatt hajtsák végre. Oroszországból és Szerbiából már érkeztek is liszták s erre vezethető vissza, hogy a hadügyminisztérium legutóbbi veszteség-lajstromaiban nagyobb számmal szerepelnek hadi­foglyok, akik mint például a Zenta megmentett személyzete, már régebb idő előtt az ellenség hatalmába kerültek. Nyilatkozat. Midőn Kiskunhalasról távozom, nem mulaszthatom el, hogy ismerőseimnek, jó barátaimnak szives Isten hozzádot ne mondjak és egyben köszönetemet ne nyilvánítsam ifj. Darányi Mihály kartársamnak velem szemben tanúsí­tott eljárásáért. Kiskunhalas, 1914. december hó 1. Répás Pál. Vegye meg okvetlenül minden "фЦ héten a HELYI ÉRTESÍTŐT 1 Eleven, gazdag, uj és érdekes minden száma és csak 6 fillér az ára. BOKOR JÁNOS szegedi paprikanial- mának világhírű paprikája. — Kérjen árjegyzéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom