Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-11-11 / 45. szám

november 11. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 8 A sorozás Halason lesz. A fülöpszállási—kecskeméti vonalon a vasúti forgalom szünetel. Ez igen megnehezíti a kecskemétre való uta­zást. Ezért Agorasztó Tivadar főjegyző vármegyénk katonaügyi előadója felterjesztést adott be a honvédelmi minisztériumhoz, hogy a kunszent- miklósi, dunavecsoi, kalocsai és kis­kőrösi járásból a sorozás városunkban történjen meg. a felterjesztést siker koronázta. A minisztérium a főjegyző indítványát elfogadta. A rendelet vá­rosunkba már megérkezett, mely szerint a sorozás a következőkép fog megtartatni : A kunszentmiklósi járásból no­vember hó 16, 17, 18 és 19 én. Ide tartozik: Izsák, Csengőd, Fülöpszál- lás, Páhi, Peszeradacs, Kunszentmik- lós és Szabadszállás. — A dunavecsei járásból november hó 20, 21, 23 és 24-én. Ide tartozik: Szalkszent- márton, Dömsöd, Dunavecse, Solt, Dunapataj, Apostag, Dab, Orda, Tass, Dunaegyháza és Harta. — A kalocsai járásból november hó 25, 26, 27, 28 és 30 án. Ide tartozik: Fájsz, Foktő, Úszód, Szakmár, Miske, Géderlak, Bátya, Bogyiezló, Dunaszentbenedek, Dusnok, Kalocsa és Homokmégy. — A kiskőrösi járásból deczember hó 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 és 10-én. Ide tartozik : Hajós, Akasztó,, Bajaszent- istván, Császártöltés, Ersekcsanád, Szeremle, Soltvadkert, Sükösd, Prónay- falva. Keczel, Kiskőrös, Nemes­nádudvar és Bocsa. Városunké pedig deczember hó 11, 12 és 14-én lesz. (710-en jelentkeztek.) A sorozást a régi fiú iskolában tartják meg, melyen csak 3 katonai személy és a katonai előadó fog működni. A bizottságban nem lesz polgári elnök és hatósági főorvos, mint az rendes sorozáson szokott lenni. Halas szive. Nyilvános nyugtázás és köszönet A halasi kisegítő kórház sebesült kato­nái részére a következők adakoztak : Schneider ezég 100 kort Pázsit Antal, Vida Imréné, id. Ónodi István, Vida Lajos 60—50 kort. Kriesháber Lajos havonta 20 kort, Zsótér Zoltánná, Harnóozi L Mihály, Gulyás Ferencz, özv. Nagy Pál Sán- dorné, Borbényi Lajos, Szanyi János 20—20 kort. Stepauek Ernő és Klammer Ferencz havonta 10—10 kort. ifj. Ónodi Istyán, Véber István, id Csere József, Turcsik Mihályné 10—10 kort. Kristóf Józsefné, Gaál Lajosné Hirschler Hermauné 6 — 6 kort. Török István, Nagy Pál Ferencz, Szél József, Ónodi Balázs, Feig János, Szili József, Zseny Antal, Nagy Sz. Lajos, Szabó Mátyásné, Babó Sándorné, és Ónodi János havonta 6—6 kort., özv. Weisz Simonná, GyulaUJános, Fischer Ernőné, özv. Vili Imréné. Kovács B. László, Németh Sándorné, Klein Mórné, Vinter Jó­zsefné, N. N., Ozurda Vilmosné, Herpai Mihály 5—6 koronát. Gaál Mihály, 4 koronát havonta. Bánóczki Imre, Kiss József 4—4 kort. Czunterstein Lajos, özv. Kuti Sz. Imréné, Simon Sándor, özv id. Bánóczki Józsefné, Fekete József, Babenyeoz Cs Kál­mánná, özv. i ridrich Sándorné 3—3 kort. Szabó Garbai István, Csapó Antalné, Fürst Mátyás, Bánócki Kálmán Kósa Istvánná Szanyi Jánosné, özv. Kmeth Imréné és Hatházi Sán­dorné, havonta 2—2 koronát. Darányi, Jó­zsef, Baranyai Gáborné, Pataki István, Tóth Baranyai József, Bánóczki Balázs, Darányi Imre, Klauber Mórné, Tóth B. Imre, Bálint Mihályné, Szekulesz Jakab, Maján Györgyné, özv. Bábud Istvánná, Nagy Cz. József, Pap Antalné özv. Berki Imréné, özv. Vincze Sándorné Nagy Cz Pálné, Bodiesi Imréné, Dózsa Lajos, Mester Atilláné, Bornemisza Benőné, Baki Istvánná, Paozolay Gyózóné, Fürst Ferencz, Modok Benő, Gyevi Judit, özv. Buda István­ná, Imró István, özv. Böröezi Józsefné, Nagy Cz. Antalné, Bacsó L'iszlóné, Endrész István, 2—2 kort. Szombati N., N. N., N. N., N. N., Vanatka Károlyné, Kiss Lajos, Dimit Antal, ózv. Kiss Sándorné, Goldgruber Tériké, Paczolay Ilona, Jakus Benő, Szabó Ferenezné, Kinezer László, Novák Pál, Hirkó Imre, Ke3 József, Füle Sándor, Horváth Sz Sándor, Baracskai Mihályné, özv. Horváth Imréné, Horváth Sándor, Kis Kopárdi Mihály, özv. Molnár Mihályné, Gusztos Sándorné, Práeza Pálné, Bábud Imréné, Tóth Zsófia, Molnár Imre, Tóth József, Kovács Pál, Marosa István 1 — 1 koronát. (Folytatjuk.) Halastól-Przemyslig és vissza. A szülői s hitvesi szeretet gyakran ragadja az embert oly dolgok kivi­telére, mit más ember még gondo­latnak is kivihetetlennek tart. Ily bámulatra méltó cselekedetet vitt véghez egy 42 tagból álló halasi asszony és férfi, amikor Prze- mysl vára körül munkásként dolgozó hozzátartozóikat meglátogatták. Az utazásról és visszatérésről Horváth Sándor városi képviselő, aki az utazáson részt vett a követ­kezőket mondja : Október hó 26 án éjjel 2 órakor indultak el Halasról s Budapestről ■csak az nap este 8 órakor indultak tóvább a Miskolcz—Sátoraljaújhelyi vonaton. Az ország legutolsó állo­mását Mezőlaborczot 28-án szerdán este 8 órakor értek el. Innen minden átszállás nélkül utaztak Przerayslig, hova 30 án d. e. 10 órakor értek. Az állomásról addig nem távoz­hattak, mig személyazonosságukat és utazásuk czélját nem igazolták. Ott találkoztak is egy halasi fiúval, Lőbl Adolffal, aki ott a munkásoknak levóihordója. Az igazolás alatt a szigorú kato­nákat annyira meghatotta jövetelük czélja, hogy Hlatki Gyula főhadnagy a przemysl-i Osztrák-Magyar bank épületében megvendégelte őket. 0 azonban a vacsorán nem vehe­tett részt, miután a postakocsival a Kruhel Wjelki-i munkástáborba ment, hol Richnovszky Gyula m. kir. honvódszázados közbenjárásával a várparancsnokságnál kieszközölte a hozzátartozóikkal való találkozást, illetve öveik részére a szabadságot. A találkozás este órakor volt csak lehetséges, mikor mindegyik látogató megtalálta hozzátartozóját, kik aztán sírva borultak egymás karjaiba. Együtléttük másnap délutánig tar­tott, amikor is Richnovszky százados 5 kocsit bocsátott rendelkezésükre melyek aztán a halasiakat a munkás­csapat saját zenekarának játéka mel­lett vitte őket a Przemysl i állomáshoz. A vasútnál a nemeslelkü tisztek közbenjárására ingyen kocsit kaptak s igy a Przemysli állomástól Sátoralji- ujhelyig teljesen díjmentesen utaztak. Seb. 0. Népesedési mozgalom — November 3. — november 10. — Születtek: Simon Mór és Fein Rózának Sándor nevű fiuk. Gyevi Antal és Keresztúri Máriának halva született fiú gyermekük. Király Karolinának Sándor nevű fia. Elő G. Ferencz és Tallér Juliánnának Imre Jenő nevű fiuk. Becze József és Csatári Máriá­nak Jolán nevű leányuk. Csuka János és Fodor Rozáliának Etelka nevű leányuk. Krammer Balázs és Géczi Juliánnának Margit Juliánná nevű leányuk. Csapi József és Szabó Ju­liánnának Sándor nevű fiuk. Szalai K. István és Kovács Erzsébetnek Juliánná nevű leányuk. Gazdag Ferencz és Mészáros Francziskának Sándor nevű fiuk. Meghaltak: özv. Vilonya Imiénó Figura Juli­ánná 82 éves korban. Kőszegi Anna 22 napos, Orbán Eszter 3 hónapos, Laczi K. János 71 éves, Farkas Elekné Vértessy Luiza 41 éves, Gál Vilma Mária 2 hónapos, Ván Lajos 4 éves, Kurgyis Sándor 9 éves, Gyenizse Sándor 78 éves, Biró József 6 éves, özv. Tóth Baranyi Ferenezné Hatházi Mária 66 éves korban. Egybekeltek: Székely Ákos Kristóf Juliánnával. Terbe István Gyenizse Máriával. Tóth Imre Kis Klárával. hábornja Oroszországgal. Felhívás az ország népéhez. Táviratoka miniszterel­nökség sajtóosztályától. Érkeztek nov. 9-én d. u. 4 órakor. Konstantinápoly, november 8. A török főhadiszállás jelenti. Tegnap csapataink átlépték Egyiptom határát. Miután az orosz flotta hadikikötőkbe menekült, flottánk bombázta Kaukázus egyik legfontosabb kikötőjét. Csend­őreink és törzseink megsemmisítették Akabában partra szállott angol 1 csapatokat, mire ott idéző angol j cirkálók visszavonultak és csak egy j cirkáló maradt ott. Konstantinápoly, november 8. A török főhadiszállás jelenti : Éppen most érkezett jelentések szerint oroszokat két nap óta tartó csatában Kaukázusban megvertük. Hadseregünk bevonult az ellenséges állásokba. Kaukázusi határon kivívott török győzelmekről még jelentik : Miközben lovasságunk Kaglusmánon át az ellenség ellen vonult, főseregünk az orosz hadsereg erős centrumát támadta, két napig tartó heves küz­delem után az ellenséget megvertük, hadseregünk elfoglalta az ellenség által otthagyott állásokat. Újabb győzelem Szerbiában. Érk. nov. 8. este 8 órakor. Budapest, november 8. (Hivatalos.) — Délkeleti hadszíntéren tegnap egész nap folyamán minden arevo- nalon változatlan hevességgel folyt a harc. Bár az ellenség szívósan ellen­állott és kiadta a jelszót „az utolsó emberig“, — mégis vitéz csapataink Krupanj körüli területen sáncot sánc után elfoglaltak és ma délelőtt öt óráig a szerbek részéről bevehetet­lennek tartott kuztajnicai fontos tám­pontot is rohammal bevettük. Fog­lyok és zsákmányolt ágyuk számát eddig csak megközelítőleg ismerhetjük. Német győzelem az Argóiméi erdőben. Erk. nov. 8. este 8 órakor. Berlin, november 8. — A nagy főhadiszállás jelenti : Ypresnól és Liliétől nyugatra tegnap folytattuk támadásainkat. Argonnei erdőség nyugati szóién Venne le Chateau melletti fontos magaslatot, melyért hetekig folyt a harc, elfoglaltuk. E közben két ágyút és két gépfegyvert zsákmányoltunk. Különben nyugati hadszíntéren a ködös nap csendesen folyt le. A köztisztviselőket a kormány felmenti a népföikelől szolgálat alól. A 24—36 éves nópfölkelőkötelesek ujrasorozása azzal a veszedelemmel fenyegeti az összes közigazgatási és egyéb hivatalokat, hogy a 36 éves korhatáron belül eső tisztviselőiket és alkalmazottaikat kivonja polgári működésük köréből és ezzel jóformán egy csapásra megállítja a közigaz­gatás, törvénykezés stb. normális menetét. Az eddigi behívások már most is kettőzött munkát és föladatot róttak a hivatalok személyzetére, a 24—36 éves uj népfölkelők behívá­sával pedig jóformán egyszerre ki­ürülne minden hivatal. Minthogy a nagy közönség nyilvánvaló érdeke, hogy a hivatalok működésében zavar ne álljon elő, a kormány elhatározta, hogy a nélkülözhetetlen tisztviselők­nek megadja — hivatalfőnökeik elő­terjesztésére — a fölmentóst a nép- fölkelői szolgálat alól. E tárgyban körrendeletét intézett a megyék és városok vezető tisztviselőihez, akiket fölszólított, hogy az alkalmasnak talált népfölkelőköteles tisztviselők számára, ha ezek a hivatal műkö­désében nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, a katonai szolgálat alól fölmentést kérhessenek. A pénzügyminiszter a hadiszükségletek , fedezésére szükséges összegek beszerzése cél- ; jából legközelebb kölcsönt fog kibocsátani Hat I százalékkal kamatozó, adómentes járadékköl- I csőn kibocsátása van tervbe véve, még pedig ; nyilvános aláírás utján kizárólag a magyar i szent korona országai Bosznia és Hercegovina területén. A pénzügyminister tehát közvetlen fordul a közönséghez, amint ez a német birodalomban is történt. A kölcsön kiboosájtás összege a nyilvános aláírás összege alapján fog megállapittatni. Az aláírás előreláthatő- I lag egy hét leforgása után veszi kezdetét és mint aláírási helyek az összes állampénz­tárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztár és közvetítő helyei és az összes számottevő pénzintézetek fognak szerepelni. A terv szerint az aláírási ár minden száz korona névértékért 97 К 50 fill, lesz, amely az aláírás alkalmával azonnal befizetendő. A kötvények első szelvénye már 1915. évi május .elején kerül beváltásra, f. évi november elsejétől az aláírási napig járó folyó kamatokat azonban az aláírónak nem kell megtérítenie, úgy, hogy ha az aláírás például november 23-án történik, ez az aláírónak száz koronánként 38 fillér megta­karítást jelent, vagyis a tényleges kibocsá­tási árfolyam 97 К 12 f, ami hat egész 18/100-ad rész százalékos kamatozásnak felel meg. Az aláirt kötvények árának kifizetéséie azonban száz koronát meghaladó jegyzé­seknél kedvezményes fizetési módozat lesz igénybe vehető, olyképen, hogy az aláírás­kor csak az aláirt névérték 10°/o-a lesz biztositékképen leteendő, még pedig vagy készpénzben, vagy megfelelő értékpapírokban. A jegyzett összeg ezt követőleg lesz befize­tendő olyképen, hogy 40°/o az aláírási fel­hívás közzétételétől számított egy hónap alatt, a további hatvan százalék pedig két egyenlő részletben egy további hónapon belül lesz befizetendő A biztosíték az utolsó részlet befizetése alkalmával lesz elszámolva, illetőleg visszaadva. Ez a kedvezményes fizetési módozat minden száz korona név­értéknél ötven fill, kamatmegtakarítást je­lentvén, az ily módon befizetett kötvények aláírási ára minden száz korona névértékért 98 К lesz. Az aláírási áron kiviil az aláíró terhére sem folyó kamat, sem jutalék nem számít­ható fel. Az az áláiró, aki az általa jegyzett kötvényeket zárolja s a zárolást öt éven át fel nem oldatja, a kötvényen alapuló köve- ! telését legkésőbb 1919. évi november hó [ 1-én, ettől a naptól számított egy évre név- ! értékben leendő visszafizetésre felmond- ; hatja, viszont a pénzügyminister fenntartja i magának a jogot, hogy három havi felmondás mellett a kölcsönt egészben, vagy részben I névéríékben fiisszafizethesse. A felmondás azonban 1920. évi november hó 1-ét megelőző időre nem fog eszközöltetni. A kölcsönre történő befizetésekre a felmon­dási idő betartásával átutalás utón igénybe vehetők az 1914. évi augusztus hó 1. előtt betéti könyvre vagy folyószámlára elhelye­zett, egyébként mo atorium alá eső betéten is és azok, akik a befizetésre ily betétjeiket kívánják igénybe venni, betétjük teljes ösz- szege erejéig az illető intézet közvetítésével jegyezhetnek s ezek az intézetek, aineny- nyiben nem hivatalos aláírási helyek, a be­tétekből teljesítendő befizetéseket a hivatalos alá irásihelyek valamelyikével fogják elszámolni. A kibocsátandó kötvényekre és pedig úgy a szabad, mint a zárolt darabokra az Osztrák-Magyar Bank és a Hadikölcsön pénztár a mindenkori hivatalos váltóleszá- mitolási kamatláb mellett, amely jelenleg 54j°/0, fognak kölcsönöket nyújtani és igy kedvezményes kamatlábat legaláob egy esz­tendeig fognak alkalmazni. Ugyancsak ked­vezményes, vagyis a szabályszerűnél 1/j°/°-kal alacsonyabb kamatláb mellett tehát jelenleg az állampapírok legnagyobb részére 5 1li°l0 más megfelelő értékpapírokra 6°/0 kamat mellett fognak előleget nyújtani ezen intézetek, amennyiben a felveendő összeg az uj kibocsátás jegyzésére szolgál. Az uj járadék kölcsön kötvényeket úgy az Osztrák-Magyar Bank főintézete és fiók- intézelei, mint a szelvények beváltásával megbízott fővárosi pénzintézetek az 1915. év végéig költségmentesen fogják megőrizni. Annak elérése végett, hogy ennek a kizá­rólag hadi czélra szolgáló kibocsátásnak jegyzése a kisebb embereknek is lehetővé tétessék, a legkisebb kötvény névértéke ötven koronában fog megállapittatni. A kölcsön előnyös feltételei, a pénzpiacz kedvező helyzete és annak felismerése, hogy a kölcsön jegyzésében való minél nagyobb i részvétel az aláírók magánérdekei mel ett, a közérdeket is nagy mértékben szolgálja, I biztosítékai annak, hogy e kizárólag bel­földi kölcsön jegyzésének eredményeiben az ország közgazdasági ereje impozánsan fog megnyilvánulni. BOKOR JANOS szegedi paprikamal­mának világhírű paprikája. — Kérjen árjegyzéket. ; llllll III I III I Hill III I I III III 11 llinritlll I Htll 11Г1 i HIRDESSEN LAPUNKBAN!!

Next

/
Oldalképek
Tartalom