Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1913 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1913-01-08 / 2. szám

XIII. évfolyam. 2. szám. Kiskun-Halas 1918. január 8. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. Felhivatik a lakosság, hogy ló, kocsi, szekér és motor készletét Dr. Bori Benő rkapitánynál f. hó végéig bejelenteni törvényes követ­kezmények terhe alatt szigorú köte­lezettségének ismerje. — Kik alkal­masnak osztályozott lovaikat eladták, ezen körülményt is kötelesek bejelenteni. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) Suba Imre harka-kötönyi 180 hold szántó, kaszálló és legelőből álló tanyás földbirtokát több évre haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni II. kér. Szabadságtéri házánál, ahol nagyobb mennyiségű öreg krumplit és bort is ád el. Kémery Gyula felső-szállási szőlőtelepóre éves munkást és nagyobb mennyiségű trágyát keres. Száraz ölfát, oszlopnak való akáczfát és bort el ad. Tudakozódhatni lakásán. Fodor István kis sóstói házát szőlővel, nagy sóstói 1 hold szántó­földjét, ipari két hold földjét szőlővel és lakóházzal eladja. Tudakozódhatni lakásán. Németh Imre fehértói 1 V» lánc földjét, felső-rekettyei 1 hold szőlőjét, fejetéki 2 drb fekete földjét és mély­kúti 40 n. öl herés földjét eladja. Tudakozódhatni Vitéz utczai lakásán, hol 2 lovat és egy igás kocsit is alad. Zsótér Zoltán egy belső kocsist keres. Jelentkezhetni felső-Nádor utczai lakásán. A református egyház a régi református temetőben 265 kéve uj vágású rőzsét készpénz fizetés mellett holnap, vagyis csütörtök reggel 9 órakor árverésen elad. Ternyák Sándor kis sóstói lakóházát eladja. Tudakozódhatni Herman Dénes szőlőtelepón vagy a piaczon. Pázsit Antal gőböljárási birto­kán levő irtáserdőt nyesés és ritkítás végett feliből kiadja. Tudakozódhatni Kossuth utczai lakásán. Kovács Búkor János Kötő utczai házát, majsai 1 hold 48 n. öl szántóföldjét eladja. Tudakozódhatni VII. kér. házánál, hol száraz kifara­gott akáczfa oszlopok is vannak eladók. Babó Ferencz v. gazda Ga- bonapiacz téri lakóházát kedvező fizetési feltételek mellett eladja. Felső-szállási tanyájára egy kertészt azonnal vagy április 24-óre felfogad. Gusztos Sándorné Nagy F. Judit felsőszállási 1V, láncz szántó­földjét eladja. Tudakozódhatni Kis- faludi utczai lakásán. Rácz rumeszencziája 60 fillér 2 liter kitűnő rum készítésére. Kap­ható Bácz János gyógyszertárában. Borbás János örökösei Kálvin téri házukat, alsófeketei 1 drb föld­jüket eladják. Tudakozódhatni Petőfi utcai lakásukon. Szántay István alsó szállási aáczos erdejét feliből nyesés alá kiadja. Életnagyságu fényképnagyitá- sok legszebb kivitelben megrendel­hetők jótállás mellett a beküldött fénykép után. Darabja 5 koronáért helyben, Kötő utcza 6 sz. „Fénykép- nagyító és festő műterem“ cim alatt. ifj. Papp Sándor Árvái Mihály- féle bérelt birtokára marhákat fogad fel legelőre. Tudakozódhatni Keresztes vendéglőjében. özv. Lakos Sándorné II. kér. Fő utcza 78 sz. lakóháza örök áron eladó. Tudakozódhatni Mig G. Imró- rénól II. kér. Bét utcza 4 sz. alatt. Tiz hektoliter kitűnő (1911. évi termés) О-bor eladó Hováncsek kereskedőnél. Értesítés. Farkas István tánc- tanitó tudatja a tánczkedvelő ifjúság­gal, hogy f. hó 12 én a függetlenségi körben reggelig tartó tánczmulatságot rendez. Belépődíj személyenként 1 korona, egy kísérő belépő dijat nem fizet. Kezdete este 7 órakor. Szives pártfogást kér a fenti táncztanitó. Jeges József kosárfonó fűz- vesszőt keres megvételre, lehet az biboríűz vagy bármilyen és esetleg feliből is vagy kész kosaranként be­cseréli. Dugár Lajos Kisfalud! utczai házát üzlethelyiséggel eladja. Tuda­kozódhatni Mészáros Imre megbízot­tal, Vitéz utczai házánál. özv. Nagy Kálmánná Király utcza 2 sz. házában egy szobás la­kás Szentgyörgy naptól kezdve kiadó. Ugyanott egy külön bejáratú bútoro­zott szoba azonnal kiadó. 3 drb varró­gép is eladó. Böröczi József füzesi 1 láncz szántóföldjét, Kisfaludi utczai házát és fejetéki szántóföldjét eladja. Tuda­kozódhatni Kisfaludi utczai lakásán. Hajhullás és hajkorpásodás ellen legjobb szer a Rácz féle haj- szesz. Próbaüveg 70 fillér, nagy üveg 2 korona. Kapható Bácz János gyógyszertárában. Paprika Gábor Vörösmarty utcza 72 sz. lakóházát eladja. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Schön Ferencz Fehértón Jakab Antal tanyáján 10 öl zab szalmát elad. Tudakozódhatni a helyszínén. Kun József Sóstó melletti 7 hold szántó, kaszáló és szőlőből álló birtokát két részben eladja. Tudako­zódhatni fenti tanyáján. A háziipari tanfolyamra még 10 tanulót felvesznek. Jelentkezhetni Paczolay Győző gazdaköri titkárnál. Első rendű porosz kőszén és első rendű tűzifa kapható özv. Weisz Simonná és fia czégnól. — 100 klg. haza szállittatik. Egy 40 éves, törv. elvált, gyermektelen, önálló lakatos mester óhajt megismerkedni házasság céljá­ból egy idősebb varróleánnyal vagy gyermektelen polgári özveggyel, kinek azonnali készpénz hozománya van. A hozomány egy cséplőgép megvéte­léhez szükséges. Csakis az életnek élni akaró nők küldjék ajánlataikat lehetőleg fényképpel „Jó ember“ czimen a kunszentmiklósi postára. Irodai munkálatokban jártas jó számoló és irásu 2 férfi egyén fel­vétetik azonnali belépésre. Czim: a kiadóhivatalban. Feró D. Imre és Németh János Darányi József tanyáján f. hó 14 én, kedden d. e. 9 órakor nagyobb mennyiségű akáczfa tüskét és akácz szálfát árverés utján eladnak. Nagy Benő füzesi 4 láncz szántóföldjét, mélykúti herésót, tégla­gyári 4 kapa szőlőjét, inokai 2 láncz szántóföldjét és Hunyadi utczai lakó­házát eladja. Tudakozódhatni Hunyadi utczai lakásán. Szalai K. Imre alsó-kisteleki birtokán nagyobb mennyiségű takar­mányt ad el. Tudakozódhatni Alkot­mány utczai házánál, hol 1 drb egy hetes siementhali borjú is van eladó. A keczeli határban levő büs- kösi erdőben ölbe vágott nyárfa, szétdarabolt tuskó és rőzsegaly van eladó. Keresztes József vendéglőjében minden csütörtök este dunai halpap­rikás kapható, Ágoston Károly szabó egy fiút tanoncznak felvesz. Egy szobát üz­lethelyiségnek kiad. Lakása Posta utcza 9 sz, alatt. Fél áron üzlet áthelyezés miatt precíz inga órák, világos és sötét tokban egész modern stílben. Valódi china ezüst áru. Arany és ezüst áruk kaphatók Faragó Sándor órás és ékszerésznél. Székely Sándor tudatja, hogy motoros körfűrészével 3 koronáért fűrészel fel egy méter ölet. Bármely keveset is elvállal levágásra. Megren­delhető Mélykúti uten levő malmánál. Társ kerestetik 8 — 10 ezer koronával 20—30.000 korona évi tiszta jövedelmező üzlethez. Bővebb felvilágosítást János 35 jeligére a postahivatalba. Babó Dezső füzesi 18 láncz szántóföldjét örök áron eladja. Tuda­kozódhatni Sólyom utczai lakásán. Uj képes levelezőlapok kapha­tók Práger Ferenc papirkereskedésóben Csapó István tűzianyag keres­kedő tudatja, hogy a vágott tűzifát 3 koronáért, a kokszot 4 korona 60 fillérért házhoz szállítja. Fűrész por állandóan kapható. Elvállal tűzifát lefürészelésre. Értesítjük a n. é. közönséget, hogy tekintettel a rossz pénzviszo- nyokra, kénytelenek vagyunk a ja­nuár 1-ón esedékes és febr. hó 15-ig ki nem fizetett számlák után 8°/0 késedelmi kamatot felszámítani. A halasi gyógyszerészek. Szekulesz H. Herman értesíti a közönséget, hogy legjobb minőségű kokszot, szenet és tűzifát házhoz szállítva árusít. Azonkívül naponta friss tengeri dara, árpa és köles dara kapható, 100 kiló vételnél házhoz szállítva. Barka Tamás Bocskai utcza 3. sz. lakóházát eladja. Ugyanott egy uj kocsi és többféle fanemű van eladó. Tudakozódhatni Krammer Antal­nál Szabadkai úti házánál. A kutyadoktor. — Alkalmi levelezőnktől. — Lakik a környéken egy öreg erdész, akit gyógyíthatatlan lustasága, iszá- kossága ев hazudozó természete miatt csekély nyugdíjjal pihenni küldtek. Az öreg ekkor kutyagyógyitásra vetette magát és a nép nemsokára már csak „doktor ur“ néven szólította, holott a kutyagyógyitáshoz ép annyit értett, mint majom a héber nyelvhez. Mégis akadt nagyon sok ember, aki bízott az 6 tudományában és el­hozta hozzá a kutyáját gyógyítás végett. Es a „doktor“ urnák vagy sikerült, vagy nem sikerült a gyó­gyítás, aszerint, amint az anyatermé­szet akarta. Az 6 gyógyszerei ugyan sem nem ártottak, sem nem használtak. Es ime, most még egyik gazdag földbirtokos felesége is megtisztelte bizalmával, amennyiben hozzáküldte a beteg mopszliját. A kis állatot természetesen állatorvos is kezelte előbb, de hiába, a kövér, jól kihizott kutyácskának egyáltalán nem tért vissza a jókedve, sőt inkább hatal­mába kerítette a melancholia és a leginyencebb falatokat is mogorván visszautasította. Egy éve kínlódik igy a szegény állat az alája tett solyempáruán. Amikor a szolga áthozta a kutyát, a „doktor“ ur megkérdezte : — Hát nem is tud már mozogni az állat? — Bizony nem ! — válaszolt a szolga — és már milyen régen 1 Enni is csak ritkán eszik, vakarózni pedig egyáltalán nem szokott, ámbár ezt minden kutya szereti. — Nem is vakarózik ? — kérdezte a „doktor“ ur, mintha e szavakkal világosság támadt volna az agyában, aztán igy folytatta : — Na, nem lesz semmi baj. Mondja meg a nagyságos asszonynak, hogy a kutyus 8 nap alatt olyan egészséges lesz, mint a pinty. — Igazán ? — kórdó a szolga kételkedve. — Hát persze, hogy igazán, az ón ^tudományom nem csal I És a tudománya tényleg nem csalt. Mert a kilencedik napon az állat már vígan szökellt úrnője elé és öröm­ugatás közt dörzsölte hozzá a dere­kát minden bútordarabhoz. Az úrnő egy százast nyújtott át a doktor ur­nák és meghívta ebédre is. A „doktor“ ur ebéd után elballa­gott a falu végére egy szegény pa­raszthoz, aki mindenféle ócskalommal foglalkozik és igy sok mindenféle féreg fordul meg a házában. És át­adott neki öt koronát amiért a mopszlinak nyolc napig helyet és apró kis bogarakat adott. imiiiii'iiiiiti i iii'iiiwiiiiinwtmMmiswMainniiiaiimiiwni Oh azok az öregek, — mondja a fiatalság. — Oh a mai fiatalság, — mondják az öregek. — Es egyik sincs a másikkal megelégedve. Honnan van ez ? Onnan, hogy a fiatalok nagyon gyakran, az öregek pedig nagyon ritkán változtatják meg nézeteiket. * A mit könnyen szerzünk, azt nem becsüljük annyira, amit a nehéz küz­delem után érünk el. Talált kincs nem olyan értékes, mint a szerzett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom