Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1913 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1913-07-30 / 31. szám

XIII. évfolyam. 81. szám. Kiskun-Halas 1918. julius 80. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. A vármegye törvényhatósága által elfogadott s a belügyminiszter által megerő­sített és a f. évi augusztus 21-én életbe lépő szabályrendelet intézkedése szerint Pest megye területén, a közutakon közlekedő járműveket tulajdonosaik lámpákkal tartoznak ellátni és a sötétség beálltával megvilágítani, úgy hogy a járműre alkalmazott lámpa már messziről látható legyen. Az, aki a vármegye területén levő közutakon fogatát ki nem világítja, vagy a kivilágítást nem a most jeizött módon esz- j közli, kihágást követ el és behajthatatlanság esetén 5 napi elzárásra átváltoztatható 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte­tendő. Miről azzal értesittetik a lakosság, hogy a járművek világítására alkalmas lámpákat haladéktalanul szerezzék be és azokat f. évi augusztus hó 21-től kezdődőleg az éjjel közle­kedő járműveken alkalmas helyen helyezzék el. Felhivatnak a cséplőgéptulaj­donosok, hogy gépjüknél dolgozó munkásaikat, baleset ellen való biz­tosítás végett a főjegyzői hivatalnál múlhatatlanul jelentsék be. A város és egyéb pénztárainak 1912. évi zárszámadását jóváhagyó, — vala­mint az 1913. évi pótköltségvetést megállapító közgyűlési határozatok 15 napi közszemlére a főjegyzői hivatalban ki vannak téve, hol elle­nük a kifogások is megtehetők. Vida Pál Király utcza 17 sz. lakóházát eladja. Vilonya József felső-szállási 4 láncz 300 n. öl szántóföldjét eladja, füzesi 3 láncz szántóföldjét pedig bérbe kiadja. Tudakozódhatni Kármán utcza 10 sz. házánál. A függetlenségi és 48-as kör augusztus hó 3-án, Orbán Benő zene­kara közreműködésével népies táncz- vigalmat rendez. Kezdete este 7 órakor. Eafaj Imre Csillag városi lakó­házát Dömötörtől kiadja. 15000 vá­lyogja is van eladó. Bernáth Lajos tanár öregszőlő­ben szántóját és szőlőjét a rajta levő házzal, istállóval együtt eladja, vagy november 1-tól bérbe kiadja. Bem utczai házánál egy nagyobb fajta ajtófél és egy ablak eladó. Megvételre kerestetik 80 holdas jóföldbirtok. Bővebb: Toldi utca 16 sz a. Fűzfás Antal Műúton felüli 3 hold szőlőjét terméssel eladja. Tuda­kozódhatni II. kér. Szegfű utcza 1 sz. lakásán. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 éra.) Nagy S. Sándor füzesi 1 lánc, pirtói 1 ®/4 láncz és rekettyéi 21/, láncz szántóföldjeit bérbe kiadja. Tudakozódhatni Akáczfa u. házánál. Nagy Cz. Antal Hajó utcza 12 sz. lakóházát eladja. Gazdag Móricz füzesi 20 hold szántó, kaszáló, szőlő és gyümölcsös­ből álló tanyás földbirtokát, — mely a várostól 5 kilométerre van — örök áron eladja. Tudakozódhatni a hely­színén. Legújabb kitűnő háziszer ! Minden eddigi gyártmányt felül múl az „Omnia“ sósborszesz. Egyedüli lerakat Mikes Ferencz Fő utczai gyógy tárában, (rendőrkapitánysággal szemben.) Viszontelárusitók nagy kedvezményben részesülnek. Groszmann nővérek Sólyom utcza 2 sz. lakóházukat eladják. id. Sárközi Ferencz Műúton felüli 11 kapa szőlő és veteményesét és felső-kisteleki 5 hold tanyás birto­kát eladja. Tudakozódhatni Tárnok utczai lakásán. Musa Pál 4 szobából és mel­léképületből álló II. kér. lakóházát november 1-től bérbe kiadja. Tudako­zódhatni Kisfaludi utca 42 sz. lakásán. Práger Dávid tűzifa és szénke­reskedő figyelmébe ajánlja a csópel- tető gazdaközönsógnek kitűnő, elismert jó szenét. El van ismerve: aki igazi jó szénnel akar csépelni, s pénzt akar megtakarítani, az csak Práger Dávid üzletében szerzi be szükségletét. Pollák Mór Nefelejts utczai lakóházát eladja, esetleg bérbe kiadja. Gyenizse Mária, Juliánná, Or­bán Sándorné és Kiss Istvánná tulaj­donát képező 22 hold balotai birtok eladó. Tudakozódhatni Orbán Sándor­nál felső-szállási tanyáján. Babos Antalnak 1 drb igás lova és 2 drb fejős tehene van eladó. özv. Modok Sándorné III. kér. Vitéz utcza 7 sz. lakóházát eladja. Halász Lajos Kőhid utcza 6 sz. házánál két külön álló lakást október 26-tól kiad. 5 hold szántó kaszálója is van kiadó. Elsőrendű bajor asztaltűzhe­lyek Kolosseus védjeggyel, 65 °/0 tüzelőanyag megtakarítással, a gazd- asszony öröme, mert állandóan sza­bályozható, gyors sülós és főzés, el­pusztíthatatlan és dísze a konyhának. Kizárólagosan kapható Kohn Sebes­tyén vas- és gópkereskedőnól, Kossuth utcza. Kapás Antal mélykúti útban levő 101/* kapa szőlőjét lakóházzal és melléképülettel együtt eladja. Bővebb levélben, Felsőszentivány községben vagy Babó Elek kalaposmesternól. Száz holdas birtok, Gőböljárás állomáshoz 30 percznyire, 43.371 n. öl szőlő és gyümölcsös, a többi szántó, szép épületekkel, teljes felszereléssel, terméssel együtt, haláleset miatt eladó. Ügyes közvetítőket megegyezés szerint dijjazoközv.MucsiNándorné Bácsalmás. Horváth Sándor VII. kér. Páz­mány utcza 21 sz. és Dobó-telepi lakóházát eladja. Keller József balotai 36 holdas 2 tanyásbirtokát 2 szőlővel örök áron eladja. Tudakozódhatni a helyszínén, vagy id. Keller József Damjanics utcai lakásán. Markó Béni öregszőlőben levő 8 kapa szőlőjét eladja. Tudakozód­hatni a helyszínén. Pap B. Lajosné Damjanics utcza 5 sz. lakóházát eladja. A Eácz-féle Ibolya tejkróm kitűnő szer pattanás, szeplő, májfolt, sömör és bármily más arcztisztát- lanság ellen. Egy tégely ára 1 kor., hozzávaló Ibolya szappan 80 fillér. Kapható Rácz János gyógyszertárában, Kossuth utcza. Tóth János örökösei felső-fe­hértói 133 hold tanyás birtokukat eladják. Tudakozódhatni tinójárási jankamajori gazdaságnál. Nagy Biró Sándornak Mélykúti ut 14 sz. házánál több-féle bora és pálinkája van eladó. Sárvári István örökösei zsanai 60 hold tanyás birtokukat, rekety- tyei útban levő 1 hold szőlőjüket, városi és fehértói nádasukat eladják. Eladják, vagy esetleg bérbe adják még fejetéki 202 n. öl kaszálójukat, felső­szállási 7 V* láncz tanyás birtokukat. Tudakozódhatni felső-szállási tanyá­jukon. Csatári Balázs Natkai szigeten lévő 10 sz. lakóházát örök áron eladja, mely azonal átvehető. Törköly pálinka 2 liter vételnél 1 liter 2 koronáért kapható özv. Schön Józsefné vegyeskereskedósében. Elköltözés miatt Fő utcza 66 sz. alatt azonnal eladó egy 3 egy­másba nyíló szobából konyha és kamrából álló úri ház különálló mosó konyhával és pinczóvel. Elkerített baromfi udvar és kerekes kuttal. Továbbá ugyanott eladó egy alig használt 1000 koronás Pianino hárfa pedállal 500 koronáért és egy szalon garnitúra. Babó Gábor eresztői és gőböl­járási földbirtokát bérbe kiadja. Thorma Kálmán tudatja, a közönséggel, hogy Fő utcza 47 sz. alatt (Hodossy Pál-fóle ház) lakatos műhelyt nyitott. Elvállal mindenféle gépek, mérlegek és sulyok javítását a legmórsókeltebb áron. Egy tanoneot is felfogad. Németh A. Benő felsó-rekety- tyei 62 hold szántó, kaszáló, legelő, 3 hold szőlő- és gyümölcsösből álló tanyás földbirtokát terméssel együtt örök áron eladja. Ugyanott nádat, kévés rőzsót is elad. Tudakozódhatni felső-szállási tanyáján, mely szintén eladó, vagy haszonbérbe kiadó. Gál István felső-szállási három láncz szántóföldjét örök áron eladja. Tudakozódhatni III. kér. Báthory utca 1 sz. lakásán, hol fehér bora is van eladó ötven literenként. Kovács Sándor szűcs egy fiút tanoncznak felfogad. Lakása Vörös­marty utcza 17. Patkány és egérirtó bacillus mindig friss tenyészet kapható Rácz János gyógyszertárában, Kossuth u. 1. Dugár Lajos Kisfaludi utczai lakóháza üzlethelyiséggel eladó. Tuda­kozódhatni Mészáros Imrónó Kisfaludi utcza 17 sz. házánál. A cséplésnél munkásoknak nélkülözhetetlen pormentes szemüveg 60—80 fillérért beszerezhető Farkas Kálmán órás, ékszerész és látszerésznél a Gazdasági Bankban levő üzletében. Sági János balotai 35 hold szántó és kaszálóból álló tanyás bir­toka örök áron eladó. Tudakozódhatni Vásártér 24 sz. lakásán. Len és kenderből készült uj gabona zsákok nagy választékban elő­nyösen beszerezhetők özv. Schön Józsefné czégnél. özv. Gulyás Gábornó tudatja, hogy borbély üzletét továbbra is fenn tartja és vendégeit épp úgy, mint eddig, ezután is figyelmesen kiszol­gálja. Kéri a közönség pártfogását. Stern Berta tudatja a tisztelt hölgyközönséggel, hogy varrodáját megnyitotta. Elvállal a legegyszerűbb­től a legdivatosabb felső női ruhákat. Kívánatra házakhoz is elmegy. Kéri a hölgyközönség szives pártfogását. Lakása özv. Stern Izraelné lakásában Bocskai utcza 3 sz. alatt van. Nagyobb mennyiségű használt boros hordó eladó özv. Schön Józsefné vegyeskereskedőnél. Felkérjük mindazon igen tisz­telt vevőinket, kiknek kályha alkat­részre van szükségük, hogy azokat már most megrendelni szíveskedjenek, nehogy későbbi rendelésnél azokra várni kelljen. Práger vasáruház. Tanuló és fizetéses varró leá­nyok felvétetnek Juhász Kató női ruha varrodájába, VI. kér. Kinizsi utcza 3. Egy külön bejáratú bútorozott szoba magányos urnák azonnal kiadó. Tudakozódhatni Weisz Tóbiásnál ref. temető mellett. Bejáró asszonyt vagy leányt felfogad Czurda Vilmos gyógyszerész. Ajánlkozók aug. 4 én jelentkezzenek. 5 drb Kereskedelmi bank rész­vény olcsón eladó. Czim a kiadó- hivatalban. Minden háziasszony óriási megtakarítást érhet el tüzelő anyag­ban, ha főzés alkalmával a valódi Svéd Petróleum-gáz gyorsfűzőt alkal­mazza. Kezelése egyszerű, nem rob­ban, teljesen szagtalan. Egy liter viz három perez alatt forr. Kapható Benedek Albert vaskereskedésében. Gimnáziumi tanuló javítóvizs­gákra tanítást elvállal. Czim a kiadó- hivatalban. Baranyi Gábornak Tábor utca 12 sz. lakóházánál 3 drb nagy függő lámpája (petróleumra) van eladó. Borbás János örökösei IV. kér. Kálvin téri lakóházukat örök áron eladják. Vevő nem jelentkezése esetén Dömötörtől kezdve bérbe is kiadó. Tudakozódhatni Borbás István kovács mester Petőfi utcza 18 sz. házánál, hol egy fiú tanoncznak azonnal felvétetik. Német fiukért cserébe kereste­tik kél jóházból való fiú vagy leány. Tudakozódhatni Gyugel Eugen ven­déglősnél. Szives figyelmébe ajánlom iro­dámat, ha tisztes áron birtokot házat, szőlőt, szőlőtelepet venni, vagy eladni, avagy birtokot bérbe kiadni, vagy bérbe venni akar. Kihelyez bármily nagyságú tökét 7—8°l9 kamat mellett első helyre telekkönyvi biztosítással. Azadásvételek pénzügyi részét rendezi, eladni vagy venni szándékozók bejelentéseit díjtala­nul nyilvántartja, szóbeli vagy levélbeli megbízásokat gyorsan és diszkréten el­intézi az Ingatlan- Jelzálog és Hitelfor­galmi iroda. Tulajdonosa Kémery Gyula Eötvös utcza 13. Légyfogó amerikai sodrony rendszer felülmúl minden eddig ismert légyfogót, mert naponkint sok ezer legyet fog. Ara 1 korona. Kapható : Prager Ignácz vasáruházában, Fő utcza 19. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom