Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1914 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1914-09-09 / 36. szám

XIV. évfolyam 86. szám. Kiskun-Halas 1914. szeptember 9. Kiskun-Halas Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben.................... 6 kor. | Vidékre ........... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Birósági árverési hirdetmény t cm. magas soronként 45 fHL Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületébeD* Hivatalos hirdetések. Felhivatnak azon hadba vonult és időközben visszatért, illetve szabad­ságolt egyének, kiknek hátramaradt családtagjai segélyért jelentkeztek, hogy visszatérésük bejelentése végett a polgármesteri hivatalnál sürgősen jelentkezzenek. * Soós Istváu halasi lakos a hely­beli adóhivatalnál augusztus 24 én részére kiállított vadászjegyét még az nap elvesztette. Kéretik a megtaláló hogy ezen vadászjegyet legkésőbb f. hó 20-lg a rendőrségnek szolgáltassa, be, mive! ezen idő eltelte után a vadász­jegy érvénytelennek fog tekintetni. * A városi közkórházi kemenczéknek f. évi télfolyamára szükséges tüzelő anyagok szállítása tárgyában zárt Írásbeli versenytárgyalás lett elren­delve, vállalkozók ajánlataikat f. hó 10 napjának d. e. 9 óráig az iktatói hivatalba adják be A feltételek a gazdai hivatalnál tudhatok meg. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) özv. Vájná Sándorné fehértói 22 iáucz szántóját Dömötörtől több évre bérbe kiadja. Tudakozódhatni Hajnal utczai lakásán. Mészáros István és Imre Bessenyei telepen Uj utcza 19 sz. lakóházukat eladják. Pázsit Antal debeáki birtokára egy családos embert számadó gulyás­nak felfogad. Biró Sándor felsőszállási tanyás földbirtokát Dömötörtől kezdve bérbe, vagy feliből kiadja. Tudakozódhatni Kisfaludy utcza 100. sz. lakásán. Tar Benő VI. kér. Szép utcza 14. sz. lakóházát eladja. özv. Berta Imrénó, Károly és Sereg utczában levő lakóházát bérbe kiadja. Tudakozódhatni Szalai János kőművesnél, vagy a tulajdonosnál a potlóidomitó csendőrsógnól. Schön Mór Felsónádor utcza 13. sz. lakóházánál több rendbeli elsőrendű vízmentes ponyvát haszná­latra kiad. A ponyvák vásári bódékra, lakodalmakra és cséplésre alkalmasak. Vasalónő ajánlkozik kisebb fizetéssel házakhoz. Czim: Pap Er­zsébet V. kér. Nyúl utcza 1. sz. Faragó István Tompa utczai lakóházát istállóval és kamrával bérbe khdja. Nagy Ozirok Imrénó örökösei Kisfaludi utcza 54. sz. lakóházukat eladják. Tudakozódhatni Vörösmarty utcza 36. sz alatt. Nagy Ozirok Ferencz örökösei 94 hold tanyás földbirtokukat bérbe esetleg feliből is kiadják. Tudakozód­hatni IV. kér. Deák utcza 8. ez. alatt. Zseni Sándor kisteleki 52 hold tanyás birtoka Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Tudakozódhatni VII. kér. Szondi utcza 2. sz. lakásán. Schön Mór egy 4 éves jó fejős gyönge tehenet lakóházánál elad. Babenyecz Imre tajói 33 hold tanyás földbirtokát Dömötörtől kezdve bérbe, vagy feliből is kiadja. Tuda­kozódhatni VII. kér. Toldy utcza 5. sz. alatti házánál.I Kovács Sándor kosárfonó üzlete Vanyur-féle házb n kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Halász D. Sándor balotai 180 hold földbirtokát 40 hold őszi vetéssel Dömötörtől bérbe kiadja. Tudakozódhatni alsó templomtér! lakásán. Nagy F. Márton Battyáni utczai 22 sz. lakóházát október 26-ig ingyen, attól kedve pedig bérbe kiadja. Tudakozódhatni lakásán, vasárnaponként a déli órákban. Szabó G. Sándorné és Grosz Ferencz alsószállási 38 hold tanyás birtokukat Borbás I szomszédságában azonnal bérbe kiadják. Tudakozód­hatni Felsőnádor utcza 9. sz. alatt. Attilia utcza 21. sz. alatt egy utczai lakás konyhával, kamrával azonnal bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Gyugel Fügén Hajnal utczai 18. sz. lakóházát eladja és gabona piacztéri házánál egy lakást Dötnö tőrtől kezdve bérbe kiad. Lusztig Ignácznak a kis-sóstói bérletén istálló jászoljai, ajtó, ajtófelek és egy padlásra feljáró gárádicsa is van eladó. Egy két szobás lakás, közvetlen a piaez mellett október 26-tói bérbe kiadó. Tudakozódhatni Dr. Bori Benő rendőrkapitánynál. HOFFMAN MIHÁLY ÖZVEGYE jó nevű lakásberendezósi vállalatát Szabadkán ne mulassza el senki sem megtekin­teni, mielőtt butorszüksógletót beszerzi — Ar és elsőrendű minőség tekinte­tében nagy előnyöket nyújtó, 4jJ éve fennálló szolid czóg. Szabó Garbai Sándorné 12 kapa szőlőjét és veteményesét Endrósz István szomszédságában haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni özv. Pázsit Józ8efnénál. III. kér. Vitéz utca 7. sz. alatt két szobás lakás Dömötörtől bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Rékasi Ferencz VII. kér. Hold utcza 17. sz. lakóházánál egy utcai lakás Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Papp Mihályné zenetanár öz­vegye III. kér. Eskütéri lakóházánál kisebb-nagyobb laaások azonnal vagy Dömötörtől bérbe kiadók. Tudako­zódhatni a helyezinón. Mucsi Antalné szülésznő a hadba vonultak feleségeinek felajánlja ingyen szolgálatát a szülés körül. Lakása Himző utca 12. özv. Molnár Lászlóné Árpád utca 23. sz. lakóházánál egy udvari lakás Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Feró Dezső értesíti aközönséget hogy vesz baraczk pálinkát, fehér babot és mákot a legmagasabb árban. Tudakozódhatni mélykúti ut 22. szám alatt. Reiszfeld Gedeon esernyőjavitó tudatja, hogy a Bem utcza 1. szám a. Mészöly féle házban esernyőket javításra elfogad és saját készítésű esernyőt is árusít. Azontúl házakhoz is jár. Kéri a közönség pártfogását. Halász D. Sándor mint a Vanyur-féle bogárzói 113 holdas földbirtok zárgondnoka közhírré teszi, hogy a fent jelzett birtokot f. év október 26-tól (Dömötör) egy évre 2300 korona bérösszegért haszonbérbe adja. Bérelni szándékozók f hó 27 ig jelentkezhetnek Halász D. Sándor zárgondnok alsó-templomióri lakásán, vagy pedig a Gazdasági banknái Csefreghy István Bástya utczai és Jókai utcai lakóházát mellék­épületekkel Dömötörtől kezdve bérbe kiadja. — Műut melletti birtokára egy feles szántót keres és egy barom ti kertészt felfogad. Tuda kozódhatni Hajnal utczai házánál. Tirmann Konrád kereskedő egy jóházból való leányt tanulónak felvesz. özv. Csatári Antalné Natkai utcza 10. sz. lakóháza örök áron eladó. Vevő nem jelentkezése esetén elköltözés miatt azonnal bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Egy mángorló megvételre ke­restetik. Ozim a kiadóhivatalban. LEGÚJABB! Táviratok a miniszterel­nökség sajtóosztájatól. Győzelem a szerbeken. Érk. szept. 7 este 10 óra. Hadisajtószállás parancsnokságtól a következő jelentés érkezett: A had­seregparancsnok szeptember 7 ón a következő parancsot adta ki : Örömmel tudatom, hogy mintegy négyezer főnyi szerb csapat, amely Mitrovi- czától keletre területünkre betörést kísérelt meg, fogságunkba esett. Ez alkalommal a délvidéken lévő derék csapataink szerb hadiszert is zsákmá­nyoltak. Minden haladóktalánul az összes csapatokkal közlendő. Frigyes főherceg, gyalogsági tábornok. Érk. szept. 8. reggel 9 óra. A horvát kormány országos sajtó irodája a következő hivatalos jelentést teszi közzé : Szeptember 6-án a szerb timok hadosztályt, amely Mitrovicza mellett átkelt a Száván, az osztrák­magyar csapatok azonual szétugrasz- tották. Akik nem estek el, azokat el­fogták. A foglyok száma eddig 5000. Kis csapataink sok hadiszelt is zsák­mányoltak. Visszavert orosz támadás. Érk. szept. 7. d. u. 6 óra. A főhadszállásról jelentik a Dank! hadsereg ellen az ellenség vasúton érkezett tetemes segélycsapatokat vo­nultatott föl, az ezekkel vivott már ezekkel jelentett ismételt barczokon kivül tudomásra jutott, hogy a Keszt- ranek altábornagy parancsnoksága alatt álló csoport az oroszoknak egy erős támadását véresen visszaverte és további 600 oroszt ejtett foglyul. Kü lönben mindakét harcszintéren, ameny- nyire eddig ismeretes, aránylag nyu­galom van. Állandó liarczban. Érk. szept. 7. d. u. 4 óra. A vezérkari főnök helyettese az elmúlt éjjel hivatalosan jelenti, hogy a Dankt hadsereg ismét heves harcban áll. Hadseregeink harczvonalának többi részein a múlt hót nagy csatái után aránylag nyugalom uralkodik. 100 szerb és orosz fogoly Halason. Hétfőre virradó éjjelen a belügy­minisztérium rendelkezése folytán az esztergomi hadi tábori fogoiy- parancsnokság 100 különtéle, részben orosz, részben galicziai legnagyobb részt azonban szerb származású hadifoglyot internált városunkba. A foglyok a további rendelkezésig valószínűleg hosz- szabb ideig városunkban marad­nak s a csendőrpótlóidomitó osz­tálynál helyeztettek el. hol állandó felügyelet s ellenőrzés alatt állanak Megalakult a polgárőrség. A polgárőrség városunkban is megalakult. Zsótér Zoltán pa­rancsnoksága alatt mintegy 120 taggal működését f. hó 14-ón megkezdi. A polgári őrök hiva­talos eljárásukban hatósági köze­geknek tekintendők s mindazon hatósági védelemben részesülnek melyben a más hatósági közegek vannak. №p$egitt) iroda. A mozgósítás következtében polgári viszonyaik közül hirtelen kivált egyéneknek igen sok olyan ügye volt folyamatban, melyet az idő rövidsége miatt, bevonulásuk előtt rendezni módjukban nem áilott. Az a törekvés, hogy a harcztérre vonult katona lelkében a lehető legnagyobb meg­nyugvást teremtsük meg, hozta létre azt az eszmét, hogy a hadba- vonultak ezen félbenmaradt ügyes bajos dolgainak lelkiismeretes és megbízható és e mellett teljesen díjtalan ellátásáról a hadbavonultak iránt minden irányban nagy áldozat- készséget tanúsító társadalom gon­doskodjék. A czélnak megfelelőleg törvényhatóságonként egy-egy bizott­ság alakult a hadbavonultak ügyes bajos dolgainak díjtalan elintézésére. A mi vármegyénkben megalakult bizottság kiskunhalasi csoportja a következő tagokból áll : Farkas Dezső, Dr. Gaál Gyula, Dr. Hofmeister Juda, Dr. Keresztes József, Dr Kozics Zoltán, Dr. Nagy Mór és dr. Szabó Fülöp.

Next

/
Oldalképek
Tartalom