Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1913 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1913-03-05 / 10. szám

1913. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. márczius 5. Hírek. Szász Károly lett a képviselőház alelnöke. A kiváló államférfiut szoros kötelékek fűzik városunkhoz, úgy hogy az ország őröméből mi fokozot­tan kivehetjük a részünket. Az iskolák megnyílása. A városi összes belterületi állami és felekezeti elemi iskolákban és óvodákban a tanítás — mivel a járvány szünő- félben van — hétfőn megkezdődött. Foglalás előtt eladott mindent. — Szabó Márton prónayfalvai lakost sik­kasztás miatt vonta felelősségre a kalocsai törvényszék. Vádlott 2 lovát és kocsiját — daczára, hogy azok a kiskőrösi banknál lefoglalva voltak, s azokra az árverés ki volt tűzve, mégis az árverés előtt eladta és a pénzt saját czáljaira fordította. Szabót fel­mentették, mert a foglalás nem volt szabályszerű s igy ji gosan adta el jószágait. Az általános sztrájk fenyegeti a fővárost és az országot. Szerencse, hogy a munkások legtöbbje ellene van a munkabeszüntetésnek, s igy a sztrájk, ha ugyan lesz — előrelát­hatóan csendben folyik le. Eljegyzés. Bergl József kereskedő eljegyezte Weiszberger Irmuskát Szabadkáról. Az önkéntes tűzoltó testület vigalmi bizottsága tisztelettel értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy f. hó 9 én rendezendő színi előadást pout 1VS 8 órakor kezdi meg. Kéretik a kegyes pártoló közönség pontos megjelenésre, hogy a „Péterdi csatát“ elejétől élvezhesse. Lépfene uralkodik az állatok közt városunkban. A szőlőbirtokosok február 26-án tartott értekezletükből kifolyólag fel- ! hívják mindazon büntetlen előéletű, nagykorú egyéneket, kik szőlőcsőszök óhajtanak lenni, hogy f. hó 9 ig Bodicsi Benő kiskunhalasi lakosnál jelentkezzenek. Egyben felkéretnek a szőlőbirtokosok, hogy f. hó 9 én, vasárnap d. u. 3 órakor a csőszök alkalmazása czéljából a közgyűlési teremben tartandó értekezleten jelen­jenek meg. A Gazdakörből. A körben műtrágya állandóan kapható. — Kik a k-ör utján nyúlszapukát rendeltek, azt egy hét leforgása alatt vegyék át, mert elleuesetben az másoknak fog eladatni. A jótékony nőegylet márczius hó 6-án d. u. 4 órakor az óvoda helyi­ségben ülést tart, melyen a tisztikart választják meg. Folyó hó 3-án d. u. 4 órakor egy 4 hónapos fehér fekete foltos vágott farku him foszterier kutya elveszett. Megtaláló kéretik, hogy 2 korona jutalom mellett az utmestert (Óvoda utcza) értesítse. A nagy hadgyakorlatokat — mint értesülünk — az idén is megtartják. Uj levelezőlapok. A postai leve­lezőlapok, ha a mostani készlet ki­fogy, uj külsőt nyernek színben és nyomásban. A nyílt levelezőlapokon az az újítás is lesz, hogy a czim- oldalt egy függélyes vonal két részre választja, hogy az egyik fele Írásra felhasználható legyen úgy mint a képeslapokon már rég szokásban van. Rendőri hírek. Weiner Farkasné sz. Kuffler Autónia 57 éves soltvad- kerti lakos, napszámos hatósági enge­dély nélkül koldult. A rendőrség 2 napi elzárásra ítélte és illetőségi helyére tolonczolta. Értesítés. Értesítem a t. jogkereső közönséget, hogy ügyvédi irodámat helyben Fő utcza 23 sz. alatt, Prager Zsigmond ur házában megnyitottam. Kiskunhalas, 1913. márczius hó. Tisztelettel Dr. Prager József ügyvéd. Csalóbanda. л múlt év karácsony havában Harkai Szilveszter 50 éves és Szikora D. János 42 éves majsai lakosok rá­beszélése folytán Halasra jött Gera Mihály, hogy kölcsön utján szerzett készpénzét háromszor annyi hamis pénzért elcserélje. Az üzletet Nagy Gábor halasi Íako3nál akarta meg­kötni, Nagy furfanggal igyekeztek nyélbe ütni a dolgot. Rendőrségünket azon­ban még úgy sem játszhatták ki, mivel tudomást szerezve a működésről, a hasonló csalásairól már ismert és büntetett társaságot lefülelte ; Nagy Gábornál házkutatást tartott, ahol a czaláshoz használt 50 koronáshoz ha­sonló reklám papírokat az udvaron összerakott vályograkásban megtalálta. A társaság Kalocsára került. A törvényszéki tárgyalást a múlt hétre tűzték ki, de bizonyítékok beszerzése végett elnapolták. Mi történt a környéken? 7 hónapi fogházra Ítélte a kalocsai törvényszék Pivarcsi Jánosné kiskőrösi lakost, mert Kiskőrösön Borsay Sán­dor bezárt lakásából, hova az ablakon át bemászott, 1 dunnát, két vánkust és egy fél zsák árpát ellopott. Élet a Dunán. Csoknya István hajó­fűtő csónakon Gáspár Ferencz és Samu Gáspár dunavecsei lakosokkal átvitette magát a Dunán. Útközben Csoknya és szállítói között nézetel­térések következtek. Ennek következ­tében Gáspár és Samu Csoknyát egy karóval leütötték. Szerencse, hogy Csoknya segítségére emberek jöttek, különben még agyonverték volna. Az ügyet a kalocsai törvényszékhez tették át. A jó élet. özv. Mező Istvánná bo­gyiszlói lakos a csendőrségen panaszt tett a vele vadházasságban élő Görbe Lőrinc napszámos ellen. Görbe ugyanis folyton üti-veri s dacára, hogy Mezoné többször kiadta már útját, lakását el nem hagyja, sőt abban saját leányát sem tűri meg és agyonlövóssel is fenyegeti. Február 16 án Görbe minden ok nélkül meg­támadta és úgy elverte Mezonét, hogy előreláthatólag 14 napig gyógyulnak sérülései. A csendőrök Görbe revol­verét elkobozták, őt pedig a kir. 5 járásbíróságnál följelentették. i I l in UHUI 11I I I liin I I Ilii I IIIIIIII I I I I I I111111111II Nem halt meg, esakaluszlk, a leányzó. Nem a leányzó, hanem a munkásházak eszméje. Lapunk, amely I a munkásoknak mindig őszinte, igaz barátja volt és tettekkel bizonyította be a munkásérdekek önzetlen szol­gálatát, annak idején többször meg , irta azokat a fontosabb eseményeket, i amelyek a munkásházak létesítése érdekében történtek. Mikor Hegedűs Kálmán dr. orsz. képviselő Ipolyi Keller Gyula osztály- tanácsossal hazajött Halasra, hogy lendítsen a már nyugodni készülő ügyön, mi voltunk azok, akik ennek az ügynek sürgősségére figyelmüket felhívtuk, s szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy van némi kis ré­szünk abban, hogy azóta az erre hivatott tényezők állandóan az elő­készítés nagy és fáradságos munká­jával foglalkoznak. Látszólag egy nagy csapás érte a muukásházakat, amennyiben Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter Nagyváradon gazdasági kirendeltséget létesített, amelynek a vezetőjévé az országos nevű, kiváló szakembert: Ipolyi Keller Gyulát nevezte ki. De nem halt meg a leányzó, csak aludott, mert amint lapzártakor érte- I sülünk, Ipolyi Keller Gyula váro­sunk képviselőjének a felhívására I levőiben azt a határozott Ígértet tette, hogy nem megy el addig Nagyvá- < radra, amíg a halasi munkásházak ügyét, el nem intézte. Bűntény vagy baleset. — Halálos szerencsétlenség, — Prónayfalva község határában, far­sang másnapján Berta József prónay- falvi lakost a szántóföldek közt, fel­fordult kocsija alatt halva találták. A községi elöljáróság ki is ment a szerencsétlenség helyére, s megálla­pította azt, hogy Berta bizonyára nyorsan hajtott lovaival, a lovak pe­dig valamitől megijedve, foltorditották a kocsit, mellyel Berta halálát okoz­ták. Természetesen ily értelemben jelentették a kalocsai ügyészségnek is. Azonban ez ellen sok olyan dolog | merült fel, mely kizárja a balesetet, és bűntényre enged következtetni. Ugyanis már az kizárja a szeren­csétlenséget, hogy Berta egészen a kocsi alatt feküdt, s a kocsioldal az áldozat nyakára esett volna, s a nagy, erős ember eszméletét veszítve, meg- folytotta volna magát. Az ügyészség ugylátszik nem tö- rödömségből, vagy tán más okból, nem tartotta szükségesnek, hogy ki­szálljon Próuayfalvára és megállapítsa, hogy mi okozta Berta halálát. Ha­nem egyszerűen megadta az elöljá­róság kérésére a temetési engedélyt. Bertát el is temették. azonban nagyon helytelen az, hogy egy ilyen valószínű feltevésre az ügyészség mellőzi a hulla felbonczo- lását, s nem állapítja meg teljes bi­zonyossággal a halál okát. Néhány évvel, ugyanilyen bal­eset történt Bocsa községben, akkor is egy paraszt legényt találtak holtan a puszta elhagyott országutján. Az ügyészség ugyanígy, mint most, akkor is megadta a temetésre az engedélyt, anélkül, hogy a hullát felbonczoltatta volna. Rá kis idő múlva alapos gyanú- ! okok folytán a bócsai csendőrség a vizsgálatot megindította. A csendőr­ségnek a nyomozást abba kellett hagynia, azon egyszerű oknál fogva, mert a gyanúsítottak tagadásával szemben hiányzott a legkisebb bizo- ! nyitók, melyre adhattak volna, mivel a hullát nem bonczolták fel. Az uj miniszter. Lapunk más helyén közöljük olva­sóinkkal Zichy János gróf lemondá­sának a történetét. Helyébe a király vallás- és Közoktatásügyi miniszterré Jankovich Béla kultusz-államtitkárt nevezte ki, aki javakorban levő férfiú, beutazta Európát, Ázsiát, egyetemi tanár és az élet minden ágában kiválóságáról tett sok, fényes tanúságot. Ha hozzávesszük, hogy pár napja csak, hogy Baltazár Dezső debreceni református püspök maga is ragyogó bizonyítványt állított ki akkor még államtitkár Jankovich ország-világ előtt hires liberális gondolkodásáról, akkor méltán elmondhatjuk, hogy nekünk, halasiaknak különösen nagy ; örömünk telik benne, hogy a király Ő felségének a választása éppen Jankovich Bélára esett a kultuszmi­niszteri szék betöltésénél. йшЖОдаЖшыШЯ ingatlanok adás-mése. Nagy Lajos és neje Lantos Juliánná megvették Viszmeg Béni és neje Tóth Agnes pirtói ingatlanát 1000 koronáért. Sas Imre és neje Tóth Baranyi Eszter megvették Hatházi Imrónó Szabó Thurzó Zsuzsánna alsó fekete földekbeli 139 n. öl szántóját 160 koronáért. Bordás Imre és neje Kauz Erzsé­bet megvették Babó Benőné Pázsit Juliánná ingatlanát 1364 koronáért. id. Körösi István megvette ifj. Körösi István beltelkót 300 koronáért Mocsári Géza szolnoki lakos meg­vette Mészáros Istvánné Molnár Ilona pirtói ingatlanát 510 koronáért. Két sürgöny és egy minister — A beteljesedett jövendölés. — Mindazok, akik figyelemmel kisé­rik a lapunkban közölt eseményeket, élénken emlékeznek arra, hogy He­gedűs Kálmán városunk képviselője az ősszel meglátogatta Jankovich Bélát az uj vallás- és közoktatásügyi minisztert ipolyszakálasi kastélyában. Ez a látogatás még abban az idő­ben történt, amikor a minister még államtitkár se volt, csak a képviselő­ház alelnöke, s csak viszonzása volt annak a látogatásnak, amelyet Jauko- vich miniszter tett annak idején a képviselőnél jászkisóri birtokán. Soha még államférfi oly gyors karriert be nem futott, mint az uj miniszter. Egy fél év alatt képviselő­ből képviselőházi albínók, valóságos belső titkos tanácsos, államtitkár, majd miniszter lett. Minden egyes kineveztetóse alkalmával képviselőnk őt táviratilag üdvözölte. Világért sem akarjuk Hegedűs Kálmánt jósnak megtenni, ő maga sem örülne semmiféle dicséretnek. De mindenesetre igen érdekes utolsó két sürgönyének a története. Alig két hete, hogy Abbáziából táviratilag üdvözölte Jankovichot ál­lamtitkári kineveztetóse alkalmából s táviratában annak a reményének adott kifejezést, hogy rövid pár nap alatt íjabb kineveztetéséhez gratulálhasson, s most, hogy Tisza István gróf, a képviselőház elnöke bejelentette Jan- kovichnak miniszterré történt kine- veztetését, képviselőnk a következő táviratot küldte az uj miniszternek: „Szivemből örülök, hogy jóslatom beteljesedett. Az effölött érzett örö­möm igaz érzésével és baráti szerete- temnek egész melegével üdvözöllek uj, díszes pozicziódban.“ Esetek. Régi ismeretség-. Egy budapesti korcsmában, ahol pinczérleányok szolgálnak ki. egy uj leányt szerződtetett a tulajdonos. Az első este, amikor a leány szol­gálatba lépett, feltűnt a tulajdonosnak, hogy az állandóan egy vendég körül foglalatoskodik és másnak az asztalá­hoz nem is megy. A vendéglős végre is megsokalta a dolgot és odament a pinczérleány különös figyelmével kitüntetett ven­dég asztalához és megkérdezte : — Uraságod talán rokona a kis­asszonynak ? — Nem. Dehogy. — Bizonyosan régi ismerősök ? — Meghiszem azt! — felelte a fiatalember. — Honnan tetszik ismerni a kis­asszonyt ? — Hát édes Istenem, mind a ket­tőnknek ugyanaz a kapitányunk volt. A válasz. Egy budapesti bankház sorsjegyet küldött egy majsai czipészmesterhez. Néhány napra rá újból levél érkezett a mesterhez, amelyben a czég felszó­lította, hogy vagy fizesse meg a sorsjegyet, vagy küldje vissza. A levélhez a szokásos reklám is mellé­kelve van. A derék majsai a következő levél­ben válaszolt. „Maga azt Írja nekem, hogy sors­jegyet küldött, hát ez nem igaz. De még jobban hazudik, amikor azt állítja, hogy a sorsjegyem a szerencse ke­rékben maradt, majd kihúzzák, hát én ezt se hiszem el. Annyit azonban elhiszek, de még biztosan is tudom, ha ezt a rossz csirízes tálat ami a kezemben van, abba a szerencse­kerékbe beletenném, azt biztosan ki­húznák “ inii ii ni 111111 и i и 111 in и 111111111 nui i и i u mai Lapunk zártáig az általános sztrájkot nem hirdették ki. A főváros­ban rendzavarás nem történt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom