Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-11-25 / 47. szám

KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE, november 25. HÍREK. Az első hó. a tél előőrsei megjelentek. Le­hullott az első hó. A jelentések szerint északon a hó méternyi ma­gasságban szállotta meg a hegyeket, völgyeket. Az ország egyes részeiről is jelentenek korai, erős havazást. Sárosmegyóben, mint egy eperjesi távirat mondja, pénteken reggelre hideg északi szél kisérte a havazást s az egész vidéket magas hó bontja. A Balaton mentén a sűrű havazással együtt nagy szélvihar is pusztított. Több környékbeli faluban nagy ká­rokat okozott a vihar, amelynek ereje akkora volt, hogy hatalmas fákat tövestül csavart ki. Az alföldön is nagy hó esett több helyen. Gyuláról jelentik, hogy reggel óta szakadatlanul havazik s a földet vastag hóréteg borítja. Szentes környékén péntek dél óta hull állandóan a hó. Halálozás. Freytág Géza kir. telekkönyvvezető november hó 21-én 62 éves korban elhunyt. Temetése november hó 23-án d. u. 3 órakor ment végbe nagy kö­zönség és a jó barátok nagy részvéte mellett. — A hely­beli ügyvédek koszorú megváltás czimén gyűjtött összeget a helyi Vörös-Kereszt egyletnek adják át. Galíciával megszűnt a csomagfor­galom A posta- és távirda vezérigazgatóság rendeletet adott ki arról, hogy a ma­gán csomagforgalom egész Galicziával további intézkedésig szünetel. Adományok. A munkapárti körben elhelyezett kórházba a következik küldtek a héten ajándékot: Orbán D. Józsefné 1 és х/, liter libazsírt, 10 tojást, 1 kenyeret. Babó Dezsőné 1 kanna tejet, 1 kosár almát, 1 hordó sört, 150 darab sóskitlit. Borbás Imréné 1 kanna tejet, 3 kgr. túrót, 2 liter tejfelt Gaál Imréné 2 üveg lekvárt, 1 kosár almát özv. László Istvánná 1 lepedőt, 6 zsebkendőt, 1 darab szappant, 1 bögre zsirt. Kutsera Vinezéné 6 üveg befőttet. Dr. Zilah Benőné 10 lekváros és diós kalácsot. Dr, Nagy Mór 2 kosár- almát. Fráter Jolánka 20 liter tejet, 2 kosár szőlőt. Zilah Istvánná 8 liter bort. Ádor Sándorné 6 üveg paradicsomot, 1 kosár birsalmát, 2 liter bort. Helyettesítés. A vallás és közoktatásügyi miniszter a kiskörös—cebei külterületi állami iskolához a megüresedett állás be­töltéséig tanítónőnek Kővári Ida ha­lasi oki. óvónőt nevezte ki. Gyűjtés. Vitéz katonáinknak vásárlandó karácsonyi ajándékokra Lak István városi tizedes kerületében 202 koronát gyűjtött. Ezen buzgó tevékenységéért ez utón is elismerését fejezi ki a segélyző bizottság vezetője. Követésre méltó példa. Győrfi József fűszerkereskedő ez- idényben állandó t. vevőinek szánt szokásos karácsonyi és újévi ajándékot megváltva, azt a harezban levő ka­tonák különféle czóljaira adja. Ezúttal is a katonák karácsonyfájára 60 ko­ronát adott át. szerkesztőségünknek, mely összeget rendeltetési helyére fogjuk juttatni. Kérelem. Házinyultenyésztók Országos Szövetsége, Budapest, Csillaghegy. A tél közeledtével kéri tagjait és a tenyésztőket, hogy kidolgo­zott vagy szárított nyulgereznákat a hadban álló katonáinknak való ajándékózás céljából küldje el fenti czimre. Azt hisszük, minden tenyésztő hozzá fog járulni küldeményével ahhoz, hogy harcoló fiaink és testvéreink szenvedéseit enyhítsük. Már most is érkeztek lefagyott kezű katonák a harctérről. Az ado­mányokat a szövetség hivatalos lapjában a Házinyultenyésztés és Értékesítésben köszö­nettel fogja nyugtatni. Elvesztett pénztárcza. A Molnár utczában egy pénzzel telt pénztárcát találtunk. Tulajdonosa kiadóhivatalunkban átveheti. S nemzeti külcsín ieuzüse Halason. Vegye meg okvetlenül minden héten a HELYI ÉRTESÍTŐT! "ЧЧЭ Eleven, gazdag, uj és érdekes minden száma és csak 6 fillér az ára. Hétfőn délben fejeződött be a nemzeti hadikölcsön jegyzése váro­sunkban is. Az eredménnyel megle­hetünk elégedve. A jegyzés meg­haladja a város 200.000 koronájával az 1 millió koronát, ami azt mutalja, hogy városunkban mindenki tevékeny részt vett a hazafias köte­lesség teljesítésében. Pénzintéze­teinknél a jegyzések a következők : Halasi Gazdasági Banknál: Halasi Gazdasági Bank rt. 50.000 koronát. Loschitz Sándor 42.000 koronát. (Halasi Gazdasági Banknál 32.000 kort.. Szabadkai Délvidéki Banknál 10.000 kort.) Pázsit István és neje 28000 koronát. Baky Pál 15.000 koronát. Kohn Lipót, Kovács József. Kis O. Imre, Schneider Ignácz utódai ÍOOOO koronát. Halász D. Lajos 7500 koronát, özv. Gáspár Imréné 7000 koronát, özv. Press- burger Ferenczné 6000 koronát. Schön Mór, Baky István, Tallér Lajos 5000 koronát. Eóm. kath. egyház alapjai 4550 koronát. Gáspár Mihály, Gáspár Erzsébet, Dr Dobozy István, Király Gy. István és neje 4000 koronát. Barina Yenczel, Győifi László, Herpai Mihály és neje, Hof­meister testvérek, Izr. nőegylet, Szabó Z. László 3000 koronát. Sándl Mi­hály ,2400 koronát. Dr. Hofmeister Juda, Babó János, Nagy Pál Ferenez, Szalay Zsigmondnó, Dr. Szabó Fiilöp, BorßebyT Lajos, "Menczer Mihály, Szekulesz H. Herman, Racsmán Ká­roly, Izr. Maskil-el Dal egylet 2000 koronát. Dr. Beck Sándorné 4600 koronát. Dr. Zilah Benő, Gulyás Ferenez, Egyed Izsák István, Ambrus Ferenez, Práger Mórnó 4500 koronát. László Zsuzsánna 1200 koronát. Dr: Babó Mihály, Dr. Babó Mihályuó, Dr. Gesraai József, Varga T. József és neje, Kellner Ottilia, Babó Mariska, özv. Fridrich Sándorné. Szűcs Antal, Németh János, özv, Bornemisza Jánosáé, Rezsek Emma, Kis Józsefné, Zaharia Miklós, Babó Jánosnó, Szüle Lejos, Krammer Balázs, Bergl Dávid, Kandi Jánosné, Halasi földmunkás- csoport., Izr. Hazkorah Egylet, Dr. Kardos Jakabné, Dr. Holländer Ignácz, Lak István és neje, Práger Ignácz, Benedek József, Kossuth Lajos szobor­alap 4000 koronát. Kristóf József 800 koronát. Weisz Sarolta, Gulyás Teréz 700 koronát Kmety Imre, Bartek Lajos tanár, Stimakovits István, Izr. hitközség, Schön Lipót alapja 600 koronát. Práger Ferenez, Klein Mórnó, Winter Józsefné, Kovács Károly, Szekér Károly, Szekér Ká- rolynó, Mészöly Berta, Mészöly Sán­dor, Császár Lajos, Babó Irén, Czurda Vilmos, Dr. Thurócy Dezsőné, Thuróczy Gyurika, Thuróczy Sárika, Dömötör Sándor, Szekulesz József, Schewra Kadischa-egylet, Jóba Balázs, Kovács Károly Sándor, Kovács Er­zsébet 500 koronát. Főgymuasiumi vizsga-alap, Babó Janka, Babó Mar­gittá, Babó Béla, Balogh Mariska, Mihály Józsefné, Márk Lajos, Weisz Endre 400 koronát. Szántay Eszter, Szántay Erzsébet, Babó Emma, Ro- zinszky Anna, Dr. Babó Imre, Gu­lyás Károly 300 koronát. Thuróczy Pistike 250 koronát. Pethő József, Halász D. Sándor, Kaszap Imre és neje, Herczeg Antal, Einviller Károly, Langer Miczi, Hofmeiszter Illéske, Kohn Hermán, Baky Ida 200 ко rónát. Kardos Illés 450 koronát. Weisz Pinkász, Winter Márton, Winter Dezső, Mig G, Erzsébet, Szekér Zolika, Stepanek Ernő, Kellner István, Kellner Józsika, Balog Ottó 400 koronát. Úri zenekar, Szabó Mária 50 koronát. Összes jegyzés: 320.250 korona. Halasi Takarékpénztárnál: Kiskunhalas város 500.000 koronát. Halasi Takarékpénztár rt. 50.000 koro­nát. özv. Dr. Szuper Lajosné 30 000 \ koronát. Dóra Izsák 45.000 koronát Zeis Károly (Nagykikinda), Halász D. Lejos, Halász D. Ferenez és neje, és Zseny Ilonka 10 000 koronát. Kolozsváry Kiss István, Krammer Hermina 7000 koronát. Dr. Farkas Imre 6000 koronát. Kolozsváry Kiss Sándor és neje. 5500 koronát. Keck Zeigmond ref. lelkész (Cservenka). 5000 koronát: Halasi Jótékony Nő­egylet. 4500 koronát. Darányi Gábor, Biró Juliánná, özv Fridrich Aiajosnó, Osihás Mária (Bezdán), Dr. Beck Sándor 4000 koronát. Orbán István 3700 koronát. Bánóczki Balázs, Bá- nóczki Balázsné 3500 koronát. Re­zsek Erzsébet, Winter Rózsika, Zseny Ilonka. 3000 koronát. Csonka F. Imre 5800 koronát. Orbán Ju­liánná, Kovács Lajos és neje, id. Gáspár István, Király Gy. István, Király Gy. Istvánná, Rezsek Emma, Zseny Vilma férj. Kolozsváry Kiss Istvánná, Ádám Dávid, Berki Antal, özv. Bornemisza Benőné. 2000 ко rónát. Lovics Teréz 1600 koronát. id. Lakos István, Schön Lipót-fóle alap, Banga Pál. 1500 koronát. Monda Sándor és neje 4500 koronát. özv. Zseny Istvánná, Németh Mór, özv. Babó Sándorné, Darányi István és neje, Csontos Maricza, Gáspár Imréné, Figura Károly, Babó Gyula, Zilah István, özv. Biczó Gézáné, Bálint Mihály, Imreh Lajos, özv. Friedrich Sándorné, Füle Sándorné sz. Deák Mária, Dr. Kolozsváry Kiss István, Práger Dávid, Juhász Vida Imre, Szalay István, Kis László ny. tanár, Viszmeg János, Szűcs Béni, Tóth Sánd rnó, özv. Baki Károlynó. 1000 koronát: özv. Bánóczki Józsefné, Orbán József és neje. 800 koronát. Szabó Sándor tanító, Kis Beinát. 600 koronát. Zseny István, Dr. Beck SáDdornó, Szilády Klára, Kiskun- halasi Kér. Munkásbiztositó, ifj. Gás­pár István, Mészöly Berta, Kolozsváry Kiss László, Zilah Istvánná, ifj. Zilah István, Bálint Mihálynó, Baky Ida. 500 koronát. Péter Kálmán és neje, Benedek Albert és neje, Török Imre, ifj. Pintér Lajos, Tóth Mariska, Ozirják j Berta 400 koronát. Izr. templom- ópitósi-alap, ifj. Figura József, Tóth Zsuzsánna, Kánitzer Sándor 300 ko- I rónát. Székely Vilma, Szekulesz Etelka, Hoffer Teréz, Foiczek Sándor, Csilik Terézia, Csilik Mária, Kis Kovács József. Fried!ünder Ignácz, Zana Sándorné, Zana Sándor 200 koronát. Mig G. Terézia 150 koro­nát. Bernáth Lajos, Gimnáziumi ifjúsági önsegélyző egylet, Pataky Dezsőné, Pataky Mária, Pataky Katalin, Pataky László, Kovács M. Károly, 100 koronát. Huszár Antal, Bátory István, ifj. Bátory Gábor, Halasi ref. gimnázium VII. osztálya, Halasi ref. gimnázium VI. osztálya. 50 koronát. Összes jegyzés : 547.000 korona. Halasi Kereskedelmi Banknál. Halasi Kereskedelmi Bank rt 15.000 koronát, özv. Kmett Sándorné 40.000 koronát Fridrich Lajos 6000 koronát. Dr. Szabó János 5000 koronát. He­gyes Ferenez, Gyenizse Lajosné, Pázsit Józsefné Schaffer Zsiga 4000 koronát. Lindenstein Szerénke 3000 koronát. Farkas P. Antal, id. Farkas P. Imre, Schaffer Rózsa, Schaffer Olga, Schaffer Irma 1500 koronát. Silling Ede, Dr. Dobozy István 5000 koronát, Sehäffer Zsigáné, Halasi izr. hitközség, Bori István, Körösi Antal, Práger Zsigmond, Práger Zsigmondnó, Kmett László és neje, Rádóczi Pál, Dr. Bori Benő, Maján György, Bergl Móricz, Török István, Borbényi Lajos, Kun Benő, Kohn Antal, Bartók Lajos Budapest 4 000 koronái. Kmety Imre 800 koronát, özv. Nemes Sándorné id. Hováncsek János 500 koronát. Farkas Antal 400 koronát. Kovács B. László, Holländer Adolf 300 koronát Farkas Mariska, Heisler Gyula, id. Ónodi János, Babe­Hadi kölcsön. Igen tisztelt szerkesztő ur ! A múlt héten megemlítettem már azt a szép felbuzdulást, melylyel a nemzeti kölcsön jegyzése nálunk megiudult. A siker elég szép is, egy millió körül van a jegyzett összeg a város által ajánlott 200.000 koronával együtt. Persze, — a mint múltkor is mondtam — kevesen mentek kész­pénzzel, ezt csak továbbra is a lá­dában rejtegetik polgáraink ; leg­nagyobbra ezt betevők jegyeztek be­téteikből ; s ehhez a szép sikerhez — el kell ismernünk — pénz­intézeteink előzékeny magatartása nagyban hozzájárult ; mert nem ragaszkodtak a felmondásokhoz, a mi pedig őket jogosan megillette volna. Fölül van a félmillión az a betét­összeg, a melyet két nagyobb inté­zetünk a Takarékpénztár és a Gazda­sági bank a betevőknek a nemzeti kölcsön czéljára folyósított. Minden­esetre elismerést érdemlő tehervál­lalás a mai viszonyok közt. Még a város jegyzése is a betét­állományt apasztja. Ezzel ugyanis úgy áll a dolog, hogy a regale kötvények szándékolt elzálogosítását a miniszter nem engedte meg, e igy a tanács úgy határozott, hogy a felhasználható betétekből befizetteti a jegyzett ösz- szeg negyedrészét 50 000 koronát a többit pedig magának az uj kötvénynek lombardirozása által szerzi meg. Mivel pedig az a betét, melyet erre a czélra fordíthatott, épen a Takarékpénztárnál volt, ott kellett a város jegyzését elintéztetni. Nem kell azért féltenünk a város hiteléletét, ha most sok pénz kimegy is ; maradt itt még elég. Ha véget ér a háború, olyan szépen elő sarjadzik a bankó a rejtőkből, hogy gyönyörű­ség lesz látni, s egykettőre helyre­térül az intézetek betétállománya is, hogy ismét kiszivárogjon a helyi forgalomba. Egy régi olvasó. Hadi szolgáltatás. A hadvezetőség rendelete folytán városunkban november hó 19-ón kezdődött meg a kocsik és lovak requirálása. Kiskunhalasnak 232 kótfogatu kocsit lovastól, 37 hátas lovat és 42 embert kellett kiállítani. Összesen elment Budapestre 234 kótfogatu kocsi lovastól és 108 hátas és pótló-ló. — A kocsikkal elment embereket nem tartották Budapesten, haza eresztették. nyecz Vendel, Babenyecz Kálmán Szabó Róza 200 koronát. Gusztos Juüánna, Hováncsek János, Kmety Imre, Rádóczy Gyula, Rádóczy Ilona, Rádóczy Berta, Darányi Dénes, özv. Holländer Áronné, Holländer Mariska Bánóczki Elvira, Szarvas Margit Etel 100 koronát. Összes jegyzés : 87.600 korona. Halasi Hitelbanknál: Halasi Hitelbank rt. lOOOOkoronát. Kriszháber Lajos 5000 koronát. Heisler Samu, Práger Mór 2500 koronát. Balogh Joáchim és fia 2000 koronát. Molnár Gáborné 1600 ko­ronát. Kohn Mariska 4500 koronát. Nagy Pál Sándor, Kolozsváry Kiss István, Borbényi Lajosné, Ádor Sándor 1000 koronát. Széli József 800 koronát, özv. Molnár Lászlóné 600 koronát. Schwarcz Mihály, Schwarcz Mihálynó 500 koronát. Gyugel Kálmán, Széli Rozália, Baló Károly, Kálmán József, Kolozsváry Kiss Mariska 200 koronát, ifj. Egyed I. István, ifj. Egyed I. Sándor, Fekete József 100 koronát, összes jegyzés: 32.800 korona. Topolyai Takarékpénztárnál: Dr. Franki Áron 5000 koronát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom