Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-10-14 / 41. szám

8 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. október 14. Előadás a koleráról. A halasi közönségnek október hó 18 án, vasárnap d. u. 3 órakor ér­dekes és tanulságos előadásban lesz része. Ugyanis Dr. Dobozy István v. főorvos a városi közgyűlési teremben a koleráról ismertető előadást tart. — Az előadásra a közönség ezúton is meghivatik. 49946 korona. Ilyen nagy összeget űzettek ki a városházán a harcbavonult katonák családjai részére október hó 6 ig 1830 nyugtára. Ezt a nagy összeget 570 ember kapta. Segélyre szorulók száma eddig 918. Hírek a szerb harctérről. Lapunk jelen számában eredeti tudó­sításokat közlünk Szerajevóból, ame­lyek a szerb helyzetet élesen meg­világítják. Alkalmi munkatársunknak Ígéretét bírjuk, hogy időnkint a messze távolból felkeresi tudósításaival lapunkat. Féláru vasúti jegy a sebesültek hozzátartozóinak. Béceből jelentik, hogy a cs. és kir. déli vaspályatársaság, a kassa-oderbergi vasút, valamint más vasutak késznek nyilatkoztak az oszt ák államvasutak példájára féláru vasúti jegyet enge­délyezni azoknak, a kik sebesült hozzátartozóikat meg akarják látogatni. Tyuk tolvaj. A temető és a város szélén lakó egyének több Ízben panaszkodtak, hogy kijáró baromfiaik közül néhány drb elvész s a rövidebb-hosszabb időközben eltűnt baromfiak értéke czimón érzékeny kárt szenvednek. P. hó 1-én a tolvajt sikerült lelep­lezni Balog Petemé sz. Horváth Ro­zália 65 éves prónayfalvai lakos sze­mélyében és elfogni munkája közben. Köténye alatt már 2 sárga jórezét tartott s ép akkor akart elfutni, midőn tetten érték s a rendőrségnek átadták. . Balognó a rendőrségen több rendbeli lopást ismert be s a baromfiak elfo­gását rendszeresen űzte. Cselekmé­nyéért a bíróságnál fog számolni. Értesítések a sebesültekről, elhuny­takról és hadifoglyokról. Illetékes helyen felhívják a figyelmet arra, hogy senki se forduljon a sebe­sültekre, elhunytakra és a foglyokra vonatkozólag bármily megbízhatónak látszó magán helyhez sem tudakozódá­sokkal és hagyják figyelmen kívül a lapokban esetleg megjelenő ilyen irá­nyú hirdetéseket, mert sebesültekre, elhunytakra vagy fogságba jutottakra nézve megbízható hiteles felvilágosí­tást csakis a hadvezetőségnek arra hi­vatott tényezői nyújtanak, miként az eddig is történt. Közszemlén. Az 1915. évi esküdtképes egyének lajstroma 8 napon át a főjegyzői hivatalban közszemlére kitétetett, hol az bárki által megtekinthető és az észrevételek ugyanott megtehetők. Hősi halált halt. Kedd délután vitték utolsó útjára a róm. kath. temetőbe Erdélyi János 38. gy.-ezredbeli közlegényt, ki a Szerbia elleni háborúban kilencz ütközetben vett részt, mig múlt hó 18 án ellenséges golyótól találva, hosszú kínok után Budapesten meg­halt. Holt tetemét a család haza szállította, hogy édea szülőföldje te­metőjének szomorú fűzei között pihenje csaták viharában a hazáért áldozott nyugalmát. Három pappal végzett temetése nagy részvéttel s gyönyörű gyászpompával ment végbe s kopor­sójánál Gulyás Perencz plébános szép gyászbeszédet mondott, az egyház teljesen díjtalanul végezte a szertartást s az elhunytnak disz sírhelyet adott. Hadi zászló átadása a harcbavonuló katonáknak. A Juhász Kató és több halasi lelkes honleány által készített selyem nem- zetiszinű zászlót szombaton átadták a harezbavonuló katonáknak. Szom­baton egész nap már hire járt a városban, hogy a déli harctérre halasi katonák vonulnak el állomásunkon. E hir keltére már a kora délutáni órákban nagy néptömeg lepte el az A lse templom-teret, hogy a kath. templomban elhelyezett nemzeti lo­bogót ünnepélyesen az állomásra vigyék. A tűzoltó zenekar lelkesítő hangjai mellett 7* 3 órakor elindult a menet s a Vilmos császár-uton keresztül, Kossuth Lajos utcán végig haladva, a lelkesüléstől tüzelve nagy nópáradattá fejlődött mire az állo­másra ért. Ott este fél tízig esőben és hűvös szélben nem lankadó buz­galommal vártak a vonatra, midőn a gőzmozdony két nagy csillogó szeme feltűnt az éj sötétjében, ötven halasi lány sorfala várta a 30-ik gyalog­ezred nemes vitézeit, élükön a selyem zászlóval. A zászlót Gulyás Ferencz plébános adta át a parancsnokló tisztnek hazafias tüztól izzó beszéddel, melyet a lelkes közönség többször percekig tartó éljenzéssel szakított meg. A beszéd és maga a szala­gokkal és virág bokrétákkal földi- szí tett zászló láthatóan nagyon meg­hatotta vitéz katonáinkat, mely meghatottságot a parancsnokló tiszt ezen néhány köszönő szava fejezett ki leginkább : „Katona szavunkra mondjuk, a zászlót a harc után dicsőségesen lobogva fogják viszont­látni 1“ A zászló átadása után a tűzoltó zenekar kísérete mellett ka­tonaság és közönség együtt elénekelték a Hymnuszt. A járásbíróságtól. Szabados József 59 éves halasi lakost a halasi járásbíróság 6 napi elzárásra ítélte, mert a vele közös háztartásban élő Kazenczki Máriát megverte. ♦ A kormány a gabonavámot felfüg­gesztette. A gábonaneműek árának az utóbbi időben tapasztalt rohamos és állandó emelkedése, amely a kedvezőtlen ter­més és a hadviselés folytán részben fokozott szükséglet dacára ily mér­tékben indokoltnak nem mutatkozik, arra indította a kormányt, hogy en­gedve a mindinkább szaporodó ama kivánalmaknak, amelyek a gabonavámok ideiglenes felfüggesztését sürgették és számolva a fogyasztó közönség jo­gos igényeivel, a gabonavámok szedé- sótfelfüggesztette. A vámfelfüggesztése kiterjed a gabonaneműekre (búza, rozs árpa, zab, tengeri), és a hüvelyesekre (bab, borsó, lencse, ) továbbá a lisztre és az őrleményekre. A kormánynak a fogyasztó közönség érdekében tett ez az intézkedése a mai gazdasági viszonyok között nem sérti a termelő­osztályok jogos érdekeit sem és igy bizonyára osztatlan megnyugvással fog fogadtatni. Súlyos testi vétség miatt állott a halasi járásbíróság előtt Hajkó Ferenczné sz. Farkas Verona 27 éves halasi lakos. Hajkóné valami összeszólalkozás miatt Schmied Kon- rádné ez. Lehóczki Annát megszurta 8 rajta több napon gyógyuló sebet ejtett. Ezért a halasi járásbíróság 5 napi elzárásra ítélte. Pest vármegye közgyűlése. Hétfőn délelőtt tartotta Pest vármegye törvényhatósági bizottsága évnegyedes bizottsági ülését Ráday Gedeon gróf főispán elnöklete alatt. Nagy számban jöttek el az ülésre a vármegye bizottsági tagjai. Az ülés első tárgya az alispáni jelentés volt, a melyet a bizottság elfogadott. A főispán indít­ványára a törvényhatósági közgyűlés a királyhoz hódoló táviiatot küldött A legioiista. — Alkalmi tudósitónktól. — Szerajevó, okt. hó. (Levélben érkezett.) a háború szel­lője a külföldön élő magyarokat is megérintette. Egymásután jöttek haza, hogy szent kötelességüket leróják. Az elsők közt volt egy kiszolgált legionista, a Bukarestbe* élő Gáli Zsolt, ki előkelő család leszárma­zottja. Több nyelven beszól és széles látókörrel rendelkezik. Ennek az embernek hősi tetteiről, rettenthetetlen bátorságáról csodákat mesélnek. A századnál a vakmerő dolgok végrehajtását reá bízzák; ahova más el nem mer menni, ő odame­részkedik. — Bennünket halasiakat annyiban érint közelebbről személye, hogy szabadkai fiú s hogy olyan szá­zadban működik, ahol több halasi szolgál. Hozzánk fűzi továbbá az, hogy egy városunkbelinek megmen­tette az életét. — Kalandjairól annak idején — ha lehetséges — részle­tesen befogok számolni. A halasi sebesültek. Sarajevo, okt hó (Levélben érkezett; magánjelentés.) A sarajevóiGarnisonspitálban három halasit ápolnak. Sérülésük könnyű; rövidesen ismét a hareztérre mehet­nek. Neveiket nem sikerült megsze­reznem. Közülük kettő honvéd és 1 rezervista. A szerb lelkesedés. Sarajevő. okt. hó. Levélben érkezett; magán jelentés) Itt, ahol közel vagyunk Szerbia ha­tárához, s alkalom van szerb foglyok­kal és sebesültekkel beszélgetni, tudjuk, miként fest a szerb hadsereg. Biztos forrásból értesültem, hogy a szerb hadseregben a háború kitörése óta nemcsak lehnung fizetés nem volt, hanem még táplálékot is nyo­morúságosán osztottak ki. Nyoma sincs a szerbeknél annak a lelkesedésnek, amely ami hadsere­günket áthatja. A katonák kedvetle­nek; kényszerűségből mennek előre, mivel hadiparancsban kapták : aki nem vonul előre, az lelövetik. — A fegyelmet a szerb hadseregben csak nehezen tudják fenntartani. A kö­zelmúltban egy a hareztéren működő kisebb szerb csapat a tüzelés beszün­tetésére kapott parancsot. Ezt egy katona nem hallotta, tovább lövöldö­zött. A parancsnok rögtön agyonlőtte. — Ilyen esetek napirenden vannak. A tisztek revolverrel kezükben hajtják előre a legénységet; ha valamelyik csak kissé hátramarad, az életével fizet. Ezek a cselekedetek pedig éppenséggel nem alkalmasak arra. hogy lelkesedést keltsenek a katonák­ban s szeretettel fűzzék feljebbvaló­ikhoz. Nem csoda ezért, ha a szerb hadsereg még most is lázadásra hajlamos Talán egyedül a komitácsik, ezek a börtönből kieresztett haramiák azok, kikkel jól bánnak. Ezért lelkesednek is, mert szabadjára vannak engedve ; rabolhatnak, gyilkolhatnak. Békében a börtön várna reájuk, most ők a nemzet díszei. Hadi tetteiket szomo­rúan tapasztalják az uj szerb terület lakói. Daczára, hogy vérszomjasok kegyetlenek a komitácsik, jellemző tulajdonságuk, hogy gyávák. A rendes katonasággal nem mernek szembe- szállani; a védteiennekkel, az asszo­nyokkal szemben vívják „dicső“ győ­zelmeiket. Lesből, ahol észre nem vehetik őket, egyes magánosán ha­ladó patroulokra lövöldöznek, igy okoz­nak kárt katonáinkban. — De nem fognak sokáig, mert a mieink hama­rosan végezni fognak velük. A kórházi gyüjíőbizottság Kimutatása. A n. ó. közönség kiválóan szives áldozatkészsége folytán, melyért is­mételten csak hálás elismerésemet nyilvánítom, gyűjtöttünk összesen 285 teljesen felszerelt ágyat, melyek a kö­vetkező helyiségekben vannak elhe­lyezve : Munkapárti körben 67 ágy 48-as körben 48 ágy Ipartestületben 41 ágy Önkópző körben 33 ágy Polgári Olvasókörben 27 ágy Bessenyei házban 19 ágy Pénzadományokból befolyt összesen 1268 К 90 f. Kiadások számla szerint kórház és konyha felszerelések kiegészítésére 563 К 22 í., készpénz maradvány 705 К 68 f., mely ösz- szeget a Halasi Kereskedelmi Bankban helyeztem el azon célból, hogy ha a sebesültek részére bármely célra szük­ségeltetik, azt felhasználhassuk. A pénzadományok is legközelebb a helybeli lapokban részletesen lesznek kitüntetve. A gyűjtés bevétel és kiadási rész­letes kimutatása a szives adakozóknak bármikor rendelkezésére áll. A teljesen felszerelt kórházakat a polgármester urnák rendelkezésére bocsátottam. Szives tisztelettel Losciiitz Sándorné. A táska. Egyik német iró legutóbb humoros apróságban karakterizálja a mai világ­bonyodalmat. — Egy nizzai kávéházban ültem, igy szól a történet. A másik asztalnál több ur foglalt helyet. Franciául beszéltek. — Ugyan, minek beszélnek ezek franciául, ha nem értenek hozzá ? — kérdeztem egy kissé bosszúsan. Aztán kiderült, hogy mindegyik más országból való volt. Valahogy csak meg kellett órteniök egymást, azért beszéltek franciául. Egy másik satokban egy elegáns nő ült, aki csakhamar fizetett felállt és távozott, közben természetesen ott fe­lejtette a kis táskáját. Az árván maradt táskát elsőnek az angol vette észre, de nem törődött vele és hallgatott. A francia villámgyorsan felugrott : Quel bonheur 1 — kiál­totta. Meg fogok ismerkedni a drága növel... — és utána bzaladt. Hirtelen megszólalt az osztrák : — Nézzék csak, hogy neki ira­modott ez az ember és a táskát mégis ott felejtette. Legjobb, ha átadjuk a pincérnek, ő majd elintézi a dolgot. — Azt éppen nem ! — szólt közbe a porosz. Én majd elviszem a rend­őrségre, legalább megkapom érte a jutalmat. Az orosz közben alattomosan, irigykedve nézegette a táskát. Az olasz hirtelen a helyzet magas­latára emelkedett és azt mondta, hogy az a nő az 6 nővére. Csak adják át neki a táskát, ő majd átjuttatja neki. — Na, vágott közbe az osztrák, ha a testvére akkor oda kell adni neki a táskát Igen ára, csakhogy ekkorára már nyoma sem volt a táskának. Eltűnt. Én tisztán láttam, hogy a táskát a görög vitte el. At is kutatták az atyafit. Hiába! A táska szőrin-szálán elveszett. Eközben pedig a japán nagy su­nyin kiosont az ajtón és fütyörészve loholt el. Nála volt a táska . .. HÍREK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom