Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1911 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1911-06-14 / 24. szám

1911. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. junius 14. egész mennyiségben legalább is százezrekre menő többletet, amely ezen haszontalan fuvarozás követ­keztében előáll. Ez és hasonlók juttatták az államvasutakat oda, a hol van. Hírek. Városi közgyűlés. Kiskunhalas város képviselőtestülete ma, f. hó 14-én délelőtt 9 órakor a közgyűlési teremben íendkivüli közgyűlést tart a követkozó tárgysorozattal : 1) A Vall. és közoktatás- ügyi minisztérium értesítése a Kiskunha­lason felállított tanfelügyelői kirendeltség­ről. 2. Belügyminisztérium határozata Nagy Szeder Istvánnak a Körtefás sziget­ről kivezető ut elnevezése tárgyában. 3) Pest Pilis-Solt-Kiskun vármegye thatósági bizottságának határozata Kiskunhalas város 1909-ik évi zárszámadása és vagyonleltára tárgyában. 4) Kecskemét sz. kir. város ta­nácsának átirata arról, hogy a keresk. mi­nisztériumtól a Kecskemét—Bugacz—Bo­csa—Prónayfalva—-halasi fővonalra, úgy a Zsigray majortól Páhin és Kaskantyun keresztül Kiskőrösig ; — Kecskemét, Hel- vétiatelep, Matkó puszta, majsai Jakab- szállás, Monostor puszta, fülöpszállási Ja- kabszállás,Szánk községen át Kiskuumajsá- ig vezetendő keskeny nyomtávú gazdasági jellegű helyi érdekű vasútvonalra előmun­kálati engedélyt kért. 5) A város által fentartott kutak közül két kút költségére nézve az 1911 évre pótköltségvetés. 6) Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának rendelete az 7 éven felüli korú elhagyottá nyilvánított gyermekek gondozási költségei­nek államsegélyből való megtérítése iránt 7) A városi szolgáknak fizetés emelés iránti kérelme. 8) A jövedelmi adó tárgyalására bizalmi férfiak alkalmazásának bejelentése 9) Szanyi Mór városi közgyám és árvsz. könyvelő bemutatja államszámviteltani bi­zonyítványát, — ennek folytán állásában véglegesítése. 10) Lőrinczy Károly adó­jegyzőnek a halasi hitelbanknak a felügye­lőbizottsági és dr Bori Benő rkapitánynák a halasi kereskedelmi banknál igazgatósá­gi tagsági bejelentése 11) Paprika Imre és 36 társának, mint fehértói föld- és ná­dasok birtokosainak a városi képviselőtes­tülethez intézett kérvénye Kolozsváry Kiss István alsókisteleki birtokán keresztül ve­zető útnak kinyitása és a közforga­lomnak átadása tárgyában. 12) Polgármes­ter jelentése a városi pénztárak május havi vizsgálatáról. Hivatni vizsgálat. Bajzáth János, a kalocsai törvényszék elnöke szombaton Halasra érkezett, s meg­ejtette a járásbíróság szokásos vizs­gálatát. Mindent a legnagyobb rend­ben talált, s a látottak felett megelé­gedését nyilvánította. Tegnap dél­ben a gyorssal utazott el. Meghívó. A kiskunhalasi nemzeti munkapártkor elnöksége a kör választmányát f. hó 18-ának délelőtti 10 órájára, a kör minden tagját pedig közgyűlésre ugyanezen nap délelőtt 11 órájára a kör helyi­ségébe meghívja. Mindkét gyűlés tárgya az uj alapszabályok kihirde­tése és a kör házának építése. Elnökváltozás. A Halasi Takarékpénztár r. t. a következő so­rok közlésére kért fel : „a Halasi Független Hírlap“ junius hó 11-iki számában megjelent azon közle­mény, hogy dr. Farkas Imre ur, a Takarékpénztár elnöke ezen állásától megválni készül — légből kapott koholmány.“ Érettségi bál. Az érettségi vizsgálatok Jakab Ödön kormány- biztos elfoglaltsága miatt nehány napra elhalasztódtak. — Ennek következtében az érettségi bált nem 25 én, hanem 2 8-án tarják meg. Borzalmas lelet. Vasárnap virradóra a kiskunhalasi pályaudvar Budapest felőli részén egy borzal­masan megcsonkított testet találtak a járókelők. Hamarosan odagyültek a vasúti alkalmazottak, de csak azt tudták megállapítani, hogy a hulla valami vasutas személyével azonos. Ezt a ruhadarabokból következtették, amely a hullán elvetve látható volt. Mivel egyes testrészek és a fej hiányzottak, a pályaőr a vonalrészt bejárva igyekezett azokat fellelni. Mikor már körülbelül 6—7 száz méter távolságra jutott, csakugyan megtalálta a hiányzó testrészeket, melyek azt bizonyítják, hogy az el- gázolás ott történt. Most már a fej­ről egész határozottan meg lehetett állapítani az elgázolt személyazonos­ságát. Ez nem is volt nehéz, már azért sem, mivel többen ismerték az elgázolt embert. Kereszluri Lajos halasi illetőségű, szabadkai forgalmi főnökséghez beosztott állomás elöl­járót ismerték fel a hullában. Hogy Szerencs-tlensóg törtónt-e, vagy pedig öngyilkosság, azt megállapí­tani nem tehetett. Erre már csak Keresztúri válaszolhatna, ha a ki­hűlt, élettelen testbe uj lelket önt­hetne az emberi tudomány. De hisz mindegy az, hogy miáltal szűnt meg az élet, az a család gyászán éppen­séggel nem változtat. Nem kutatjuk tehát, mivel tudjuk, hogy ez még fokozná az özvegyen maradt hitves és az támasz nélkül hátrahagyott árvák bánatát. Kaszárnya. Nem katonai kaszárnyáról van szó, de ha esetleg felépül, jelentőségben nem igen ma­rad mögötte. A város gazdasági éle­tének fellendülését fogja előidézni, no meg talán a cselédviszonyokon is „javítani“ fog. Egész váratlanul került felszínre a kaszárnya építés. Ugyanis Oesterreicher József vállal­kozó azon ajánlatát terjesztette a tanácshoz, hogy hajlandó mintegy 80 pótlónak idomitására alkalmas kaszárnyát építeni, ha a város neki 2 hold ingyeuterületet és 60000 koronát ad. — Az ajánlatra még visszatérünk. Tolvaj és az orgazdák. Szigorú, illetve enyhe Ítéletet hozott a kalocsai törvényszék az elmúlt héten. Elitéit egy embert tyúklo­pásért 7 havi börtönre, mig orgaz­dáira 3—3 heti fogházat szabott. — Fodor Péter, ifj. Kmeth Imre halasi lakosnál volt alkalmazva. Béréből ugylátszik nem tudott kijönni, ezért annak megnövelését akarta előmoz­dítani azáltal, hogy gazdájától 16 tyúkot és más egyebet ellopott és azokat Tóth Ferencznek és feleségé­nek eladta. A gazda hamarosan rá­jött a lopásra, igy a tolvaj és az orgazdák a kalocsai törvényszék elé kerültek, mely a fenti Ítéletet szabta reájuk. Az ítélet ellen Fodor és Tóthné fellebbeztek, mig Tóth meg­nyugodott benne. Záróünnep, a gimnázium junius 18-án, d. u. 3 órakor tartja záróünnepelyét, mclvnek műsora a következő: 1 Szózat. Közének 2 Paul Károly önképzököri alel- nök beszéde. 3. „Te vagy, te vagy barna kis lány“, énekli az ifjúsági énekkar. 4. Jelentés a „Szász Károly-kör“ ez évi műkö­déséről és a pályázatokról 5 Berta Imre VII. о t. szavalja Várady „Keresem az Istent“ oz. költeményét. 6 Szombathy Sán­dor VIII o. t. szavalja Reviczky „Pán ha­lála“ ez költeményét. 7. „Magyar nóták“ játsza az ifj. zenekar. 8. Gulyás Sándor VII o. t. szavalja Várady „Judás“ ez. köl­teményét. 9. „Bujdokolva járok“ énekli az énekkar. 10. Széli Sándor VI. о t. szavalja Tompa M. „Tamás vitéz“ ez. költeményét. 11. „Vajda induló“ játsza a zenekar. 12. Ösztön- és segélydijak kihirdetése. 13. Szavalatok jutalmazása. 14. Igazgatói záró­beszéd. 15. Himnusz. Közének Az ünnep után tornaverseny és ezzel kapcsolatban rajzkiállitás lesz. Egy évi börtön. Nem lehet csodálkozni, ha sokszor kifakadnak az emberek elkeseredésükben, látva, hogy súlyos testi sértések miatt gyenge, csekélyebb kihágásokért pedig súlyos büntetést rónak az emberre. A törvény rideg, minden bűnre egyformán szigorúan sújtó paragrafusára támaszkodva hozzák az Ítéleteket, figyelembe nem véve, milyen lelki indíték volt a tett elkö­vetésének oka. Nem szándékozunk a bűnös, illetve elitéit iránti rokon- szenv keltése, de akaratlanul is, mintegy lelki kényszerből leszögez­tük a fentieket, mely azok előtt, kik a bíróságot ismerik, nem újak. — A kalocsai törvényszék hozta az elmúlt héten a szigorú Ítéletet. Ko­vács Búkor Sándor halasi lakost Ítélte jogerősen egy évi bör­tönre azért, mert Kapás Antal szőlőjében a kunyhót feltörte s on­nan különféle ingóságokat ellopott. Mulatság. — Az iparos ifjúság önképző-egyletének pünkösdi jól sikerült mulatságán jelenvoltak asszonyok: Bornemisza Benőné, özv. Novak Józsefné, Biró Antalnó, Einviller Károlyné, özv. Szép Józsefné, Murgács Jánosné, özv. Szi- lády Lászlóné, dr. Kozics Zoltánná, özv. Túri Józsefué, Borbély Pálné, Baki János­né, Juhász Benedekné, Repesák Sándorné (Bácsalmás), Kiss Pálné, Kovács N.-né, Szabó Béláné, Király Gy. Benedekné, Fekete Józsefné, Maján Györgyné, Szabó Józsefné, Kaszás Károlyné, Fejes Istvánná, Bálint Mihályné, Babenyecz Balázsné, Komlós Jánosné, Komlós Imréné, Benedek Antalné, Obermann Jánosné. Modok Ist­vánná, Farkas Menyhértné, Sárközi Sán­dorné, Király Vendelné, Kocsi Mihályné, Nagy Pál Ferenczné, Focht Antalné, Tóth Antalné, Kis Illés Antalné, Tápai György­né, László Józsefné, Babos Sándorné, Kiss Lászlóné, Solti Benőné, Fleisehl Samuné, Bogdán Imréné (Újpest), Kolozsvári K. Istvánná, Ólmosi N -né, Báli Istvánná. — Leányok: Komlós Mariska, Kis Illés Etelka, Király Juliska, Láng Ilonka, Kocsi Juliska. Kovács Juliska, Komlós Juliska, Kis Illés Juliska, Kaszás Juliska, Németh Zsófika, Gócz Rozika. Tóth B. Zsófika, Solti Mariska, Dolicsek Mariska, Gyenizse Ti­niké, Baki Lidiké, Szilády Rózsiira, Szabadi Zsófika és Krisztina, Murgács Etnska, Ein­viller Mariska, Biró Tériké, Novak Böske, Barina Irénke, Kis Zsófika, Király Gy. Margitka, Buda Esztike, Babos Mariska, Juhász Katicza, Szakács Erzsiké (Bajmok), Bornemisza Mariska, Csapi Juliska, Petrik Ilonka (Baja), Focht Rozika, Benedek Ló­rika és Iduska, Csikós Lottika, Czukor Rózsika és Böske, Komlós Jolánka, László Pozika, Szalai Etelka, Sárközi Margitka. Felülfizettek: Ador Sándor 6 kort. Kolozsváry Kiss Ferencz 5 kort. Ko­lozsváry Kiss István 3 kort Kiss Pál 2 60 kort. Füstös Imre 2 40 kort. Fekete József, dr. Kozics Zoltán, Decker József, Nagy Károly, Keresztes József 2—2 kort. Király Gy Benedek, Babó Sándorné, Komlós Ist­vánná 1'20—1 20jkort Maján György, Buda Esztike, Tábi Istvánná, Olmósi József, Agócs Márton, Szar vas Imre, Nagy Pál Ferenez 1—1 kort. Mádi József, Nagy Kálmán, Modok István. György K. Lajos, Kecskeméti Ferencz, Móczár Gyula, Csep- regi Károly, Cseri Gábor, Jakab Sándor, Babó Károly, Hibó András 80—80 fillt. Szalai József, Bálint Mihály, Tóth Antal 60—60 fillt. Kolozsvári Laios 50 fillt. P. G., Bogdán Imre, Herczeg József 40—40 fillt. Szabados N., Kovács László, Sárközi Lajos, Kovács Sándor, Tápai György, Kis Illés Antal, Tápai Györgyné 20—20 fillt. A felüliizetésekért ezúton mond hálás kö­szönetét az elnökség. Uj tanítók. Iskola ügyünk örvendetesen javul. Alig néhány hó­napja számoltuuk be arról, hogy szárny iskoláinkat felépitik, már ismét egy újabb eredményről adhatunk hirt, megczáfolhatatlan bizonyítékát annak, hogy a vallás és és közokta­tásügyi minisztériumban mennyire goldolnak Halas városára. Ugyanis, mint a Néptanítók Lapjában olvas­suk, négy halasi tanítói állásra hir­det a miniszter pályázatot. Juniális. Hosszú sorokban, zeneszó mellett vonult ki a gimná­ziumi ifjúság szombaton a Sóstóra. Amerre csak mentek, mindenütt bájos női arezok jelentek meg az ablakokban, s ragyogó szemmel nézték a festői menetet. A városból kijutva, kissé megbomlott a szép so­rok rendje, előkerültek a czigaretták, s vig daloiás közt folytatta a menet útját. A Sóstóra kiérve a délelőttöt játékkal töltötte az ifjúság, délben elfogyasztotta pörköltből és túrus- csuszából álló ebédjét, melyhez a torna tanár ur jóvoltából csemege gyanánt cseresznye járult. Este felé, mikor az alsóbb osztályosok már kimulatták magukat, vacsora után hazaeregették őket, s megkezdődött a nagyobbak mulatsága. Egymásután robogtak ki a kocsik, hozván a bájos vendégeket, kik a fürge rendezők karján az ízléses sátorba sétáltak. Hamarosan megkezdődött a táncz s folyt jó kedvben egész reggelig. Peslmegye gyűlése. Múlt szerdán tartotta a megye gróf Báday Gedeon főispán elnöklésével havi rendes ülését, melyen többek közt bejelentették, hogy a miniszter Kis­kunhalas székhelylyel uj tanfelügye­lői kirendeltséget szervezett. — Be­jelentette ezután a pénzügyigazgató, hogy a megyében januártól kezdve 3 millió 764 ezer korona folyt be adóban. Hűtlen társ. A Keresztes- féle vendéglőben nyert alkalmazást Varga Istvánt. Nevét azonban — bizonyosan nem ok nélkül — nem árulta el, mivel szolgálati helyén Somogyi István név alatt ismerték. Ugyanott volt alkalmazásban Bera Károly, kitől elemelte ezüstóráját. Somogyi eleinte tagadta, később bevallott mindent. Az óratolvajt a kalocsai törvényszék 6 heti fogházra Ítélte, melyben az megnyugodott. Közgyűlés. A kiskunhalasi Kerületi Munkásbiztositó Péntár ju­nius 25-én d. u. 2 órakor tartja a városháza közgyűlési termében évi rendes közgyűlését, melyen az igaz­gatóság beterjeszti 1910. évi műkö­déséről szóló jelentését. A gyűlésen több kisebb tárgy elintézésén kivül 3 igazgatósági és 3 felügyelőbizott­sági tagot választanak. Kendőri hírek. A rendőrka­pitányság özv. G u b i c s к a Ist­vánná sz. Balog Juliánnát 3 napi el­zárásra és 10 kor. pénzbüntetésre ítélte azért mert a temetőből virágo­kat lopott. К о h n Benő ndvará- ban több sertést tartott, mint amennyit a hatósági szabályrendelet megenged. 10 korona pénzbírságot kapott. Pestmegyei hírek. Leégett tanya. Keczelen Antoni Mihály tanyai épülete ki­gyulladt és leégett. A tűz keletkezé­sének oka ismeretlen. A csendőr fegyvere. Izsákon nehány legény az utczán összeveszett, mire Bartók József csendőrörsvezető szétválasztotta a verekedőket. A legények erre a csendőr ellen fordultak, kicsavarták kezéből a kardot. Bartók erre önvé­delemből fegyverét használta, mi­közben Badva Istvánt halálosan megsebesítette. Öngyilkosság. Kecskemé­ten Skulteti Pál kereskedősegéd halántékon lőtte magát. Sérülése életveszélyes. Különféle hírek. Száj- és к ö r ö m fájás em­berek között. Szegeden né­hány hét előtt föllépett a száj- és körömfájás, amely most átragadt egyes emberekere is. Szeged egyik leghosszabb utczájában, a Bemény- utczában alig van ház, a melyet a járvány meg ne fertőzött volna. Kü­lönösen asszonyok és gyermekekre ragadt át a betegség. Hozzájárult a baj elharapódzásához, hogy a bete­gekhez nem hívtak orvost, mert féltek, hogy házaikat elzárják. A rendőrség most mentőkkel járja be a házakat és erőszakkal viszi kór­házba a betegeket. — Kiskunhala­son is dühöng az állatok között e betegség, jó lesz tehát, ha elővigyá­zatosak leszünk ! Megölte a feleségét. Szegeden Kiss Vén Ignácz gazda örökös perpatvarban él családjával, amig végre felesége arra határozta magát, hogy vissza megy a szülői házba. A felbőszült férj egy fejszé­vel berontott az apósához, Katona Jánoshoz és rövid szóváltás után fejbe akarta sújtani, de apósa he­lyett feleségét találta, aki holtan esett össze. Mikor ezt Katona látta, fegyvert ragadott és kétszer rálőtt vejére, akit haldokolva szállítottak a szegedi kórházba. Ingatlanok adás-méso. Török István (neje volt Sebes­tyén Mária) megvette Tar Lajos, (neje volt Kun Zsófia) úgy is mint kisk. Tar Lajos t. képviselője városi lakóházát 103 n. öl telekkel 4800 koronáért. Tóth V. Imréné Ancsa M. Má­ria megvette Paprika József (nős volt Bébék Zsuzsánnával) 40 n. öl i veteményesét 56 koronáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom