Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-11-11 / 45. szám

s KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE, november 11. HÍREK. A nemzet kötelessége A szó mai értelmében vett háború I sokba, igen sokba kerül. Csak | vegyük katonáink kitünó felszerelését, 1 tökéletes fegyvereinket, kifogástalan, elsőrendű muníciónkat és fogalmat alkothatunk magunknak arról, hogy mindez milyen horribilis pénzbe kerülhet. Azokat a jó híreket, amelyek a harctérről érkeznek, nemcsak kato­náink hősiességének, de annak is köszönhetjük, hogy a hadvezetőségnek a vitéz harcosokon kívül is minden rendelkezésére áll, ami egy modern háborúban a győzelem elérhetéséhez okvetlenül szükséges. A kormány a kellő időben gondos­kodott mindarról, amire derék sere­günknek a háborúban szüksége van. Ennek köszönhető, hogy a hirtelen kitört világháború teljesen felkészülve talált bennünket. A háború egyre szélesbedő méretei azonban újabb anyagi eszközöket tesznek szükségessé, miért is a kormány úgy határozott, hogy hadikölcsön kibocsátásával fogja ezt az újabb szükségletet fedezni. A nemzetre tehát mostan az a feladat vár, hogy kötelességet telje­sítsen önönmagával szemben. Köteles­sége minden magyar embernek, hogy — tehetségéhez képest — részt vegyen a hadikölcsön aláírásában. Ennek a kötelességnek teljesítése azokban épen nem lesz áldozat, mert a hadikölcsön kibocsátási és aláírási feltételei annyi kedvezményt nyúj­tanak, hogy — s ezt bátran lehet álhtani — emberemlékezet óta nem kínálkozott olyan kitűnő befektetési al­kalom, mint amilyet a hadikölcsön nyújt A hadikölcsön 6°/0-os típus, való­jában azonban a 6°/0-nál is többet kamatozik, mert az aláírók névértéken alul kapják a papirt. Minthogy pedig a papirt zárolása esetén, öt év malva névértéken váltja vissza az állam, nemcsak kamat- többletet, hanem még biztos tőke­nyereséget is jelent ez a befektetés. A feltételek egyébként is kiválóan kedvezőek. Hogy egyebet ne említ­sünk a bankok ennek az aláírásnak céljaira kötelesek az egyébként a a moratórium rendelkezései alá eső betéteket vagy folyószámlakövetelése­ket is rendelkezésre bocsátani. Az Osztrák-Magyar Bank és a Hadi- kö'csönpénztár 5l/»%-os kamatláb mellett lombardkölcsönt nyújt még a zárolt papírra is. Aláírási helyek a postatakarék­pénztár és közvetítő hivatalai: az összes postahivatalok, az összes kir. adóhivatalok, az Osztrák-Magyar bauk és fiókjai, az Országos központi Hitelszövetkezet és képviseletei, végül az öszes bpesti és zágrábi nagy bankok. A z aláírási helyek tehát bárhol köny- nyen hozzáférhetők. Minden aláírási helyen az összes kibocsátási és alá­írási feltételek tekintetében felvilágo­sítás nyerhető. A különböző cimlet-tipusok 50 korona és 10.000 korona közt mo­zognak. Ez annyiban is érdekes, mert ilyenformán mostan még az egészen kis tőke is részt vehet az aláírásban, hiszen 50 koronáért (illetve még az 50 korona névértéken is alul) egy egész papír kapható. Az 50 koronás címletek rendsze­resítése a kormány demokratikus felfogására vall, mert ez az intézkedés alkalmas arra, hogy az egészen kis tő­késeket is megismertesse a szolid érték- pirokba való tőkebefektetés előnyeivel. Általában elmondható, hogy ez a kibocsátás a legkedvezőbb feltételek mellett történik és a nagy, — vala­mint a kistóke érdekeit egyaránt szem- előtt tartja. A kormány tehát voltaképen nem is áldozatot kór ezúttal, hanem inkább módot nyújt mindenkinek, hogy rendkívül kedvező tőkebefek­tetés formájában használjon a közér­deknek, teljesítse hazafiui kötelességét. Mutassuk tehát meg, hogy a Gyászeset. Fájdalmas megilletődéssel, mély rész­véttel fogadtuk a szomorú hirt, amely városunk egyik nagyrabecsült tagjá­nak, Farkas Eleknek súlyos gyászáról szói. Felesége, sz. Yórtessy Luiza hosszas szenvedés után, életének 42 ik, boldog házasságának 20 ik évében f. hó 4-én d. u. 4 l/s órakor elhunyt. A kiváló lelki tulajdonsá­gairól és jótékonyságáról általánosan ismert uriasszonyt f. hó 6 án d. u. 8 órakor temették nagyszámú kö­zönség őszinte részvéte mellett. A család a következő gyászjelentést bocsájtotta ki : Farkas Elek úgy a maga, mint az összes rokonság ne­vében is a legmélyebb fájdalommal tudatja, hogy forrón szeretett felesége Farkas Eleknó, Yórtessy Luiza hosz- szas szenvedés után, életének 42-ik, boldog házasságának 20-ik évében, f. hó 4-én d. u. 4‘/j órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, csendesen elhunyt. A megbol­dogult kihűlt tetemei folyó hó 6-án d. u. 8 órakor fognak a róm. kath. szertartás szerint a gyászházból (Takarékpénztár épülete) a ref. te­metőbe eltemettetni. Az engesztelő szentmise áldozás a megboldogult lelki üdvéért f. hó 7-ón reggel 81/* órakor fog megtartatni. Kiskunhalas, 1914, november 4. Isten és a mi áldásunk lebegjen porai és emléke fölött 1 A király kegyelmez. Hivatalosan jelentik, hogy a király a királysértósi és más politikai ter­mészetű büntetendő cselekmények miatt elítélteknek megkegyelmez. Kegyelmi tény kiterjed a képviselő- ház 1910. évi márczius hó 21-iki ülésében a kormány tagjai ellen el­követett bűncselekményekre, vala­mint a nemzetiségi és osztályharccal kapcsolatos bűnügyekre is. A Szerémségben levő katonák látogatása tilos. A péterváradi várparancsnokság rendeleté folytán, a Szerémségben elhelyezett katonai személyek meglátogatása, — mégha ezen személyek hívására történne is — a leg­szigorúbban tilos. Házasság. Tóth Imre tanár, vasárnap Kiss Klára áll. isk. tanitónővel házasságot kötött. A göböljárási iskola megnyílik. az állami iskola gondnoksága köz­hírré teszi, hogy a göböljárási is­kola f. hó 12-én, csütörtökön meg­nyílik. Felhivatnak a Gőböljárás pusztai lakosok, hogy tanköteles gyermekeiket f. hó 12 , 13. és 14-ón büntetés terhe mellett az iskolába beírassák. A helyi eegélyző bizottság vezetője ezúton kéri fel Kiskunhalas város közönségét, hogy vitéz katonáink részére küldendő karácsonyi ajándékok beszerzéséhez szük­séges pérzadományaikat minél előbb hozzá beküldeni szíveskedjenek. Egyidejűleg a bizottság vezetője Pataky Dezsőné Hamar Erzsiké 20 kor. pénzadományát, mint névnapi megváltási dijat köszönettel nyugtázza s a fenti alapba utalja. Megsebesült hősök. Yarga Benő detektív és Tumbász József volt halasi tanító az északi hareztóren megsebesültek. -- Kívülük még megsebesültek : Marton József, Győré Imre, Jakab Sándor és Hóza István halasi lakosok. magyar nemzeti öntudat az ilyen j történelmi pillanatokban tettekkel ad életjelt magáról. Mindenki — aki csak teheti — tartsa kötelességének, hogy anyagi erejéhez mérten vegyen részt ! a hadikölcsön aláírásában. Ennek a j kibocsátásnak a sikere az egész világgal meg fogja ismertetni a magyarság erejét, növelni fogja a kül­föld előtt hazánk tekintéjét és sokkal hozzá fog járulni ahhoz, hogy véglegesen legyőzzük ellen­ségeinket s biztosítsuk zavartalan, békés fejlődésünket. Hősi halált haltak. Bóna Kálmán október 18 án, Kurgyis Ferencz október 22-én a déli harcz- téren hazájukért vívott győzelmes ütközetben hősi balált haltak. — A 35 sz. vesztesógi kimutatás szerint még hősi halált halt Gál Balázs 30. gy. ezredbeli szakaszvezető is. Tábori csomagszállitás. November hó 8-ától kezdve további intézkedésig a már közölt feltételek mellett csak a 11., a 31., az 51. és a 186. számú tábori postához czim- zett tábori postai magáncsomagok vehetők fel. Koszorú megváltás. Di». Farkas Imre 60 koronát, Farkas Dezső pedig 50 koronát adományo­zott a sebesült katonák részére ko­szorú megváltás czimón. Esküvő. Székely Ákos ügyvédjelölt szerdán esküdött örök hűséget Kristóf Julián- nának. Ki akar Przemyslbe csomagot küldeni ? Akik Przemyslben tartózkodó katonai mun­kásként bevonult hozzátartozóiknak ruha­neműt szándékoznak küldeni, azok a czim s küldemény mikénti feladásának tudomásul vétele végett Dr. Gaál Gyula árvaszéki ülnöknél jelentkezzenek. A munkapárti körben. elhelyezett kórházba a következők küldtek a héten ajándékot: Monda és Dr. Babó 1 nagy kosár zöldséget. Gyenizse Istvánná 12 liter paradicsomot 1 nagy üveg lekvárt. Babó Dezsőné 1 kanna tejet, tejfelt, túrót 1 nagy üveg baraczlekvárt. Borbás Imréné 1 kanna tejet. Zseny Lajosné 3 liter zsírt, 6 liter tejet 1 kosár zöldséget. Zilah Istvánná 15 liter bort Ádor Sándorné 10 liter paradicsomot 2 kgr. húst. Dr. Zilah Benőné 7 nagy kuglófot. Ozakó Perenezné 6 üveg befőttet. Megsebesült nyilvántartó. Fadgyas Áron nyilvántartó a déli harctéren megsebesült. — Buda­pesten ápolják. Halálozások. Zilah Jánosnó sz. Buda Mária f. hó 10-én éjjel 1 órakor, 60 éves korban hosszas betegség után meghalt. Az elhunytat ma délután 2 órakor helyezik örök nyugalomra. — Weisz Emil kereskedő november hó 10-én reggel 7 órakor 42 éves korban rövid betegség után elhunyt. Temetése ma délután 2 órakor lesz. — A korán elhunyt kereskedőt nagy részvét kiséri utolsó útjára. A helyi segélyző-bizottság vezetője az állomás főnökség megkeresésére arra kéri a lakosságot, hogy a kis­kunhalasi állomáson keresztül szál­lított sebesültek részére élelmi czik- keket (tej, túró, vaj, kenyér, sza Ionná stb.) ajándékozni, illetve a sebesültek közt leendő kiosztás végett az állomásfőnöknek átadni szívesked­jenek. A Kurucz mozgószinház f. hó 15-én vasárnap bemutatja Lüttich es Brüsszel bevételét és a 42 cm.-es ágyuk pusztítását. Azon­kívül kiemelendő a műsorból egy elsőrangú 4 felvonásos Nordisk víg­játék „A milliomos urfi“, melynek főszerepét Ellen Eggerholm, a leg- bájosabb dán mozi-művésznő játsza. Uj hadibélyegek. az árvizbélyegek fölhasználásával kiadott öt- és tiz- filléres hadisególy- bólyegekeu kívül az árvíz- bélyegek többi értékfaja is forgalomba kerül mint hadisególy-bélyeg. Ezekre az újabban kiadott hadisegély-bélyegekre a „Hadi segély özvegyeknek és árvák­nak két (2) fillér“ jelzés vörös színben van nyomva. Az 5 és 10 filléres ha­di- segély-bélyegeket minden posta hivatal és érték cikkárus köteles árusítani, a többi órtékfajokat azonban csak a posta- és távirda igazgatóság részéről erre kijelölt egy egy kicstári posta hivatal árusítja. A kijelölt postahivatalnak kötelessége a bélyeg- gyűjtők szükségletének kielégítése céljából a hadisegély-bélyegek minden értékfajából egy-két összeállított soro­zatot állandóan készen tartani. Hodossy Géza honvéd zászlós levele Oroszországból. Október 28-iki kelettel hosszabb levelet küldött szüleinek Hodossy Géza honvéd zászlós Kievből, ahová az ottani nagy kórházba a klodzienbi ütközetből mint sebesült hadifogoly került. írja többek között, hogy jól érzi magát, most már egészséges, mindennel, meleg ruhákkal ellátták az oroszok és lehet, hogy a jövő héten Moszkvába mennek, európai Oroszország második fővárosába, de ez sorsukon nem változtat. Levelet havonként csak egyszer irhát. Van szórakozásuk elég, a levegő változás jótékony befolyással van reá és többi fogolytársaira. A fiatal tiszt levele végén kedves sorokat ir egy bajtársa. Szó szerint igy ; Kedves néni és Bátyám uram ! Gézivel itt a kórházban ismerkedtem meg. Magam mellé vettem és most itt mellettem fekszik. Jól viseli magát és sokat gondol haza. Kezeit csó­kolom és üdvözletét küldi ismeret­lenül : Aszalai Bodnár Endre t. százados. A n. é. közönséghez! Kötelességemnek tartom, minden félreértés elkerülése miatt, ez utón szives tudomásukra hozni, hogy nagy­becsű adományaik hírlapi nyugtázása hogy mindeddig nem történt meg, nem közöny, vagy hálátlanság volt, hanem sorrendben akartuk azt elintézni. Hiszen látják kérem, hogy a t. szerkesztő ur hetenként nagyobb rovatot bocsájt rendelkezésünkre, amiért neki is köszönettel tartozunk. Az Önök jólelkűsége, áldozatkészsége olyan végnólküli, hogy nem tudom eléggé megköszönni. Igen kérem, szíveskedjenek türe­lemmel lenni, minden egyes nagy­lelkű adakozónak adománya a legna­gyobb pontossággal fog megjelenni. Szives tisztelettel Loschitz Sándorné. Sebesültek jöttek. Bár kisebb tömegekben és ritkább időközökben, leginkább a déli hadszíntérről érkeznek városunkba sebesültek, hogy itt szeretetteljes gondos ápolást • és ellátást nyerve, rövidesen kiheverjék az ellenség fegy­vere ütötte sebeket és fájdalmakat, és ujult erővel, harckópesen térjenek vissza a becsület és hazavédelem mezejére. F. hó 8 án, vasárnap délután Sza­badkáról 44 könnyű sebesült katona érkezett városunkba. A vonatnál nagyszámú közönség volt jelen a se- \ besültek fogadásánál. — A sebe- / sültek között 2 halasi is van, név- szerint Gyevi József őrmester és Király Gy. Balázs. Tegnap, november hó- 10-én dél­után Szabadkáról újból 62 sebesült katona érkezett kórházainkba. Vegye meg okvetlenül minden 'ЗДр héten a HELYI ÉRTESÍTŐT! 'ТШШ Eleven, gazdag, uj és érdekes minden száma és csak 6 fillér az ára 'ЩШ Általános biztosítást tűz és villámcsapás ellen, továbbá élet és baleset elleni biztosításokat legelőnyösebben közvetít Cryörfi József kerületi ügynöksége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom