Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-12-04 / 49. szám

. 1912. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. deczember 4. Egy ellenzéki beszéd a házban. — Az obstrukczió nagy vezérének a nyilatkozata. — Lengyel Zoltán, az országszerte ismert ellenzéki vezér, aki annak idején az igazságügyminiszteri szék­ből a hatalmas Polónyi Gézát is ki­buktatta, teljesen kiábrándult az el­lenzék magatartása miatt azokból az illúziókból, amelyek annak idején lelkesítették őt. Kiábrándulásának, nagy beszédben adott kifejezést, amelynek egy részét itt közöljük : „Azt mondják, hogy áruló mindaz, a ki a képviselőház kapuján a rendes bejáraton jön be és nem — mint a hogy az igen t. miniszterelnök ur is említette — a konyhát ostromolja. Én azok közé sem akarok tartozni, mert azt tartom, hogy egy képvise­lőnek, ha egyszer mandátumot vállalt, kötelessége feladatának eleget tenni. Ha pedig a helyzetet olyannak tartja, hogy képviselői kötelességét nem teljesítheti, ha lelkiismerével ellen­mondásba jut, akkor mondjon le s hozza kerületét abba a helyzetbe, hogy olyan képviselőt küldhessen, a ki feladatának tud is és akar is eleget tenn;.“ \j — úgymond — fanatikus hittel vett részt évekkel ezelőtt a nemzeti küzdelemben, amikor még sem itt, sem ott nem hittek a győzelemben. Ebben a küzdelemben azonban nél­külözte Justh Gyulát, Kossuth Feren- czet, sőt Károlyi Mihályt is, a ki mint a szabadelvű párt jelöltje, épen vele szemben bukott el. Ebben a küzdelemben volt hit és volt őszinte­ség. De amikor győztek és a „vezérek“ vették át a harczot, lett belőle bécsi paktum és egy olyan osztozkodás, amilyenre még a Balkánon sem volt példa. Kik az önálló vámterületért küzdöttek és a Széli-Körber-féle jó kiegyezésért obstruáltak, megcsinálták a Kossuth-Beck-féle gyalázatosán rossz kiegyezést és a két perczentes kvótát, holott Beck maga sem kívánt többet egy perczentes kvótaemelésnél. A koaliczió alatt üldözték őt, mert nem vett részt az osztozkodásban. Felrob­bantották a koalicziót az önálló bank jelszavára, pedig az igazi czél csak az volt, hogy a „vezérek helyett“ a második sor üljön be a kormányba. Most is ez a czél. Most is csak miniszteri tárczákról van szó. Azt hiszik, ha egvszer obstrukczióval sikerült kormányra jutniok, másodszor is sikerül. Kérd', hol van most füg­getlenségi politika ? Még csak a jelszavaikat is elhagyták. Csak az ál­talánost és titkost emlegetik. De ez a Kristóffy József politikája. Hát miért nem Kristóffy ennek a küzdelemnek a vezére. Végül a házszabályrevíziót sürgette. A kormány iránt bizalommal nem viseltetik és a költségvetést nem fogadja el. Hírek. A halas—kecskeméti vasutat a Vá­ros és Községfejlesztő r. t. vette ke­zébe. Tánczmulatság. A Polgári olva­sókörnek deczember hó 1-én tartott tánczmulatságán felülfizettek: Mikes Ferencz, Keresztes József 3—3 ko­ronát, Budai Gyula, Juhász Ferencz- né 2—2 koronát, Schvarcz Ferencz 1 kor. 80 fillt., Mácsay Gergely 1 kor. 20 fillt. Stern Pál, Juhász Jó- zsefné, Baky József 1—1 koronát, Lengyel Sándor, Bálint Mihályné, Bergl József, Tallér Antal, Halász Károly, Babó Benő 80—80 fillért, Nagy Kálmánná, Gaál Károlyné 40— 40 fillért. Ezen adományokat köszö­nettel nyugtázza az elnökség. Jelen­voltak asszonyok: Körösi Antalné, Topán Józsefnó, Nagy Kálmánná, Gaál Károlyné, Juhász Józsefné, Csi­kós Sándorné, Bálint Mihályné, özv. Biró Istvánná, Einviller Károlyné, Sárközi Sándorné, Babenyecz Balázs- né, Mácsai Gergelyné, Lovassy La- josné, Stern Pálné, Matkó Károlyné, Babó Sándorné, Lövi Gyuláné, Schnau- tigel Jánosné, Keresztes Józsefnó, Kohn Ferenczné és Juhász Ferencnó. Leányok: Babó Mariska, Biró Er­zsiké, Csikós Sarolta, Einviher Ma­riska, Keresztes Mariska, Körösi Jo- lánka, Gaál Judit, Juhász Katinka, Mácsay Margitka, Nagy Mariska, To­pán Mariska, Sárközi Margitka, Pap­rika E-zsike, Matkó Ilonka. Ne lopj! A város végén kazalba rakott szalmát Czizmadia József napszámos megdézsmálta. A rendőrség, mely erről tudomást szerzett, egy napi el­zárással sújtotta. Verekedés. Pákán Udvardi Kálmán birtokán lakó Balázs Ferencz Czakó Károly szomszédja ökrét Udverdi ré- pavetósben találta és zálogul a pány- vaköblet levette. Czakó e”t látva el­vette tőle a kötelet és azzal súlyo­san elverte. Feljelentették. Összetartás. A kiskunhalasi igaz­ságügyi tisztviselők helyi csoportja intézőbizottsága által a drágaság csök­kentése végett folyamatba tett azon mozgalomban, hogy a szükséges élel­mi, fűtési és ruházati cikkek ajánlat ut'án egyes kereskedőkkel kötendő szerződéssel ár engedmény mellett biztositassék — az aláírások serényen folynak, már eddig is 100 aláírásnál több érkezett be. Az értekezlet való­színűleg e hó 15-én megtartható lesz. Megnyugtatásul. A városban elter­jedt híresztelésekkel szemben közzé teszem, hogy a főgimnázium tanulói köpött mindössze 3 vörheny-beteg van, kik gondos orvosi keze'ésben része­sülnek. A városi főoi.os ur a bete­gek elkülönítésén kívül semmi mós intéz1 edést nem tartott szükségesnek, annál kevósbbé, mert az egész város­ban ezen három tanulón kívül még csak egy vörheny-beteg van, tehát a betegség nem járványosán, hanem csak szórványosan jelentkezik. Pataky Dezső igazgató. Tolvaj czigány. Kolompár Bozi 18 éves czigány leányt lopásért 15 napi elzárásra ítélték. Felülfizetések. A földmunkások csoportja által november hó 24-én rendezett mükedve’ővel egybekötött tánczmulatságon felülfizettek : Keresz­tes József, Segesvári János 2— 2 koronát. Dr. Tegzes Gyula, Matus József, Er­délyi Sárdor l-60—1.60 koronát. Bogdány P.tván, N. N., Kerekes Sándor, Modok Sándor, Lakos Antal, Ко. ács T áa 1—1 koronát. Lakos István, Marton Sándor, Karácsonyi An al 60—60 fillért. Körösi Lajos, Modok József 40—40 fillért. Pergel Imre, Faorika József, Szurok Péter, Farkas Márton, Kurgyis Mariska, Bor Ant?1, Paprika Károly, Homály Ferencz, Korda Imre, Petrik József 20—20 fillért. — A felülfizetósekórt e helyen nyilvánítja köszönetét a rendezőség. Oknélküli aggodalom. A háborús hírek hatása alatt — különböző okok­ból — erős ijedelem fogta el a lel­keket. így vannak némelyek, kik megtakarított tőkéjüket féltik a háború veszélyétől. Pedig az ilyen irányú félelem teljesen alaptalan. Az összes államok nemzetközi egyezménye szerint a bankokban és takarékpénz­tárakban „elhelyezett betétek“ semmi veszélynek nincsenek háború esetén kitéve, sőt itt még nagyobb bizton­ságban tarthatók, mint magánkézben. Az e féle vészes híreszteléseknek tehát nem kell felülni. Rendőri hírek. Csikós József és ifj. Laczkó Mihály felső-szállási lakosok hatósági engedély nélkül nyilvános tánczmulatságot rendeztek. 30—30 korona pénzbüntetést kaptak. — Kis B. Sándor napszámos botrányos ré­szegségért 4 kor. pénzbírságra ítéltetett. Végrehajtók —a padláson. — Tudósítónktól. — Veszedelmes kalandja veit pénteken három szabadkai végrehajtó iák, akik foglahi mentek Paulies Mihá'y Mér­ges pusztai lakos 'anyájára. Mivel a gazua még most sem tu­dott fizetni, a végrehajtók tizenhét darab sertést és két csikót elhajtottak. Parlicsék sehogysem tudtak bele­nyugodni állataik elvesztésébe. Ezért felfegyverkezve a végrehajtók után me.itek, akiket Orcsics Lajos tanyája mellett utói értek és megtámadtak. A heves roham elől a végrehajtók a padlásra menekültek. Ide is kö­vetni akarták a dühös Paulicsék. Ez azonban nem sikerült nekik, mert a szomszésok lefegyferezték őket. Ekkora már a csendőrök is értek a helyszínére s rendet teremtettek. Rosszul végződött ekként a pénteki nap Paulicsékra, mert nemcsak álla­taikat vesztették el, hanem hatóság elleni erőszak czimén az eljárást is megindították ellenük. »I ж IMWI и TtVJ ij i ГIJ ij fii и Fit ij ifijT ij ijíi i ií и йill Pestmegyei hírek. Leütötték ólinosbottal Kecelen Tóth András és Turcsányi József le­gények Fejes Istvánt. A csalók. Akasztón Turu István és Gál Károly becsaptak egy buda­pesti gépkereskedőt. Az eljárás elle­nük megindult. Tolvajláson érték Gombár György kiskőrösi lakost. Megörült Kecskeméten Nyitrai Ma­riid kávéházi felirónő. Csernocli János kalocsai érseket a király herczegprimássá nevezte ki. A „Gondviselés ápolónőket képző és körházegyesület“ növendékek felvételére pályázatot hirdet az intelligens középosztály leányai számára, kiket hajlandóságuk ez esz­ményi, valóban nőies és emberbaráti pálya felé vonz, mely egyúttal azonban biztos meg­élhetést (növendék korukra zsebpénzt, később e‘látást és ruházatot kapnak) és aggságnkra vagy betegség esetére nyugalomdijat biztosit rékik. Az egyesület újabban, hogy ápolónői gyakorlati kiképzéséről legjobban gondoskod­jék, a főváros legszebb helyén kórházat alapí­tott és az ápolónők szép ottthona is ugyaneb­ben a kerttel övezett házban van. Csak olyan hölgyek, kik 18—35 évesek, legalább négy polgári iskolát végeztek vagy ezzel hasonló értékű előképzettséggel bírnak, lehetőleg a magyaron kívül más (német stb ) nyelven is beszélnek, 200 kor. kautióval és az előirt sze­rény kelengyével rendelkeznek, pályázzanak. Kiképzésük 2 évig tart. A sajátkezüleg meg­irt kérvényhez következő okmányok csatolan­dók : születési, erkölcsi, oltási, az elvégzett legmagasaab iskolai osztályról szóló bizonyít­vány, sajátkezüleg irt életleirás, kiskorú fo­lyamodónál a szülök vagy gyám, férjes nőnél pedig a férj Írásbeli nyilatkozata, hogy a kér­ve jező az ápolónői pályát az 5 beleegyezé­sükkel választotta, kiskorú gyermekekkel bíró nője' egy okirat, mely igazolja hogy gyerme­kei eltartása biztosítva van, okirat, mely sze­rint köte’ezi magát, hogy a két évi kiképzés után legalább további 3 évet az egyesület kötelékében tölt. Felvételre jelentkezés napja minden hó 1-én. Érdeklődőknek felvilágosítást nyújt mindenfélére az egyesület főorvosa dr. Gellért Elemér Budapest, VII. Ilka utcza 51. Gondviselés kórház. A inegj avul ás. Keczelen ól egy jóravaló czizmadiamester, ügyes iparos, de az utóbbi időben ivásnak adta magát és elhanyagolta a mester­ségét. Persze emiatt a vevők elfor­dultak tőle. A derék mester mond­juk igy : üzleti könyvei átvizsgálása alkalmával arra a szomorú meggyő­ződésre jutott, hogy a forgalom ala­posan megcsappant a műhelyében. Gondolt hát egyet, nagyot és a mi­nap délután pergő dobszóval járta végig a falut a kisbiró. Megállt min­den sarkon, megverte a dobot és elő­húzott egy ezédulát, amelyről olvasta a következő értesítést: — Adatik tudtára mindenkinek, akit illet, miszerint B. Károly csiz­madia és czipÓ8z mester ezentúl jó­zan életet fog élni nem iszik, nem jár a korcsmába, jó javításokat készít és állandóan a műhelyében található. A keczeliek, jókedvűen fogadták a hirt s a mester csakugyan komo­lyan hozzálátott a munkához. Rémségek a környéken. — Tudósítónktól. — A gyermek halála. A kalocsai törvényszék előtt az el­múlt héten egy 32 éves majsai asz- szony: Balog Györgynó sz. Garas Anna állott emberölés vétségével vá­dolva. Nevezett még aug. 19-én a déli órákban a forró levest tartalma­zó edényt a tanya épület előtt a földre tette s dolgai után ment, mi­közben 3 éves Pál nevű fiacskája az edényt feldöntötte, magát leforrázta s másnap égési sebeibe belehalt, a törvényszék gondatlanságot fennforog­ni nem látott s ezért vádlottat fel­mentette. Az Ítélet jogerős. Titokzatos gyilkosság. Lapunknak Írják : Egyik kecskemé­ti pusztán az utszéli árokban 13—14 óv körüli leány holttestét találták. A leány nyakán zsineg volt, amellyel a szerencsétlen megfojtották. A holttest kiléte, valamint a tette­sek után széleskörű nyomozást indí­tottak. A kerekek között. Kecskeméten a kásaőrlő malomban a szíj elkapta Kun István 13 éves inast, s vagy ötvenezer megforgatta és a második emeletre dobta. A szerencsétlen halálos sérüléseket szenvedett. Politikai szemle. A képviselőházban megkezdődött a költségvetési vita. Néhány pajzán ellenzéki honatya a konyhán és más mellékhelyiségen át igyekezett bejutni a képviselőházba, amely őket sípolás és trombitálás miatt kitiltotta. Azok, akik nincsenek kitiltva, szabadon bejuthattak. Mutatja ezt Giettwein, Mihályi, Lengyel Zoltán és más ellenzéki képviselők esete, akik fel is szólaltak a vita során. * Návay Lajos, a koalicziós kópvi- selőház volt alelnöke ugyancsak rátö­rhette a vizes lepedőt régi fegyver­társaira. Rámutatott csütörtökön tartott nagy beszédében arra az árulásra, amelyekkel я függetlenségi vezérek a nemzetet 1906-ban becsapták. Nem lehet várni, hogy a nemzet ismét higyjen nekik; nem is hisz többé, — ezért nem tudják fellázítani a közvéleményt a függetlenségi száj­hősök és sípos, dobos gyáva vitézek. * Horvát szó hangzott el a kópvise- lőházban a koaliczió szomorú példá­jára. A horvát képviselők a törvény szerint horvátul is beszélhetnek. Éltek is e jogukkal a koalicziós ko­rában, élnek elvétve manapság is: A különbség az, hogy a rettenhetett len magyarnak nevezett Justh Gyula horvát gyorsírót és tolmácsot is al­kalmazott, amivel a beszédnek súlyt adott, amig Tisza István gróf elnök most kereken kijelentette, hogy horvát felszólalás figyelembe nem vétetik. * Nincs már katonaság a képviselő- ház előtt. Pár csendőr és rendőr őrzi a bejáratot a rakonczátlaukodó képviselők támadása ellen. És még e gyenge kis őrséggel sem mernek szembe szállni a gyászmagyarok 1 Ingatlanok adás-mese. Barta Benő és neje Barta Rózái megvették a Halasi Gazdasági Bank 227 n. öl ingatlanát 499 k. 40 f.-ért. Szőlős József és neje Fazekas Li­dia megvették Juhász Pálné Kis K. Etel öregszőlőben szőlő, szántó és lakházát 3000 koronáért. Mészáros István mint gyám meg- « vette Nagy Kálozi Sándor és társai gőbölyjárási 9 hold 134 n. öl ingat­lanát 3600 koronáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom