Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1913 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1913-06-25 / 26. szám

1913. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. junius 25. PÉTER és PÁL napja lesz 29-én. vasárnap. Ez a nap ünnep. Ünnepe a gazdáknak, > mert e napon kezdődik az aratás, e napon hangzik először a kaszapengés. * Az előfizetések szives megújítá­sára kérjük igen tisztelt olvasóinkat. Gondnoksági ülés. Az állami elemi iskola gondnokságai, hó 26-án, d. e. 9 órakor a tanácsteremben rendkívüli ülés tart. Tárgy : betöltendő állásokra jelölés. Halálozások. Papp Mihály zene­tanár, a járásbíróságnak 36 éven keresztül volt irodatisztje pénteken, 67 éves korában meghalt. Szombaton délután temették nagy közönség részvételével. — Molnár Béla Y. gimn. tanulót is elragadta a Halál. 21-én helyezték a sírba. Búcsú. Róm. kath. polgártársaink a jövő vasárnap, Péter és Pál apos­tolok napján tartják a templom szen­telésének évfordulóját, a búcsú napját. Mint értesülünk, az idén nagyobb ünnepséggel ülik meg, mint előző években. Uj doktor. Csöngős Imre ügyvéd­jelölt, özv. Kellner Ignácznó fia a bpesti tud. egyetemen a doktori ok­levelet megszerezte. Tőrvény előtt. Huszka Dániel 27 éves, büntetett előéletű halasi lakos idegen ingó elsikkasztása miatt állott a múlt héten a kalocsai törvényszék előtt. Az volt a bűne, hogy 1912. augusztus hó 10-én Nagy Gyula halasi lakos javára 78 kor. erejéig lefoglalt és nála gondviselésben ha­gyott 60 kereszt rozstermóst az árve­rés elől elidegenítette. A törvényszék nagyon enyhe Ítéletet hozott, mert Huszkát csak 4 napi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős. Mulatságok. A halasi Önképző Egylet junius hó 29-én Péter Pál napján tánczmulatságot rendez. — A munkapárti kör mulatsága ugyan­akkor lesz megtartva. Kántorlakás építését határozta- el a kath. egyház a 22-iki egyháztanács ülésen az ott bemutatott terv szerint. Az uj kántoriak a plébánia kert Árpád utczai részére s az ott üresen álló telekre jönne. A váczi püspök a régi harangozó háznak eladási s tőkésítés végett a káptalannál elhe­lyezett árát 6000 koronát már ki is utalta, megengedte azt is, hogy a plébániai kertből a szükséges telek kihasittassék. Ha a városi tanács és a püspök az építési tervezetet elfo­gadják, rövidesen kihirdetik az épí­tésre a pályázatot. A halas—szegedi vasút előmun­kálati engedélyét a kereskedelmi miniszter Mandel—Révész—Fónagy vállalkozóknak egy évre megújította. — Hányszor lesz még erre szükség, mig a tervből valóság lesz ? Fürdő-kabinok. Lapunk múlt szá­mában megjelent közóhaj eredménye­ként közölhetjük, hogy 8 férfi és 8 nő részére fürdő kabinokat készítenek a Sóstón, amelyek előreláthatóan va­sárnapra készen is lesznek. Testedzés. A halasi Atlétikai Klub vasárnap a „Bácsalmási Sport Klub“ football csapatával fog mérkőzni. A mérkőzés helye minden valószínűség szerint Halas lesz, de lehetséges, hogy ifjaink Bácsalmásra rándulnak át. Dr. Franki Áron orvos, ki az 1913. junius 16—25-ike közt Buda­pesten tartott trachoma tanfolyamon résztvett, a mai napon ismét meg­kezdte rendelését. Népünnepély. A kiskunhalasi ön­kéntes tűzoltótestület f. hó 29-én, Péter Pál napján Gyugel Kálmán vasúti vendéglőjének kerthelyiségóben népünnepélyt rendez. Az érettségi vizsgálatok a gimná­ziumban tegnap, kedden fejeződtek be. Uj kápláni állás szervezését hatá­rozta el a f hó 22-én tartott róm. kath. egyháztanács ülés alkalmával az egyháztanács. Az uj kápláni állás, ha a püspök hozzájárul a szervezési tervezethez, szeptember elejére töltet­nék be. A két káplán egyszersmint a belterületi állami iskolákban a vallás oktatását is teljesiteuó. A záróünnepélyt a szokásos módon ülték meg a gimnáziumban, A műsort szavalatok, beszédek, a segélyek és jutalmak kiosztása töltötte ki. Gyakornoki állásokra hirdet pályá­zatot a posta és távirda igazgatóság. Érdeklődőknek a hirdetménybe kézség­gel engedünk kiadóhivatalunkban be­tekintést. Találkozóra hívta össze városunkba Gulyás Ferencz plébános julius 1-ére azokat a papokat, akiket 10 évvel ezelőtt szentelt föl gróf Gsáky váczi püspök. A diák tornaversenyre Silling Ede 20. N. N. 2 koronát adományozott. Szolnok—Kiskunfélegyháza h. é. vasút r. t. junius 17-én, kedden tar­tott közgyűlésén magába olvasztotta a Félegyháza—majsa—halasi h. ó. vasút r.t.-ot A vállalat 1912. évi mérlege 146 279 K. bruttó bevétel mellett 97 292 K. tiszta nyereséggel zárta mérlegét, szemben az előző évi 96.662 K.-val. A 4.077,800 korona alaptőkével biró Félegyháza—majsa— halasi h. é. vasút r.t. 1912-ben 41,803 К tiszta nyereséggel zárta mérlegét, szemben az előző évi 54,222 K-val. Áthelyezés. Gróf Csáky Károly váczi megyés püspök Tímár Ambrus róm. kath. káplánt Sándoríalvára helyezte át. Helyére Szaniszló Ferencz jön Nózsáról. Rendőri hírek. Erdős Ferencz 30 ótyes és Lados István 24 éves vasúti munkások a temetőben a sírokról virágot szedtek. A rendőrség ezért 10—10 kor. pénzbüntetésre Ítélte őket. — Szabados Balázsnó sz. Sán­dor Juliánná cseléd szolgálati helyét ok nélkül elhagyta. Négy napi elzá­rásra átváltoztatható 10 kor. pénz­bírságot kapott. — ifj. Péter Sándor 31 éves földmives a vásártéren lövöldözött. 10 kor. pénzbüntetéssel sujttatoít. — Brecska Kálmán haszon­bérlő, bodoglári lakos az átjárót kocsi­jával elállta. 4 kor. pénzbírságot fizetett. — Brecska József 40 éves napszámos Bessenyei telepen levő háztelke mellett nagy mennyiségű trágyát rakott le s azt onnan figyel­meztetés daczára sem hordta el. A rendőrség 10 kor. pénzbírságra ítélte. — Pap K. János molnár-segéd, Pál János, Nagy József, Madaras István, Fuksz Márton és Pál István ráezeg állapotban botrányt okoztak. Az első­nek 20, a többinek 10—10 kor. pénzbüntetésben volt része. Nyári táncztanfolyam. Tisztelettel értesítem Kiskunhalas előkelőségét, hogy f. hó 24-én, délután 5 órától 7 óráig úri gyermekek részére a tánc­művészeti tanfolyamot megnyitottam, Beiratkozni lehet f. évi julius 5-ig. Tisztelettel Juhász Ferencz tánczmíi- vészeti oki. tánczoktató. Zongorázók figyelmébe. — Buda­pesti előkelő zongoragyár hangolója a jövő hót folyamán lejön városunkba. Akik munkásságát igénybe óhajtják venni, jelentkezzenek a kiadóhivatal­ban. * Kérem, fizesse elő a pártoktól és kormánytól független, legtartalmasabb, leg­nívósabb budapesti napi lapot, „Az Ujság“-ot. Elófizetési ára: egy hónapra 2 К 40 f; negyed évre 7 К ; fél évre 14 К ; egy évre 28 K. Nyáron át mindennüvé utána küldjük „Az Ujeág“-ot még akkor is, ha naponként változtatja tartózkodási helyét. Czim: „Az Újság“ kiadóhivatala Budapest, VII., Eákóczi- ut 64. szám. A lejtő szélen. Egy 16 éves gyermek állt a közel napokban a helybeli járásbíróság előtt, akinek cselekedete élő bizonyság, mennyire hajlamos, mennyire fogé­kony a gyermeki lélek a rosszra, a bűn elkövetésére. A fiatal bűnöst Daróczi Imrének hívják, s a bűne az, hogy: lopott. Idegen pénzhez nyúlt, hogy kielégítse gyermekes passzióit. Az eltulajdonított összeg úgyszólván jelentéktelen. Hugyi Lajostól 8 kor. 50 fillért, Kocsi La­jostól 2 kor. 50 fillt, Daróczi Antal­tól pedig 14 koronát lopott. A tárgyalásnak az ad érdekességet, hogy a két első megkárosított nem kívánta a fiú megbüntetését, mig a fiú atyja és bátyja bilnhödósét kí­vánták. Ennek alapján hozta meg a járás­bíróság Ítéletét, amelynek értelmében a fiatal megtévelyedett javító inté­zetbe kerül. Politikai szemle. Tisza István gróf miniszterelnök választása f. hó 28 án lesz. Hegedűs Kálmán képviselő már leutazott Aradra és a választás végéig ott marad. * Beöthy Pál, a kópviselőház elnöke választói részére a Hungária szállóban bankettet rendezett, amelyre hivata­losak voltak Tisza István gróf és mi­niszter társai, a ház , alelnökei és jegyzői kara. A képviselők közül csak városunk képviselője volt hivatalos. * A miniszterelnök a kópviselőházban nyilatkozatot tett, amelynek súlya nemcsak Magyarországra, hanem Ausztriára is kihat, s a mai nehéz külpolitikai konstellációban biztosítja a vezórszerepet Magyarországnak. * A kereskedők, munkások és fo­gyasztók érdekében szabályozták az üzleti zárórát. A javaslatot Hegedűs Kálmán adta elő. Betyárvilág. Valósággal ijesztő módon garázdál­kodtak a környéken ismeretlen tette­sek. Hol ide, hol amoda tértek be, s nyomukat mindig értékes dolgok eltűnte jelezte. A ló és szarvasmarha lopások na­pirenden voltak. A tolvajok nyomára a legnagyobb igyekezet mellett se jutottak, aminek az volt az oka, hogy a banda jól volt szervezve s mindent alapos kikémlelés után hajtott végre. De nemcsak lopás, rablás az, amely a rabló bandát terheli. Nem riadtak vissza a gazok gyilkosságtól sem. A csengődi határban eltették láb alól Tallér Ferenczet, s hasonlókép kiol­tották az életét Kis Ö Sándornak, aki a zajra a helyszínére sietett. Érdekes, hogy a banda tagjai közt vannak Szabadszállás község éjjeli őrei is, s a megye több kisebb falu­jának számos jómódú polgára. Állító­lag Halastól — Szabadszállásig összeköttetésben állottak a tolvajok a körülbelül 100 tagot számláló bandá­val, amely által elrabolt érték meg­közelíti a másfélszáz ezer koronát. Eddig több mint 25 letartóztatás történt, s még sok várható. A banda fejei Pöce Lajos és Benyő Sándor voltak, akiknek lelkét gyilkosság is terheli. A szabadon levő bűnösök most fűt- fát megmozgatnak, hogy a csávából kikerüljenek. Különösen az orgazdák, akiknek legtöbbje nő fél a börtöntől. Az egész bűnös szövetkezet hama­rosan teljesen meg lesz világítva, s akkor ki fog derülni, kik károsítottak a környéken, s kik a tolvajok, orgazdák. A betörfi büntetése. — Törvényszéki tárgyalás. — Egyik előző számunkban megemlé­keztünk arról a betörésről, mely f. hó 26-én történt Gsizmadi Benő II. kér. lakásán. Akkor a lakás udvarába egy idegen bemászott, tudván, hogy a házbeliek nincsenek otthon, az udvaron talált fejszével a konyha és szobaajtót fel- feszitette s a szobában felturkált mindent. Azonban semmit sem talált Czizmadiáék a szőlőből hazatérve mindjárt észrevették, hogy valaki a lakásban lopási szándékból járt. a gazda tüstént jelentette az ese­tet a rendőrségnek, mely a nyomo­zást megindította. Csakhamar sikerült a tettest kinyomozni, ki nem volt más, mint Tóth Zseni Imre 21 éves többszörösen büntetett halasi lakos. Zseni tettét bevallotta. — Elmondta, hogy Csizmadiánál cseléd volt. így tudta meg, hogy gazdája lovat adott el, s a kapott pénzt, mig a bankba el nem helyezi, lakásán tartja. Tudta, hogy csütörtöki napon a gazda és családja távol lesz a háztól. Ezért legalkalmasabbnak vélte azt a napot. Azonban megjárt, mert a pénzt Czizmadia jól eltette, 8 igy nem akadt reá. Tóth Zsenit Kalocsára kísérték. A törvényszék az ügy tárgyalását jun. 19-ére tűzte ki. A vádlottat tekintve, hogy nem károsított és bűnét töredelmesen be­vallotta 3 havi fogházra Ítélték. Mi törtönt a környéken? Eltűnt fiuk. A szomszédos Majsán két fiú titokzatos módon eltűnt. Az egyik Bera József kovácsinas, a má­sik Rádóczi József birtokos 12 éves István nevű fia. Az utóbbiról az a hir van a községben elterjedve, hogy elrabolták. Agyonütötte a majsai szőlők közt Fogas Lajos haragosát Osányi Lajost. A gyilkost letartóztatták. Leesett a malom emeletéről Kalo­csán Farkas Gergely napszámos. Életveszélyes sérüléseket szenvedett. Két helyen is követtek el betörést Keczelen az elmúlt héten. A tettese­ket nyomozzák. Kada Elek, Kecskemét város polgár- mestere haldoklik. Richter Annuska gyilkosát, Vice Ferencet a budapesti esküdtbiróság életfogytiglani fegyházra Ítélte. Rovás. A bűnösnek lakolnia kell — irtuk a várpalotai vásárra vonatkozólag egyik előző számunkban. S ha van bűnös, akkor meg is fog lakolni, irtuk méig ugyanakkor, mert képvi­selőnk személye elég garanczia arra, hogy a legkisebb visszaélést is elkö­vetőre súlyosan lesújtsanak. Amit irtunk, bekövetkezett. Az összeférhetetlenségi bizottság képvi­selőnk jelentése alapján kimondotta, hogy bűnről szó sincs, mindössze inkorrectség az, amelyet Ertsei kép­viselő elkövetett, olyan, aminöt a koaliczió működése alatt számtalant találhatunk. Mivel azonban a bizottság előtt az erkölcsi érték lebegett, nem nézte el a jóbarát cselekedetét, nem te­kintett se jobbra se balra, hanem meghozta súlyos ítéletét, amelynek következtében nevezett képviselő mandátumáról lemondott. Láthatja ebből mindenki, hogy „a vezetésre hivatott, úgynevezett intelli­gens emberek“ egyike, aki városun­kat képviseli, mily szigorúan veszi kötelességét, s mennyire szem előtt tartja, a nép egyetlen kincsét : a becsületet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom