Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1913 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1913-10-01 / 40. szám

XIII. évfolyam. 40. szám. Kiskun-Halas 1913. október 1. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetményi cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. Tapasztalja a hatóság, hogy a Gaál, Bessenyei, Dobó és Nagy Pál-féle földbirtokokból kelet­kezett telepeken több telek tulaj­donos a beltelke mellett elvonuló útból kisebb nagyobb területeket el foglalva tart s azt beveti. Ertesit- tetnek mindazok, akik azt ez ideig megtették, hogy az utczákból elfoglalt területeket hagyják el, azt be ne vessék, mert az utcza területéből jogtalanul elfoglalók szigorúan fognak büntettetni. Az ebek bejelentésének határ­ideje lejárván, újból felhivatnak az ebtulajdonosok, hogy bejelen­tési kötelezettségüknek október 15-ig büntetés terhe alatt tegye­nek eleget. Borbényi Lajos halasi lakos a rendőrkapitányi hivatal által 1913. julius 30-án 393 sz. a. kiállított fegyvertartási enge­délyét elvesztette. Kéretik a meg­találó ha az engedélyről tudo­mással bir, azt 30 nap alatt szol­gáltassa be a rendőrkapitányi hivatalhoz, mivel ezen idő eltelte után a bejelentő részére uj má­sodlati fegyvertartási engedély fog bejelentőnek kiszolgáltatni. A város fehértói erdejében mintegy 100 mm. téli fajalma kerül eladásra. I. rendű 50, II. rendű 30 korona. Megrendelések a gazdai hivatalnál eszközölhetők. Azok a szőlősgazdák, akik pinceváltságukat már befizették, vagy befizetik, szüreti jelentésért a fogyasztási adóhivatalnál jelen- kezhetnek. Kovács János ipari szőlőben levő 6 hold homokját 1 */■ hold gyü­mölcsössel eladja. Tudakozódhatni Bessenyei telepi lakásán, hol 1 szobás lakása van bérbe kiadó. özv. Márta Jánosné VII. kér. Pázmán utczai házában egy lakás Dömötörtől bérbe kiadó. Tudakozód­hatni Márta Kálmán megbízottnál. A kiskunhalasi Kölcsönös Se- gélyző Egylet mint Szövetkezet hi- ; vatkozäesal' alapszabályai 7. § ára közhírré teszi, hogy október l-től további intézkedésig a kötvénykölcsö- nök kamatlábát 6, illetőleg 7%-ban I állapítja meg. Krammer Mihály felsőkisteleki tanyáján 86 drb. anya birkát elad. Csendes Sándor rekettyéi tanyás birtokát és Kisfaludi utcza 62 sz. lakóházát eladja. Rokolya Ignácznak 1 boglya rozsszalmája és töves akácztája van eladó. Tudakozódhatni Szanyi János harkai tanyáján. Kardos Antal téglagyáron fe­lüli 12 kapa szőlőjét 1 hold szántóval, I lakóházzal és V. kér. Sáros utcza 4 sz. lakóházát eladja. Balázs Istvánnak kötönyi Kor­mányos-féle birtokon szalmája, poly- vája és ölfája van eladó. Hofmeister Testvérek zsanai birtokukra egy családos komjnencziós bérest felfogadnak. Щ Tóth József gépész Farkas Aron-fóle lakóházát eladja. Tudako­zódhatni Attila utcza 1 sz. házánál. Deutsch Ferencz lakatos tu­datja a közönséggel, hogy elvállal gépek, mérlegek, takaróktűzhelyek, sirkeritósek és vaskapuk készítését, szivattyús kutak javítását és a szak­mába vágó minden munkát. Mű­helye Kis István lakatos Avar utcza 11 sz. házában van. Kéri a közönség pártfogását. Simon Sándorné felső-fehértói tanyáján 2 hold szőlőtermés eladó. Tudakozódhatni Kórház utcza 12 sz. a. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 őrá.) Ván Gergelyné Debeák pusz­tai 5 hold földjét és kisteleki útban levő 2 V» kapa szőlőjét eladja. Tuda­kozódhatni Rákóczi tér 2 sz. lakásán. Házibutor, egy férfi felöltő, egy pár női fél czipő és különféle nagy­ságú üvegek eladók özv. Polgár Já­nosné lakásán Vihar utcza 8. Babó Dezső és Szalay Erzsébet téglagyár melletti 2 hold szőlőjüket terméssel vagy anélkül eladják. Ternyák Ignácz VII. kér. Toldi utcza 12 sz. lakóházát és Bessenyei telepi 900 n. öl szőlő veteményesét eladja. Vilonya Imre felső-szállási 27* láncz szántóföldjét és 1 láncz kukorica termését eladja. Tudakozód­hatni Kisfaludi utcza 61 sz. lakásán. Szanyi Lajos balotai 105 hold tanyás birtokát és zsanai 142 hold 2 tanyás birtokát eladja. Gyenizse Lajos III. kér. Eötvös utcza 4 sz. alatti lakásán egy búto­rozott szoba kiadó. Kovács Károlynak Bibó-féle tajói birtokán nagy mennyiségű búza, árpa, zabszalmája és polyvája van eladó. Tudakozódhatni Kossuth utczai lakásán, vagy a helyszínén. Viczei K. József VII. kér. Ozuczor utcza 20 számú lakóháza eladó. néhai Bibó György háza eladó, esetleg bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén, hol egy nagy 24 sze­mélyre való ebédlő asztal és több bútor eladó. Barta Istvánná sz. Tót Zs. Mária közeli 4 7* kapa szőlője lakó­házzal kedvező fizetési feltételek mel­lett eladó. Tudakozódhatni a Kereske­delmi bankban. özv. Papp Mihályné Hold utcza 2 sz. lakóházát és felső-rekettyei utón levő 3 hold szőlőjét lakóházzal, mel­lette levő l hold szántó és 4 hold legelő földjét kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladja. Egy rövid zongora, egy róztrombita. egy kis bőgő és több férfi ruha gazdasági eszközök és pálinkája van eladó. A balotai iskolához egy min­denes szolga azonnal kerestetik. Bő­vebb a központi iskolában. Bessenyei-telepen Károly utca 36 és 40 sz. házak eladók. Bővebb : a Gazdasági bankban. A szepességi vásznak gyári lerakata, a selyem szálú csoda vászon kizárólagos elárusítója Halason Schön Samu rőfös és divat­áru kereskedő. Utánzatoktól óvakod­junk ! Menyasszonyi kelengyékre nagy figyelem. Nagy S. Sándor füzesi 1 lánc és pirtói 1 9IX láncz szántóföldjeit és a város felső végén levő szélmalmát eladja. Tóth József gépész Farkas Ilona-féle lakóházát kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladja. Vevő nem jelentkezése esetén bérbe is kiadó. Kovács szerszáma is van eladó. Tudakozódhatni Attila utcza 1 sz. lakásán vagy Burján András meg­bízottnál. A halasi Gazdasági Gőzmalom 6 munkást egész évre felfogad. Weisz Emil kereskedőnél mű­trágya kapható. Egyszersmint tudatja azon vevőivel, kik előre vettek nála műtrágyát, hogy azt bármikor át­vehetik. Harnóczi Ferencz VII. kér. Szondi utcza 12 sz. lakóházát eladja. Feles konyha kertésznek ajánl­kozik egy vinczellér. Bővebb Mérges pusztán Elek Sándornál tudható meg. Jakab Antalné felsőszállási 10 hold tanyás birtokát Dömötörtől kezdve haszonbérbe kiadja. Eresztői birtokából a felső-dűlőben fekvő 85 hold szántó és kaszálóból álló földjét örök áron eladja. Tudakozódhatni Eötvös utcza 51 sz. házánál. Horváth Szép Lajosné Sóstó fürdő melletti tanyás birtokát eladja. Gavlik Pálnak Arany János utcza 1 sz. házánál egy kétszobás és egy egy szobás lakasa bérbe kiadó. Tudakozódhatni fenti lakásán. Tar Benő VI. kér. Szép utcza 14 sz. lakóházát eladja, esetleg bérbe kiadja. Üzletáthelyezós miatt, az ösz- szes sírkövek mélyen leszállított gyári árban lesznek kiárusítva.Leányok már­vány csiszoláshoz felvétetnek. Szabó József sírkő ipar telep Kiskunhalas. Eladó ház. — Kiskunhalason, Vitéz utcza 7 sz. alatti sarok ház, melyben 5 szoba, konyha, pincze és kamra van, előnyös feltételek mellett eladó. Felvilágosítást ad dr. Kozics Zoltán ügyvéd. Gömbőcz László 6 7* kapa szőlője a Mélykúti ut mellett Dalló Sándor szomszédságában jutányos ár­ban eladó. Tudakozódhatni VII. kér. Szondi utcza 20 sz. lakásán. Kalmár Benő és társa tudatják, hngy Kolozsváry Kiss István szélmal­mánál a szecska vágást, őrlést és darálást (ha szél nincsen) motorral megkezdték. Szecskát eladásra tarta­nak. Kinek kölese van csépelni, vigye oda szívesen kicsépelik. Kérik a kö­zönség pártfogását. özv. Bodoky Zoltánná tudatja, hogy Eötvös utczában levő nagy tőzsdéjét a Gabona piacz térre a Gyugel-fóle házba helyezte át. Schön Dávid múasztalos ajánlja butortermében levő mindennemű leg­szolidabb kivitelű bútorait, Fő utcza, Takarék épületben. Kardos János a műúton felül Musa Ferencz szomszédságában levő 57, kapa szőlőjét terméssel eladja. Újonnan épült lakóházát eladja vagy bérbe kiadja, hol egy szőlődarálója is van eladó. Tudakozódhatni Rákóczi-tér 6 sz. házánál. Józsa Gábor műut mellett levő 6 V» hold szántó tanyás szőlő bir­tokát és a felső szőlőkben levő 2 7* hold szőlőtelepét örök áron eladja. Egy féderes stráfkocsija is van eladó. Tudakozódhatni a vasút melletti la­kásán a Szabó-féle vendéglőben. Aki az őszi és téli szükség­letét : , parketok, posztók, berlini kendők és más egyéb czikkekben olcsóért akarja beszerezni, az keresse fel Czunterstein Lajos főszögi rőfös- kereskedő üzletét, hol egy vég kitűnő minőségű 30 rőfös vászon 11 korona 60 fillérért vásárolható. Ne mulassza el tehát senki, hogy az olcsó és jó kiszolgálásról személyesen meggyő­ződjön. ifj. Harnóczi Mihály örökösei zsanai 110 hold tanyás birtokukat örök áron eladják. Tudakozódhatni özv. Harnóczi Mihályné Deák utcza 6 sz. lakásán, hol akáczfa oszlopai és hordói vannak eladók. Kovács József kőműves Fő utcza 77 sz. lakóházánál 2 utczai szoba mellékhelyiséggel és 1 udvari szoba mellékhelyiséggel Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Kálmán Dezső divatáru üzle­tébe megérkeztek a legújabb divatu női szövetek, posztók, pargetok, vagy berliner kendők, kanavász, vászon elismert legjobb minőségben. Selyem szálú, selyemfényű, vásznai híresek, mosásban hófehérek maradnak. Nagy választékban tart raktáron kész női kabátokat, férfi és gyermeköltönyöket. Teljes menyasszonyi kelengyék. Bárki meggyőződhet nagy választékáról és igen olcsó árairól. Kéri a közönség támogatását. A takarékpénztár körül a ko­csiból kiesett egy csomag Aleuronat kenyér, megtalálója adja át Czurda Vilmos gyógyszerésznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom