Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1913 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1913-01-01 / 1. szám

XIII. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas 1918. január 1. Kiskun-Halas Helyi Ért Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................... 6 kor. | Vidékre ........... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. A városi mintakertben külön­féle gyümölcsoltványok, disz cserjék és sima szőlővesszők vannak eladók. Megtekinthetők naponkint a helyszínén Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra.) Árvái Mihály felső-kisteleki 286 holdas 8 tanyából álló birtokát eladja. Alsó-kisteleki 24 holdas bir­toka a mellette levő szőlővel és 600 drb birkával eladó. Ugyanott akáczfa rőzséje, karónak való fája és 800 kéve nádja is van eladó. Tudakozód­hatni VII. kér. házánál, hol szénát és szalmát keres megvételre. Nagy P. György gubodi siki 2 hold homokját eladja. Tudakozód­hatni V. kér. házánál. Dóczi Imre alsó-kisteleki 10 hold birtokát 6 hold uj ültetésit szőlővel és lakóházzal, további mély­kúti 2 drb fekete földjét eladja. Tudakozódhatni lakásán vagy a piacon. Balázs Imre Nyárfa utcza 11. sz lakóházát eladja. Tudakozódhatni Hunyadi utczai lakásán. Szaiai K. Imre alsó-kisteleki tanyáján nagyobb mennyiségű árpa- zabszalmát, szénát és kukoricza szárat elad. Egy igás lova is van eladó. Tudakozódhatni Alkotmány utczai lakásán. Csapó István túzianyag keres­kedő tudatja, hogy motor fűrészével bármelyik napon bármily mennyiségű fát elvállal lefürészelésre a helyszi- ' nén. — Egy motorkezelőt és még két embert felfogad. — Egy erős igás lovat keres megvételre. Tudakozód­hatni Hajnal utczai lakásán. Kokszot jutányos árért házhoz szállít. özv. Kellner Ignáczné alsó- Nádor utczai lakóházát eladja. Ugyan­ott trágya és 1 drb szecskavágó is van eladó. Tudakozódhatni a hely­színén. Borbás József asztalos mester­nek V. kér. Hunyadi utcza 19 sz. házánál 150 liter bora van eladó, melyből 50 liter is kapható. Józsa Gábor műúton levő 4 hold tanyás szőlőjét és Nagy Pál szomszédságában levő 17a bold sző­lőjét örök áron eladja. Ugyanott 3 kocsija és 1 lova van eladó. Tudako­zódhatni a vasúti Szabó-féle vendég­lőben. Martini Eóza és Junda Kos­suth utczai lakóházukat örök áron eladják. Tudakozódhatni fenti lakásukon Halász D. Ferencz és társai tudatják, hogy zsanai birtokukon akáczfát adnak el rátaszámra 1913. január hó 16-án, csütörtökön. Venni szándékozók a helyszínén kitűzött napon elváratnak. Barka Tamás Bocskai utcza 3. sz. lakóházát eladja. Ugyanott egy uj kocsi és többféle fanemű van eladó. Tudakozódhatni Krammer Antal­nál Szabadkai úti házánál. Tallér Móricz Pázmány utcza 6 sz. lakóháza eladó. Tudakozódhatni fenti lakásán. özv. Nagy Kálmánná Király utcza 2 sz. lakásán bútorozott szoba külön bejárattal kiadó. Ugyanott 3 drb varrógép is eladó. Bagyinszki Istvánná III. kér. Avar utcza 7 sz. lakóházát örök áron eladja. Tudakozódhatni Gusztos Antal kőművés mester megbízottal, Árpád utcza 9 sz. alatt. özv. Baki Károlynó fehértói 6 hold szántóföldjét eladja. Tudakozód­hatni Hunyadi utcza 39. sz. lakásán. Földvári László Kisfaludi utca 77. sz. lakóházát eladja. Tudakozód­hatni fenti lakásán. Szabó Garbai József 4 drb lovat, 2 fias tehenet elad. Felső-szál­lási birtokán az állomáshoz való átjárást betiltja. Keresztúri Benőné Csikós Mária Vörösmarty utcza 2. sz. lakó­házát eladja. Az uj végrehajtási törvény be­szerezhető lapunk kiadóhivatalában. özv. Topán Józsefné 2 lakó­házát eladja. Az eperesi 2 láncz földjét 4 kapa szőlővel bérbe kiadja. Tudakozódhatni Németh Sándor köz­vetítőnél. Präger Dávid tűzifa és szén- kereskedő egy mindenest havi fize­téssel azonnal felfogad. Hat elemi osztályt végzett fiú tanoncznak felvétetik a nyomdába. Csényi József szúcsmester Gubodi siki 3 hold szőlőjét eladja. Tudakozódhatni Petőfi utcza 26. sz. házánál. Herman Dénes egy mindenest vagy kocsist felfogad. Dezső Mihály hentes nagyobb mennyiségű száraz ölfát és kévés rőzsót elad. Nick Carter füzetek: Más bűne miatt, A tolvaj vendég, írás a sírban, A kék folt, Az elvarázsolt ház és stb. kaphatók Práger Ferencz könyv és papír kereskedésében. Jeges József kosárfonó fűz- vesszőt keres megvételre, lehet az biboriűz vagy bármilyen és esetleg feliből is vagy kész kosaranként be­cseréli. Zseny István közhírré teszi, hogy az általa Br. Gerliczy Ferencz- tól vett 325 dib birkát január hó 3-án péntek d. u. 7* *3 órakor Füzes pusztai tanyáján a kiskunhalasi kir. közjegyző által megtartandó nyilvános árverésen eladja készfizetés ás azon­nali átvétel mellett. Egy teljesen uj. rendkívüli szép keleti teberán szőnyeg (3 méter széles, 4 m. hosszú) olcsón eladó. Ozim a kiadóhivatalban. Keresek bérbe több évre városhoz közel kisebbszerü tanyás­birtokot, a legjobb minőségű fekete homokot. Müller Jakab Mélykúti-ut 7. szám. Bejáró asszonyt vagy leányt felfogad Czurda Vilmos gyógyszerész. Ugyanott 2—3 napi foglalkozásra napszámos asszony vagy leány is kell. Uj képes levelezőlapok kapha­tók Práger Ferenc papirkereskedésében Tagúhidra . . . Mi magyarok szerencsésen elkerül­tük a háborút, de ugylátszik a bal­káni vérrontás tovább fog folyni, szégyenére a huszadik századnak. A bóketárgyalások Drínápoly miatt megakadtak, s a török csapatok már harczra készen állanak, hogy vonul­janak a vágóhídra . . . * Ha a kitörendő uj háború folya­mán a hadiszerencse nem szegődik teljesen a törökök mellé, akkor Törökország kétségtelenül kiszorul Európából. * Egy szemtanú a kővetkezőket mondta a szerbek prizrendi kegyet­lenkedéseiről : A szerb katonák a monarchiát szidalmazva, erőszakkal behatoltak, a zászlót leszakították, a Vörös Reteszt jelvényét szintén és mind a kettőt a sárba tiporták. Az ajtókat betaszitot- ták, az albánokat, akiket ott találtak, asszonyokat, gyermekeket, férfiakat gyalázatos kegyetlenkedésekkel meg- kinozták és leöldösték. a hős szerb katonák asszonyokat, gyermekeket leszúrtak. A sebesülteknek sem kö­nyörültek. Az ágyakban ölték meg a nehéz netegeket, asszonyokat, gyer­mekeket kardélre hánytak, de előbb kitöltötték rajtuk állatias vágyukat. A'förtelmesek a női holttesteken is kéjelegtek. j'M-Hii ИШПНШП um i и i n;iru.u ишшишстиц TTj év. Köszöntlek ! az újév vagyok Az idő legifja! Az ó, aki nekem apám volt. Az öröklét lakója. * Kösiöntlek! Légy mindenkor kész Minden szépre jóra! Munkára fel! Újév vagyok Az idő legifja. шипим и 111 u nwi i i и in i«i ■ 111 и i mvn M mm«« Romiunk, satnyulunk. — Tudósítónktól. — A valamikor oly egészséges tanyai nép között egyes betegségek nagyon elvannak terjedve, anélkül, hogy an­nak megszüntetéséről, vagy legalább is reparálásáról gondoskodnának. Érdekes például, hogy városunkban jóformán minden ötvenedik embernek sérve van. Emiatt egész életében hordja szegény a sórvkötőt, holott egy könnyű operáczió által egy hét alatt tellesen meg szabadulhatna bajától. A kényes bajok közül a vérbaj is nagyban grassál Halas nemes váro­sában. Orvoshoz menni azonban tiltja az álszemérem, no meg az, hogy azért fizetni is „illik.“ A szembajok közül különösen a környéken van elterjedve a trachoma. Ezt valósággal tenyésztik oly czélból, i hogy kiszabaduljanak a legények a : katonaságtól. Ezeken kívül még egész hosszú sorát lehetne adni a Halason előfor­duló, voltaképpen azonban az orvosok által nem látott és nem kezelt beteg­ségeknek, amelyek ismét egy feleletét adják azon kérdésnek : „miért satnyul a nép.“ Az élő halott. — Saját tudósitónktól. - ­Kicsiny társaság gyűlt össze a múlt hét egyik napján a halasi állomáson. Vártuk a vonatot. Bácsalmásra men­tünk, egyik ismerősünkhöz, aki ki­tűnő vadászatot helyezett kilátásba. Megérkeztünk a helyszínre, s rög­vest megkezdődött a hajsza. A „kiki magának“ elvére helyezkedtünk. Ezért külön-külön indultunk. Lövésre készen tartott fegyverrel haladtam. — Hátha valami jön a cső elé — gondoltam. Ekkor ág mozgott, a cserjésben valaki bujkált. Kíváncsian hatoltam be. Nagy meglepetésemre egy réve­dező tekintetű, elvirágzott nőre buk­kantam, a ki engem megpillantván, eleikoltotta magát és eltűnt. * Barátom lakására térve, előadtam kalandomat, s a nő kilétére vonatko­zólag felvilágosítást kértem. Ezt kap­tam : — A nő, akit te láttál, a most oly szerencsétlen végett ért állatorvosnak : Tapodi Istvánnak volt valamikor a felesége. Az asszony és az állatorvos nem a legjobb egyetértésben éltek. Ezért ezelőtt körülbelül 8—10 esz­tendeje, hogy elváltak. A még mindig virágzó nő Ulrich Já­nos felesége lett. Azonban a második férjjel se élhetett sokáig. Ugyanis Ulrich agyonütötte Miloszavlyevics Kosta dr. országgyűlési képviselőt, amiért fegyházba került, ahol elpusz­tult. Feleségének e csapás eszét vette. Tébolyodottan kóborol a bácsalmási szőlőkben. Boldog uj esztendőt kíván Halas város lakosságának Hegedűs Kálmán orsz. képviselő. Fejüket nyakukba huzva hallgatják kiskőrösi polgártársaink a környék felzúdulását azon hazafiatlan tettük miatt, hogy a tót nyelvnek az iskolában való behozatalát sürgetik, követelik. Fejüket „strucként“ a homokba dugják Halas város ellenségei, nem mernek nyilatkozni, nem mernek a közönség elé állni, mivel tovább ker­telni nem lehet Most már az igazsággal ki kell ruk­kolni 1 Az pedig az : hogy egyhuron pendülnek a nemzetiségiekkel, azok törekvését támogatják s támogatnák tovább is, ha nem akadnának olyanok, akik körmükre koppintanak. (Tudósitó.) Ahol ketten esókolóznak, az em­berek diszkrétül suhannak tova; ahol ketten veszekednek, csődület támad. * Nem csoda, ha a gonosz embereknek szerencséjük van; hiszen a jók ő érettük imádkoznak. * Boldog sohasem lehet, ki nyárban Telet kíván, télen tavaszt. A boldogság titka: tudni, Hogy bírjuk azt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom