Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-03-13 / 11. szám

XII. évfolyam. 11. szám. Kiskun-Halas 1912. márczius 13. Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben ................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és IaptulsJdonos: Präger Ferenez. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 Ш1. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. A magyar szent korona országainak egész területén a kereskedők és iparosok a közönséggel szemben csak a koronaórtékben való számítást használhatják. — Tilos ennél­fogva más, mint a koronaértékben való szá­mítás használata ajánlatokban, számlákban, jegyzékekben, számadásokban, árjegyzékekben, hirdetésekben és a nyilvánosságnak szánt egyéb közleményekben, továbbá kirakatokban, üzlethelyiségekben, kiállításokon, vásárokon és hasonló alkalmakkor. — A ki a tilalom ellen vét, kihágást követ el és az illetékes kir. jbhóság által 200 koronáig terjedhető pénz- büntetéssel büntettetik. Ismételten felhivatnak a kincs­tári dohánytermelők, hogy az enge­délyek és dohánymag átvétele végett a főjegyzői hivatalban jelentkezzenek. A kereskedelemügyi Minister ur f. évi 14782 sz. leiratával a m kir államvas- uti vonalak teljesítőképességének fokozása czéljából a budapest—zimonyi vonalon Kis­kunhalas és Kisszállás között Gőböljárás meg­állóhelynél tervezett kitérő, esetleg állomás közigazgatási bejárását elrendelendőnek talál­ván, annak vezetésével Ney Ferenez kir. taná­csos m. kir. államvasuti főfelügyelő urat bízta meg — Az eljárás megkezdésének időpont­jául a Kiskunhalas—Kisszállás között tervezett kitérőre vonatkozólag Kiskunhalas állomáson való összejövetellel f évi márczius hó 14-ik napjának d. e. fél tiz óráját tűzte ki. — Az eljárás keretébe bevonandó lesz annak a kéi- désnek a tárgyalása is, hogy a kitérőnek állo­mássá fejlesztése esetén az érdekeltség a fel­merülendő többköltséget milyen arányban vol­na hajlandó viselni. A polgármester az érde­kelteket a tárgyalási határidőre megidézte, Kiskunhalas várost pedig a polgármester és a V. mérnök képviselik. A fehértói kukoricza földek bérbeadása tárgyában az árverés márczius hó 29' én d. e. 9 órakor fog a helyszínén megtartatni, hova bérelni szándékozók meghivatnak. A városi közgyám közhírré teszi, hogy az árvaszék határozata folytán kk. Kis Faragó Judit tulajdonát képező különböző ingóságok u. m. bútor, ruhanemű és hordók márczius hó 23-án, szombat d. u. fél 3 órakor özv. Kis Faragó Lajosné Kisfaludi utcza 36 sz. a. lakóházánál megtartandó szóbeli nyilvá­nos árverésen el fognak adatni. A városi faiskolában 4 tábla szőlő nyári kapálásra kiadó. Tudako­zódhatni Vas Elek kertésszel. Zilah Sándor és Gyenizse Pál asz­talosok a város belterületén Avar utcza 17 sz. alatt fekvő lakóháznál villamos erővel hajtott famegmunkáló ipartelepet, illetve gépüzemű asztalos műhelyt szándékoznak felállítani, s az e czélból szükséges iparhatósági telepenge­dély megadhatása kérdésében a városi Tanács mint iparhatóság által határozat hozatnék az 1884. évi XVII. t.-cz. 27. §-ában foglalt ren­delkezéshez képest, helyszíni telepengedélye­zési tárgyalás rendeltetett el, s annak határ­idejéül márczius hó 27-ik napjának (szerda) d. u. */i3 órája tűzetett ki. Miről a lakosság azzal értesittetik, hogy amennyiben az iparte­lep felállítása ellen bárki kifogást emelni akar, a helyszínén jelenjen meg, s kifogásait, illetve észrevételeit a helyszíni eljárást vezető rendőrfőkapitánynak terjessze elő. niuii inniHiHi niiiiiiiMiiin iiniinii и imiiiinui Magán hirdetések. özv. Király Gy. Balázsné zsa- nai 81 hold tanyásbirtokát Dömötör­től kezdve több évre haszonbérbe kiadja. Tudakozódhatni Arany János utcza 16 sz. alatt. Nagy T. Mártonné-féle parczel- lák márczius hó 81-én a helyszínén lesznek elárverezve. A ref egyház pénztári hivatala tudatja, hogy öregszőlők között levő Babó János féle szőlőt örök áron el­adja. Bővebb felvilágosítást ad a fenti pénztári hivatal. Suba József Bibicz pusztai Su­ba Pál-féle 24 hold szántó és lege­lőből álló birtokát, Dobótelepi házhe­lyét egészben vagy részletekben örök áron eladja. Tudakozódhatni VII. kér. Tó utcza 1 alatt, hol nagyobb mennyi­ségű szőlőkarónak való akáczfája is van eladó. Grál István és neje Modok Sándor-féle lakóházukat és műut mellett levő 233 n. öl szőlőjüket örök áron eladják. Tudakozódhatni Alkot­mány utczai lakásukon. Veszek 50 — 60 kocsi lehetőleg marhatrágyát, — ennek hiányában azonban veszek más trágyát is, Ajánlato­kat elfogad Győri! József kereskedő. Erdélyi Benőnek felsőhidi sző­lőbeli lakásán nagymennyiségű alma és körte ojtványa van eladó. Orsz. egyesületi kaptárai, móhei és egy jókarban levő kocsija is van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. ifj. Monda Lajos füzes pusztai tanyájára Szentgyörgynapra egy lakót felfogad Tudakozódhatni bérelttanyáján. Gaál Antalné Korona utczai la­kóházát eladja vagy Szentgyörgynap- tól kezdve bérbe kiadja. Házakhoz bejáró ügyes kifőző- né ajánlkozik ebédek és vacsorák el­készítésére Kéri a közönség pártfo­gását. Lakása Vas utcza 2 sz. a. van. Pásztor Pálné Nagy Biró Te • rézia fehértói 1 és fél láncz szántó földjét eladja, esetleg haszonbérbe is kiadja. Tudakozódhatni Pásztor Pálnál az anyakönyvi hivatalban. Marczel József Uj utcza 12 sz. házát eladja. Tudakozódhatni a hely­színén. Natkay János mintakertben le­vő bérelt szőlőjét feliből kiadja. Ugyan­ott 110 m. öl hosszú területű Gle- dicsia ültetni való nyesedók olcsón eladó. Egy mindenest felfogad. Tuda­kozódhatni vasúti vendéglőjében. Nagy S. János Széchényi utcza 26 sz. háza eladó. Tudakozódhatni Kmeth-féle szélmalomnál, hol darát ad el kisebb mennyiségben kilónként 21 fillérért. Tóth Baranyi Mihály Hímző utczai lakóházát eladja vagy bérbe kiadja. Tudakozódhatni fenti lakásán. Krishaber Lajos apró krumplit és borseprőt vesz, 6000 szál deleváré szőlővesszőt elad. id. Szecsődi István nyomási 3 hold szántóföldjét 3 kapa szőlővel ve­téssel vagy anélkül kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladja. Tudakozódhatni Vásártéri lakásán 9 sz. alatt Krammer József szomszéd­ságában. Kónya József Nagy utcza 5 sz, lakóházát örök áron eladja. Tudako­zódhatni a helyszínén. Tanuló leányokat varrodájába azonnal felvesz Garbai Eszti a halasi Takarékpénztár épületében levőlakásán. Császár Antal szobafestő tudat­ja, hogy elvállal mindennemű szoba­festést a legjutányosabb ár mellett a legszebb és legegyszerűbb kivitelben. Lakása Vörösmarty utczában van. Dobó telepen 2 házhelye van eladó. Babos Benő Vörösmarthy utca 93 sz. lakóházát, alsó-szállási 1 láncz szántóföldjét örök áron eladja. Tuda­kozódhatni fenti lakásán. ifj. Szvetnik Istvánnak Bika akol mellett mintegy 20 kocsi szal­mája és 3 öl apró polyvája van eladó egészben vagy kocsiszámra A szalma szabad rakodás mellett egy szerszám­mal 9 korona. Tudakozódhatni Sinka- féle olajmalomnál levő lakásáu, hol többféle olaja is van eladó. Bejáró takarítónőt jó fizetéssel felfogad Ozurda Vilmos gyógyszerész. özv. Mészáros Imróné Kisfaludy utcza 19 sz. háza eladó, ugyanott egy szoba kiadó. Bodoglári birtoka kisebb részletekben örök áron eladó, esetleg Dömötörtől kezdve haszonbérbe is kiadó. Tudakozódhatni lakásán, vagy Mészáros Imre Vitéz utcza 8 sz. házánál. Vajna-féle 20 kapa szőlő örök áron eladó. Orzetőre marhákat vállal legelőre. Tudakozódhatni Darányi József Fő utczai házánál. Németh János sertéshizlalónak felsőszállási tanyáján nagyobb meny- nyiségü vetni való árpája van eladó. Alkotmány utcza 5 sz. alatti házánál egy 3 utczai szobából álló lakás mellékhelyiséggel április l-től kiadó. 40 drb. 2 hónapos fajmalaczai vannak eladók Borbényi Imre Lajos fiának tajói tanyáján. Tudakozódhatni a helyszínén. Daczi Sándor 6 láncz pirtói 8x616, szántó, és legelőből álló birto­kát eladja. Ugyanott a kocsi közle­kedést betiltja. Járószéki birtokán 1500 kéve nádja van eladó. Tudako­zódhatni a helyszínén vagy a piacon. Kolozsváry Kiss István alsó­kisteleki tanyájára egy kommencziós bérest és egy fejős gulyást Szent- györgynaptól kezdve felfogad. Erdélyi Ferenez alsó-fehértói 4 láncz szántója 1 évre haszonbérbe kiadó. Tudakozódhatni öregszőlőkbeni lakásáu. Mézet nagyobb mennyiségben keres megvételre Bácz János gyógy­szerész, Kossuth utcza. Ne vegyünk mást, mint a vi­lághírű Esperanto vízmentes kalapot! Miért? Merta kalap impregnálva van, s minősége sokkal jobb, mint bár­mely más kalapé. Formáját nem ve­szíti el. Kapható Tirmann Kourád divatáru üzletében, a városházával szemben. Nagy S. Sándornak a város felső részén levő szélmalma rajta levő épülettel eladó. Egy darálógépe is van eladó. Tudakozódhatni a helyszínén Kmet Benő VII. kér. Csácsi kovács-féle portán a szecskavágást és darálást megkezdte, hol naponta darálni és szecskát vágni lehet. Ugyan­ott kész szecska is kapható mótermá- zsánkónt 5 koronáért. Sütő Ferenez felső-rekettyei utón aluli 7*/» kapa szőlőjét eladja. Tudakozódhatni Rigó utcza 1 szám alatti házánál. Varga tarhós Mihályné Széc­hényi utcza 86 sz. házát eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. „Elvált asszony.“ E hó 15-én d. u. 1 órakor állomáson értekezhetünk. „Vasutas.“ Gáspár Sándorné Kun T. Erzsébet hagyatékához tartozó fehér­tói fél láncz szántóföld örök áron eladó. Tudakozódhatni Vadász utcza 16 sz. alatt Gáspár Sándornál. Gömböcz Lajosné tudatja, hogy mindenféle fehérnemű tisztítást u. m. csipkefüggönyöket, bármilyen díszes női ruhákat, férfiingeket gallérokat stb. a legjutányosabb árban és pon­tosan eszközöl. Lakása IV. kér. Kard utcza 16. Orcsik Mátyás felső-szállási tanyájára egy dohánykertészt és két dinnyekertészt felfogad. Marhákat vállal legelőre. Szalai K. Imre alsó-kisteleki 200 holdas tanyásbirtokát Dömötörtől kezdve több évre haszonbérbe kiadja. Zab és kukoricza alá földet ad ki lánczonként feléből. Tudakozódhatni Alkotmány utczai lakásán. Herczeg Antalnak Fő utcza 100 sz. lakóháza eladó, esetleg bérbe is kiadó. Vetni való krumplija van eladó. Tudakozódhatni Vörösmarty utcza 39 sz alatt. Tóth B. Imre felső kisteleki ta­nyájára egy családos baromfi kertészt és egy kommencziós gulyást felfogad. Tudakozódhatni Jókai utcza 2 sz. a. Sóstón felül Paprika Béni-féle tanyán egy kazal szalma eladó. Tu­dakozódhatni a helyszínén. Kocsi Mihály Szép utczai lakó­házát eladja. Tudakozódhatni Hugyecz Lajosnál Vihar utcza 8 sz. alatt. Darányi Lajos épület és müla- katos tudatja, hogy egy hírneves gép és motorgyár képviseletét átvette. Megrendelhető nála cséplő garnitúra, motorok, olcsón és kedvező részletfi­zetésekre. Bővebb felvilágosítással szolgál Orbán D. Sándor házában levő műhelyében. Farkas Sándor nyomáson levő birtokán krumpli földet ad ki n. lán- ezonkónt 5 koronáért. Tudakozódhat- hatni Katona utcza 11 sz. alatt. Borbás Imre dr. Babó Mihály féle alsószállási haszonbérelt birtokára két dohány kertészt felfogad. Tudako­zódhatni a helyszínén. Bernáth Lajos fögimn. tanár Bem utczai lakóházát és Dobó telepi tanyás földjét elköltözés miatt eladja. Tudakozódhatni Bem utcza 7 sz. alatt. Adám Dávid városi kis pinezé- ben levő üzlethelyiségét ápril l-től kiadja. Tudakozódhatni Petőfi utcza lösz. lakásán. Barka Tamás Bocskai utcza 3 sz. házánál egy úri lakás Szentgyörgy- naptól kezdve kiadó. Egy jó karban levő 15 soros vetőgépe és egy szak- ekéje van eladó. Tudakozódhatni va­sárnapokon Bocskayi utczai házánál hétköznapon szabadkai úti műhelyében. Haszonbérbe kerestetik egy 200—300 holdas tanyás birtok, lehe­tőleg Fehértó pusztában vagy János­halma határához, közel. Örök árbani megvételre kerestetik eg) 100 holdas tanyásbirtok szintén Jánoshalmához közel. Ozim: Laki Mihály Tataháza (Bácsmegye)

Next

/
Oldalképek
Tartalom