Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-10-21 / 42. szám

г KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE október 21. Ellátói a Moleráról. NépfölfeelőK harcza. Városunk főorvosa Dr. Dobozy István vasárnap d. u. a városi köz­gyűlési teremben tanulságos előadást tartott a koleráról. Az előadásnak csekély számú közönsége volt, pedig akik távolmaradtak, őszintén sajnál­hatják, mert egy tanulságos, szép és érdekes előadást mulasztottak el. Ki­fejtette az előadó, hogy mi a kolera- betegség tulajdonképeni okozója, hogy terjednek és tenyésznek a vészthozó csirák, hogyan jutnak az emberi szervezetbe, minő utón fertőzik azt meg, melyek a betegség tünetei s főként, hogy minő módon kell ellene védekeznünk. Aki még sohasem hallott erről a rettenetes betegségről beszélni, pedig az utóbbi időben sajnos, elég gyakran van róla szó, — a népszerűén és világosan meg­tartott előadásból megtanulhatta a két legfontosabbat, tudniillik, hogy : 1. mi az okozója a betegségnek, 2. miként kell ellene védekezni. A kolera betegség okozói a Koch berlini professor által felfedezett ko­lera, vagy mint tudományosan elne­vezték comma bacillusok, melyek leginkább étel vagy ital utján a gyomorba és a belekbe jutván, a megbetegedést előidézik. Ezek a ve­szedelmes bacillusok, leginkább, sőt majdnem kizárólag szennyes helyeken piszokban tenyésznek és fejlődnek ki, minek következtében a betegség el­leni legelső és Ieghathatósabb véde­kezés a tisztaság, még pedig a legnagyobb fokú tisztaság mindenben, úgy a lakásban, mint a ruházatban és főként az ételneműekben. A be­tegséget okozó csirák ugyanis csupán a szájon keresztül juthatnak be a szervezetbe, ezért nagy elővigyá­zatosság mellett, még járvány esetén is elkerülhetjük a fertőzést. Nyers ételeket, gyümölcsöt s általában olyan ételeket, melyek nincsenek megfőzve vagy megsütve, járvány idején feltétlenül kerülni kell. Ét­kezés előtt a kezeket szappannal mindig jó meg kell mosni, járvány idején még eczetes vizzel, mert az eczet, tekintve, hogy savat tartalmaz, megölője a kártokozó bacillusnak. Az étrendben a legnagyobb mértékletesség tartandó szem előtt, hogy gyomor­rontás ne álljon elő, mert az egész­séges gyomor elegendő savat tartalmaz s az megöli még a gyomorba került bacillust is. Nehéz volna nekünk ismételni a főorvos egy órán keresztül tartott előadását, melyben a kérdés minden részletére a legbővebben kiterjesz­kedett, azt mindenkinek meg kellett volna hallgatnia. A jelen voltak jóleső megelégedéssel távoztak az előadásról, mert egy erős fegyvert kaptak a betegség ellen, a tudást és a véde­kezés teljes lehetőségét, mely már magában is jelentékeny eszköz a baj elhárítására. Az orosz betörés hírére. Kardot ide! . . Paripára! . . . Hadd repüljek a határra! . . . Szabad hazánk rabnak szánva Jön az orosz ezer számra. . . Ferencz József, jó királyom, Mért nines honvéd a határon ? Mért ninos annyi, hogy az ellen, Ha milljó is, halált leljen ? Ha nines elég jó katonád, Csak fuvasd meg a harsonát. Szép hazánkért halni készek, Vagyunk itt még ifjak, vének! Ha nines elég fegyver készen. Kasza is jó kemény kézben: Learatjuk a sok muszkát, Úgy szerezünk ágyút, puskát! Bernáth Lajos. Ebben a roppant nagy, dicsőséges i küzdelemben, melyet acsarkodó ellen- I ségeink ránk kénysztritettek, tűz- ! helyünk, családunk védelmére, őseink I sírjáért, gyermekeink jövendőjéért, j hazánk, nemzetünk megmaradásáért szállottunk síkra. A készülő uj so­rozás eszünkbe juttatja Petőfi buz­dítását: Föl, hazámnak valamennyi lakója ! Ideje, hogy tartozását minden ember lerója. Ki a házból, ki a sikra, emberek! Most az egész Magyarország Legyen egy nagy hadsereg ! (Föl a szent háborúra !) Erővel teljes, deli ifjúságunk a hős nagy németekkel testvéri szö­vetségben diadalmasan űzi, kergeti északkeleti határainkon túl a világ legnagyobb hadseregét. A nép föl­kelése, a családapák serege a mi területünkön őrzi a bókét, vagy ha­tárainkon áll őrt s bizony nem egyszer harcba is száll kisebb-nagyobb ellenséges csapatokkal. A budapesti 30. népfelkelő ez­rednek, melyhez a mi környékünk is tartozik, eddig két harcáról van tudomásunk. Nyolc zászlóalja közül először egyik hadtápzászlóalja került tűzbe Szarajevótól keletre, Pálé mel­lett. (Majd visszatérünk rá.) Másod­szor a Félegyházán fölszerelt har­madik tábori zászlóalj két százada a montenegrói határon, Avtovác mellett. Erről szól a Független Hírlapnak „Vitéz hadnagyaink“ című tudósí­tása, de téves adatait nem egy Mosztárból visszajött hadnagyunk, hanem a vállalkozó Mosztárban lent járt három halasi asszony szolgál­tathatta. Módunkban van hitelesen megírni a harc történetét : A Mosztárban állomásozó fél- í zászlóalj szeptember 24-én este indult útnak a Narenta völgyből föl az 1200 méter magas fensikra. Neve- sinjében néhány gyenge menetelője lemaradt, a többi nagy szívóssággal kitartott és harmadnap már meg­szállotta Avtovác mellett a határnak mi részünkön levő hegygerinceit. A szemben levő montenegrói hegyeken minden este megszólaltak a puskák, de a mieink csak „muzsikának“ hívták ezt az éjszakai időtöltést s j csupán közeibe merészkedő csopor- I tokra lőttek. Vagy öt montenegróit el is ejtettek, nekik is négy-öt volt. Október 4-én, vasárnap estefelé nyilván egy helyre gyűlt a monte­negrói határon elszórtan pufogtató öt-hatszáz komitácsinak nagy része, vagy rendes katonaság jött erősíté­sükre és túlnyomó erővel megtá­madták azokat az őrállásokat, ahol Kolozsváry Kiss Ferencnek a százada volt felállítva. Egész éjjel folyt a tüzelés. Mindenki a helyén volt. Az egyik szárnyon Dr. Dolicsek Lajos hadnagy szakasza a nagyerejű tá­madás elől kénytelen volt vissza­vonulni Gát-ra, ahol a zászlóalj pa­rancsnoknak ágyuk is állanak ren­delkezésére. Az elvonult szakasz helyén két gépfegyvert állított fel az ellenség és virradatkor elkezdte szórni a golyót a többi hegyen lévő őrcsapatra, kik meglepetve látták, hogy az 6 hegygerincük és Gát között a völgyet is megszállotta a crnagorc. Nem maradt más hátra, mint keresztül vágni magukat az ellen­ségen. Elszánt harc után Isten csodájával határos módon érkezett föl Gátra a három szakasz egyik része Kolozsváry Kiss Ferencz haduagy vezetésével, más része hadi fogságba került, más része elesett. Persze, az elesettek egy része se­besült lehetett csupán és az a meg­nyugtató tudat, hogy a montenegrói rendes katonaság foglyokkal, sebe­sültekkel tisztességesen bánik. A két halasi hadnagy nem sebesült meg; a század legénysége közt halasi csak egy-néhány lehet. A szorongatott bajtársak segítségére Mosztárból okt. 7 én reggel egy egész zászló-alj indult le, köztük a halasi­akkal telt 8-ik század. Hogy mi lett a harcz vége, nem tudj.uk. Egy magán értesítésünk van csupán, mely az ezred törzskarából ered, hogy a három hiányzó hadnagy és a legény­ség jó része megkerült, csak 17 ről nem tudnak. Ezt az értesítést október 16 án kaptuk. Isten nyugtassa a hazáért meghalt hős népfelkelőket! Nevöket, emlé­kezetűket kegyelettel megőrzendi szülővárosuk, falujok, az élőknek pedig, kik vitéz elszánással harczolrak, szeretettel, hálás köszönettel adóznak az itthon maradottak. p. r. ШщМШ — október 13. — október 20. — Születtek: Luka Imre és Karó Erzsébetnek Kálmán nevű fiuk. Kupa Antal és Tallér Juliánnának Antal nevű fiuk. Farkas József és Vas Etelkának Géza nevű fiuk. Horváth Sándor és Kis Kurgyis Erzsébetnek Mária Terézia nevű leányuk. Szekeres János és Németh Erzsébetnek Katalin nevű leányuk. Bercsényi József és Korom Erzsébetnek Imre nevű fiuk. Böröczi Sándor és Tóth H. Máriának halva született fiú gyermekök. Ónodi János és Juhász Vida Margitnak János Imre Antal nevű fiuk. Vas János és Takács Erzsébetnek József Károly nevű fiuk. Kis József és Pápai Mária Borbálának Juliánná nevű leányuk. Tóth D. Antal és Márkus Erzsébetnek Erzsébet nevű leányuk. Horváth István és Nagypál Zsuzsánnának Zsuzsánna nevű leányuk. Steinmetz József és Pittenauer Máriának Mária nevű leányuk. Adám Lajos és Fenyvesi Viktóriának Imre nevű fiuk. Tanács Mihály és Dicső Rozáliának Rozália nevű leányuk. Szanyi János és Czagán M. Rozália Erzsébetnek Károly nevű fiuk. Paska Antal és Vas Rozáliának Lajos nevű fiuk. Csapi Sándor és Marton Juliánnának Benő nevű fiuk. Hegyi Sándor és Pankovics Teréziának István nevű fiuk. Meghaltak: Szekula Juliánná 6 éves korban. Jakue Mihály 77 éves, Mityók Antal 6 éves, Turcsik Mihályné Zsigmond Erzsébet 73 éves, Vásárhelyi Ro­zália 12 éves, Baksai Mária 14 napos, Böröczi Sándorné Tóth H. Mária 36 éves, Marusa Péter 6 éves, Szakái Károly 4 éves korban. Kihirdetett jegyesek: Jung Kálmán Lajos Babik Mária nemesiiiiiiticsi lakossal (Tanuk : Jung János, Dévics Károly,) Jakab Antal Vörös Eszterrel (Tanuk: Jakab Sándor, Nagy Cz. József.) Egybekeltek: Farkas Márton Brinkus Rozáliával. Ingatlanok adás-verése. Pelikán István és neje (Mozgai D. Juliánná) megvették özv. Nagy Kálozi Sándorné Darányi Mária in­gatlanát 200 koronáért. Kolozsváry Lajos és neje Jakab Zsuzsána megvették Kovács Jánosné Vili Juliánná ingatlanát 200 koro­náért. Szőke Károly és neje Kardos Katalin megvettek Ozagány M. József és neje ingatlanát 5400 koronáért. Dr. Szatmáry Mester Attilia és neje Kármán Izabella megvették Gyárfás Gézáné Heller Róza ingat­lanát 11000 koronáért. HÍREK. Szakosztályi ülés. A város képviselőtestülete f. hó 19 ón gyéren megjelent képviselők jelenlé­tében tartott szakosztályi ülésen tár­gyalta a város 1915. évi költségvetési előirányzatát Az előirányzat ugyan­azon keretben mozog, mint a múlt ; évi költségvetés előirányzata. Az elől- ! járóság józan takarékossága és előre­látása nyilvánul meg a költségvetés előirányzatában. A kiadási tételek semmivel sem nagyobbak, mint a múlt évi költségvetésben feltüntetett kiadási tételek, úgy, hogy ha » város bevételei nem csökkennek, a pótadó a jövő évben nem fog emelkedni. A szaaosztályi ülés a költségvetési elő­irányzatot egyhangúlag elfogadta. Uj orvos. Schön Jenőt a budapesti egyetemen vasárnap doktorrá avatták. Elutasított kérelem. Szálkái Lajos székesfehérvári szín­igazgató azon kéréssel fordult a szin- ügyi bizotsághoz, hogy társulatával 5 hétre bejöhessen városunkba. A szinügyi bizottság a kérelmet elutasította. Szarvasmarhák levágásának korlá­tozása. A kormány rendeletet tesz közzé, melyben eltiltja szopós üszőborjuk, három évesnél fiatalabb üszők és hasas teheneknek vasúton való szál­lítását és kényszervágásoktól elte­kintve, ilyen szarvasmarhák levágását. A rendeletet hatóságunk azzal hozza a la­kosság tudomására,'hogy szopós üszőbor­jukat, három évesnél fiatalabb üszőket és hasas teheneket, sem vasútra való szállításra, sem pedig levágásra, kényszervágást kivéve, el ne adjanak, kereskedők és mészárosok pedig ilyen állatokat meg ne vegyenek, mert a marha rakodó állomáshoz kirendelt állatorvos szakértők ilyen állatokat szállításra el nem fogadnak, a vágó­hídi állatorvosok és husszemlélök ; pedig arra lettek utasítva, hogy azo­kat szigorú büntetés terhe mellett levágni ne engedjék. Ezen rendelet aluli mentességet csakis a vármegyei alispán adhat. A közönség figyelmébe! A polgármester lapunk utján is felhívja a közönséget, hogy a se­besült katonáknak élelmiszert aján­dékozzanak. Az ajándékok a ref. templommal szemben levő iskola épületbe viendők be. — Még felhi­vatnak a mosónők, hogy azon kórházakban, melyekbe bevannak osztva, azonnal jelentkezzenek. A Kurucz mozgószinház 25-én vasárnap egy rendkívül mulatságos aktuális darabot mutat be „Szerbia hadat üzen“ czimmel, irta: Fáik Richárd. Főszerepeit elsőrangú magyar művészek játszák. A sebesült katonák ingyen jegyet kapnak a pénztárnál. Újabb gyorsvonat közlekedés. A zimonyi vonalon még a követ­kező gyorsvonatok közlekednek: Budapestről indul reggel 6 50 Halasra érkezik d. e. 9 14 Szabadkáról indul este 6 37 Halasra érkezik este 7 19 Rendőri hírek. Böröczi Imréué szül. Kovács Erzsébet és Kátai Mihály a piacon botrányt okoztak és összeverekedtek. A rend­őrség ezért 2—2 napi elzárásra és 10—10 korona pénzbüntetésre Ítélte őket. A törvényből. A kalocsai törvényszék Gondi István 14 éves halasi lakost munkakerülés vétsége miatt négy heti fogházra Ítélte. — Ugyancsak a kalocsai tör­vényszék előtt állott Dobrádi Sán­dorné sz. Bindus Judit is, ki Rőfi Pálnét agyonszuráesal fenyegette. Dobrádinét ezért a fenyegetésért két heti fogházra Ítélték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom