Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1908 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1908-02-26 / 9. szám

1908. Kiskun-Halas helyi értesítője. február 26. Politikai szemle. A házszabályrevizió ügyében az első összeütközés a revíziót óhajtó óriási többség s a revíziót ellenző maroknyi kisebbség között csütör­tökön megtörtént Két órai vita után a házszabályreviziót kitűzték a pén­teki ülés napirendjére. A csütörtöki ülésnek csak ez volt a czélja. Mindjárt az ülés elején föl­állott a miniszterelnök s a házsza­bályrevizió sürgősségére való tekin­tettel a kormány összes előterjesz­téseit visszavonta. Ugyanis a 48-iki törvény is, a házszabály is rendeli, — hogy a házszabályok lényeges módosítása csak az összes törvény­javaslatok tárgyalásának befejezte után tűzhető napirendre, * A képviselőház pénteken minden nagyobb emóció nélkül megkezdte a házszabálymódositásról szóló in­dítvány tárgyalását. Az ülésterem képe éppenséggel nem vallott valami rendkívüli, nagy vita kezdetére. A koalicziós pártok nyugodtan hallgat­ták a disszidensek beszédeit. A nem­zetiségiek közül többen résen álltak, de egyenlőre nem avatkoztak a vi­tába, horvátnak pedig egyáltalán hire-hamva sincs. Elnyelte őket a horvátországi választás sülyesztője. A disszidensek az ülés elején, talán inkább a stilszerűség kedvéért, mintsem komoly okból, egy kis ház­szabályvitát rögtönöztek. Lengyel Zoltán és Bozóky Ár­pád beszólt ezután a javaslat ellen. A koaliczió győzelmét, a rendszer- változást, a nemzeti pártok több­ségre a nemzet vezéreinek kor­mányra jutását, a választási reform nyomán elkövetkezhető parlameti veszedelmet semmibe véve, elszán­tan argumentáltak a szólásszabad­ságnak nevezett teknikai obstrukció erdőkében. Ezen már sokan boszan- kodtak, mert ez már nem jóhiszemű vitatkozás. A házszabálymódositást, mint megórlelt reformot, törvényesen és házszabályszerüen viszi keresztül a parlament. A vitát folytatják. * A kópviselőház szombati ülése alatt Wekerle Sándor miniszterelnök telefonon beszélgetett Aehrenthal külügyminiszterrel, hogy a magyar delegáció hátralevő üléseinek idejét megállapíthassa. Mivel az osztrák delegáció még nem végzet a hadse­reg rendkívüli szükségleteivel, a tengerészeti költségvetéssel és a zá­rószámadásokkal, amagyar delegáció újabb üléseinek napját pontosan nem lehet megállapítani. Valószínű, hogy a két delegáció közt való üze­netváltást és a magyar delegáció záróüléseit február 27. és 28-dikára fogják kitűzni. * Andrássy Gyula gróf belügymi­niszter Eötvös Károlylyal és több képviselővel beszélgetve, a választási reformról is megemlékezett. A sta­tisztikai adatok rendezése és földol­gozása már megkezdődött, de hogy milyen lesz a reform, arról még > most is csak nagyon keveset mond- j hatott a miniszter, Annyit azonban mégis elárult, hogy a választókerü- j letek számát szaporítani fogják. — | Úgy látszik, az egész reformnak a kerületek uj fölosztása lesz a sark­pontja ; a kulturális tekintetben fej­lett vidékek, különösen a városok, több kerületet kapnak. Budapest a mai kilencz képviselő helyett alkal­masint huszonkét képviselőt fog kül­deni az országgyűlésre. — Eötvös Károlynak arra kérdésére, hogy miért nem egyezett bele a házsza­bályrevizió és a választási reform együttes előterjesztésébe, a belügy­miniszter igy válaszolt: A házszabályrevizió és a válasz­tási reform junktimja nagyon kel­lemetlenül lepett volna meg néhány magyar és sok nemzetiségi képvi­selőt, a kerületek uj fölosztása miatt, mert egyes kerületeket egyszerűen bekebelezzünk más kerületekbe. Ez egyes képviselőket, kik érdekelve vannak a kerületek uj fölosztásában, nagyon is akadályozna abban hogy a kormány előterjesztéseiről elfogu­latlanul ítéljenek. Hírét Városi közgyűlés. Kiskun­halas város képviselőtestülete kedden délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés a tanács javaslatára el­határozta, hogy a mintakertet házi - kezelésbe veszi, — elfogadta Makay Istvánnak az adójegyzői állásról tör­tént lemondását, — levétette a napi­rendről a városháza eső és szenny­vizének elvezetéséről szóló tanácsi javaslatot, — kimondotta, hogy a városi fő- és alorvos díjazása tárgyá­ban a vármegye törvényhatósági bizottsága által hozott határozatot megfelebbezi, — megszavazta a Huszár Henrik m. kir. állatorvos ál­tal kért évi 400 korona segélypótlé­kot, — kimondotta hogy hajlandó a kir. járásbíróság helyiségeinek évi 2400 korona bérért való kiadása tárgyában 10 esztendőre szerződést kötni, — Szabó Hona óvónő évi fize­tését 800 koronáról 1000 koronára felemelte, — végül elutasította a városi szolga- és rendőrszeinólyzetet azon kérelmével, hogy ők a borfo­gyasztási adó fizetési kötelezettsége alól felmentessenek. — A közgyűlés déli 12 órakor ért véget. Esküvő. Nemes podhragyi dr. Kozics Zoltán ügyvéd holnap vezeti oltárhoz a bezdáni róm. katholikus templomban Bosnyák Erzsikét, Bosnyák János bezdáni főjegyző és neje Osihás Mária bájos és müveit leányát. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye központi válásztmánya f. évi március hó 2-án (hétfő) d. e. fél 11 órakor Budapesten, a vármegye j székházában (az alispáni hivatalos ! helyiségben) ülést tart, melynek tárgya: 1. A központi választmány tagjainak eskütétele és a jegyző megválasztása. 2. az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének 1909. évre leendő kiigazítása czóljá- ból a küldöttségek megalakításé. A kiskunhalasi Ipartestület folyó évi márczius 1-én délután 2 órakor saját helyiségében rendes közgyűlést tart a következő tárgy- sorozattal : Tárgy : 1. Elnöki jelen­tés. — 2. Zárszámadások bemutatá­sa. — 3. Jövő évi költségvetés meg­állapítása — 4. Tisztikar lemon­dása és újak választása. — Netáni indítványok. Eljegyzés. Stern Vilmos kereskedő eljegyezte Stein Etelkát, özv. Stein Józsefné leányát Sza­badszállásról. Orvtámadás. Vasárnap este 7 órakor Keresztes József 20 éves joghallgató Kiss István háza felé igyekezett, mikor két legény őt há­tulról megtámadta és valamely tompa tárgygyal, valószínűleg ólmos bottal fejbe ütötte. Keresztes az őt ért ütés következtében meg tán tö­rődött, de már a következő percz- ben hátrafordult és elsütötte a re­volverét támadóira, a fegyver azon­ban csütörtököt mondott. A legé­nyek a revolver láttára megfutottak, kik után még két golyót lőtt ki a fiatal ember, de a sötétség miatt nem tudta eltalálni támadóit. Az ifjú Keresztes állapota nem vesze­delmes, a legények kilétének meg­állapítása iránt a nyomozat folya- matban van. Pofozkodó napszámos. Kiss József 24 éves napszámos folyó hó 24-én a piaczon Szabó Nyali Vilmát felpofozta. — Ezért egy napi elzá­rásra és 10 korona pénzbüntetésre ítélték. Grümőkóros tehenek kiirtása. Darányi Ignácz földmivelósügyi mi­niszter elhatározta, hogy a giimőkó- ros teheneket fokról fokra kiirtatja, mert ezeknek a teje nagyban veszé­lyezteti a közegészséget. A minisz­ter azonban számol azokkal a nehéz­ségekkel, a melyek az egész országra kiterjedő ilyen művelettel járnak, egyelőre csak egyes vidékeken és városokban rendelte el az irtást. Ezek közé tartozik Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegye is. A kiirtott állat teljes értékének megfelelő kárpótlást fog kapni. Tiltott visszatérés. Rajosán Sándor 20 éves legényt valami vét­ség következtében egyszersrainden- korra kitiltották Halas város terüle­téről. Rajosán azonbane tilalom da­czára is visszatért ide. Ezért 8 napi elzárásra Ítélték. Tiszteletlenül viselkedett Sá­fár László a közgyámi hivatalban, Szabó Imre 80 éves napszámos pedig szemvizsgálat alkalmával dr. Franki Áron trachoma-orvossal szemben, miért Sáfár 4 korona, Szabó 10 ko­rona pénzbírságra ítéltetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom