Kiskunhalasi Ujság, 1907 (4. évfolyam, 1-50. szám)

1907-12-04 / 47. szám

KISKUNHALASI ÚJSÁG. hogy ellopták motozás közben háromezerötszáz ko­ronáját. A szélhámosokat följelentette a rendőrségen amely nyomozza őket. Megyei élet. Feftváimegyénél az általános tisz újítás f. évi december 19-én tartandó közgyűlései lesz. Ez alkalommal a választás alá eső összes tiszti ál'ásokat be fogja tölteni a közgyűlés. A vármegye főispánja már közzétette a pályázati hirdetményt. Pénzpiac és • kamatláb. A nemzetközi pénz- pic kedvezőbb helyzete, mely az amerikai viszonyok javulására vezethető vissza, természetessé feszi az-t a reménykedést, hogy a magas kamatláb korsza­ka szünőfélben van. Tényleg francia pénzügyi kö­rökben beszélnek már arról, hogy az angol bank al­kalmasint legközelebbi csütörtöki ülésében leszállítja eoy százalékkal a kamatlábat. Támogatja ezt a fel­fogást az angol bank állásának lényeges javulása s Эт a körülmény, hogy az Amerikába irányuló arany- elszállitások megszűntek. S mivel az amerikai ban­kok a jövő hétre kilátásba helyezték a készfizetések felvételét, jogos a feltevés, hogy az amerikai vesze­delem elvesztette Európára fenyegető jellegét. Lon­donban különben a hivatalos és magánkamatláb közt egyre növekszik a távolság. A többi európai jegy­bank kamatlábpolitikájára az angol bank kamatláble- szállitása bizonyára hatással lenne. S kívánatos, hogy az osztrák-magyar jegybank ne utolsónak maradjon az angol bank példájának követésében. Magyarország ipara és kereskedelme csakis az olcsóbbá váló pénz­től várhat újabb impulzust s a jegybank kamatláble- szállitása a pénzk nálatra bizonyára ösztönző hatás­sal lenne. Az ultimó a nyílt piacon nem idézett elő élénkebb mozgalmat, Változatlan kamatláb és csekély igények mellett folyt le az ultimó. A jegybank buda­pesti főintézetnél tíz millió korona volt a benyuj-i tás, tizenhárom millió korona esedékességgel szemben. Tánctanitás. Klein Dávid bajai tánctanitó hir- j etetésére felh vjuk olvasóink figyelmét. Téli István — nyári István. Elmegy Muszka jár< Pál, hogy a komát fel köszöntse. ;• — Eljöttem, kedves komám nevenapjára, a; Isten éltesse kendet. — Bólint, nevet Cs, Geller István : — Nem jókor jött édes komám — mert én téli I István vagyok. . Lehangolva távozik Járó Pál s bevárván a téli j névnapot, ismét megjelent : — Eljöttem komám uram nevtnapján ., . tartsa meg az Isten sokjszámos esztendeig erő- és egészsé.g­: ben. — Köszönöm a jó kívánatét komámuram, csak- I hogy én —nyári István vagyok ... A koma kedvetlenül csóválja fejét s távozóban imigyen búcsúzik: — Múltkor téli István... most meg nyári István, az ördög vigye el kendet komám — a nevenapján .. • Nyiítíér*) Tisztelettel értesítem a n. é. gazdaközönséget, hogy bizonyos okoknál fogva Szekulesz H. Hermanna! az üzleti összeköttetést megszakítottam; a bevásárlá­sokat ezután a magam nevében eszközlöm; Szekulesz ellen pedig alaptalan híresztelés miatt a törvényes lépéseket megtettem. Kérem magam részére a n. é. közönség szives pártfogását továbbra is. , Schönfeld Izidor. Van szerencsém a n. é. szülőnek és a tánc- kedvelő ifjúságnak becses tudomásukra adni, hogy én itt helyben f. évi december hó 10-én a 48-as kör nagytermében egy 5 heli, a mai kornak megfelelő ~t(incz-ésrr illem-iskolát nyitok, melyre a t. szülőket és az ifjúságot ezennel tisztelettel meghívóm. Becses pártfo­gásukat alázattal kérve, maradok a nagyérde­mű közönségnek alázatos szolgája Klein Dávid, bajai oki. tánc cs illemtanitó. Tanítást háznál is vállalok. Elutazás miatt matt, hálószoba bútor eladó olcsó ár­ban. Ért. GYUGEL vendéglősnél. Hirdetmény. Tisztelettel értesítem a rt. é. vásárló kö­zönséget, hogy az őszi és téli idényre ruharaktáramat tetemesen megbővitettem. Nagy választékban tartok raktáron mindennemű öltönyöket, felöltő­ket, nadrágokat, fiú- és gyermekruhákat, me­lyeket a legjutányosabb áron hozok forgalomba Mértékutáni megrendeléseket a legjutányo­sabb áron és a legkényesebb igényeknek meg­felelően készítek. Nagy raktárt tartok úgy honi mint külföldi szövetekben. Kérem a n. é. kö­zönség pártfogását tisztelettel Fischer Сто. Kiskunhalason. sönlMtár Horvat Gyula könyvkereske­désében Kiskunhalason MIT IGYUNK? hogy egészségünket megóvjuk mert csakis a természetes szén­savas ásványvíz erre a legbiz­tosabb óvószer. Minden külföldit fölülmúl hazánk természetes szén­savas vizek királya: a mohai ÁGNES Millenniumi nagy éremmel W kitüntetve. Kitűnő asztali, bor- és gyógy­víz, a gyomorégést rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi ládás gyomorbajosoknak.^ Kedvelt borVíz! Olcsóbb a szódavíznél! Mindenütt Haphato! 13Г FŐRAKTÁR: WEISZ IGNÁC urnái Kiskunhalas. *)E rovat alatt foglaltakért a szerkesztő nem felel. ГЗ' Publikáció. Felhivatnak azon gyermektelen házaspárok, akik egy apa és anya által elhagyott 8 éves, ép — egészsé­ges kis leányt felnevelés céljaiból dijmetesen átvenni hajlandó, — hogy e célból a rendet kapitányságnál jelentkezenek. Kiskunhalas áros a kiserdei birtokán dec. hó 5-ik napján d. e. 9 órakor nyilvános árverés utján 68 ráta élő, akác, tölgy, szil, nyár és jegenye fát, ad el készpénzfizetés mellett a helyszínén. A városi fogyasztási hivatal felszólítja mind azon kamaraváltoft egyéneket, kik kamaraváltási illetékü­ket eddig be nem fizették, azt, annál inkább is ipar­kodjanak befizetni, mivel a hátralékosok kamaravál­tást nem kapnak, boraik uj évkor számba vétetnek és tételenkint fognak adózni, mi annál inkább terhes, mivel törvény szerint, öt hectón alóli bor rögtön ki­váltandó. Azon gazdaköri tagok, kik a budapesti barom- I fikiállitásaia felmenni óhajtanak, kedvezményes vasúti jegyért a polgármesteri hivatalban a mai nap folya­mán jelentkezhetnek, A város fehértói erdejében nyesésre egy ed én nagymennyiségű tölgy, akác és fenyőfa adatik ki: — vállalkozni óhajtók jelentkezzenek a város-gazdánál, j Tánciskolamegnyitás. Meglepi a szülőket j a SCOTT-féle Ennilsio hatása minden alkalommal, I ha azt angolkórban szenvedő gyermeküknek adják. A SCOTT-féle Emulsio feltűnő gyorsan gyógyítja és izmositja a gyermeket, erősíti a csontodat %, és elősegíti fejlődésüket. Ily rendkívüli gyógyhatás valóban csak ilyen kiváló szerrel érhető el A SCOTT csakis első­rendű alkatrészéket tartalmaz s az ere­deti SCOTT-féle eljárás okozza, hogy » hatásában felülmúlhatatlan és nemcsak a fiatal cs öreg, hanem még a halál kü- scoT- szöbén hitt gyermek is könnyen emészti. Riaszt Ejy eredeti üveg ára ? korina ól) fillér. . em e KAPHATÓ MINDEN GYÓGYSZERTÁrram

Next

/
Oldalképek
Tartalom