Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-08-14 / 33. szám

XII. évfolyam. 33. szám. Kiskun-Halas 1912. augusztus 14. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben.................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger Ferencz. Hirdetések dija: Birósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. A városi tanács határozata ! folytán az alsó iskola melletti Kötő utezán keresztül egy téglacsatorna építése rendeltetett el azzal, hogy az összes anyagot és az előforduló ács­munkát a város fogja a helyszínére szállítva szolgáltatni. — Felszólíttat- nak mindazok, kik a föld és kőmives- munkák kivitelére vállalkozni óhajtanak, hogy zárt ajánlatukat legkésőbb f. hó 17-én, szombaton d. e. 9 óráig a városi iktatói hivatalba adják be. Tervek és feltételek a városi mérnöki hivatalban a délelőtt folyamán megtekinthetők. in и nn in 11 in 111 и ili ni 111 in и и и in i in un i in i Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 őrá.) Néhai Tóth János örökösei Kossuth utcza 27 szám alatti házukat bérbe adják. Esetleg külön a felső épületet, külön az alsó épületet és külön a mintegy 1000 n. öl kertet. Tudakozódások Dr. Tóth Károly Kis­szállás, (Bácsmegye) Jankamajor címre intózendők. Babó Gábor Kurka-féle eresz­tői 256 magyar holdas szántó, kaszá­lóból álló földbirtokát akár egészben, akár 25 magyar holdas részletekben eladja, esetleg haszonbérbe kiadja. Bépási Lajos Kőhíd utcza 14 számú lakóházát örök áron eladja. Tudakozódhatni fenti háznál. Egy mindenest felfogad Pra­ger Ignácz vaskereskedése. özv. Nagy Kálmánná Király utczai lakóházánál egy bolthelyiség azonnal bérbe kiadó. Öreg szőlőkben j levő szőlőjét örök áron eladja. Tuda- | kozódhatni fenti lakásán. Földvári Sándor II. kér. Nagy utcza 8 sz. újonnan épült lakóházát és mellette levő 260 n. öl üres ház- telkét és alsó-rekettyei utón felül levő 8 kapa szőlőjét örök áron eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Mindenféle háziteendőben jár­tas asszony úri házhoz vagy gazdál­kodóhoz elmenne. Tudakozódhatni a kiadóhivatalban. Csepreghi István Bástya ut­czai és Jókai utczai lakóházát, mely üzletnek is alkalmas és a kismajsai útra düllő szántó és kaszálóját örök j áron eladja. Tudakozódhatni Hajnal utczai lakásán. Bánóczki Kálmán a város j alatti Feró D. Imre szomszédságában levő 400 n. öl szőlőjét 600 n. öl | veteményessel ез heréssel örök áron ' eladja. Tudakozódhatni Arany János utcza 13 számú házánál. Szabados Sándor kovácsmes­ter egy jó családból való erős fiút tanoncznak felfogad. Lakása Széchényi utcza 45. Zeug Jakab kádármester Uj- verbászról tudatja, hogy nagyobb meny- nyiségü uj hordója van eladó kisebb és nagyobb űrtartalommal. Bővebbet levél utján fenti czégnól. Bejáró asszonyt vagy leányt jó fizetéssel felfogad Czurda Vilmos gyógyszerész. Jelentkezhetni folyó hó 20-án délután. Billiárd kréta és bőr, befőttes üvegekhez szükséges pergament papír kapható Práger Ferencz papirkeres- kedésében. Bortermelő részvénytársaság debeáki pusztájára munkások keres­tetnek erdőirtás és szőlő alá fordí­tásra. Ugyanott rozs alá való feles föld van kiadó. Tudakozódhatni a helyszínén. Makai Antal kalaposnak 23 hektoliter bora van eladó. Kellner Benő Nádor utcza 10 sz. lakóházánál egy egy szobás lakás konyhával és éléskamrával Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Tudakozódhatni fenti háznál. Tanuló felvétetik Fürst Mátyás kereskedőnél Arany János utca 16 sz. Eóth Ilonka tudatja a hölgy­közönséggel, hogy mindennemű hím­zést és monogramotokat jutányos áron elvállal. Kéri a pártfogást. A ref. egyház 1 üvegajtót, egy ajtót ajtófélfával és 3 vaskályhát ad el. Tudakozódhatni az egyházgond­noki hivatalban. Nagy Ту. Illés alsó-kisteleki útban levő 11 kapa szőlőjét lakóházzal örök áron eladja. Szakái Sándor Hajó utcza 15 sz. házát örök áron eladja. Tudako­zódhatni Kertész utcza 31 sz. alatt. Lakos István II. kér. Nagy utcza 10 sz. háza eladó, esetleg bérbe is kivehető. Felsőszállási 11 l/s hold szántóját örök áron eladja. Murgács János Eötvös utczai házánál egy lakás kiadó. Halász D. Sándor Árpád utca 37 sz. házát, balotai 200 és füzesi 36 hold tanyásbirtokát eladja. Tuda­kozódhatni alsó-templomtéri házánál. Nagy Kálozi Imréné VI. kér. Hattyú utcza 21 sz. háza eladó. Egy jó házból való fiú ta­noncznak felvétetik Kohn Lipót fű- szerkereskedésébe. Kocsis Antal füzesi 7s láncz szántóját eladja, az alsó-szénáskertben 100 kéve szegni és verni való nádja és 2 vontató anyaszénája van eladó. Tudakozódhatni Huszár utcza 7 sz. lakásán. Kenedich Lajos Dobó telepi házát bérbe kiadja. Tudakozódhatni Toldi utcza 13 sz. alatt. Hermán Dénes eresztői tanyá­ját feléből kiadja. Ugyanoda egy kertészt és egy éves kapást felfogad. ifj. Bánóczki István felső-szál­lási 5 láncz szántóföldjét, esetleg részletekben is eladja. Tudakozódhatni Dobó telepi lakásán. Kocsis Benő VI. kér. Huszár utcza 6 sz. házát, debeáki 2l/s láncz erdejét, füzesi 7* láncz és öreg sző­lőkben levő 6 kapa földjét eladja. Tudakozódhatni fenti házánál. Ötvös Oszkár góböljárási bir­tokán különféle gazdasági eszközök vannak eladók. Fülöp Istvánné Gál telepi házánál két szobás lakás melléképü­letekkel és kerttel több évre kiadó. ! Tudakozódhatni Homok u. 9 sz. alatt. Dóczi Imre alsó-kisteleki 7 7» hold uj szőlőjét és mélykúti ut mel­letti 2 drb fekete földjét eladja. Legújabb önborotváló gépnek, mellyel mindenki meg tud borotvál­kozni még sötétben is, mivel megvá- gás kizárva, darabja 2 korona 40 fillértől felfelé, valamint munkásoknak, cséplésnél, por ellen körözött szem üveg beszerezhető Farkas Kálmán műórás és ékszerésznél, Gazdasági bankban levő üzletében. Kovács János pirtói tanyáján 100 csomó rozsszalmát és egy stráf kocsit ad el. id. Szalai János Kőhíd utcza 2 sz. házában egy szobás lakást mel­lékhelyiségekkel Dömötörre kiad. A csendőr pótlóidomitó osztály aljnak való rozs vagy tisztabuza szal­mát keres megvételre Borbély Pál Bocskai utcza 5 sz. alatt 7 hektó bort ad el. A halasi Hitelbank r. t. ál­landó nagyobb betétekre 57, százalék betéti kamatot fizet. Daróczi István VI. kér. Vezér utcza 5 sz. háza örök áron eladó. Adám Dávid a kispinczében egy üzlethelyiséget kiad. Hordói is vannak eladók. Asszonyom! Ha fehérneműi­nek feltétlen jó vásznat óhajt venni, ne mulassza el Schön Samu rőfös üzletébe a szepességi vásznak gyári lerakatát megtekinteni. Menuyasszonyi kelengyék nagy választókban. Izsáki Sándor ipari szőlőkben levő 2 hold szőlőjét lakóházzal eladja. Uj Wolfram lámpák, mely a rázkódtatásnak ellenáll, darabja 2 korona 50 fillér Pressburger Ferencz- nél. Ugyanott egy IV. gimnáziumot végzett fiú tanulónak felvétetik. Pék Imre VI. kér. Kötő utca 25 számú háza örök áron eladó. Hordós Béniné Dobó telepi háza örök áron eladó ; esetleg kiadó. Szekulesz H. Hermannál a legjobb minőségű cséplőszenek, tűzifa, kukorieza és árpa dara, korpa és a legfinomabb bánáti liszt a legjutá- nyosabb árban kapható. Ugyanott egy jó házból való fiú tanoncznak fel­vétetik. Hat elemi osztályt végzett fiú tanoncznak felvétetik a nyomdába. özv. Modok Sándorné Vitéz utcza 7 sz. lakóházánál 3 szobás lakás és egy különálló szoba Dömö­törtől kezdve bérbe kiadó. Tudako­zódhatni a helyszínén. László Etel özv. Weisz Simonné házánál levő üzletében kész blúzok, pongyolák, kötények és lány­ka ruhák jutányos áion kaphatók. Ugyanott egy kézimunkával díszített csalánvászon hálószobakószlet is eladó. Zsana pusztán 61 holdas ta­nyás birtok örök áron eladó. Tudako- ! zódhatni Ónodi István Szabadkai úti j lakásán. Gazdag Pál vásártéri lakóhá­zánál egy utczai szoba, konyha és I kamra Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. ! Tudakozódhalni fenti háznál. Krausz Simon Árpád utcza 23 sz. bérelt lakóházánál 2 szoba, előszoba, konyha és éléskamra szep­tember 15 tői esetleg Dömötörkor bérbe kiadó. Tudakozódhatni fenti háznái. Kardos János és neje Balota szélben levő Gyenizse János hagya­tékából 11 hold szántó és kaszálóju­kat kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladják. Tudakozódhatni Rákóczi tér 6 sz. házuknál, hol régi háztető rósz, több ajtó és ablak, na­gyobb mennyiségű száraz vályog is van eladó. Mindenféle kovács és gép­lakatos munkát elvállal. Kéri a kö­zönség pártfogását. Dezső Mihálynak hasáb ölfája, nagyobb mennyiségű kóvósrőzséje, forgácsa és priglifája van eladó. Hu­nyadi utczai házánál egy uj varrógé­pet és egy keveset használt jég szek- i rényt is ad el. Egy tisztességes gyermekte­len vagy magános (lehet idősebb) embert felveszek azonnal szőlőmbe. Hováncsek József füszerkereskedő. Molnár M Imrének 150 liter siller bora és 130 liter törköly pálin­kája van eladó. Tudakozódhatni I. kér. Jókai utcza 21 szám alatt. özv. Nagy Istvánné Nagy utcza 4 sz, házánál két szobás lakás I Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Tu- ! dakozódhatni fenti lakásán. ifj. Opóczki József felső szál­lási, dr. Róth Pál és Fuchsz Mátyás szomszédságában levő 4 hold szőlőjét, melyből 2 hold termő, 1 hold ültet­vény és 1 hold szőlőnek való örök áron eladja. Tudakozódhatni fenti szőlőjében. Politikai szemle. Lesznek-e aczélágyuk, vagy nem ? ez izgatja a kedélyeket. Tisztelt lap­társunk már előre hiideti a nemzet kijátszását. Úgy látszik, nem olvasta még akkor az ellenzéki Magyar Hírlap közleményét, mely többek kö­zött ezeket mondja: — Auffenberg lovag közös had­ügyminiszter megint érintkezésben áll Justhékkal. Azzal az egyenes ajánlattal lépett Justhék elé, hogy kész Tisza István grófnak a kép­viselőház elnökének és Lukács László miniszterelnöknek rövid utón és záros határidőn belül való eltá­volítását kieszközölni, ha a Justh- párt segit neki abban, hogy az acél­ágyukra szükséges összeget megkapja. íme tehát kedves laptárs, ön is láthatja, hogy ki fog vállalkozni az ágyuk elintézésére. De ezért ne tessék restelkedni. Hisz’ tévedni emberi dolog. Hirek. AUGUSZTUS 15. Holnap, csütörtökön piros be­tűs napra virradunk : Nagy Bol­dog Asszony napjára, melyet a katholikus egyház hivői áhítattal ünnepelnek meg. A boldogságos Szűz halálának és mennybeme­netelének emlékére, a katholikus magyar nép pedig külön Magyar- ország védasszonyának dicsőítő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom