Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-11-18 / 46. szám

KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE, november 18. S Egyik olvasónktól kaptuk a követ­kező sorokat: Igen tisztelt szerkesztő ur! ügy 1 hallom, szép felbuzdulással indultak meg a jegyzések a hadikölcsönre. De a menynyire én hallottam, nagyon kevesen mentek készpénzzel a jegy­zési helyekre, legtöbben csak betét­jükből intéznék el a dolgot. Ez pedig talán nincs egészen rendjén. Most nagyösszegű pénz van a hazafias polgárság körében, a melyet lovakért, gabonáért, jószágért épen a háború alkalmából vettek be, s mely a szekrényekben, ládafiában gyümöl- csözetleniil hever. Eddig is helytelen volt ezeket a pénzeket otthon hever- tetni és betétként el nem helyezni, mert hiszen a moratórium csak a háború előtti betétek kivételét kötötte meg bizonyos mértékig, mivel ezeket az intézetek kihelyezték, s most be nem vonhatták az adósoktól. A há­ború óta betett tőkék felett azonban a betevők rendelkezhettek. De ha eddig be nem tették is, most itt az alkalom, hogy ezeket a polgárság a haza javára és a maga hasznára gyümölcsözően elhelyezze. De nincs rendjén a hadikölcsönt túlnyomóan a betétekből jegyezni, mert ha most a vidéki intézetektől az általuk közhasznulag kihelyezett betóttőkéket nagyobb mértekben el­vonják, ez utólag a lakosságra igen káros hatását éreztetné. A háború majd véget ér, elkövetkezik ismét a rendes forgalmi élet ideje, s ekkor az intézetek — betótelvonás folytán — nemcsak az ujraébredő forgalmat nem táplálhatják kellőképen, hanem a kölcsönöket jelentékeny mértékben kénytelenek lesznek visszafizettetni. Hogy jól átgondolt és következetes intézkedés volt-e a moratorium egyik zsilipét — mely a betéteket bizonyos áradat ellen védte — felvonni, mig másik zsilipét, — mely az adóst védi (helyesen) lebocsátva hagyni, — s hogy ha az intézetek az őket meg­illető felmondásokhoz ragaszkodnak, hogyan bonyolódik le némely jegyzés, — ezekről véleményt nem tudok mondani, mert ehhez nem értek. Csak azt érzem, hogy csínján kell bánni я. helyi szükségletek jö­vendő érdekében a betétek felhasz­nálásával. Nagyon szép a hazafias felbuz­dulás, adjunk is az államnak, nyúl­junk a kasszába, a szekrénybe, a tárczába, de onnan a most gyümöl- C8özetlenül heverő pénzt vegyük elő, ne a betétkönyvet, melynek tartalma amúgy is közhasznúan szolgálja már a lakosság érdekét és igy a hazáét, — mivelhogy ilyen kis helyi körökből van ám összealkotva az egész nagy haza. Ezeket gondolta el igy az igen tiszteit szerkesztő ur lapjának egy régi olvasója. 38-as hőseinkhez. Aki tudta mi van ott len még hátra, Az ugyan nem gondolt sohase másra, Csak tirátok 38-as vitézek, Virágai Dnna-Tisza közének. Itt hozta fel rátok Isten a napot, Anyáitok karja itten ringatott, lel is nevelt magyarokká, hősökké, Fenn is marad a nevetek örökké. Már amikor Mollináry voltatok, A világon akkor se volt párotok : Ma sincs különb, ha van csak ily hős lehet, Szurony szegző rohamotok fargeteg. Mint a vihar szórjátok szét a szerbet, Hogy ne legyen se királyság, se nemzet, Rókalikas országát kisepritek, Petár kanász szűrét is kiteszitek. Rajta, rajta! dicsőséges véreink ! Nincs ki rátok bizalommal nem tekint, ■ Még csak egypár diadalmas ütközet. S Karácsonyra haza várunk titeket. H. M !! Használjunk hadisegély postabélyeget!! A képviselőház november hó 25-én délelőtt 10 órakor ülést tart. A király a képviselőház ülésezése idejére a Ház hadbavonult tagjai számára szabadságot engedé­lyezett. Spitkó Lajos meghalt. Spitkó Lajos a budapestvidéki tan- keiület főigazgatója, aki mint mi­niszteri megbízott, többször fordult meg városunkban, november hó 7-én Budapesten 68 éves korban meghalt. Szerkesztőnk sajtópöre. Bár a háború minden érdeklődést leköt magának, mégis kötelességünk­nek tartjuk, hogy egyéb reánk vo­natkozó dolgokról is beszámoljunk. Ismeretes, hogy még 1913. novem­ber 9-én megtartott népgyülésből kifolyólag, igazságos kritikát gyako­roltunk Kondor Bernát fölött, aki amiatt sértve érezte magát és sajtó- pö(t indított szerkesztőnk ellen. Mi helyt álltunk; bebizonyítottuk iga­zunkat. A kalocsai törvényszék szer­kesztőnket a vád alól fel is mentette. Vasúti baleset. F. hó 16-án reggel 6 órakor a hely­beli vasúti állomáson Bagi József kalauzt a sötét nagy ködben a Sza­badka felől érkező személyvonat el­ütötte. A kalauzt, aki nagymérvű zuzódásokat szenvedett azonnal a sza­badkai kórházba szállították. Sérülé­sei, ha valami komplikáczió közbe nem jön orvosi vélemény szerint 5 — 6 hót alatt gyógyulnak be. A vizsgálat megindult annak megállapítása cél­jából, hogy nem terhel-e valakit felelősség. Megsebesült önkéntes. Präger Márton szig. orvos a déli hadszíntéren megsebesült és az uso- rai Reserve-Spitálban fekszik. — A fiatal önkéntest egy komitácsi tá­madta meg és karján és kezén kétszer megszórta. A fülöpszállási vonalon a forgalom helyreállt. Mint velünk közük, a Kecskemét— Fülöpszállás között közlekedő vonalat I ismét átadták a forgalomnak. Adományok. A munkapárti körben elhelyezett kórházba ajándékot küldtek a héten : Szudi Isvánné 1 üveg barack lekvárt. Borbás Imréné 1 kanna tejet, 4 kgr. túrót. 1 liter tejfelt, 3 kgr bir­kahúst. Suba Imréné 1 liter tejfelt, 2 kgr. túrót. Babó Dezsőné 2 kosár almát, 1 üveg pálinkát. Gyenizse Istvánná 15 fej piros ká­posztát. Práger Ferencné 2 nagy üveg rétes meggyet, 10 tojást, 1 kosár diót Czurda Vilmos 70 pár tormás virstlit özv Halasi Béláné 4 üveg befőttet, ifj. Vájná Sándorné 8 liter tejet. Kósa Benóné 1 kosár almát, 4 liter tejet, 1 nagy fazék lekvárt. Sípos Mihályué 2 nagy kenyeret, 1 kosár zöldséget, 1 zsák krumplit. B. Papp Mihályné 2 liter tejet. Zseny Antalné 1 kosár almát, 8 liter tejet. Zelei Antalné 1 kosár krumplit, 1 kosár zöldséget. Pusztai iskolák megnyitása. A pirtó-pusztai II. számú, továbbá az alsószállási, fehértói, felsökisteleki és rekettyéi iskolák folyó hó 23-án megnyílnak. Felhívja az állami iskolák gondnoksága a határ eme részeiben lakó szülőket, hogy tanköteles korú gyermekeiket a megnyitó iskolákba e hó 23 án és 24-éu annál is inkább beírassák, mert az iskolakerülő gyér mekek szülői ezután szigorú büntetés alá fognak esni. A Vöröskereszt megbízottja váro­sunkban. F. hó 12-én városunkban tartózkodott Dr. Nyáry Béla a Vöröskereszt-Egylet megbízottja s a kisegítő jótékony kórházakat meglátogatta. — Nyáry doktor a látottak és tapasztaltak felett a legnagyobb elismerését fe­jezte ki. Megsebesült halasi katona. Csikós Antal 38-ik gy. ezredbeli katona megsebesült. Zsupanyán (Szlavónia) ápolják. Vásári csaló. Köztudomású, hogy a vásárokban, különösen a földön áruló rő fősök között sok szélhámos szokott megfordulni, kik a pénz visszaadá­sánál a vevőközönséget megkárositják oly módon, hogy a visszaadott pénzt többszörösen megolvassák s közben a pénzből néhány koronát elcsennek. Ilyen szélhámos csalót tett ártalmat­lanná rendőrségünk az elmúlt orsz. vásáron Láng Lajos 33 éves újpesti lakos személyében. Ugyanis a rőfösök között Láng pénzolvasását megfigyelték és észrevették, hogy az egyik vevőnek 1 koronáját elcsente, mire Lángot igazolásra szólították. Közben egy másik asszony is jelentkezett, kitől 50 koronából Láng 13 koronát lopott el. Lángot elszállították, ki tettét beismerte s a káros asszony 13 koronáját vissza is fizette. Láng a járásbíróságnál felel tettéért. Hősök halála. Dózsa István asztalos Przemyslben 23 éves korban hősi halált halt. Október hó 12-én temették el az ottani görög kath. temetőbe. Hősi halált halt még a 44-es vesztesógi kimu­tatás szerint Kispergel Imre 30. gy. ezredbeli katona is. Halasi fiú kitüntetése. Dr. Thott Sokét József ügyvéd­jelöltet a krysztinopola (Galiczia) csatában tanúsított vitézségéért a király a vitézsógi ezüst éremmel kitüntette és kadettnek nevezte ki. Levelezőlapok a hadsegélyezés cél­jaira. A hadsegélyező hivatal két művé­szi kivitelű képes levelezőlapot bocsát forgalomba, melyek közül az egyik Őfelségét a trónörökös fiával mu­tatja be, mig a másik egy attakkirozó huszárt ábrázol; az előbbi mély nyo­mású róznyomat, a másik szines kép. Mindkét levelezőlap rendkívül nagy keresletnek örvend Ausztriában, s valószínű, hogy e képek a mi had- sególyző hivatalunknak is állandó jö­vedelmet fognak nyújtani. A hadse gélyező hivatal elfogad megiendelé- seket és azokból tiz képes levelező­lapot 1 kor. 20 f., száz kópesleve- lezőlapot pedig 10 korona készpénz fizetés ellenében juttat a megrende­lőkhöz. Az Őfelségét a trónörökös fiával ábrázoló kép három féle szöveggel lesz forgalomba bocsátva, azért ennek megrendelésénél külön megjelölendő, hogy csak magyar, csak horváth avagy magyar és német kettős szö­vegű kép kivántatik-e, mely utóbbi kettős fczövegű kép Ausztriában is forgalomba vau hozva. Néni kölcsön. Műit heti számunkban nyugtázott na­ponta 5 liter tejet, hetenkint 1 zsák bur­gonyát és 2 liter rumot Kriesháber Lajos nem kölcsönkópen, hanem ajándékba adta. Vizzel kevert tejet árult. Horváth B. Mihályné sz. Fülöp Anna halasi lakos október hó 19-ón a piaczon vizzel kevert tejet árult. A rendőrség ezért 20 korona pénz- büntetésre, behajthatatlanság esetén 2 napi elzárásra Ítélte és azonkívül 8 korona eljárási költség megfizetésére is kötelezte. Szenzáczió a Kurucz Moziban. Ma szerdán d. u. 4 és este 8 órakor a budapesti Apolló szinház nagy­sikerű műsorával színre kerülnek: Riadó, SabáczS hősök, Királyért és a hazáért. Mozgóképek : Alfonz, humoros és Bohém szerelem. Mér­sékelt felemelt helyárak. H ALASIAK! A hazáért és maga­tokért vegyetek részt minél tömegesebben a HADI- KÖLeSöN JEGYZÉSÉBEN! A 24—36 éves népfölkelósre kö­telezettek ujrasorozása november bó 16-án kezdődött meg városunkban a régi fiúiskolában. Az első napon az izs.íkiak és csen­gődjek kerültek sorra. Izsákról 213 népfölkelő jelentkezett, abból 150 be vált; mig Csengődről 92 nép­felkelőből 67. A tegnapi napon pedig 150 fülöpszállási nópfölkelőből 109; 64 páhii nep(ölkelőből 40; és 46 paszór- adacsai népfölkelőbői 35 vált be katonának. Sorozást naptár : November 18-án : Kunszentmiklós és Szabadszállás. November 19 ón : Szabadszállás és Szalkszentmárton. November 20-án: Dömsöd és Duuavecse. November 21-ón : Solt. November 23-áu : Dunapataj, Apostag, Dab, Orda. November 24 én :• l ass, Dunaegy- háza és Harta községe* kerülnek sor alá. Ingatlanok adás-vevése. Trapli Dezső és neje Rácz Mariska megvették özv. Bábud Istvánná ingatlanát 320 koronáért. Videcz Antal megvette a halasi Hitelbank ingatlanát 4000 koronáért. Matkovics István megvette Szilárdi Gabriella ingatlanát 15000 koronáért. Földvári Sándor és neje Csatári Mária megvették Virág Imréné Kaszás Eszter ingatlanát 1580 kor-ért. Komlós Imre mint gyám megvette Szabó G. Imre ingatlanát 2400 koro­náért. Halas szive. Nyilvános nyugtázás és köszönet A halasi kisegítő kórház sebesült kato­nái részére, a következők adakoztak: Farkas Dezső 200 koronát. Csikós Sándor, Menczer Mihályné, Wcisz Tóbiásné, Paprika József. Horváth Zsu- zsánna, Szabó Eszter, Mészáros József, Szemerédi Károly, Szakái Jánosné, Gáspár István, Varga István, Kolozsváry Benó, Hatházi Jánosné, Vágott Jánosné, Szuper Lajosué, id. Tegzes Sándor, özv Csonka Mihályné, Lehőez Imréné, Oláh Mihályné, Biró Istvánná, Dobrádi István, Kusztos Mihály, Cseri Imre, B. Horváth Istvánná, Grünvald Vilmos, Kocsi Teréz, Szalai Sándor, Báli István, Szabó Vincze, Babó Ferenez, Tóth Gyuláné, Dr. Kis János, Borbély Imrei Barta Mária, Horváth Imréné, özv Árva, Lajosné, özv. Farkas Sándorné, Szűcs József, Brinkus Lajosné, Buvári Józsefné, Krammer Dániel, Cseri Lászlónó, Vásárhelyi Ambrusáé, Berger Ignáczné, Tóth B. Imre, Goldmann N-né, Holländer Gyula, Szabó Ferenozné 1 — 1 kort. Vinter József 1 kor. 68 fillt. Szalai István 1 kor. 20 fillt. Welsz Mihály, Klein Juliska, Goldgruber Ármin, Fekete Sándor, Róth Rózsika, Kiss Pálné, Róth Iluska, Haszler Gáborné, Franki Ida 50—50 fillt. Szudárovits Albert 70 fillt. Farkas Pál, Dózsa István, Modok Sándor, Árvái Imréné 60—60 fillt. Kaozendor N. 56 fillt Molnár Imréné, Beek Antal, Zaborczki Adolf, Izsényi Sándorné, Takács Imre, Bábud Benő, Vilonya Imre, özv. Sárközi Ferenozné, Sárközi Rózsi, Gyulai Sándorné, Csatári Rózsi, özv. Csete Imréné, Gusztos Imre, Rédi János, Péter Ferenez, id. özv. Gusztos Istvánná, Szent? Sándorné, özv. Horváth Sándorné, Balog Józsefné, Bábud Imréné, Lakos Sándorné, id. Lakos Sándorné* Darányi István, Csizmadia Béni, Farkas Dánieiné, Józsa Lászlóné, Ripp Vilmos, Tóth K. Erzsébet, Czakó Ferenozné 40—40 fillt. Paprika Sándor, Figura József, Modok D. Imre, N. Istvánná, Horváth Imre, Téglás Pál, Farkas István 30—30 fillt H. József, Lakos Istvánná, Taskovits Antal, Karácsonyi Antal, Martini Róza, Brancs György, Orbán Mihályné, Tóth B. Lajosné, Paprika Gáborné, Jakab Mihály, Rozinski Sándorné, Gyenizse Balázs, Marton Imre, Csere József, Vadász Ferenez; Szakái Gáborné, Darányi Lászlóné, Szalai Imre, Tóth Pál, Somogyi Mihályné, Szombati Juliánná, Farkas Istvánná, Márkus István, Czentner Jenőné, Csikós Sándorné, Orbán István 20—20 fillt. Szőlős József, Szél Ilona, Babó Imre, Fekete János, Molnár Lajos 10—10 fillt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom