Kiskunhalasi Ujság, 1908. január 1-8. (5. évfolyam, 1-2. szám)

1908-01-01 / 1. szám

V. évfolyam. — 1. szám. Megjelenik minden szerdán. kiskunhalas, 19C8. január 1. EISE URI­HALASI QJSÁG. közgazdaság!, társadalmi es szépirodalmi hetilap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: И ORVÁT GYULA könyvkereskedése Kiskunhalason, — hol az előfizetési és hirdetési dijak fizetendők. — — Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. — Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos H о г у á t Gyűl a. Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva egész évre 4 kor félévre 2 kor., negyedévre 1 kor. - Vidékre egész évre 6 kor.' félévre 3 kor., negyedévre 1 kor. 50 fillér.' Egyes szám ára 4 fillér. 1908. Csak úgy, mint tavaly és harmadéve, most is a harc jegyébe megyünk bele az uj eszten­dőbe. Küzdelmes viharos egy esztendő áll mö­göttünk és mi sem biztat azzal, hogy 1908 év békésebb és nyugalmasabb lesz. mint amilyen az elődje volt. A magyar nemzet helyzete so­hasem volt rózsás, mert rokontalanul állunk a nagy európai családban. Történelmünk igazol­ja, hogy nem egyszer úgy volt, hogy az egész világ összeesküdött Magyarország ellen, de mi a küzdelmek állandó fergetegében mégis meg­maradtunk mégis vagyunk és mint magyarok bírjuk az uralmat ebben szép országban. Most is úgy vagynnk, hogy gonoszelemek esküdtek össze ellenünk. A nemzetiség kérdés soha nem volt olyan veszedelmes, mint, most Agitációjuk abban merült ki ezidő szerint, hogy maszlagaikat a külföldi sajtónak adják be, s akad sajnos elég számos neves orgánum, ame­lyek hazug rágalmaiknak helyt adnak. Ennek tudható be, hogy a külföld hangulata a magya­rokkal szemben mind kedvezőtlenebbé válik, ami nem lehet ránk nézve közömbös. Idehaza, bent az országban pedig nem­csak a nemzetiségi, hanem a szociális kérdés is leköti az erőnket. Igaz, hogy az elmúlt év­ben a szociális izgatás nem volt olyan nagy mérvű, mint az 1906 évben s ezidő szerint teljesen elcsendesedettnek tekinthető a szociál­demokrata izgatás. Ez az eredmény hatósága­ink szigorúságának, a belügyminiszter erélyes intézkedéseinek tudható be. Persze ezzel még nem mondottuk azt, hogy nálunk már sikerült leszámolni a szociál-demokráciával; fel fog az még támadni ujult erővel, talán még ebben az esztendőben, hogy újabb galibákat csináljon, de ha továbbra is ilyen erélyesen veszik elejét a törvényellenes izgatásnak, mint az idén, akkor a szociál-demokratia soha nem fog nagyobb gondokat okozni. Súlyos jelensége von ennek az esztendő­nek, s az még ma is; a túlságos drágaság. Az 1863-ik ínséges esztendő óta nem volt iiyen magas az élelmiszerek ára s nincsen kilátás arra, hogy ez a drágaság ellen akciót indított most a kormány, számos gazdasági intézmé­nyünk de sikeres ez az akció csak akkor lesz ha az élelmiszerek exportját megnehezítik. Erre azonban agrárius elemek tiltakozása miatt nin­csen kilátás. A megélhetés is mind nehezebbé válik Az értelmiségi pályákon mind nagyobb lesz a ver­seny, kereskedelmünk és iparunk sem fejlődik, örülnünk kell, hogy csak stagnál nem hanyat­lik. Egy szó mint száz úgy az ország mint az egyes ember bajokkal, gondokkal kiizköd- ve megy bele az uj esztendőbe, De azért nincs ok csüggedésre. Egészséges ország és egész­séges nép vagyunk s meg tudunk küzdeni a bajokkal és nehézségekkel. Csak maradjon meg önbizalmunk és magyar voltunk iránt való szeretetünk. Maradjunk meg mindig és minden körül­mények között magyaroknak, nemcsak szava­inkban, de telkünkben gondolkodásunkban is. A hazafias nemzeti eszme mindenütt a világon előtérbe nyomul, leginkább azokban azokban az államokban, ahol a nemzeti szociál demok­rácia elhatalmasodott; Látjuk, hogy a franciák és németek, ez a két vezető kulturnemzet mi­lyen energikusan veri vissza a nemzetköziek támadásait. Legyen az 1908-ik esztendő szebb és há- ládatosabb, mint az elődje volt. Ezt várjuk és reméljük. De ha reményeinkben csalódnánk is T A R C Z A. APRÓ TYPUSOK. A hangos stréber. Rendesen olyan ember, kit senkisem ismer. A ki pedig ismeri azt mondja róla, hogy szemtelen, de ügyes fickó. Néha okos is. De okossága csak rela­tiv 'dolog. T. i. azok ostobák, kikkel ő szoba áll. Minden társaságba befurakodik és mindenhez van véleménye. Csodálatos módon azonban a véleménye mindig összevág a társaság egy nagyfejüjének a vé­leményével. Annak köszönheti, hogy ki nem dobják. De azért haragszanak rá. Csak egy nem haiagszik : a kivel a mi emberünk egyetért. De azért a nevét az se tudja. A stréber minden lében kanál. Nála né.kiil sem egyleti elnököt, sem disztemetést, sem képviselővá­lasztást megejteni nem lehet. Illetve lehetne, de ő nem hagyja. Kelleti magát miit a negyven éves me­nyecske, ha táncba megy. Senkisem hívja egy for­dulóra se de azért táncol, 1. i. ha hölgy választás van. De azért mégis 6 emel.e a mulatság sikerét. Ez aiatt a strébert lassan meg is szokják, de meg nem szeretik. Ismeretsége megnő összeköteté­seket szerez, melyek öt bizonyos nimbussal veszik körük Most már még szemtelenebb, pláne ha vala­mely kis asztaltársaság őt választja meg elnökül. Ilyenkor aztán ellenvetést sem tűr és mivel az Isten nagy svádával és jó torokkal áldotta meg, mindig többen meg többen figyelnek szavára. Pedig soha okos dolgot még nem mondott, csakhogy a többi­eket tulkiábalta. Most már egy stádiummel előbb van. Tartanak tőle. A lokális nagyságok akarva-aka- ratlanul is számolni kénytelenek vele. De a kis em­bereknek ez imponál és barátunknak fejébe száll a dicsősége. Még jobban ereszti meg a hangját és min­denáron diktálni akar. E mellett azonban nem feled- j kezik meg az élet hitvány anyagi oldaláról sem és ugyancsak megragadja az alkalmat, a hol némi prak-! tikus kilátások nyílnak. Elvi kérdésekre ilyenkor nem ád sokat, mert elvei nincsenek. Ha vannak is, akkor is korszerűek azok. Két-három esztendő múlva már csak zárt társaságban mondják róla hogy jöít-ment. De ha valamely választásra kerül a sor mégis csak hozzá fordulnak. Elérte célját és ha Isten is úgy akarja, még városatya, vagy népviselőjelölt is lehet belőle. A nagyképü. Tudományos meghatározása röviden az, hogy a ki maga csekélyke vagy éppenséggel hiányzó szel­lemi kincseit úgy akarja kamatoztatni, hagy belőlük az emberiség tiszteletét és bámulatát kivasalja, az nagyképü. Más szóval: ja ki imponáló viszketegség- ben szenved és nélkülözi az imponáláshoz szüksé­ges ke'lékeket, mind jiagyképti. * * * A nagyképü egyike a legelterjedtebb típusok­nak. Szinte hemzseg,tőlük a világ. A számosok kö­Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszQn- teti a köhögést, váladékot éjjeli izzadást Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- köhögés. skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Mintnogy értéktelen utániatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „КооЛа" eredeti csomagolást. ff*. HoKiascin-La Rocke & Co. Basel (Srijc) „Roehe“ Kapható orvosi rendeletre a (yócysrertárak- ban — Ara üvegenkist 4,—korona

Next

/
Oldalképek
Tartalom